المحرر موضوع: ܐܬܪܝ ܥـܬܝܩܐ  (زيارة 2177 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Aprem

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 270
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܐܬܪܝ ܥـܬܝܩܐ
« في: 09:49 22/12/2006 »
                             ܐܲܬܼܪܝܼ ܥܲܬ̇ܝܼـܩـܵܐ    ܒܝܲܕܼ̣ ܩܲܫܝܼـܫܵـܐ ܐܲܦـܪܹܝـܡ ܐܲܒܼـܪܵܗܲܡ ܦ݀ܬܼܝܘ̇ܢ ـ ܢܝܘܼܙܝܼـܠܲܢـܕ     

              ܐܘܼܦ ܕܝܼܘܝܼ ܐܸܕܿܝܘܿܡ ܡܸܢ ܐܲܬܼܪܝܼ ܪܚܝܼܩܵܐ                  ܒܵـــܬܼܲܪ ܝܵܡܵـــ̈ܬܼܵܐ ܩܵܐ ܐܲܪܥــــܝܼ ܫܒܼܝܼـــــܩܵܐ
               ܒܲܣ ܠܵܐ ܡܲܢܫــܝܼܢܹܗ ܐܘܼܦ ܚܲـܕ̄ ܕܲܩܝــܼــــܩܵܐ                  ܘܕܘܼܟܼܪܵܢܹܗ ܒܠܸܒܿܝܼ ܒܟܠ ܥ̄ܕܵܢܵܐ ܕܒܼܝܼــــܩܵܐ
 
               ܐܸܕܿܝــܘܿܡ ܝܵـܐ ܐܲܬܼܪܝܼ ܟܡܵܐ ܝܼܗ̄ܘܝܼܬܿ ܣܢܝܼـــܩܵܐ                  ܠܒܿܪܘܿܢܘܼܟܼ ܛܘܼܗܡܵܝܵܐ ܒܓܵܘ ܕܘܿܢܝܹܐ ܛܠـܝܼܩܵܐ
                ܡܼܢ ܛܠܘܼܡܝܹـ̈ـܐ ܘܪ̈ܕܼܘܼܦܝܸܐ ܘܦܲܪ̈ܡܵܢܸܐ ܥܪܝܼــܩܵܐ                 ܓܵܘ ܟܠܵܗܿ ܕܘܼܢܝܹـــܐ ܡܒܿܘܿܪܒܸــܙܵܐ ܘܒ̇ــــܙܝܼܩܵܐ
 
               ܬܲܟܿܠܲܬܿ ܗܵܘܝܼܢ ܗ̄ܘܵܐ ܓܵܘ ܨܲܕܿܪܘܼܟܼ ܚܦܝܼـــــܩܵܐ                 ܒܸܫܬܵܝܵܐ ܡܝـܼܵــܐ ܡܸܢ ܕܸܩܠܲــــــܬܼ ܫܪܝܼܩܵــــܐ
                ܢܲܛܪܝܼܢ ܗ̄ܘܵܐ ܠܥܲܦܪܘܼܟܼ ܫܲܡܝܼــܢܵܐ ܘܛܪܝܼـــܩܵܐ                 ܘܡܲܪ̱ܚܩܝܼܢ ܗ̄ܘܵܐ ܡܸܢܘܼܟܼ ܥܸܠܕܿܒܼܵܒܼܵܐ ܒܩܝܼـــܩܵܐ
 
              ܡܘܼܚܵـــܒܲــــܢ ܕܝܼــــܘܼܟܼ ܼ ܐܲܬܼܪܝܼ ܥܲܬ̇ܝܼـــــܩܵܐ                 ܒــܐܲܠܦܵܝܹـ̈ــܐ ܕܫܸــܢܹـ̈ـܐ ܒܬܸܿܫܥܝܼـܬܼܵܐ ܚـܪܝܼــܩܵܐ
              ܕܢܲܦܿܠܝܼܬܿ ܒܐܝܼــ̈ܕܵܬܼܵܐ ܕܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ ܣܪܝܼــــــܩܵܐ                 ܡܼܢ ܡܕܼܝܼـܢܵـܝــܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܪܕܿܘܼܬܼܵܐ ܣܦـــــــــܝܼܩܵܐ

              ܟܡܵܐ ܡܚܵܒܿܘܿܢܸܐ ܝ̄ܘܝܼܢ ܠܗ̇ܘ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܥܸܬ̇ܩܸ̈ܐ                  ܒܸܢܝܹــܐ ܒܐܝܼــ̈ـــܕܵܬܼܵܐ ܕܓܲـܒܵـــܪܸ̈ܐ ܛܲـــــــܪ̈ܩܸܐ
              ܐܸܕܿܝــــܘܿܡ ܒܸܢܦܵܠܵܐ ܒܐܝܸܕܼܵܐ ܕܡܲܣܪ̈ܝܼـــــــܩܸܐ                  ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܓܸܠـܝܵــܪܹ̈ܐ ܘܫܵܛܝܼــܹـܐ ܚܡܝܼــــــܩܸ̈ܐ

