المحرر موضوع: ܢܝܼܣܵܢ - ܪܹܫܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ  (زيارة 3475 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 71
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܢܝܼܣܵܢ
ܪܹܫܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ

ܢܘܼܢ ܝܘܿܕܼ ܣܸܡܟܲܬ̣ ܢܘܼܢ ܐܲܪܒܲܥ ܐܵܬ̣ܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܥܹܐܕܼܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܵܬ̣̈ܵܐ
ܕܟ̣ܵܪܹܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܟܠ ܦܸܢܝܵܬ̣̈ܵܐ
ܓܵܘ ܐܵܫܘܿܪ ܘܒܵܒ̣ܐܹܝܠ ܘܟܠ ܡܕܼܝܼܢܵܬ̣̈ܵܐ
ܐܵܦ ܓܵܘ ܢܝܼܢܘܸܐ ܗܵـܝ̇ ܡܲܪܒܘܿܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܖ̈ܝܵܘܵܬ̣ܵܐ
ܐܵܪܸܫܟ̣ܵܝܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܟܠ ܡܲܠܟܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܬܪܹܝܢܥܣܲܪ ܝܵܘܡܵܬ̣̈ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟܝܵـܢܵܐ ܒܟܠ ܒܸܖ̈ܝܵܬ̣ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܚܘܼܕܵܬ̣̈ܵܐ
ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗـܝ ܝܵܘܡܵܬ̣̈ܵܐ ܥܲܡ ܠܲܝܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܝܲܪܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܚܲܓܵܐ ܘܪܸܩܕܼܵܐ ܘܚܲܕܼܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܦܲܨܚܝܼ ܫܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܚܸܕܼܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܟܠ ܢܲܦ̮ܫܵܬ̣̈ܵܐ
ܘܐܵܦ ܛܲܝܖܹ̈ܐ ܘܖܸ̈ܚܫܹܐ ܘܟܠ ܓܸܢܣܵܐ ܕܚܲܝܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܘܲܖ̈ܕܹܐ ܘܗܲܒܵܒ̣ܹ̈ܐ ܡܟܲܣܝܼ ܠܥܲܦܪܵܐ ܕܐܲܖ̈ܥܵܬ̣ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܚܠܘܿܠܵܐ ܝܠܹܗ ܘܚܘܼܝܵܕܼܵܐ ܕܠܸܒܵܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܘܙܘܼܘܵܓ̣ܵܐ ܝܠܹܗ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܥܸܠܵܝܵܬ̣̈ܵܐ
ܕܥܸܫܬܵܪ ܡܘܼܚܸܒܸܬܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ ܪܲܥܝܵܐ ܕܪܵܥܵܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܩܲܕܫܝܼ ܠܩܘܼܪܒܵܢܹ̈ܐ ܒܲܨܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܘܓܵܘ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܘܼܣܵܝܵܐ ܡܲܩܪܸܒ̣ܝܼ ܒܵܥܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܸܠ ܪܲܚܡܹ̈ܐ ܘܒܘܼܖ̈ܟܵܬ̣ܵܐ
ܐܵܦ ܐܲܣܝܼܖܹ̈ܐ ܦܲܝܫܝܼ ܫܲܖ̈ܝܹܐ ܡ̣ܢ ܫܸܫܠܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܒܲܨܪܝܼ ܛܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܘܡܸܠܐܹ̈ܐ ܕܢܲܗܖ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ
ܘܫܵܠܲܝ ܒܲܪܩܹ̈ܐ ܘܥܢܵܢܹ̈ܐ ܘܖ̈ܲܥܡܹܐ ܘܦܩܲܥܝܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܣܲܒ̣ܥܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܒܡܝܼ̈ܵܐ ܕܡܸܛܪܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܢܲܒ̣ܥܝܼ ܙܲܪܥܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܹ̈ܐ ܒܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ
ܘܦܲܨܚܝܼ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܘܐܲܪܡܠܵܬ̣̈ܵܐ


ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
ܐ ܢܝܼܣܵܢ 2019