المحرر موضوع: ܗܘܡܣܐ ܡܚܪܝܐ - ܡܫܘܚܬܐ ܛ - ܢܝܣܢ ملحمة شعرية - القصيدة التاسعة - نيسان  (زيارة 1517 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 70
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܗܘܡܣܐ ܡܚܪܝܐ
ܡܫܘܚܬܐ ܛ

ܚܲܕ̄ ܡ̣ܢ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܫܸܠܝܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܩܪܝܼܡܵܐ ܥܲܠ ܫܡܲܝܵܐ ܚܸܫܟܵܐ ܥܲܡܛܵܢܵܐ
ܐܝܼܢܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܨܦܝܼܬ̣ܵܐ ܝܗ̄ܘܵܬ̣ ܘܟܵܘܟ̣ܒܹ̈ܐ ܒܲܠܒܘܿܨܹܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܒܲܗܪܵܢܵܐ
ܫܲܘܝܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܠܲܝܠܹܐ ܥܲܡ ܝܵܘܡܵܐ ܠܦܘܼܬ̣ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܝܗ̄ܘܵܐ ܘܒܸܢܫܵܡܵܐ ܝܗ̄ܘܹܝܢ ܗ̄ܘܵܐ ܪܹܝܚܵܐ ܘܥܸܛܪܵܐ ܕܦܸܩܚܵܐ ܕܒܸܒ̈ܠܹܐ ܘܪܹܝܚܵܢܵܐ
ܝܲܪܚܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܘܗܵܘܵܐ ܘܢܘܼܚܵܡܵܐ ܕܥܸܫܒܵܐ ܘܓܸܠܵܐ ܘܟܠ ܐܝܼܠܵܢܵܐ
ܚܸܕܝܵܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܘܦܨܝܼܚܵܐ ܒܐܲܩܡܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܪܲܥܝܵܐ ܘܦܲܠܵܚܵܐ ܘܐܲܟܵܪܵܐ ܘܓܲܢܵܢܵܐ
ܫܸܢܬ̣ـܝܼ ܚܪܝܼܡܬܵܐ ܥܲܝ̈ܢܝܼ ܩܠܝܼܩܹ̈ܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܡܓܲܫܘܼܩܹ̈ܐ ܒܟܵܘܟ̣ܒ̣ܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܲܒܵܢܵܐ
ܒܸܨܝܵܪܵܐ ܒܪܸܥܝܵܢܝܼ ܠܫܘܿܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܬܵܐ ܥܸܫܬܵܪ ܘܡܘܼܚܸܒܵܗ̇ ܬܲܡܘܼܙ ܪܲܥܝܵܐ ܫܸܛܪܵܢܵܐ
 ܟܲܠܒ̣ܹ̈ܐ ܪܥܝܼܫܹ̈ܐ ܒܸܢܒ̣ܵܚܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܢ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܗ̄ܘܵܘ ܠܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ
ܘܩܵܠܵܐ ܕܨܸܨܖܹ̈ܐ ܘܐܘܼܖ̈ܕܥܹܐ ܓܵܘ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܕܙܸܡܪܵܐ ܡܘܼܣܝܼܩܵܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܡܬ̣ܵܢܵܐ
ܚܸܕܝܹܐ ܗ̄ܘܵܘ ܘܠܹܐ ܗ̄ܘܵܘ ܡܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܝܵܢ ܠܲܝܬ̣ ܡܸܫܬܲܡܥܵܢܵܐ
ܓܵܘ ܐܝܼܣܵܓܹܝܠܵܐ ܒܡܸܕܝܵܪܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ ܒܪܹܫ ܙܲܩܵܪܬܵܐ ܪܵܡܬܵܐ ܒܥܸܠܵܝܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܥܢܵܢܵܐ
ܐܲܝܟ̣ ܛܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܠܒ̣ܝܼܟ̣ܠܹܗ ܢܘܼܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܒܘܼܠܩܵܢܵܐ
ܒܥܹܐ ܠܝܼ ܕܚܵܙܹܝܢ ܠܛܲܟ̣̈ܣܹܐ ܛܸܫ̈ܝܹܐ ܘܡܵܛܹܝܢ ܠܐ̈ܪܵܙܹ̈ܐ ܕܲܒܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܕܲܟܝܵܢܵܐ
ܐܲܝܟ̣ ܐܲܝܠܵܐ ܢܕܼܵܝܵܐ ܘܫܘܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܓܵܪܹܐ ܕܩܲܨܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܒܸܢܝܵܢܵܐ
ܠܹܐ ܗ̄ܘܹܝܢ ܗܵܘܵܐ ܒܸܙܕܵܥ̄ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܢܦܲܠܬܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܪܵܘܵܝܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܹܐܕܵܢܵܐ
ܐܲܝܟ̣ ܓܲܢܵܒ̣ܵܐ ܪܚܵܛܵܐ ܘܲܛܫܵܝܵܐ ܡܛܹܐ ܠܝܼ ܠܒܘܼܪܓܵܐ ܡܕܲܪܓ̣ܵܐ ܡܸܬ̣ܕܲܡܪܵܢܵܐ
ܡ̣ܢ ܡܸܕܝܵܪܵܐ ܠܡܸܕܝܵܪܵܐ ܒܸܣܵܠ̄ܩܵܐ ܒܕܲܖ̈ܓ̣ܹܐ ܕܠܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܛܝܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ
ܡܛܹܐ ܠܝܼ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܡܪܲܒܿܥܵܐ ܡܲܕܒܚܹܗ ܦܬܝܼܚܵܐ ܠܨܘܼܒ ܟܵܘܟ̣ܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܢܵܢܵܐ
ܩܕܲܡ ܬܲܪܥܹܗ ܟܸܠܝܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܫܹܝܕܘܼ ܠܲܡܵܣܘܼ ܬܵܘܪܵܐ ܩܲܪܢܵܢܵܐ
ܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܐܝܼ̈ܕܵܬܹܗ ܟܲܗܢܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܕܸܟ̣ܝܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܡܲܝܵܢـܵܐ
ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܡܲܥܦܪܵܐ ܓܵܘܢܹܗ ܙܲܗܝܵܐ ܪܲܒ ܟܘܼܡܪܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܣܵܒ̣ܵܐ ܕܸܩܢܵܢܵܐ
ܚܲܟܝܼܡܵܐ ܘܕܸܟ̣ܝܵܐ ܘܟܹܐܢܵܐ ܘܲܬܪܝܼܨܵܐ ܬܲܡܝܼܡܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܐܵܒ̣ܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ ܘܛܘܼܒ̣ܵܢܵܐ
ܥܲܡܹܗ ܒܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܡܫܵܘܬܦܹ̈ܐ ܟܲܗ̈ܢܹܐ ܘܩܵܪܘܿܝܹ̈ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܘܓܒ̣ܲܝܵܐ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ
««««««««««««««««
ܥܲܡ ܣܝܼܥܵܬ̣ܵܐ ܕܙܲܡܵܖܹ̈ܐ ܠܓܘܼܕܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܥܲܠ ܣܲܡܵܠܵܐ ܒܣܸܕܪܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
ܘܡܲܠܟܵܐ ܘܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܒܫܸܠܝܵܐ ܟܸܠܝܹ̈ܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܒܠܸܒܹܗ ܛܠܵܒܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ
ܗܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢܝܵܬ̣ܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ
ܐܲܝܟ̣ ܨܸܦܪܵܐ ܡܲܒܝܘܼܢܹܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܡܫܘܼܠܚܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܝܢܵܐ ܘܬܵܓ̣ܵܐ ܘܚܘܼܛܪܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ
ܣܸܬܖܹ̈ܐ ܦܬܝܼܚܹܐ ܚܸܙܘܵܐ ܓܸܠܝܵܐ ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܡܛܲܝܒ̣ܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܙܝܵܢܵܐ
ܪܹܝܚܵܐ ܗܲܢܝܼܐܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ ܒܸܣܵܠ̄ܩܵܐ ܠܩܲܪܫܹܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܡ̣ܢ ܦܝܼܪܡܵܐ ܬܸܢܵܢܵܐ
ܒܛܲܟ̣ܣܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܵܐ ܡܩܘܿܕܸܫܠܹܗ ܘܡܘܼܩܪܸܒ̣ܠܹܗ ܥܸܪܒܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ
ܒܝܲܕ ܨ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܘܣܘܿܓ̣ܝܵܬ̣ܵܐ ܩܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܡܠܸـܟ̣ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܸܠܝܵܐ ܥܘܼܫܢܵܐ ܘܲܚܢܵܢܵܐ
ܒܕܟ̣ܵܪܵܐ ܠܙܵܟ̣ܘܼܬ̣ܹܗ ܥܲܠ ܬܝܵܡܵܬ ܘܐܵܒܣܘܿ ܘܟܠܝܲܗ̈ܝ ܘܲܚܫܹ̈ܐ ܒܢ̈ܘܿܢܹܐ ܕܣܵܛܵܢܵܐ
ܐܲܢ̄ܬ ܡܫܘܼܠܛܸܢܘܼܟ̣ ܥܲܠ ܟܠ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܥܒ̣ܝܼܕܠܘܼܟ̣ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܘܗܘܹܐ ܠܘܼܟ̣ ܢܲܨܚܵܢܵܐ
ܐܵܘ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ ܘܥܲܦܪܵܐ ܛܝܼܢܵܢܵܐ
ܘܟܠ ܪܲܚܫܵܐ ܘܦܵܪܲܚܬ̣ܵܐ ܕܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܝܲܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܡܲܠܠܵܢܵܐ
ܨܲܠܡܘܼܟ̣ ܪܫܝܼܡܵܐ ܥܲܠ ܐܵܬ̣ܵܐ ܓܵܘ ܩܪܵܒ̣ܲܝ̈ܢ ܘܐܲܢ̄ܬ ܪܲܒ ܦܵܠܚܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܵܢـܵܐ
ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܲܝ̈ܢ ܘܡ̣ܢ ܘܢܲܟܘܼܠܬ̣ܢܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܐܲܢ̄ܬ ܡܫܵܘܒ̣ܙܒ̣ܵܢܵܐ
ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܫܸܡܘܼܟ̣ ܝܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬ ܕܲܥܒ̣ܝܼܕܼܠܘܼܟ̣ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܲܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ
ܐܝܼܡܵܢ ܕܪܓ̣ܝܼܙܠܗ̄ܘܼܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܒܥܹܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܕܚܲܢܩܝܼ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܓܵܘ ܛܘܿܦܵܢܵܐ
ܒܸܕ ܥܲܒ̣ܕܸܝܚ ܕܟ̣ܵܪܵܐ ܒܲܡܕܼܝܼܢܵܬ̈ܘܼܟ̣ ܘܙܘܼܝܵܚܵܐ ܬܪܹܝܢ̄ܥܣܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܘܫܲܗܪܵܐ ܘܕܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ
ܥܲܒ̣ܕܹܚ ܨܸܒ̣ܝܵܢܘܼܟ̣ ܘܢܲܛܪܹܚ ܠܢܵܡܘܼܣ̈ܘܼܟ̣ ܘܫܲܠܡܹܚ ܠܩܵܢܘܼܢܘܼ̈ܟ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ
ܓܵܘ ܩܘܼܕܸܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܩܕܲܡ ܐܵܫܘܿܪ ܒܪܝܼܟܵܐ ܣܓ̣ܝܼܕܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܡܨܲܠܝܵܢܵܐ
ܨܠܘܼܬܹܗ ܩܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܒܸܟ̣ܝܵܐ ܘܲܪܬ̣ܹܝܬ̣ܵܐ ܠܚܵܘܒܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ ܛܠܵܒܵܐ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ
«««««««««««««««««
ܒܕܸܚܠ̱ܬ̣ܵܐ ܘܒ̣ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܒܥܵܝܵܐ ܪܲܚ̈ܡܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ
ܥܒ̣ܵܕܵܐ ܬܝܵܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܒܹܝܢ ܥܲܡܵܐ ܘܡܵܪܝܵܐ ܓܒ̣ܵܝܵܐ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ
ܒܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܩܲܒܸܠ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܘܝܲܗܒ̣ܸܠ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܪܸܡܙܵܐ ܡܚܵܘܝܵܢܵـܐ
ܓܵܘ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܡܘܿܟܪܸܙܠܹܗ ܘܦܬܝܼܚܠܹܗ ܐܸܓܲܪܬܹܗ ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܒܘܼܝܵܢܵܐ
ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܓܙܸܡܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚ ܚܸܟ̣ܡ̱ܬܵܐ ܘܗܵܘܹܐ ܙܗܝܼܪܵܐ ܘܡܸܫܬܲܐܠܢܵܐ
ܗܵܐ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܵܐ ܡܘܼܚܪܸܦܵܐ ܝܠܹܗ ܟܵܟܹ̈ܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܹܐܒ̣ܵܐ ܣܪܝܼܚܵܐ ܕܸܡܵܢܵܐ
ܗܵܐ ܐܵܬ̣ܵܐ ܕܦܘܼܠܵܓ̣ܵܐ ܡܪܲܦܪܘܿܦܹܐ ܝܠܹܗ ܒܪܹܫ ܡܲܠܟܘܼܬ̣ܘܼܟ̣ ܩܪܝܼܒܠܹܗ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ
ܥܒ̣ܘܼܕ ܬܘܼܪܵܨܵܐ ܥܒ̣ܘܼܕ ܚ̈ܘܼܕܵܬ̣ܵܐ ܓܲܝܣܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܠܪܲܒ ܚܲܝܠܵܐ ܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ
ܡܒܘܿܪܸܟ̣ ܠܹܗ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܐܵܦ ܠܐܲܣܝܼܪܵܐ ܘܓܵܘܣܵܢܵܐ
ܒܫܸܡܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ ܫܒ̣ܘܼܩ ܡܫܲܪܹܐ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܡ̣ܢ ܕܐܵܗܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ
ܓܵܘ ܟܠ ܡܵܬ̣ܵܐ ܘܲܡܕܼܝܼ̄ܬܵܐ ܓܵܘ ܢܝܼܢܘܸܐ ܘܐܵܫܘܿܪ ܘܒܵܒܐܹܝܠ ܘܟܠ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ
ܘܡܘܿܩܘܸܚܠܗ̄ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܐܵܫܘܿܪ ܥܲܡܵܐ ܘܐܲܬ̣ܪܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܐܵܫܘܿܪ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܕܲܪܟܵܢܵܐ
ܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܘܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܣܲܒ̣ܪܵܐ ܒܚܘܼܝܵܕܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܘܲܠܐܲܠܵܗܵܐ ܬܘܼܟ̣ܠܵܢܵܐ
ܥܲܕܥܹܐܕܵܐ ܡܩܲܕܫܵܐ ܘܡܹܐܙܲܠܬܵܐ ܕܙܵܟ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܗܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܕܥܸܫܬܵܪ ܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܟܸܠܝܵܢܵܐ

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