المنوعات > منتدى الموسيقى

كوردات بعد الليالي لعمر ذياب

(1/1)

دومنيك:
==========Chorus==========
F#________________A#
ah ba3ed el layaly
_____B_________________C#
wel ayyam men shoo2y elaik
____F#___________A#m
wallah ezzay yehoon 3alaik
_____B__________C#
kol shai2 fel bo3d
=========================

F#_____________________A#
ahh bashta2lak ya 3'aly
______B_______________C#
enta fain bandah 3alaik
____F#_______________A#m
wallah wa7ashoony ketir 3naik
____________B________C#
ma32ool nesait el wa3d

D#m_________C#
han 7obby leek
______B________________________F#
fe senin fe sneen be3ad we 3'yab
___D#m______________C#
we han 2alby 3alaik
___B_______________F#
termeeh men nar we 3azab

A#m
erg3 leyya khalas mesh 2ader
D#m
7abeeby
A#m
rod be 2y kalam lw 2ader
D#m
7abeeby
F#
walla ba7ebbo we hafdal 27ebbo
C#
7abeeby
B
arrab khally le bo3dak 2akher
C#
7abeeby

D#m___________C#
faaat 2ad eh
______B_____________F#
wala youm 2edert ansaak
_____D#m_______________C#
we leih el donya laih
____B________________F#
ya 7abeeby b3id wakhdaak

A#m
ana mesh 2ader 3ala nesyanak
D#m
7abeeby
A#m
meen fel donya 7ayemla makanak
D#m
7abeeby
F#
walla ba7ebbo we hafdal 27ebbo
C#
7abeeby
B
nefsy artaa7 ana men 27danak
C#
7abeeby

njmat_alba7r:
عاشت الايادي على الموضوع

تصفح

[0] فهرس الرسائل

الذهاب الى النسخة الكاملة