المحرر موضوع: قصة الشهيدة نيركز بلويتا : حدثت في اقليم هكاري تتكرر مأساتها بحق مسيحيوا الشرق الحزين ، لماذا ؟!  (زيارة 763 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Edward Odisho

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 98
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
قصة الشهيدة نيركز البلويتا
للشماس ادور عوديشو
ܫܘܼܥܝܼܬܼܵܐ ܕܢܹܝܪܓܸܣ ܒܠܥ̄ܘܵܝܬܵܐ
 ܡܘܼܠܚܵܡܬܼܵܐ ܒܝܲܕ ܫܲܡܵܫܵܐ ܐܲܕܘܲܪܕ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ
ܒܥܲܘܸܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ،ܡܫܵܪܸܢ ܐܵܢܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ،ܠܡܲܚܟܘܼܝܹܐ ܘܗܲܡ ܠܸܬܢܵܝܵܐ، ܠܫܘܼܥܝܼܬܼܵܐ ܕܢܹܝܪܓܸܣ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ،ܗܿܝ ܢܵܢܘܼܢܬܝܼ ܡܲܚܟܵܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ،ܒܢܹܝܪܓܸܣ ܚܲܡܬܼܵܐ ܡܢܲܘܢܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ،ܐܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܩܲܪܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ( ܗܲܝ) ܬܵܐ ܫܡܸܥ ܒܢܹܝܪܓܸܣ ܐܵܡܪܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ،ܐ̄ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܩܘܝܹ̈ܐ،ܡܚܘܼܡܝܹ̈ܐ ܐܲܬܼܪܲܝܗܝ ܡܼܢ (ܕܫ̰ܡܸܢܹ̈ܐ)ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ،ܠܵܐ ܬܲܒܼܪ̈ܝܼ ܥܲܝܢܲܝܗ̈ܝ ܣܒܼܝܼܥܹ̈ܐ،ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܟܿܘܼܪ̈ܕܝܹܐ ܥܡܝܼܪܹ̈ܐ، ܐܵܢܝܼ ܐ̄ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܚܵܝܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ،ܒܠܲܝܠܹܐ ܘܝܵܘܡܵܐ ܦܲܠܚܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ،ܟܠ ܚܲܕ ܫܘܼܓܼ̄ܠܵܐ ܕܥܲܒܼ̈ܕܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ،ܒܚܲܒܿܪܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ،ܚܹܝܠܲܝܗܝ ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܕܵܝܹܐ،ܕܡܸܢܲܝܗܝ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܣܸܡܝܹ̈ܐ،ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡܘܼܢܬܝܹ̈ܐ،ܒܚܲܩܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܘ ܥܸܪ̈ܝܹܐ،ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܟܿܘܼܪ̈ܕܝܹܐ ܚܪܒܼܠܹܗ ܡܼܢ ܠܥ̈ܒܼܵܘܿܕܹܐ ܕܒܼܝܼܫܬܵܐ ܩܪܒܼܪܠܹܗ،ܘܐ̄ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܠܒܲܗܪܵܐ ܩܪ̈ܝܹܐ،ܐܲܪ̈ܥܵܬܲܝܗܝ ܟܠܵܐ ܙܪ̈ܝܹܥ̄ܐ،ܚܲܣܵܡܘܼܬܼܵܐ ܦܪܝܼܣ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܵܗܿ ܠܡܵܢܬܲܝܬܲܝܢ̈ܝܼ ܩܲܠܘܼܠܵܐ،ܕܵܪ̈ܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܐܲܬܼܪܲܢ ܥܲܘܠܵܐ ܒܥ̈ܒܼܵܘܿܕܹܐ ܡܛܲܡ̈ܐܹܐ ܘܩܲܘܠܵܐ،ܟܸܡ ܫܲܗܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡܘܼܠܟܵܢܲܢ،ܟܲܪ̈ܡܵܢܲܢ ܘܗܲܡ ܙܲܪ̈ܥܵܢܲܢ،ܘܣܵܒܪ̈ܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܢܲܢ ܝܲܗܒܲܚ ܗ̄ܘܼܵܘ ܛܵܐܠܲܝܗܝ ܚܲܨܠܵܐ،ܟܘܕ ܡܫܘܼܚܠܸܦܠܲܢ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܨܲܢܲܡܹ̈ܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܸܠܬܼܵܐ،ܫܒܼܝܼܩ̈ܝܼ ܠܲܢ ܗܲܡ ܫܲܪ̈ܵܬܼܵܐ ܒܚܵܝܵܝܢ̈ܝܼ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ.ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܗܲܟܵܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܨܲܢܥܲܬܿܟܵܪܹ̈ܐ ܡܗܝܸܡܢܹ̈ܐ ܘܡܵܪܹܐ ܟܲܘܵܠܹ̈ܐ،ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡܼܢ ܚܲܢܦܹ̈ܐ ܘܟܵܦܘܿܪܹ̈ܐ،ܒܸܠܥ̄ܘܿܢ ܡܵܬܲܢ ܚܠܝܼܬܼܵܐ،ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܐܸܣܢܲܚ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ، ܐܵܙܠܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܪܚܵܫܬܵܐ ܡܼܢ ܙܵܟܼܘܿ ܬܪܲܝ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ،ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܒܪܵܬܵܐ ܒܠܥ̄ܘܵܝܬܼܵܐ ،ܡܼܢ ܚܘܲܫ ܬܵܪܒܿܝܼܬܵܐ ܘܒܲܝܬܵܐ ،ܨܠܝܼܬܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܲܨܠܘܿܬܵܐ،ܓܸܡܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܼܵܐ،ܦܝܼܫ ܠܵܗܿ ܝܸܗܒܸܠܬܵܐ ܠܚܲܕ ܓ̰ܘܵܢܩܵܐ ܐܸܣܢܲܚܬܵܝܵܐ ܘܗܵܝ ܙܥܘܿܪܬܵܐ، ܟܿܘܼܪ̈ܕܝܹܐ ܝܲܠܹܕ̈ܐ ܕܒܼܝܼܫܬܵܐ،ܢܲܛܪ̈ܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܒ̈ܢܵܬܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ،ܟܘܕ ܗܵܘܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܫܵܦܝܼܪܬܵܐ،ܡܲܥܪܩܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܵܗܿ ܒܚܪܬܘܼܬܵܐ،ܘܸܠ ܕܒܪܵܬܵܐ ܐ̄ܣܘܼܪܵܝܬܵܐ ܡܵܓܒܸܪܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܡܼܢ ܙܥܘܿܪܬܵܐ،ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܹܝܪ̈ܟܿܝܵܬܵܐ ܢܹܝܪܓܸܣ ܝܗ̄ܘܼܵܬܼ ܥܲܡ ܒ̈ܢܵܬܵܐ ܛܸܥܢܬܵܐ ܠܦܝܼܠܵܘܼܗܿ ܬܲܠܸܡܬܵܐ،ܒܸܕܥܵܪܵܐ ܡܸܢܵܝܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ.ܢܹܝܪܓܸܣ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܡܘܼܥܪܵܩܬܵܐ، ܡܼܢ ܚܲܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܵܣܘܿܛܵܐ،ܢܸܒܿܠܵܐܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܠܡܵܬܵܐ ܠܟܵܘܕܸܢܬܵܐ ܘܗܵܝ ܐ̄ܣܸܪܬܵܐ،ܩܲܝܕܹ̈ܐ ܘܚܲܒܼܠܹ̈ܐ ܕܚܸܪܬܘܼܬܵܐ،ܩܵܡ ܕܦܵܝܫܵܐ ܥܵܨܸܪܬܵܐ،ܕܡܵܛܹܐ ܠܡܵܬܹܗ ܒܠܵܝܙܘܼܬܵܐ،ܘܗܵܝ ܥܲܡܹܗ ܡܥܘܼܕܵܒܿܬܵܐ،ܒܛܿܠܵܒܵܐ ܕܥܵܒܸܕ ܛܵܒܼܬܵܐ ،ܘܫܵܒܼܘܿܩܠܵܗܿ ܕܙܵܠܠܵܗܿ ܠܒܲܝܬܵܐ،ܕܠܵܐ ܡܵܚܪܸܒܼ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ،ܕܐ̄ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܬܒܼܵܪܬܵܐ،ܐܘܿ ܡܵܪܝܼ ܕܹܐ ܡܚܵܠܸܨܠܝܼ، ܓܼܹܝܪ ܡܸܢܘܼܟܼ ܚܲܠܵܨ ܠܲܝܬܿ ܠܝܼ،ܒܗܲܠܟܵܐ ܓܵܢܝܼ ܘܦܵܓܼܪܝܼ،ܒܲ܏ܖܸ ܕܘܼܢܝܹܐ ܠܚܘܿܖܸܝܼ ܦܝܼܫܠܝܼ،ܐܘܿ ܡܵܪܝ ܣܲܒܼܪܝܼܫܘܿܥ ܕܛܘܼܪܵܐ ܗܘܠܝܼ ܢܦܝܼܠܬܵܐ ܒܐܵܕ ܢܘܼܪܵܐ،ܒܛܲܠܒܲܢ ܡܸܢܘܼܟܼ ܒܩܵܠܘܼܠܵܐ،ܗܘܸܝܼ ܡܸܢܝܼ ܐܸܕܝܘܼܡ ܚܲܒܼܪܵܐ،ܘܝܵܐ ܡܵܪܬܝ ܫܡܘܿܢܝܼ ܕܒܠܥ̄ܘܵܝܹ̈ܐ (ܗܲܝ)ܬܵܝ ܡܚܵܠܸܨܠܝܼ ܡܼܢ ܒܲܠܵܝܹ̈ܐ،ܐܲܕ ܡܵܛܹܐܠܝܼ ܒܵܒܿܝܼ ܘܝܸܡܝܼ ܘܓܒܼܪܹ̈ܐ ܘܓ̰ܘܲܢܩܹ̈ܐ ܕܡܵܬܝܼ،ܐܘܿ ܝܼܫܘܿܥ ܣܬܵܕܝܼ ܫܡܿܝܼܥܠܝܼ ܓܵܘ ܕܸܡܝܼ ܐܸܕܝܘܼܡ ܡܝܼܬܠܝܼ،ܡܚܵܡܝܵܢܵܗܿ ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܝܼ ܕܠܵܐ ܡܛܵܡܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܝܼ،ܘܗܵܝ ܛܡܝܼܪܬܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܚܲܒܿܪܵܐ ܡܼܛܹܐܠܹܗ ܠܫܒܼܵܒܹ̈ܐ،ܗܵܘܲܪ ܝܼܠܵܗܿ ܘܵܐ ܕܵܝܹܐ،ܟܿܘܼܪ̈ܕܝܹܐ ܐܵܢܝܼ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܥܝܹ̈ܐ،ܗܵܘܲܪ ܡܼܛܹܐܠܵܗܿ ܠܡܵܬܵܐ،ܘ ܐ̄ܬܹܐܠܲܝܗܝ ܐܸܣܬܵܕܝܗ̈ܝ ܒܠܲܝܸܙܘܼܬܼܵܐ ܩܵܫܵܐ ܡܘܼܚܬܵܪ ܘܐ̄ܢܵܫܘ̈ܵܬܼܵܐ ܕܡܲܚܠܸܨܝܼ ܢܹܝܪܓܸܣ ܥܲܙܝܼܙܬܵܐ،ܡܛܹܐܠܵܗܿ ܢܹܝܪܓܸܣ ܠܕܗܵܝ ܡܵܬܵܐ ،ܘܗܵܝ ܚܠܝܼܨܬܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܚܸܠܬܵܐ،ܕܟܼܝܪܵܗܿ ܢܹܝܪܓܸܣ ܫܲܦܠܵܦܬܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܘܕܥܲܓ̰ܒܿܘ̈ܵܬܵܐ،ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܝܲܩܕܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܘܐܸܡܘܼܕ ܕܝܼܝܵܘܗܿ ܙܵܝܕܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ،ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܘܗܿ ܕܲܟܼܪܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܘܚܵܝܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܡܫܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ،ܫܲܗܝܵܢܵܐ ܦܨܝܼܚܹ̈ܐ ܒܡܵܬܵܐ، ܐܲܕ ܡܵܓܒܼܪܝܼ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܵܗܿ ܒܚܸܪܡܘܼܬܵܐ،ܘܚܲܕ ܡܲܠܠܵܐ ܕܐܸܣܠܵܡܘܼܬܵܐ ܒܣܒܵܪܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܐ̄ܡܸܪܬܵܐ،ܥܲܫܝܼܪ̈ܲܬܹܐ ܡܘܼܚܫܸܚܠܲܝܗܝ ܕܥܲܒܼܕܝܼ ܚܕܵܐ ܕܝܼܘܵܢ ܪܲܒܿܬܵܐ ،ܕܚܵܙܝܼ ܓܵܘ ܫܵܗܕܵܟܿܘܼܬܵܐ ܡܿܢ ܟܹܐܒܵܥܝܵܐ ܒܐ̄ܚܵܪܵܝܘܼܬܵܐ؟ܝܸܡܵܘܗܿ ܐ̄ܡܹܝܪܵܐ:ܐܘܿ ܒܪܵܬܵܐ ܡܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܬܵܢܵܝܬܵܐ؟ܫܸܡܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܢܵܟܿܪܵܬܿܠܵܗܿ ܗܿܝ ܟܸܪܝܘܼܬܵܐ،ܝܸܡܝܼ ܐܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܪܘܼܚܝܼ ܘܓܵܢܝܼ ܡܣܘܼܦܵܝܬܵܐ ،ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܡܵܪܝܼ ܡܚܘܼܡܵܝܬܵܐ ܠܐܵܕ ܕܘܼܢܝܹܐ ܙܵܠܸܡܘܼܬܵܐ،ܡܸܕܝܹܪܲܝܗܝ ܕܝܼܘܵܢܝ ܣܢܝܼܬܵܐ ،ܕܚܲܟܿܡܝܼ ܢܹܝܪܓܸܣ ܡܣܟܹܢܬܵܐ ،ܕܝܵܕܥܝܼ ܡܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܢܸܝܸܬܵܐ ،ܢܸܟܼܪܵܝܵܐ ܝܲܢ ܒܪܲܬ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܪܓܵܕܵܐ ܢܹܝܪܓܸܣ ܗܘܹܐܠܵܗܿ،ܥܒܸܝܪܵܐ ܠܕܝܼܘܵܢ ܘܲܟܠܹܐܠܵܗܿ، ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܕܫܵܐ ܡܨܘܿܠܹܐܠܵܗܿ،ܫܬܝܼܩܬܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܘܲܒܟܹܐܠܵܗܿ،ܠܵܐ ܙܕܥܠܵܗܿ ܡܼܢ ܟܠ ܗܵܝ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ،ܘܕܝܼܗܘܵܐ ܚܝܵܪܵܐ ܒܓ̰ܘܲܢܩܘܼܬܵܘܗܿ،ܐ̄ܡܪ̈ܲܝܗܝ: ܠܵܐ ܙܕܲܥܝ ܝܵܐ ܒܪܵܬܵܐ،ܐ̄ܡܘܿܪ̈ܲܢ ܘܡܲܚܟܹܐ ܒܐܵܙܕ̄ܘܼܬܵܐ،ܐ̄ܡܹܝܪܵܐ ܢܹܝܪܓܸܣ ܒܚܲܩܘܼܬܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܓ̰ܡܝܼܥܹ̈ܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܵܐ،ܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܙܕܘܿܥܬܵܐ ܠܹܐ ܢܵܟܿܪܵܢܵܗܿ ܠܗܲܠ ܡܵܘܬܼܵܐ،ܩܡܠܲܝܗܝ ܟܠ ܓܒܼܪܹ̈ܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܡܵܪܡܝܼ ܟ̰ܲܟܹ̈ܐ ܕܡܵܡܪܵܥܬܵܐ ،ܐܸܠܵܐ ܙܕܥܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܕܚܒܼܪܘܼܬܵܐ ܘܣܬܵܕܵܘܘܼܬܵܐ، ܢܹܝܪܓܸܣ ܦܬܿܠܵܗܿ ܠܓܹܢ̄ܒܿ ܓܲܒܼܪܵܘܗܿ ܒܓ̰ܪܵܝܵܐ ܕܸܡܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܿ،ܕܪܝܵܐܠܹܗ ܐܝܼܕܘܼܗܝ ܝܐܝܼܕܵܘܗܿ،ܒܦܨܚܘܼܬܵܐ ܕܥܪܹܐ ܐܸܠܵܘܗܿ،ܡܥܪܩܵܐܠܲܝܗܝ ܢܹܝܪܓܸܣ ܡܼܢ ܥܝܼܩܘܼܬܵܐ ܠܙܵܟܼܘܿ ܘܡܵܘܨܸܠ ܪܵܚܘܼܩܬܵܐ ،ܬܵܐ ܕܦܵܪܫܵܐ ܡܼܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܼܝܼܫܬܵܐ ܘܚܵܠܨܵܐ ܡܼܢ ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ،ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܒܡܵܘܨܸܠ ܚܕܵܐ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ،ܘܫܘܼܥܝܼܬܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܡܘܼܢܫܵܝܬܵܐ ،ܦܫܝܼܛ ܘܲܣܠ̄ܩ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܠܡܵܬܵܐ ،ܕܚܵܙܝܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܘ̈ܗܿ ܘܐ̄ܢܵܫܘ̈ܵܬܵܐ،ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܚܲܢܦܹ̈ܐ ܫܡܸܥܠܲܝܗ̈ܝ ܟ̰ܲܟܹ̈ܐ ܘܲܚܡܵܪܹ̈ܐ ܡܘܼܐܬܹܐܠܲܝܗ̈ܝ ܠܡܵܬܵܐ ܕܢܹܝܪܓܸܣ ܡܛܹܐܠܹܗ،ܘܢܵܘܒܵܐ ܥܪܹܐܠܹܗ ܘܲܣܒܪܹܗܿ،ܚܙܝܵܐܠܹܗ ܥܲܡ ܚܵܡ̈ܵܬܵܐ ܘܩܸܪܝܵܐܠܹܗ ܚܲܕ ܓܵܗܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ،ܕܡܵܥܪܸܩ ܠܵܗܿ ܒܩܲܠܝܼܠܘܼܬܵܐ، ܠܡܵܬܹܗܿ ܡܸܢܕܪܹܫ̄ ܒܚܸܪܬܘܼܬܵܐ،ܠܵܐ ܗܠܹܐܒܹܗ ܕܡܵܚܟܹܗ ܡܸܢܵܘܗܿ،ܘܠܵܐ ܓ̰ܘܘܵܒܿ ܫܵܩܸܠ ܡܼܢ ܦܘܼܡܵܘܗܿ،ܟܪܸܒܿܠܹܗ ܟܲܒܿܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܚܲܡܵܘܗܿ،ܒܚܲܕ ܒܸܙܩܵܐ ܚܠܸܨܠܹܗ ܡܸܢܵܘܗܿ،ܡܝܼܬܼܠܵܗܿ ܢܹܝܪܓܸܣ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܣܠ̄ܩܠܵܗܿ ܘܲܥܢܵܢܵܐ،ܡܫܘܼܠܸܡܠܵܗܿ ܦܲܓܼܪܵܗܿ ܘܓܵܢܵܘܼܗܿ ܠܒܵܪܵܝܵܘܼܗܿ ܘܠܲܡܕܵܒܿܪܵܢܵܘܼܗܿ،ܠܦܵܓܼܪܵܘܼܗܿ ܢܸܚܬܠܵܗܿ ܙܵܗܪܝܼܪܬܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵܐ،ܡܝܼܬܠܵܗܿ ܢܹܝܪܓܸܣ ܕܠܵܐ ܚܛܝܼܬܵܐ ܘܦܝܼܫܠܵܗܿ ܩܲܒܼܪܵܘܼܗܿ ܡܙܘܼܝܵܚܬܵܐ،ܩܵܫܹ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܡܵܬܘ̈ܵܬܵܐ ܕܐ̄ܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܥܒܼܝܼܕܠܲܝ̈ܗܝ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܗܵܝ ܕܘܼܟܿܬܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗܿ ܩܒܼܝܼܪܬܵܐ ܕܓܵܢܵܘܼܗܿ ܦܝܼܫܠܵܗܿ (ܟ̰ܡܝܼܥܬܵܐ) ܕܥܝܼܟܼܬܵܐ، ܝܵܐ̄ܡܪ̈ܝܼ ܝܸܡܵܘܼܗܿ ܟܘܕ ܡܛܹܐܠܵܗܿ ܠܦܵܓܼܪܵܘܼܗܿ ܕܲܟܼܝܵܐ ܡܟܿܘܼܣܹܐܠܵܗܿ، ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܡܼܢ ܕܸܡܵܘܼܗܿ ܫܬܹܐܠܵܗܿ ܘܟܠܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܡܘܼܒܿܟܹܐܠܵܗܿ،ܨܪܸܚܠܵܗܿ ܘܲܒܚܲܕ ܩܵܠܵܐ ܘܐ̄ܡܹܝܪܵܗܿ:ܐܘܿ ܒܪܵܬܝܼ ܙܸܠ ܩܲܠܘܼܠܵܐ ܠܗܵܝ ܫܡܲܝܵܐ ܒܲܝܬܵܟܼܝ ܡܗܝܼܪܵܐ،ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܫܸܪܝܵܐ،ܡܵܪܝܵܐ ܡܪܵܚܸܡ ܠܗܵܝ ܐܸܡܬܘܼܟܼ،ܕܡܚܘܼܡܹܐܠܵܗܿ ܚܘܼܒܿܘܼܟܼ ܘܗܲܡ ܚܵܒܿܪܘܼܟܼ، ܐܲܢ̄ܬ ܕܵܪܸܬܠܵܗܿ ܥܲܡܘܼܟܼ ܓܵܘ ܚܲܠܵܨ ܙܒܼܝܼܢܵܐ ܒܕܸܡܘܼܟܼ.                                               

                                         
ܬܲܪܓܵܡܬܵܐ ܒܝܲܕ ܒܲܕܪܵܢ ܥܘܼܡܪܵܝܵܐ
6 ܒܟܵܢܘܼܢ ܬܪܵܝܵܢܵܐ 2021