المحرر موضوع: ܡܘܠܕܐ ܕܓܘ ܒܝܬܼܠܚܡ مولادة دكو بيتلخم  (زيارة 1524 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل يوسف نورو

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 412
  • مشاهدة الملف الشخصي
.


غير متصل Abo Nenos

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 374
  • مشاهدة الملف الشخصي
  • البريد الالكتروني
ܫܲܡܵܫܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܢܘܼܪܘܼ
ܫܠܵܡܵܐ ܡܵܪܵܢܵܝܵܐ
ܗܵܘܹܐ ܡܵܘܠܵܕܹܗ ܕܡܵܪܢ ܑܫܘܼܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܝܼܟ̣ܵܐ ܥܲܠܘܹܟ̣ܘܢ ܘܥܲܠ ܚܠܹܗ ܩܝܵܡܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܒܡܵܪܵܢ
ܡܝܲܩܪܵܐ ܫܲܡܵܫܵܐ
ܒܲܣܡܵܐ ܓܵܢܘܼܟ̣ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܡܠܘܼܐܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܬ ܚܲܕ̈ ܢܘܼܩܘܵܐ ܡܵܠܹܐ ܕܦܵܐܸܫ ܕܪܝܼܫܵܐ ܒܢܝܼܚܘܼܬܵܐ
ܒܩܵܢܘܼܢܵܐ ܕܢܝܼܩܝܵܐ ܟܹܐ ܐܲܡܪܸܚ ( ܘܐܸܬܼܓܲܫܸܡ ܡ̣ܢ ܪܘܿܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܘܗܘܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ) ܘܩܘܪܫܵܩܵܐ ܑܠܹܗ ܕܩܢܘܼܡܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܗܘܹܐܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܘܠܵܐ ܫܩܸܠܹܗ ܒܸܣܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ̣ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܐܸܢ ܕܲܫܩܸܚ ܠܓܘܼܫܡܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܔܩܸܠܹܗ ܠܢܵܫܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܼܠܬܵܐ ܩܲܕܝܫܬܵܐ ̣ ܡܲܪܬܝ ܡܲܪܝܵܡ ܗܘܐܠܵܗ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܢܵܐ ܕܛܥܸܢܵܐ ܠܦܲܓ̣ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܗܘ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܠܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܸܢܵܗ ، ܡܛܠ ܕܟܠ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܵܐ ܕܐܵܕܵܡ ܑܗ̈ܘܵܐ ܬܚܘܼܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܘܗܲܚܵܐ ܠܹܐ ܦܵܫܵܐ ܗ̈ܘܵܐ ܩܒܸܠܬܵܐ ܕܒܲܚܬܹܗ ̣
ܐܵܗܵܐ ܓܘܼܫܡܵܐ ܐܲܠܵܗܝܵܐ ܗܘܹܐܠܹܗ ܓܘ ܡܲܪܒܥܵܐ ܕܒܬܘܼܠܬܵܐ ܘܗܘܹܐܠܹܗ ܕܸܡܝܵܐ ܐܝܲܟ̣ ܐ̈ܢܵܫܘܼܬܵܐ ܘܠܲܐܟ̣ܵܐ ܗܘܹܐܠܹܗ ܐܲܗܵܐ ܟܵܡܝܠ ܘܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܵܡܝܠ ܒܚܲܕ̈ ܦܲܪܨܘܦܵܐ
ܩܲܒܸܠ ܫܠܵܡܝ ܘܐܝܩܲܪܝ
ܫܲܡܵܫܵܐ ܢܲܡܐܹܝܠ ܒܝܪܟܘ
ܟܵܢܵܕܵܐ