             ܡܲܪܕܿܘܼܬܼܵܐ ܚܩܝܼـــܪܬܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܬܸ̇ܫܥܝܼـܬܼܵܐ                  ܒܐܵܢ ܥܸܬ̇ܩܸ̈ܐ ܚܩܝܼـܪܸ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܓܠܝܼــــــܬܼܵܐ
             ܐܸܕܿܝܘܿܡ ܩܲܕ̄ܡ ܐܲܩ̈ܠܸܐ ܕܣܲܟܼܠܸ̈ܐܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܪܝܼــܬܼܵܐ                  ܘܒ̇ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܥܵܘܵܠܸ̈ܐ ܦܝܵـܫܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܒܼܝܼــــــــــܬܼܵܐ

             ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܨܪܵܚܵܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ ܘܒܸـــــــــܙܡܵܪܵܐ                 ܩܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲـــــــܝܗܝ ܐ̄ܢܵــــܫܸ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܐܲܬܼܪܵܐ
             ܐܝܼܢܵܐ ܪܸܚـــܩܵܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ ܡܸܢ ܩܘܼܫـــܬܵܐ ܘܫܪܵܪܵܐ                  ܕܵܐܝܟܼ ܗ̄ܝܼ ܪܸܚܩܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܡ݀ܢ ܣܵـــــــܗܪܵܐ

             ܝܵــܐ ܣܲܟܼܠܹ̈ܐ ܘܣ݀ܡــــــــܝܹܐ ܡܬܵܢܘܢ ܕܘܼܙܘܼܬܼܵܐ                  ܕܠܲܝــܬ̇ܠܵܘܟܼــــــܘܼܢ ܥ݀ܩـــܪܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܡܲܪܕ̇ܘܼܬܼܵܐ
             ܪ̈ܲܥܝܸܐ ܚ݀ܦܝܵــܝـܹ̈ــܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܨܵܕܼܝـــــــــــܘܼܬܼܵܐ                 ܚܪܝܼܒܼܠܵܘܟܼܘܼܢ ܠܐܲܬܼܪܵܐ  ܒܛܠܘܼܡܝܵܐ  ܘܒ̇ܝܼܫܘܼܬܼܵܐ
 
             ܝܵــܐ ܐܲܨܠܵܐ ܣ݀ܪܝܵــܐ ܘܡ݀ܠܝܵــܐ ܚܲܪܥــــــܘܼܬܼܵܐ                     ܦ݀ܛܢܸ̈ܐ ܘܦܘܼܠܵܓܼ̈ــܹܐ ܙܪܝܼܥܠܘܼܟܼ ܓܵܘ ܒܪܝܼـܬܼܵܐ
             ܗ̄ܘ݀ܐ ܠܘܼܟܼ ܣܲܪܛܵܢܵܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫــــــــܘܼܬܼܵܐ                    ܘܠܵܐ ܫܒܼܝܼܩܠܘܼܟܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܛܲܥܡܵܐ ܕܚܲܝـــــــܘܼܬܼܵܐ

             ܐ̄ܢܵܫـܵــܐ ܫ݀ܪܫܵܝـܵــܐ ܟـܹـܐ ܡܚܵܒܿ݀ܢ ܠـܐܲܬܼܪܸܗ                  ܘܠܵܐ ܫܵܒܼܿ݀ܩ ܠܓ݂ܹܢܵــܒܼܵــܐ ܕܪܵܝـ݀ـــــܬ̣ܠ݂ܹܐ ܥܲܦ̇ܪ݂ܹܗ
            ܕܲܐܝܟܼܹ ܗ̄ܝܼ ܒܐܝܼــ̈ܕܼܵܬܼܘܼܟܼ ܡܲܚܪܘܿܒܼܝܼـܬ̇ ܠܫܘܼܦ̇ܪ݂ܹܗ                  ܐܝـ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝـ̣ܗ̄ܘܝـܼــــܬ̇ ܝܵـــــــܪܘ̇ܬܼ݂ܗ ܘܡܵـܪܸܗ

            ܕ݀ܡܥܸ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܲܝــ̈ܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗ̄ܝ ܒ݀ܪܕܼܵܝـܵـــــــــــܐ                  ܟܘܼܕ ܝܼܗ̄ܘܝܼܢ ܠܥ݀ܬ̇ܩܹ̈ـــــܐ ܕܒܵܒ̇ـــܝܼ ܒܸܚܙܵܝـܵـܐ
           ܬܒܼܝܼـܪܹܐ ܘܡܦ̇ܘ̇ܬܸ̇ܦ̇ܬܹ̇ܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝـܵــܐ                  ܘܡܣܘ̇ܦ̇ܝܹــــܐ ܒܐܝܼــ̈ـܕܼܵܬܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵــــܫܵܐ ܒܲܪܒ̇ܪܵܝܵـܐ

           ܛܲܠܒܿـܹــܚ ܡܼܢ ܡܵܪܝܵـــܐ ܕܗܵܘܹܐ ܦܘܼܪܩܵــــܢܵـܐ                     ܠܓܸܢܣܵـܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܓܵـــܘ ܟܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵـــــــܐ
            ܡܐܝܼــܕܼܵܐ ܕܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܡـܦܵـܪ݀ܩ ܟܠ ܓܵܢܵــــــــܐ                    ܕܚܲـܝـܵܐ ܒܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘ ܫܠܵܡܵـܐ ܘܫܲܝܢܵــــــــܐ