المحرر موضوع: مآثر السنة الآشورية  (زيارة 2568 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ميخائيل مـمـو

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 685
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
مآثر السنة الآشورية
« في: 14:31 01/04/2007 »
ܫܸܢَܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ
ܢܸܨܚܵܢܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܢܒܼܝܼܥܵܐ ܡܼܢ ܡܝܲܬܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܝܲܪ̈ܬܘܼܬܵܢܵܝܹܐ

ܒܝܕ: ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܡـܡـܘܼ: ܣܘܝܼܕܢ
mammoo20@hotmail.com

ܡܿܢ ܕܡܲܩܠܸܒ ܘܨܲܚܨܹܐ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܠܘܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܬܹܒܼܝܼܠ ܡܼܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܘܠܣܵܟܼܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܩܵܐܸܡ ܒܸܬ ܚܵܙܹܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܐ ܕܝܼܢܵܡܝܼܟܵܝܵܐ ܩܲܕَܩܡܵܝܵܐ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܕܪܵܓܼܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܬܵܐ ܫܘܼܘܫܵܛܵܢܵܝܬܵܐ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܝܼܠܹܗ ܡܚܘܼܦܛܵܐ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬܵܐ ܠܩܢܵܝܬܵܐ ܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܫܝܼܚܵܐ ܘܡܵܘܬܪܵܢܵܐ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܬܚܘܼܬ ܓܘܼܠܦܵܗܿ. ܘܠܦܘܼܬܼ ܚܘܼܦܵܛܹܗ ܐَܣܸܠَܩܠܹܗ ܘܡܛܹܐܠܹܗ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܒܵܪܘܿܝܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ، ܡܛܘܿܠ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܸܡܗܵܝܹ̈ܐ ܕܣܝܵܡܹ̈ܐ ܘܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܐܵܬܝܼ ܠܡܢܵܝܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܥܝܵܬܹ̈ـܐ ܘܗܘܼܡܵܣܹ̈ܐ ܘܪܹܫܘܵܬ̈ـܐ (ܕܘܼܓܼܡܹ̈ܐ) ܣܪ̈ܝܼܛܹܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܡܲܫܩܠܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܐܵܢܝܼ̈ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܚܒܼܝܼܫܵܬܹ̈ـܐ ܕܡܠܘܼܐܵܝܗ̈ܝـ، ܦܝܼܠܵܣܘܼܦܵܝܹ̈ܐ ܘܚܘܼܫܵܒܼܵܝܹ̈ـܐ ܒܓܲܫܡܲܢܬܵܐ ܕܪܸ̈ܢܝܹܐ ܕܟܹܐ ܪܵܡܙܝܼ ܠܟܲܝܠܹ̈ܐ ܕܕܘܼܓܼܡܹ̈ܐ ܡܸܙܕܵܘܓܵܢܹ̈ܐ ܒܗܸܦܟܵܐ ܐܲܝܟܼ ܛܵܒܼܬܵܐ ܘܒܝܼܫܬܵܐ، ܒܲܗܪܵܐ ܘܚܸܫܟܵܐ، ܣܲܟܼܠܘܼܬܵܐ ܘܝܕܵܥܬܵܐ، ܢܘܝܼܠܘܼܬܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ، ܘܠܟܠ ܡܵܐ ܕܡܫܵܡܸܗ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܦܵܪܸܫ ܒܕܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ـܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܒܪܘܼܟܵܒܼܗ ܡܫܬܲܚܠܦܹ̈ܐ، ܘܡܼܢ ܕܐܵܢܝܼ̈ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܫܘܿܡܵܪ̈ܵܝܹܐ ܘܐܵܫܘܿܪ̈ܝܹܐ ܘܒܵܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܘܦܵܪ̈ܥܘܿܢܵܝܹܐ ܘܗܸܢܕܘܵܝܹ̈ܐ ܘܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܘܟ̰ܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܡܼܢ ܐܵܦ̮ܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ ܘܝܘܼܪ̈ܵܦܢܵܝܹܐ ܠܥܲܗܕܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ ܝܲܢ ܥܝܼܪܘܼܬܵܐ ܪܸܢܝܵܝܬܵܐ ܚܲܕَܬܵܐ، ܘܙܸܕ ܡܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܬܚܘܼܬ ܒܲܕܘܵܝܘܼܬܵܐ ܘܠܚܘܼܕܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܘܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܬܘܼܩܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܪܵܐ ܚܲܕَܬܵܐ.

ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܥܢܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܠܲܐܟܼܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗܿܘ ܢܸܨܚܵܢܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܢܒܼܝܼܥܵܐ ܡܼܢ ܡܝܲܬܪ̈ܵܘܼܝܵܬܹܐ ܝܲܪ̈ܬܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܕܥܲܡܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܙܸܕ ܡܼܢ ܐܸܫܸܬ (ܐܸܫܬܵܐ) ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܓܘܼܫܡܸܢܵܐ ܒܫܸܡ ܪܸܫ ܫܹܢَܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕَ ܒܢܝܼܣܲܢ ܕܩܵܒܘܼܠܹܐ ܝܘܲܚ ܠܫܹܢَܬ 6756 ܠܦܘܼܬܼ ܨܚܵܚܹ̈ܐ ܕܗܘܼܡܵܣܵܐ ܕ(ܐܹܝܠܝܼܢܘܿܡܵܐ ܐܹܠܝܼܫ) ܗ.ܕ. (ܐܝܼܡܲܢ ܕܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ) ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܗܘܼܡܵܣܹ̈ܐ ܘܟܬܵܒܼܝܵܬܹ̈ܐ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕ(ܐܟܝܼܬܘܿ) ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕَ ܡܲܕܒܚܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܒܵܒܼܠ ܡܘܼܬܵܒܼܵܬܵܐ ܓܵܘܹܗ ܩܲܝܸܡܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܪܕܘܼܟܼ (ܫܸܡܫܵܐ ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܚܲܕَܬܵܐ) ܒܓܵܘ ܚܲܕَ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܫܹܢَܬܵܝܵܐ ܝܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡ (ܐܹܝܙܵܓܹܐܠ) ܗ.ܕ. (ܣܩܘܼܦܬܵܐ ܪܵܡܬܵܐ) ܡܼܢ ܬܵܒܵܩܵܐ ܬَܚܬܵܝܵܐ ܠܫܲܘܝܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ، ܟܲܕ ܬܵܡܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬܼ ܟܹܐ ܛܵܥܢܹܐ ܗَܘܵܘ ܟܲܗܢܹ̈ܐ ܠܪܸ̈ܡܙܹܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܚܲܕܪܹܐ ܗَܘܵܘ ܓܵܘ ܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢَܬܵܐ، ܘܡܼܢ ܒܵܬَܪ ܗܵܕܵܐ ܕܵܥܪܹܐ ܗَܘܵܘ ܘܡܵܬܒܼܐ ܗَܘܵܘ ܠܗَܘܿܢ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ ܠܐܲܦܵܝ ܡܫܵܪܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܩܵܢܹܐ ܘܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܝܲܢ ܥܝܵܕܹ̈ܐ ܕܫܹܢَܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܚܲܕَܬܵܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܬܪܸܥܣܲܪ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬَܪ ܐܘܼܕܵܠܹܐ، ܘܟܠ ܚܲܕَ ܝܵܘܡܵܐ ܐܝܼܬ ܗَܘܵܐܠܹܗ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܘܒܸܡܫܵܘܬܲܦܬܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܡ ܪܹܫܵܐ ܕܟܲܗܢܹ̈ܐ ܘܟܲܗܢܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܒܬܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܕܪ̈ܫܹܐ ܘܟܪ̈ܘܼܟܼܝܹܐ ܘܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܛܲܐܵܠܬܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܘܕܼܒܼܚܵܐ.
ܪܸܢܝܵܐ ܕܒܪܵܝܬܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܫܹܢَܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܡܬܘܼܚܸܒܵܐ ܒܡܵܫܲܟ̰ܚܬܵܐ ܕܟܝܘܼܠܵܐ ܘܡܫܲܚܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼ ܡܲܠܘܵܫܘܼܬܵܐ ܘܟܵܘܟܼܒܼ̈ܐ ܘܐܸܣܛܪܘܿܢܘܼܡܝܵܐ ܕܝܕܵܥܬܵܐ ܕܵܥܬܝܼܕܵܢܵܝܬܵܐ ܕܝܲܪܬܘܼܬ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܠܐܵܡܝܼܢܘܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܹ̈ܐ. ܘܐܵܗܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܐܵܡܝܼܢܘܼܬܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܐܸܠܹܗ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܕܵܪܹ̈ܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟܼܐ ܘܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ، ܘܐܲܝܟܼ ܒܪܵܝܬܵܐ ܘܦܪܵܣܬܵܐ ܕܫܹܢَܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܒܟܠܹܗ ܬܹܒܼـܝܼܠ ، ܘܫܹܢَܬܵܐ ܕܓܵܠܘܼܬܵܐ ܕܡܲܫܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܬܵܘܕܝܵܬܹ̈ܐ ܠܘܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܹܐ ܕܬܟܠܠܗَܘܿܢ ܩܵܐ ܓܵܢܲܝܗ̈ܝـ، ܠܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ.

ܘܐܸܢ ܪܗܹܐܠܲܢ ܒܩܲܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܠܐܘܼܣܝܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܩܵܢܹܐ ܕܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܫܹܢَܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܙܲܝܚܝܼ ܗَܘܘ ܒܝܼܵܝܗ̈ܝـ، ܫܹܢَܬܵܐܝܼܬܼ ܒܸܬ ܓܵܝܫܲܚ ܚܕܵܐ ܦܝܼܠܵܣܘܼܦܘܼܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܗܿ ܐܘܼܦܩܹ̈ܐ ܡܬܘܼܚܸܒܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܪܸ̈ܢܝܹܐ ܡܓܘܼܫܡܼܢܹ̈ܐ ܒܐܵܢܝܼ ܚܘܼܪ̈ܩܵܢܹ̈ܐ ܘܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܟܲܢܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܨܚܵܚܹ̈ܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ، ܕܲܠܡܵܐ ܝܲܢ ܩܵܘܡܵܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܒܲܨܘܿܪܹܐ ܡܼܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܩܵܐܸܡ ܐܵܦܸܢ ܕܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܙܲܒܼܢܵܝܵܐ ܘܡܸܬܼܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܘܩܵܐ ܕܗܵܘܲܚ ܒܘܼܫ ܩܘܼܪܒܵܐ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ̈ ܣܘܼܟܵܠܹ̈ܐ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܸܠܬܸܚܬ ܠܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

1. ܬܲܚܵܒܬܵܐ ܕܪ̈ܲܗܛܹܐ ܙܲܒܼܢܵܝܵܐ ܕܓܸܕܫܹ̈ܐ.
2. ܙܲܗܝܘܼܬܵܐ ܘܚܬܝܼܪܘܼܬܵܐ ܒܫܪܵܝܬܵܐ ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܛܵܒܼܬܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.
3. ܚܘܼܕܵܬܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܠܒܕܝܼܩܘܼܝܵܬܹܐ ܕܠܒܼܫܬܹܗ ܒܙܲܗܝܘܼܬܵܐ ܘܟܲܗܝܼܢܘܼܬܵܐ.
4. ܐܲܠܨܵܝܘܼܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܘܫܪܲܛܬܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ.
5. ܚܘܼܫܵܚܵܐ ܠܒܕܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ.
6. ܪܡܵܙܬܵܐ ܠܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬܼ ܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܒܙܘܼܘܵܓܼܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܡܬܘܼܚܸܒܵܐ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ.
7. ܩܸܢܛܪܘܼܢܘܼܬܵܐ ܕܥܒܼܵܕܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ ܘܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܒܪܡܵܙܬܵܗܿ ܠܫܲܠܝܼܛܘܼܬܵܐ.
8. ܐَܣܵܪܬܵܐ ܕܓܸܕܫܹ̈ܐ ܒܚܸܟܼܡܬܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ.
9. ܙܵܟܼܘܼܬܵܐ ܕܛܵܒܼܬܵܐ ܥܲܠ ܒܝܼܫܘܼܬܵܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܬܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ.
10. ܕܪܵܓܼܬܵܐ ܕܗܘܼܡܵܣܹ̈ܐ ܠܦܘܼܫܵܩܹ̈ـܐ ܕܗܘܹܐ ܠܗَܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܹ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܐܝܼܬ.

ܘܫܒܼܘܿܩ ܕܠܵܐ ܡܲܢܫܲܚ ܠܲܐܟܼܵܐ ܕܣܵܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܚܒܼܝܼܫܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܕܟܼܪܹ̈ܐ ܒܥܸܠܸܠ ܩܘܼܒܠܹܐ ܠܗَܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܐܵܢܝܼ̈ ܕܟܹܐ ܥܲܡܪܝܼ ܗَܘܘ ܚܵܕܸܪܘܵܢܹܐ ܕܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ، ܘܐܵܦ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܕܝܘܼܪܘܼܦ ܒܦܝܵܫܬܵܐ ܕܚܲܕَܟܡܵܐ ܡܼܢ ܥܸܩܒܼ̈ܐ ܕܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܸܫܬܚܠܦܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܸܙܝܹܐ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܕܣܓܼܕܬܵܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܕܟܼܵܪܹ̈ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܘܥܹܐܕܵܐ ܕܩܝܲܡܬܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܲܢ.
ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܘܟܲܕ ܐܵܚܢܲܢ ܩܵܒܘܼܠܹܐ ܠܫܹܢَܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ ܚܲܕَܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܩܲܘܵܡܝܵܬܹ̈ܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܘܩܸܫܝܹ̈ܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܕܝܠܝܼܕܠܵܗܿ ܓܵܘܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܝܲܬܪܘܼܬܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܗܵܠܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܡܙܲܝܘܼܚܹܐ ܝܠܹܗ ܒܝܵܗܿ. ܘܒܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܡܲܩܪܘܿܒܼܐ ܝܘܲܚ ܒܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܘܒܵܪ̈ܲܟܼܝܵܬܹܐ ܩܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ، ܘܒܣܲܒܼܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܫܵܪܹܐ ܫܲܝܢܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܩܸܛܥܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܕܩܲܒܠܵܐ ܟܠܵܗܿ ܡܬܼܥܲܡܪܵܢܝܼܬܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ ܘܒܘܼܣܵܡܵܐ ܘܬܟܼܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܵܡܝܼܢܵܐܝܬܼ.