المنتدى الثقافي > نتاجات بالسريانية

ܩܛܠܥܡܐ ܐܬܼܘܪܝܐ

(1/1)

Ninos Warda:
ܩܛܠܥܡܐ ܐܬܼܘܪܝܐ
ܕܣܝܡ ܠܢܝܢܘܣ ܘܪܕܐ
ܒܝܪܚ ܬܡܘܙ ܝܕ ܒܗ
 ________________________________________

ܩܲܛܸܠܥܲܡܵܐ ܐܵܬܼܘܿܪܵܝܵܐ
ܘܵܠܹܐ ܕܢܲܟܼܪܸܙ ܟܠ ܢܝܼܢܘܵܝܵܐ
ܕܲܡܚܵܐ ܠܥܲܡܲܢ ܙܲܟܵܝܵܐ
ܙܵܕܸܩ ܕܢܲܘܕܹܐ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ

ܩܶܛܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܘܽܪ̈ܝܳܐ
ܐܷܬܩܛܶܠܘ ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ
ܫܕܺܝܘ ܠܒܳܒܷ̈ܐ ܡܶܢ ܐܶܡ̈ܗܳܬܳܐ
ܘܰܦܪܰܫܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܼܳܐ

ܗܵܐ ܗܵܫܵܐ ܒܵܬܲܪ ܬܸܫܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ
ܢܲܠܸܦ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܠܐܲܠܦܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ
ܕܠܵܐ ܬܸܛܥܹܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ
ܕܥܲܕ ܢܵܛܪܝܼܢܲܢ ܠܟܼܠ ܙܸܕܩܝܼ̈ܢ

ܒܢ̈ܰܝ ܐܘܽܡܬܼܰܢ ܟܽܠ ܝܘܽܡ ܡܶܬܼܩܰܛܠܺܝܢ
ܡܶܢ ܐܰܬܼܪܗܘܿܢ ܒܚܰܫܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ
ܘܰܚܢܰܢ ܒܓܳܠܘܽܬܼܳܐ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ
ܐܶܠܴܐ ܙܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܶܝܬܼ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ

ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬܝ‍ ܠܵܐ ܢܸܫܲܐܠ ܠܲܢ
ܕܢܸܬܼܠܘܿܢܵܢ ܐܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܐܲܬܼܪܲܢ
ܕܢܸܥܡܪܘܿܢ ܒܹܗ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܕܒܼܵܬܼܪܲܢ
ܢܣܲܬܲܪ ܒܹܗ ܐܝܼܬܼܘܼܬܲܢ ܘܲܫܡܲܢ

ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܢܕܘܽܨ ܣܳܗܕܳܐ ܐܳܬܼܘܽܪܳܝܳܐ
ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܕܐܻܝܬܼܰܝܟ ܚܺܐܪܳܐ
ܒܟܰܫܺܝܪܘܽܬܼܴܐ ܦܠܘܽܚ ܠܐܘܽܡܬܼܳܐ
ܟܰܕ ܐܻܝܬܷܝܗܿ ܪܰܒܳܐ ܒܶܐܡ̈ܘܳܬܼܳܐ[/font][/size][/b]

تصفح

[0] فهرس الرسائل

الذهاب الى النسخة الكاملة