المحرر موضوع: ܀ܫܘܼܒܼܚܐ ܕܐܲܬܼܪܝܼ܀  (زيارة 1315 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عوديشو سادا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 492
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
܀ܫܘܼܒܼܚܐ ܕܐܲܬܼܪܝܼ܀
« في: 05:12 10/02/2017 »
܀ܫܘܼܒܼܚܐ ܕܐܲܬܼܪܝܼ܀
ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ

ܐܸܬܼܡܵܠ ܒܝܵܘܡܐ ܕܲܥܒܼܵܪ، ܟܲܕ ܒܸܦܣܵܥܐ ܒܐܘܼܪܚܝܼ ܠܚܲܫܐ ܕܐܲܬܼܪܝܼ، ܢܦܝܼܠܵܗ̇ ܡܸܢܝܼ ܚܲܝܘܼܬܐ، ܡܕܝܼܢ̄ܬـܝܼ ܚܢܝܼܩܬܵܗ̇ ܒܕܸܡܐ ܘܚܲܦܘܼܬܼܐ، ܒܢܸܫܡܵܬܼܐ ܐ̄ܚܲܪ̈ܝܹܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܕܪ̈ܥܢܵܢܝܼ، ܒܢܵܝܵܐ ܣܛܘ̇ܢ̈ܐ ܕܘܵܝܹ̈ܐ ܠܪܹܫ ܩܪܝܼܡܘܼܬܼܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ، ܐܝܼܠܵܢܬܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܥܘܼܡܪܵܐ ܐܲܠܦܵܝ̈ܐ ܕܬܲܢܘܼܪ̈ܐ ܘܡܲܫܚܘ̇ܢܝܵܬܼܐ، ܒܲܬܘܵܬ̈ܐ ܠܲܝܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܘܬܐ ܒܸܢܛܵܪܐ ܠܙܲܗܪܝܼܪ̈ܐ ܪ̈ܵܡܵܢܹܐ، ܥܲܠ ܣܦܝܼܩܘܼܬܼܐ ܕܲܕܥܵܪܬܐ، ܫܘܼܫܲܢ̈ܐ ܕܓܘܼܕܵܢܲܢ ܟܸܠܝܹܐ ܝ̄ܢܐ ܬܵܡܐ ܦܫܵܛܐ ܐܝܼܕܵܬܵܝܗܝ̈، ܒܸܒܥܵܝܐ ܙܡܝܼܪ̈ܬܼܐ ܕܚܸܨܕܐ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܬܘܼܬܵܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܼܬܵܢ، ܦܵܣܘ̇ܥܵܬܼܐ ܕܸܕܥܵܪܬܐ ܛܲܥܡܵܢܹܐ ܗ̄ܘܵܘ، ܪ̈ܓܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܒܸܙܵܥܙܹܐ، ܒܸܙܵܥܙܵܢ ܕܨܸܗܝܹܐ ܗ̄ܘܵܘ ܠܡܲܝܐ ܕܐܲܬܼܪܐ، ܪܲܡܫܐ ܒܐܲܬܼܪܝܼ ܝܑܼܠܹܗ ܡܩܘܼܕܫܵܐ، ܪܲܡܫܐ ܒܐܲܬܼܪܝܼ ܝܑܼܠܹܗ ܥܸܣܒܐ ܘܢܲܪܩܝܼܣ ܕܐܲܪܥܐ، ܬܵܡܐ ܟܹܐ ܢܲܛܪܝܼ ܟܘܼܟܼܒܼ̈ܐ ܠܲܝܠܵܝܹ̈ܐ ܘܫܸܡܫܐ ܕܨܲܦܪܐ ܠܪܸܩܕܼܐ ܕܛܠܵܐ ܕܕܘܼܫܐ، ܥܲܠ ܓܝܵܕܹܐ ܕܝܑܼܠܵܢܐ ܕܝܼܠܹܗ ܥܘܼܡܪܵܗ̇ ܐܲܠܦܵܝ̈ܐ ܕܡܫܲܚܢܵܢܝܵܬܼܐ ܘܬܲܢܘܼܪ̈ܐ، ܚܘܼܒܐ ܓܵܘ ܐܲܬܼܪܝܼ ܝܑܼܠܹܗ ܡܩܘܼܕܫܐ ܘܢܲܪܩܝܼܣ ܝܑܼܠܹܗ ܟܵܠܘ̇ܢܬܐ ܒܚܘܼܪܚܵܨܐ ܡܣܘܼܩܵܠܬܵܗ̇ ܒܲܠܒܼܝܼܫܬܐ ܕܲܛܝܵܪܝܵܢܐ، ܕܘܼܟܬܼܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܓܸܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܡܢ ܐܲܪܥܐ ܐܝܼܠܹܗ ܣܸܩܠܐ ܕܐܲܬܼܪܝܼ، ܓܵܘ ܐܲܬܼܪܝܼ ܠܲܝܬ ܥܕܵܢܐ ܩܐ ܣܲܢܝܘܼܬܼܐ، ܐܲܬܼܪܝܼ ܝܑܼܠܹܗ ܒܵܪܣܵܡܬܐ ܕܚܵܕܪܵܗ̇ ܒܐܘܼܦܩܐ ܕܐܵܐܲܪ ܡܼܢ ܠܒܐ ܕܫܵܢܘ̇ܓܼܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܘܼܫܵܢܹܐ ܕܚܲܒܝܼܒܼܬܹܗ، ܡܲܢܫܘ̇ܩܵܬܼܐ ܕܐܲܬܼܪܝܼ ܝܑܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܩܘܼܕܫ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܹܐܣܵܪ̈ܝܵܬܼܐ ܕܥܸܢܒܼ̈ܐ، ܘܢܲܪܩܝܼܣ ܕܐܲܬܼܪܝܼ ܝܑܼܠܹܗ ܡܲܢܫܘ̇ܩܬܐ ܛܲܥܡܵܢܬܵܗ̇ ܒܥܸܛܪܐ ܗܲܢܝܼܐܵܐ ܒܹܝܠ ܥܲܝܢܵܬܼܐ ܕܲܫܪܵܪܐ، ܟܠܲܝܗܝ̈ ܚܵܡܵܬܼܐ ܕܐܲܬܼܪܝܼ ܢܲܒܼܥܝܼ ܡܼܢ ܒܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܨܵܨܵܢܲܝܗܝ̈ ܒܵܪ̈ܣܵܡܝܵܬܼܐ ܡܼܢ ܙܲܗܪܝܼܪ̈ܐ ܕܫܘܼܪܵܝܐ ܕܨܲܦܪܐ، ܘܥܲܝܢܵܬܼܐ ܕܡܲܝܐ ܨܸܦܝ̈ܐ ܒܗܲܪܗܵܪ̈ܐ ܫܸܠܝ̈ܐ ܟܹܐ ܢܲܒܼܥܝܼ ܡܢ̄ ܥܲܝܢܵܬܼܐ ܕܛܸܦܠ̈ܐ ܒܪܝܼܪ̈ܐ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܬܸܫܒܘ̇ܚܬܐ ܡܼܢ ܙܲܗܪܝܼܪ̈ܐ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܛܸܦܠܐ، ܝܑܼܢܐ ܒܙܲܒܼܢܐ ܕܩܵܐܹܡ ܘܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹ̈ܗ ܒܕܸܡܐ ܘܓܘܼܢܚܐ ܕܐܸܪܗܝܼܒܘܼܬܼܐ ܕܫܦܸܚܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܐܲܬܼܪܝܼ، ܐܸܢ ܒܲܪܢܵܫܐ ܡܢܲܢ ܡܝܼܬܠܹܗ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܛܘܼܡܪܐ ܕܠܐ ܫܘܼܡܵܗܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܕ ܥܲܒܼܕܵܚ̈ ܒܫܸܡܵܢ̈ܐ ܕܠܲܝܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܒܼܝܼܥܘܼܬܼܐ ܠܐܘܼܪܚܐ ܝܵܪܝܼܟܼܬܵܗ̇ ܒܕܸܡܐ ܕܲܪܕܼܐܠܹܐ ܡܼܢ ܦܲܓܼܪܲܝܗܝ̈ ܕܣܵܗ̈ܕܹܐ ܕܐܲܬܼܪܝܼ، ܡܛܠ ܫܪܵܪܐ ܘܚܲܝ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܡܘܼܥܡܸܕܹ̈ܐ ܒܕܸܡܐ ܙܲܟܵܝܐ ، ܐܝܼܢܐ ܠܐܲܟܼܐ ܒܸܕ ܟܵܠܵܚ ܒܚܲܕ̄ ܐܝܼܩܵܪܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܬܸܕܡܘ̇ܪܬܐ ܘܡܲܢܬܵܝܬܐ ܕܦܝܼܫܠܹܐ ܚܦܝܼܪܐ ܘܲܢܩܝܼܪܐ ܒܣܸܕܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܡܛܠ ܗܲܠ ܩܵܐܹܡ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܚܸܙܹܝܡܹܐ ܒܪܵܬܐ ܕܛܘܼܪܐ ܡܟܵܦܘ̇ܫܹܐ ܒܡܹܐܣܵܪܬܐ ܕܨܸܒܼܥܵܬܼܐ ܒܓܲܘܢܐ ܚܒܼܵܪܐ ܠܬܲܠܓܐ ܕܛܘܼܪܐ، ܘܒܝܼܣܵܠ̄ܩܐ ܥܲܠ ܫܟܘܼܪ̈ܐ ܕܩܲܪ̈ܝܵܬܼܐ ܪܵܡܹܐ ܘܡܲܢܬܼܘ̇ܪܸܠܹܗ ܥܲܠ ܫܟܘܼܪ̈ܐ ܕܒܲܬܘܵܬܹܐ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܕܡܵܬܵܢ ܒܕܘܼܡܝܐ ܕܦܲܪܕܵܝܣܐ ܒܲܠܒܼܝܼܫܬܐ ܡܲܠܵܐܟܼܵܝܬܐ ܚܘܵܪܬܵܗ̇، ܒܲܬܘܵܬܵܢ ܕܨܸܗܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܲܚܦܵܩܬܵܐ ܕܲܕܪ̈ܥܢܵܢܲܢ ܘܨܲܕܪ̈ܵܢܲܢ ܓܕܝܼܠܹ̈ܐ ܒܫܵܚܝܼܢܘܼܬܼܐ ܕܗܲܝܟܠܵܝܗܝ̈، ܒܢܸܫܡܵܬܼܐ ܕܗܲܘܓܐ ܕܬܲܢܘܼܪܐ ܒܠܲܚܡܐ ܫܵܚܝܼܢܐ ܕܲܡܬܵܪܣܹܐ ܠܟܲܪ̈ܣܵܝܗܝ ܘܡܲܣܒܸܥ ܠܬܘܼܪ̈ܣܵܝܵܝܗܝ، ܡܢ̄ ܐܝܼܕܬܼܵܐ ܚܲܢܵܢ̈ܐ ܕܠܸܒܵܘܵܬܼܐ ܡܪ̈ܚܡܵܢܹܐ ܡܢ̄ ܝܡܵܬܵܢ ܕܲܒܼܚܵܢ̈ܐ،