المحرر موضوع: ܡܵܐܝܠܵܗ̇ ܒܸܥܢܵܝܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ؛؛ ܒܣܘܼܟܵܠܐ &#  (زيارة 2012 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عوديشو سادا

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 492
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
في الثقافة ... ماذا يعني الوعي ؟؟
ܡܵܐܝܠܵܗ̇ ܒܸܥܢܵܝܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ؛؛ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܼܐ ،؟
ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼ ܗܲܘܦܐ ܕܥܲܢܟܵܘܐ
ܒܝܲܕ ܐܲܪܕܹܓܼܠܐ ܘܣܲܦܪܵܐ ܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ
ܬܲܪܓܵܡܬܐ ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܦܪܵܫܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܢ ܟܝܵܢܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܚܵܝ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܝܵܢܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܫܘܼܡܗܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܕܝܼܠܹܗ ܦܠܵܛܐ ܟܝܵܢܵܝܐ ܠܚܘܼܦܵܛܐ ܕܡܘ̇ܚܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܕܡܵܛܝܼ ܥܲܠܠܹܗ ܪ̈ܡܙܹܐ ܕܦܵܠܛܝܼ ܡܢ ܥܒܼܵܕ̈ܐ ܘܦܘ̇ܥܵܠ̈ܐ ܘܦܘܼܢܵܝܵܝܗܝ̈ ܝܼܠܹܗ ܡܢ ܡܲܚܕܘ̇ܪܐ ܒܲܪܵܝܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܚܲܡܫܐ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܘܫܵܪܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܘܦܵܫܸܩܠܗ̄ܘ̇ܢ ܘܥܵܒܸܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܗܸܦܟܐ ܡܐܲܝܟܼ ܫܒܼܝܼܠܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܒܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܕܗܲܘܢܐ ܕܫܲܠܛܸܢ ܘܙܲܒܛܸܢ ܥܲܠܠܹܗ ܘܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܬܚܘܼܬ ܨܸܒܼܝܵܢܐ ܕܲܥܒܼܵܕܐ ܕܫܲܗܘܵܬܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܠܘܵܬܼ ܟܝܵܢ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܡܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬܼܐ ܚܵܝ̈ܐ، ܘܒܐܸܛܪܐ ܕܐܵܗܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܡܵܨܹܐ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܒܲܪܡܹܗ ܘܝܵܕܹܥ ܡܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܵܐܢ̈ܐ ܘܲܙܥܵܦܝܵܬܼܐ ܕܦܘܼܥܵܠ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܚܵܕܪܘܵܢܹܗ ܘܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܒܸܚܵܝܐ ܝ̄ܘܸܬ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܡܼܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬܼܐ ܕܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܹܗ ܒܚܲܝܘܼܬܼܐ ܓܲܘ ܟܝܵܢܐ، ܘܗܵܘܹܐܠܹܗ ܒܲܪܡܵܝܬܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܚܵܕܼܪܘܵܢܹܗ ܡܢ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܓܵܘ ܟܝܵܢܐ ܘܚܲܝܘܼܬܼܐ ܫܵܘܬܵܦܲܝܬܵܗ̇، ܘܟܹܐ ܦܵܪܹܫ ܒܲܝܢܵܬܲܝܗܝ̈ ܕܠܲܝܬ ܒܫܲܘܝܘܼܬܹܗ ܡܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܦܵܣܥܝܼ ܒܲܡܗܵܕܝܵܢܘܼܬܼܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܒܲܦܘܼܥܵܠܲܝܗܝ̈ ܘܦܘܼܢܵܝܐ ܕܦܘܼܥܵܠܲܝܗܝ̈ ܫܲܗܘܵܬܝܵܬܼܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܫܵܗܘܵܬܐ ܕܡܲܣܒܼܵܥܬܐ ܕܟܸܦܢܐ ܘܨܲܗܘܐ ܘܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬܼܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܐ ܘܫܲܪܟܐ، ܘܒܐܸܛܪܐ ܕܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܬܲܚܸܒ ܒܲܪܢܵܫܐ ܩܐ ܓܵܐܢܹܗ ܪܸܥܝܵܢܐ ܒܟܠ ܥܒܼܵܕܐ ܡܢ ܥܒܼܵܕ̈ܐ ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܠܚܵܕܪܘܵܢܹܗ ܡܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܡܲܒܘܼܥܲܝܗܝ̈ ܘܲܟܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܘܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܟܠܲܝܬܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈ ܘܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒܐ ܡܐ ܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܚܙܲܝܵܬܼܐ ܘܲܦܠܵܛ̈ܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܘܲܟܝܵܢܵܝ̈ܐ،ܘܦܘܼܢܵܝܐ ܕܲܥܒܼܵܕܹܗ ܠܓܹܢ̄ܒܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹܗ ܡܐܲܝܟܼ ܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܒܚܲܝܘܼܬܐ ܫܵܘܬܵܦܲܝܬܵܗ̇، ܘܕܵܐܟܼܝܼ ܒܗܵܘܹܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܘܚܲܝܘܼܬܼܐ ܘܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܦܘܼܥܵܠ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܘܲܡܗܵܕܝܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܘܙܲܒܛܵܢܬܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈ ܘܡܲܦܠܵܚܬܲܝܗܝ̈ ܠܬܸܫܡܫܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܦܲܪܨܘܼܦܐ، ܘܡܛܠ ܦܪܝܼܫܘܼܬܼܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܐ ܒܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܕܗܲܘܢܐ ܕܠܲܝܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܚܵܝ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܹܗ ܘܒܐܵܗܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܒܸܫܩܵܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܐ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܐ ܠܟܠܲܝܗܝ̈ ܒܸܪܝܵܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܡܢܲܣܝܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ̈ ܕܡܲܩܪܘܼܒܼܵܚ ܒܨܘܼܪܬܐ ܦܫܝܼܛܬܵܗ̇ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܦܵܫܲܩܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܘܨܘܼܪ̈ܵܬܼܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܪܹܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܪܢܵܫܐ ܡܢ ܪ̈ܢܝܹܐ ܘܲܚܙܵܝܵܬܼܐ ܘܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܘܛܘܼܒܵܥ̈ܐ(ܐܸܢܛܸܒܵܐܥܵܬ) ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܫܵܘܬܵܦܲܝܬܵܗ̇ ܘܥܲܠ ܟܝܵܢܐ ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܓܸܠܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܲܝܗܝ̈ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܘܬܸܓܼܡ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܐܲܘܝܘܼܬܼܐ ܘܣܘܼܙܓܵܪܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܼܐ؛ ܘܲܩܪܵܒܼܐ ܘܕܲܪܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܒܲܥܕܵܢܵܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܓܵܘ ܥܲܡܲܠܝܼܬܼܐ ܕܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼܐ ܫܵܘܬܵܦܲܝܬܵܗ̇ ܘܲܟܝܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܒܚܲܕ̄ ܫܲܘܝܘܼܬܐ ܒܗܵܘܝܼ ܡܲܨܝܵܢ̈ܐ ܠܒܲܪܡܵܝܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܘ̇ܥܵܠ̈ܐ ܘܦܘܼܢܵܝܐ ܕܲܥܒܼܵܕ̈ܐ ܕܦܵܠܛܝܼ ܡܼܢ ܡܲܚܕܘ̇ܪܹܗ ܟܝܵܢܵܝܐ ܘܫܵܘܬܵܦܵܝܐ، ܘܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܒܲܝܢܵܬܲܝܗܝ̈ ܘܒܲܪ̈ܡܵܝܬܵܝܗܝ̈ ܘܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܒܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܡܲܩܪܵܒܼܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ، ܘܒܗܵܘܝܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܚܪܝܼܒܼܬܵܗ̇ ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܗܵܘܝܼ ܪ̈ܢܝܹܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܲܚܙܵܝܵܬܹܗ ܘܛܘ̇ܒܵܥ̈ܐ ܘܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܕܲܒܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܘܵܬܹܗ ܠܐ ܠܚܝܼܡ̈ܐ ܘܠܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܠܡܸܣܬܲܟܠܵܢܘܼܬܼܐ (ܠܒܲܪܡܵܝܬܐ) ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܡܲܚܕܘ̇ܪܐ ܕܩܵܐܹܡ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼܐ ܠܚܵܕܸܪܘܵܢܹܗ، ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܗܵܘܝܼ ܪ̈ܢܝܹܐ ܘܲܚܙܵܝܵܬܼܐ ܘܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܕܒܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܘܵܬܹܗ ܓܕܼܝܼܠ̈ܐ ܘܠܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒܼܘ̇ܕܹ̈ܐ ܒܲܢܛܵܪܬܐ ܠܙܲܘܥܐ ܕܛܘܼܘܵܪܐ ܠܲܕܐܵܗܐ ܩܵܐܹܡ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܝܼܪܝܼܚܘܼܬܼܐ ܕܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܐ، ܘܗܲܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܒܗܵܘܝܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܣܵܗܡܲܝܬܵܗ̇(ܓ̮ܘܼܙܐܝܼܵܐ) ܐܝܼܡܵܢ ܕܗܵܘܝܼ ܪ̈ܢܝܹܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܲܚܙܵܝܵܬܹܗ ܘܛܘܼܒܵܥܹ̈ܗ ܘܣܘܼܟܵܠܹܗ ܟܸܪ̈ܝܹܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܐܵܘ ܦܢܵܝܵܬܼܐ ܝܼܕܝܼܥ̈ܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܕܠܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܐܵܘ ܠܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܡܝܼܪ̈ܐ ܠܟܠܲܝܗܝ̈ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܘܦܸܢܝܵܬܼܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܼܣܘܼܪܐ ܒܨܘܼܪܬܵܗ̇ ܓܲܕܠܵܝܬܼܵܗ̇ ܕܥܲܒܼܕܝܼ ܡܲܥܸܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܒܲܝܢܵܬܲܝܗܝ̈ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܛܘܼܘܵܪܐ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܝܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼܐ، ܘܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܒܗܵܘܝܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܬܸܓܼܡܵܝܬܵܗ̇ ܬܘܼܚܵܒܬܵܗ̇ ܒܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ ܬܸܓܼܡܵܝ̈ܐ ܥܕܵܢܵܝ̈ܐ ܝܼܕܝܼܥ̈ܐ، ܒܡܲܥܢܵܝ ܐܝܼܬܠܹܗ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܸܩܛܵܥܵܝ̈ܐ ܒܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܐ ܠܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܙܲܒܛܵܢܬܵܐ ܘܫܘܼܥܠܵܠܐ ܠܬܸܓܼܡܐ ܕܐܲܟܵܪ̈ܐ ܦ̮ܲܩܝܼܪ̈ܐ ܡܢ ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܼܐ ܕܲܛܥܘ̇ܢܝܵܬܹ̈ـܐ ܕܐܲܪܥܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܗ̇ ܕܠܐ ܫܵܩܠܝܼ ܒܪ̈ܥܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܡܲܚܦܠܝܼ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܬܸܓܼܡܐ ܕܐܲܟܵܪ̈ܐ ܕܒܸܦܠܵܚܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܵܘ ܐܲܪܥܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܠܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܗ̇ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܫܵܘܬܵܦ̈ܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܒܚܲܕ̄ ܨܘܼܪܬܐ ܘܗܵܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܵܗܡܐ ܒܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܕܟܸܟ̮ܚܲܝܗܝ̈ ܡܢ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܐ (( ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܸܩܛܵܥܵܝ̈ܐ ܡܗܲܝܡܢܝܼ ܕܟܠ ܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܕܦܲܠܛܵܗ̇ ܡܢ ܐܲܪܥܐ ܡܢ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܒܕܵܥܪܝܼ ܠܡܘܼܠܟܵܢܐ ܕܡܵܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ ܘܠܐ ܠܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܕܲܦܠܝܼܚܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܝܼܵܝܗܝ̈ ܕܩܲܕ̄ܡ ܙܲܪ̈ܥܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܘܡܲܪ̈ܒܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܘܟܲܦܫܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ، )) ܘܝܼܬܠܹܗ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܘܝܼܕܵܥܬܐ ܬܸܓܼܡܐ ܕܒܸܪ̈ܓܸܘܵܙܵܝܹܐ ܪܹ̈ܫܡܵܠܵܝ̈ܐ ܠܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܠܫܘܼܥܠܵܠܐ ܠܲܩܢܵܝܬܐ ܕܲܛܥܘ̇ܢܝܵܬܼܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܡܲܨܢܵܥܲܝܗܝ̈ (ܡܲܨܵܐܢܸܥܸܗܐ) ܘܒܹܝܬܼ ܦܘܼܠܚܵܢܲܝܗܝ̈ ܒܫܘܼܪܵܪ̈ܲܝܗܝ(ܡܲܥܵܡܸܠܸܗܐ) ܘܕܸܟܵܢܵܢ̈ܐ ܕܲܨܢܝܼܥܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܘܬܲܪ̈ܡܝܵܬܲܝܗܝ̈ ܬܲܦܪ̈ܝܼܬܼܵܢܵܝܹܐ ܠܡܲܩܘܵܝܬܐ ܕܲܫܦܝܼܥܐ(ܦ̮ܵܐܸܛ̇) ܕܛܝܼܡܐ ܠܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈، (( ܕܠܐ ܡܲܪܥܵܝܬܐ(ܕܘܼܢ ܡܘܼܪܵܥܵܐܬ) ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝ̈ܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܘܥܘܼܪܵܒܼܵܐ ܠܕܲܥܬܝܼܕ ܕܗܵܘ ܬܸܓܼܡܐ ܕܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܡܲܨܢܵܥ̈ܐ ܘܫܘܼܪܵܪܹ̈ܐ ܘܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܐ ܕܡܲܦܪ̈ܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܬܲܦܪ̈ܝܼܵܬܼܐ ܡܢ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܫܵܘܬܵܦ̈ܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܒܬܲܦܪ̈ܝܼܬܲܝܗܝ ܘܗܵܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܵܗܡܐ ܟܹܐܢܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ))، ܘܲܡܢܲܣܝܸܢܝܼ ܒܐܸܛܪܐ ܕܫܘܼܥܠܵܠܲܝܗܝ̈ ܛܵܠܘ̇ܡܐ ܠܬܸܓܼܡܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܠܐܲܥܦܵܐ(ܡܘܼܛ̇ܵܥܵܦ̮ܐ) ܠܝܲܬܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܛܝܼܡܐ ܠܚܲܝܠܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܲܝܗܝ̈ ܠܝܲܬܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܲܩܢܵܝܵܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܠܦ̮ܲܩܝܼܪܘܼܬܐ ܕܬܸܓܼܡܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ، ܘܡܲܘܕܹܐ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܝܲܬܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܬܸܓܼܡܐ ܕܒܸܪ̈ܓܘܵܙܵܝܹܐ ܪܹ̈ܫܡܵܠܵܝܹܐ ܒܕܲܘܠܡܵܢܕܘܼܬܼܐ ܘܛܠܘ̇ܡܝܐ ܘܝܲܬܝܼܪܘܼܬܼܐ ܠܬܸܓܼܡܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܒܦܲܩܝܼܪܘܼܬܼܐ ܘܛܘܼܪܵܦܐ ، ܘܐܵܗܐ ܦܘܼܥܵܠܐ ܡܲܪܒܹ̈ܐ ܠܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܘܝܵܬܵܝ̈ܐ ܠܡܲܦܩܵܥܬܐ ܕܩܘܼܝܵܡܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܐ ܓܡܝܼܪܐ ܠܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܐ ܕܩܵܐܹܡ ܘܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܐ ܕܡܲܒܨܸܪ ܡܢ ܗܲܘܬܼܐ ܕܲܦܪ̈ܝܼܫܘܵܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܪܹ̈ܝܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ، ܐܵܦ ܐܝܼܬܼ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܕܦܲܪܣܵܠܹܗ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܠܲܓܒܼܵܠܬܐ ܘܡܲܒܪܵܝܬܼܐ ܟܡܵܝܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܐ ܡܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܐ ܫܵܘܬܵܦܲܝܬܵܗ̇ ܘܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܲܟܵܪ̈ܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܥܲܒܼܕܝܼ ܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܠܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܐ ܕܚܹܐܪ̈ܘܼܬܲܝܗܝ ܡܢ ܫܘܼܥܠܵܠܐ ܛܵܠܘ̇ܡܐ ܠܲܬܪܹܝܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܕܐܸܩܛܵܥܵܝ̈ܐ ܘܒܸܪ̈ܓܘܵܙܵܝܹܐ ܪܹ̈ܫܡܵܠܵܝܹܐ ܘܲܩܢܵܝܬܼܐ ܠܙܸܕܩܲܝܗܝ̈ ܓܡܝܼܪ̈ܐ ܕܫܲܒܼܩܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܕܚܲܝܐ̄ܝܼ ܒܝܲܕܝܘܼܬܼܐ ܕܠܐ ܡܲܣܠܵܝܬܐ ܘܛܘܼܪܵܦܐ ܒܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܡ ܥܘܼܪܵܒܼܐ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܕܬܸܓܼܡ̈ܐ ܕܐܸܩܛܵܥܵܝ̈ܐ ܘܒܸܪ̈ܓܘܵܙܵܝܹܐ ܪܹ̈ܫܡܵܠܵܝܹܐ ܠܡܲܥܝܵܩܬܐ ܠܗܲܘܬܼܐ ܕܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼܐ ܒܲܝܢܵܬܲܝܗܝ̈ ܘܠܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܡܐܲܝܟܼ ܚܫܵܒܼܬܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ، ܐܝܼܢܐ ܥܘܼܪܵܒܼܐ ܠܚܲܝܘܼܬܼܐ ܕܝܲܕܝܼܸܕܘܼܬܼܐ ܩܐ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܠܐ ܡܲܣܠܵܝܬܐ ܠܢܵܫܘܼܬܼܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܠܟܠ ܓܹܢ̄ܒܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܕܥܲܡܲܠܝܼܬܼܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܕܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܒܲܚܒܼܘܼܫܝܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܕܝܼܣܘܼܪܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝ̈ܐ ، ܐܝܼܢܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܒܫܘܼܘܫܵܛܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܢ̈ܝܼ ܪ̈ܢܝܹܐ ܘܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܕܘܵܬܼܐ ܕܣܵܝܡܝܼ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܐ ܒܪܹܫ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܲܚܫܵܒܼܝܵܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ، ܕܲܚܫܝܼܚܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܘܐܲܘܝܸ̈ܐ ܥܲܡ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܩܵܐܹܡ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܒܙܲܘܥܹܗ ܘܗܵܘܹܐܠܹܗ ܛܘܼܘܵܪܐ ܒܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܹܗ، (( ܕܠܲܝܬ ܬܚܘܼܒ̈ܐ ܒܕܵܐܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܟܠ ܥܲܣܩܵܘܵܬܼܐ ܡܢ ܛܘ̇ܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܒܲܫܒܼܝܼܸܠܐ ܓܕܝܼܠܐ، ܘܠܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܐ ܫܘ̇ܦ̮ܝܼܢܲܝܬܵܗ̇، ܘܠܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܬܲܘܕܝܬܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܩܫܝܼܬܵܗ̇ ܢܟܼܝܼܠܬܵܗ̇، ܘܠܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܥܸܠܠܵܝܬܵܗ̇ ܒܚܲܣܵܡܘܼܬܼܐ ܘܲܣܢܵܝܬܐ ܩܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܡܫܲܚܠܦܐ، ܘܠܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝܘܼܬܼܐ ܬܸܓܼܡܵܝܬܵܗ̇ ܟܪܝܼܬܼܐ ܒܲܚܙܵܝܬܐ ܥܝܼܩܬܵܗ̇ ܠܐܘܼܦܩܐ، ܘܠܐ ܟܠ ܗܸܢܝܵܢܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝܐ ܥܒܼܝܼܪܐ، ܐܝܼܢܐ ܘܵܠܹܐ ܕܗܲܘܝܐ ܪܥܵܫܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܩܪܝܼܡܬܵܗ̇ ܒܲܡܗܘܼܡܢܘܼܬܼܐ ܠܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܘ̇ܥܵܠ̈ܐ ܘܦܘܼܢܵܝܐ ܕܦܘ̇ܥܵܠ̈ܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼܐ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܘܝܲܕܝܼܕܬܵܗ̇ ܠܚܝܼܡܬܵܗ̇ ܥܲܡ ܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ، )) ܐܵܦܸܢ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܦܵܝܫܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܼܐܵܣܬܵܗ̇ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܡܐܲܝܟܼ ܦܠܵܛܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܡܛܠ ܡܲܥܸܒܕܵܢܘܼܬܐ ܕܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܘܡܸܬܼܡܵܨܝܵܢܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܫܘܼܬܼܐܸܣܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܼܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܐܸܛܪܐ ܕܡܸܬܚ̈ܐ ܕܫܘܼܢܵܝ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܕܛܘܼܘܵܪܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܒܝܼ ܦܠܵܛܐ ܒܗܸܦܟܐ ܕܪ̈ܢܝܹܐ ܘܲܚܙܵܝܵܬܼܐ ܘܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܒܓܵܐܢܹܗ، ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܗܲܘܢܵܢܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܕܲܪܓܼܐ ܝܼܕܝܥܐ ܡܢ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܕܲܓܵܠܐ ܐܵܘ ܫܲܪܝܼܪܐ ܓܡܝܼܪܐ ܐܵܘ ܣܵܗܡܐ ܙܥܘܼܪܐ ܘܬܸܓܼܡܵܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܝܘܼܠܦܵܢܐ ܟܹܐ ܫܵܘܬܸܦ ܒܚܲܕ̄ ܣܵܗܡܐ ܡܲܥܸܒܕܵܢܐ ܠܲܓܒܼܵܠܬܐ ܕܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܓܲܪܹ̈ܐ ܕܡܲܥܸܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܕܲܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܠܡܲܒܪܵܝܬܐ ܕܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܘܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܘܫܲܚܠܵܦܬܵܗ̇ ܒܲܟܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܬܵܗܲܪ ܡܢ ܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܟܘܼܦܬܵܗ̇ ܠܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܥܸܠܠܵܝܬܵܗ̇، (( ܗܲܕܟܼܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܪܸܢܝܵܝܬܵܗ̇ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܦܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼܐ ܘܗܵܘܝܼ ܪ̈ܘܝܚܹܐ ܬܚܘܼܒܵܗ̇ ܒܲܪܘܝܼܚܘܼܬܼܐ ܘܲܪܒܼܵܝܬܐ ܠܲܒܥܵܝܵܬܼܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܢܝܼܫ̈ܐ ܕܠܲܝܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܚܘܼܒ̈ܐ ܒܐܘܼܦܩܲܝܗܝ̈ ܠܝܼܕܵܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܐ ܠܲܓܠܵܝܬܐ ܕܝܲܬܝܼܪ ܡܢ ܐ̄ܪܵܙܸܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼܐ ܘܲܟܝܵܢܐ ܘܬܹܒܹܝܠ، ܘܚܲܝܠܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܥܲܠ ܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܠܐܘܼܦܩ̈ܐ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܡܲܒܘܼܥܐ ܒܚܸܠܥܵܬ ܠܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܹܗ ܕܠܐ ܚܘܼܬܵܡܐ )) ؛؛ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܒܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܡܓܲܫܡܸܢ ܚܲܝܠܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܠܲܟܠܵܝܬܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܣܘܼܝܵܦ̈ܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪ̈ܵܬܼܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܡܲܒܥܵܢܘܵܬܼܐ(ܐܸܚܬܸܪܵܥܵܐܬ) ܘܲܓܠܵܝܵܬܼܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܒܕܵܪܲܢ ܚܲܕ̄ܬܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܪܸ̈ܡܙܹܐ ܥܲܠ ܚܲܝܠܐ ܘܥܵܒܼܘ̇ܕܘܼܬܼܐ ܕܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܹܗ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܵܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ، ܘܓܼܵܠܝܼܒܘܼܬܹܗ ܠܟܠܲܝܗܝ̈ ܣܘܼܝܵܦ̈ܐ ܟܝܵܢܵܝ̈ܐ ܒܝܼ ܩܪܵܒܹܗ ܡܩܵܘܝܵܢܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܒܡܸܬܚܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܝܵܪܝܼܚܬܵܗ̇ ܗܲܠ ܕܲܡܛܹܐܠܹܗ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܲܡܛܹܐܠܹܗ ܥܲܠܠܹܗ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܡܢ ܛܘܼܘܵܪܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܚܲܩܠ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܕܠܐ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܕܒܸܫܩܵܠܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܡܢ ܕܐܵܢܝܼ ܩܢܵܝܵܬܼܐ ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܩܐ ܟܘܼܟܒܼܵܐܢ ܡܐܲܝܟܼ ܩܪܝܼܬܼܐ ܙܥܘܼܪܬܵܗ̇ ܕܒܸܚܕܵܪܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܒܝܹܗ ܒܫܲܝܢܵܝܘܼܬܼܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܡܸܨܥ̈ܐ ܕܫܘܼܢܵܝܐ ܘܲܚܙܵܝܵܬܼܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝ̈ܐ ܥܒܲܪ ܐܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܦܪܹܣ ܚܸܙܘܹܐ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܘܬܘܼܩܵܢ̈ܐ ܕܐܲܢܬܸܪܢܝܼܬ ܕܠܲܝܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܚܘܼܒ̈ܐ ܒܝܼ ܡܨܵܝܵܬܲܝܗܝ̈ ܠܝܼܣܘܼܪܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܐ، ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܒܸܚܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܕܵܪܐ ܕܲܬܘܼܩܵܢ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܕܩܵܡ ܫܲܪܸܪ̈ܘ̇ܢ ܒܲܪܢܵܫܐ ܒܝܼ ܡܨܵܝܵܬܹܗ ܕܠܲܝܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܫܝܼܒܼܐ ܓܒܼܝܼܠܐ ܘܒܸܪܝܐ ܒܸܫ ܥܸܠܠܵܝܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܹܗ ܓܵܘ ܬܹܒܹܝܠ، ܘܲܡܬܘܼܪܸܨܠܹܗ ܠܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܲܣܢܝܼܩܐ ܝ̄ܠܹܗ ܥܲܠܠܹܗ ܒܕܵܐܗܐ ܚܲܝܘܼܬܐ ܡܢ ܡܸܨܥ̈ܐ ܕܡܲܢܝܵܚܬܐ ܘܝܼܣܘܼܪܐ، ܘܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܒܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܫܵܘܦܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܕܠܐ ܡܵܛܹܐ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܦܚܲܕ̄ ܒܐܸܛܪܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܐ ܕܗܲܘܢܵܝܗܝ̈ ܡܼܢ ܩܢܵܝܵܬܼܐ ܘܬܘܼܩܵܢ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܐ ܕܡܘܼܩܪܘܼܒܼܠܗ̄ܘ̇ܢ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܐ، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝ̄ܘܲܚ ܕܐܲܡܪܹ̈ܝܚ ܩܐ ܩܵܪܘܼܝܐ ܝܲܕܝܼܕܐ، ܒܲܪܢܵܫܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܹܗ ܒܪܸܢܝܐ ܡܗܝܼܪܐ ܘܲܕܠܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܹܗ ܘܪܸܥܝܵܢܹܗ ܒܪܸܢܝܐ ܟܲܫܝܼܪܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܐܝܼܬܘܼܬܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܕܡܝܼܪܹܗ ܒܕܵܐܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܦ̮ܪܲܢܣܵܝܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܐ ܪܝܼܢܝܼܗ ܕܝܼܟܵܐܪܬ ؛ (( ܐܵܢܐ ܡܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝ̄ܘܸܢ ܐܵܢܐ ܐܝܼܬܠܝܼ ܐܝܼܬܘܼܬܐ )) ؛ ܡܛܠ ܪܸܢܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܡܘܼܕܟܸܪܲܢ ܝܼܠܹܗ ܗܲܕܵܡܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝܐ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܼܐ ܕܲܣܝܵܡܬܐ ܘܲܓܒܼܵܠܬܐ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ،،

ܬܲܪܓܵܡܬܐ ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐغير متصل خوشابا سولاقا

 • عضو مميز جدا
 • *****
 • مشاركة: 2340
  • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ والصديق العزيز الشاعر واكاتب المبدع الأستاذ عوديشو سادا يوخنا المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا المعطرة بالمودة والمحبة
أشكركم جزيل الشكر وأقدر جهودكم فائق التقدير على قيامكم بترجمة مقالنا الموسوم " الكتابة الرصينة وثقافة الشتيمة " من اللغة العربية الى اللغة الأم الجميلة إنه حقاً عملاً تستحقون عليه كل الثناء والتقدير ، وإنه فضل منكم علينا ولكنه في نفس الوقت خدمة جليلة للغتنا الأم لا تقدر بثمن بوركت جهودكم وقلمكم وعاشت أناملكم ودمتم والعائلة بخير وسلام ونتمنى لكم وصولاً موفقاً الى حيث وجهتكم .

        محبكم من القلب أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا 

غير متصل عوديشو سادا

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 492
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
الأخ والصديق العزيز الأستاذ خوشابا سولاقا المحترم

بعد التحية ومزيد من الأحترام الأدبي المتبادل فيما بيننا بروح ثقافية عالية .. لايسعني إلا ان أقول ان كتاباتك الأدبية الثقافية الفلسفية الرائدة في موقعنا الكريم كانت الدافع والمشجع الوحيد والفريد من نوعه لي بقيامي بترجمتها من لغة الضاد الى لغتنا الآشورية السريانية .. فبوركت جهودكم بما نشرتم من فكركم الأدبي الرصين الخلاق لجميع جوانب الحياة الفلسفية بآجواء أدبية ثقافية رائدة منها في الحياة الثقافية والأجتماعية والسياسية وماشاكلها من روائعكَ في المجال الثقافي. بعيدة كل البعد عن أجواء وصخب الكتاب المنافقين الغير مؤدبين الغير مثقفين ببعثرات مفرداتهم الداكنة بحالك سواد فكرهم وشعورهم الظلامي الدفين. الذين ليس همهم تقديم خدمة للأدب النوراني لتنوير مسامع وفكر وعيون القراء بروائع الأدب من كل الجهات والجوانب الأخلاقية الراقية .. ولك محبتي وتقديري وأحترامي

اخوكم محبكم صديقكم
البيلاتي عوديشو سادا