المحرر موضوع: ܪܵܘܹܐ  (زيارة 3097 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 71
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܪܵܘܹܐ
« في: 01:29 01/05/2019 »
ܪܵܘܹܐ

ܚܲܕܼ ܟܵܣܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܫܬܹܐ ܠܹܗ
ܚܲܕܼ̄ ܒܲܢܕܵܐ ܕܪܵܘܹܐ ܣܛܹܐ ܠܹܗ
ܠܸܒܹܗ ܚܲܫܵܢܵܐ ܟܘܹܐ ܠܹܗ

ܒܸܥܒ̣ܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܠܬܚܘܼܡܹ̈ܐ
ܒܸܚܕܼܵܪܵܐ ܓܵܘ ܟܒ̣ܝܼܢܹ̈ܐ ܘܙܘܿܡܹ̈ܐ
ܠܸܫܛܪܵܢܬܹܗ ܥܲܝ̈ܢܵܗ̇ ܐ̄ܟܘܿܡܹ̈ܐ

ܪܲܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܣܵܒ̣ܵܐ ܘܕܸܩܢܵܢܵܐ
ܟܘܼܦܵܠܹܗ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܣܸܢ̄ܕܝܵܢܵܐ
ܟܲܒܲܢܹܗ ܕܥܲܡܪܵܐ ܕܒܲܪܥܵܢܵܐ

ܪܲܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܘܥܵܢܹ̈ܐ
ܘܨܲܝܵܕܵܐ ܕܙܲܖ̈ܚܹܐ ܘܩܲܩ̈ܒ̣ܵܢܹܐ
ܘܙܲܡܵܪܵܐ ܕܪܵܘܹܐ ܘܕܝܼܘܵܢܹ̈ܐ

ܪܲܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܩܢܹܗ ܚܘܵܪܵܐ
ܡܲܪܥܘܿܝܹܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܐ̄ܓܵܪܵܐ
ܨܲܡܸܪܡܵܐ ܘܪܵܣܵܐ ܘܩܝܼܒ̣ܵܪܵܐ

ܩܸܪܝܵܐ ܠܹܗ ܠܚܠܲܒ̣ܬܵܐ ܕܥܵܢܹ̈ܗ
ܘܗܵܘ̇ ܝ̄ܬܝܼܒ̣ܠܹܗ ܠܣܲܕܵܢܹܗ
ܘܗܵـܝ̇ ܝ̄ܬܝܼܒ̣ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܚܲܢܹܗ

ܐܝܼܕܼܵܗ̈ܬ̣ܵܗ̇ ܚܘܵܖܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܓܪܵܒ̣ܵܐ
ܓܵܘ ܙܸܩܵܐ ܕܓܸܠܕܵܐ ܚܠܵܒ̣ܵܐ
ܚܲܠܒ̣ܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܕܵܘܒܵܐ ܕܝܵܒ̣ܵܐ

ܨܲܕܪܵܗ̇ ܣܓ̣ܘܿܠܹ̈ܐ ܕܕܵܠܝ̈ܵܬ̣ܵܐ
ܚܲܠܡܵܬ̣̈ܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܛܘܼ̈ܛܝܵܬ̣ܵܐ
ܥܨܵܪܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܒܚܵܒ̈ܝܵܬ̣ܵܐ

ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܗ̇ ܒܐܝܼܠܵܢܵܐ ܬܠܝܼܬ̣ܵܐ
ܚܦܵܦܵܐ ܓܵܘ ܡ̈ܝܼܵܐ ܕܫܲܩܝܼܬ̣ܵܐ
ܫܸܛܪܵܢܬܵܐ ܘܠܡܲܠܲܐܟ̣ܬܵܐ ܕܡܝܼܬ̣ܵܐ

ܪܲܡܫܵܐ ܝܠܹܗ ܘܫܸܡܫܵܐ ܓܢܝ݂ܬ̣ܵܐ
ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܪܘܝܼܬ̣ܵܐ
ܕܡܝܼܟ̣ܬܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܓܵܘ ܬ̄ܫܘܝܼܬ̣ܵܐ

ܓܸܠܕܵܗ̇ ܚܘܵܪܵܐ ܪܲܩܝܼܩܵܐ
ܟܵܘܣܵܗ̇ ܒܡܲܣܪܩܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ
ܘܚܲܒܘܼܫܵܐ ܕܦܲܐܬ̣ܵܗ̇ ܣܡܝܼܩܵܐ

ܓܵܘ ܪܹܫܵܗ̇ ܦܲܖܹ̈ܐ ܕܢܲܥܡܵܐ
ܥܲܝ̈ܢܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܡܝܼܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ
ܨܲܕܪܵܗ̇ ܦܠܝܼܛܵܐ ܠܲܩܲܕܼ̄ܡܵܐ

ܓܵܘ ܪܹܫܵܗ̇ ܦܲܖܹ̈ܐ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ
ܘܥܲܝܢܵܗ̈ ܛܘܼ̈ܛܝܵܬ̣ܐܵ ܙܖ̈ܘܿܩܹܐ
ܩܘܼܠܒܵܗ̇ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܡܲܙܠܘܿܩܹܐ

ܓܵܘ ܦܲܐܬ̣ܝܼ ܦܬ̣ܝܼܠ ܠܵܗ̇ ܒܵܠܵܗ̇
ܐܵܢܵܐ ܢܫܝܼܩܠܝܼ ܓܵܘ ܩܕܼܵܠܵܗ̇
ܩܕܼܲܡ ܥܲܝܢܵܐ ܕܝܸܡܵܗ̇ ܘܚܵܠܵܗ̇

ܠܒ̣ܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܩܘܼܠܒܹ̈ܐ ܒܐ̈ܝܼܕܼܵܬ̣ܵܗ̇
ܨܒ̣ܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܣܡܘܿܩܵܐ ܒܣܸ̈ܦܘܵܬ̣ܵܗ̇
ܢܫܝܼܩ ܠܝܼ ܠܚܲܒܘܼܫܵܐ ܕܦܲܐܬ̣ܵܗ̇

ܩܒܝܼܠ ܠܵܗ̇ ܨܵܘܡܹ̈ܐ ܘ̈ܒܵܥܘܵܬ̣ܵܐ
ܡܦܘܼܠܸܓ̣̄ ܠܵܗ̇ ܐܵܪ̈ܘܵܢܹܐ ܓܵܘ ܡܵܬ̣ܵܐ
ܩܵܐ ܕܓܲܘܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܲܡ ܚܲܬ̣̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇

ܨܒ̣ܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܟܵܘܣܵܗ̇ ܣܡܘܿܩܵܐ
ܘܡܘܼܬܸܒ̣ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܠܹܗ ܛܵܘܩܵܐ
ܨܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܸܚܕܼܵܪܵܐ ܠܫܘܼܩܵܐ

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
ܢܝܼܣܵܢ 2019