غير متصل يوسف نورو

 • عضو فعال جدا
 • ***
 • مشاركة: 412
  • مشاهدة الملف الشخصي


ܠܡܩܠܤܐ ܐܚܘܼܢܝܼ ܡܘܼܚܒܐ ܡܫܡܫܢܐ: ܢܘܼܐܝܠ ܒܝܼܪܟܘܼ.                           ܒܤܒܼܪܐ ܝ݇ܘܢ ܕܬܚܘܼܬ ܚܘܼܠܡܢܐ ܛܒܼܐ ܝ݇ܬܘܼܢ، ܘܐܗܐ ܝ݇ܠܵܐ ܒܥܘܼܬܢ ܕܒܕܝܡܘܼܬܐ ܗܘܝܼܬܘܼܢ ܢܛܝܼܪ̈ܐ ܕܬܚܘܼܬ ܓܘܼܠܦܢ̈ܐ ܕܡܪܚܡܢܘܼܬܗ.                                      ܪܒܐ ܚܕܐܠܝܼ ܒܦܘܼܢܝܘܿܟܼܘܿܢ ܥܠ ܡܠܘܼܐܐܢ (ܡܘܠܕܐ ܕܓܘ ܒܝܬܼܠܚܡ) ܘܪܒܐ ܐܝܼܩܪܐ ܐܝܼܬܠܝܼ ܒܢܘܼܩܙܐ ܕܡܘܼܕܥܝܼܠܘܿܟܼܘܿܢ، ܐܝܼܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܥܕܢܐ ܕܠܐ ܝ݇ܠܐ ܗܝܘܼܪܢ ܘܒܘܼܠܓܢܢ ܒܥܒܼܕ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܘܬܗܪ̈ܐ ܕܟܬܒܼܝܬ̈ـܐ ܒܬ ܡܕܥܝܼܢ ܩܐ ܡܩܠܤܘܼܬܘܼܟܼ ܬܠܬـܐ ܡܙܒܛܝܬ̈ـܐ ܡܼܢ ܟܬܒܼ̈ܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܕܥܕܬܢ.
1 ܥܘܼܢܝܼܬܐ ܕܒܪܝܼܟܼ ܚܢܢܐ: ܕܥܒܼܝܼܕ ܠܡܪܝ ܒܒܼܝ ܪܒܵܐ: ܗܕܟܼܐ ܝ݇ܠܗ ܒܐ݇ܡܪܐ ܓܘ ܚܕ݇ ܡܼܢ ܓ̰ܪ̈ܓܐ ( ܕܡܸܢܗ̇ ܓܒܼܠܗ ܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܠܦܓܼܪܐ ܡܚܝܕܐ ܐܟܼܡܐ ܕܟܼܬܝܼܒܼ) ܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܓܒܼܠܗ ܡܢܘܿܗ̇ ܦܓܼܪܐ (ܠܐ ܒܝܼܘܿܗ̇ ܐܠܐ ܡܢܘܿܗ̇).
2 ܓܘ ܐܓܪܬܐ ܕܫܠܝܼܚܐ ܩܐ ܥܒܼܪ̈ܝܐ 14:2 ܒܐܡܪܐ ܝ݇ܠܗ (ܤܒܒ ܕܒܢܘܼܢ̈ܐ ܫܪܘܼܟܐ ܝ݇ܢܐ ܒܒܤܪܐ ܘܕܡܐ: ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܒܗ̇‌ܝ ܕܡܘܼܬܐ ܫܘܼܪܟܠܗ ܗܪ ܒܐܢ̈ܐ). ܘܐܢ̈ܐ ܒܤܪܐ ܘܕܡܐ ܫܩܝܼܠܝܠܗ ܡܼܢ ܡܪܝܡ!!
3 (ܘܡܠܬܐ ܒܤܪܐ ܗܘܐܠܗ...ܝܘܼܚܢܢ 14:1). ܐܗܐ ܒܤܪܐ ܡܼܢ ܡܪܝܡ ܫܩܠܗ!!   ܘܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܩܘܼܪܒܐ ܥܕܢܐ ܒܬ ܡܨܠܢ ܡܠܘܼܐܐ ܒܘܼܬ (ܐܬܓܫܡ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ).
ܩܒܠ ܚܘܼܒܝܼ ܘܐܝܼܩܪܝܼ: ܘܒܤܒܼܪܐ ܝ݇ܘܢ ܕܡܢ݇ܕܪܫ ܒܬ ܬܦܩܚ ܒܐܘܼܕܠܐ.                ܡܘܠܕܐ ܕܡܪܢ: ܡܘܠܕܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܫܠܡܐ ܗܘܐ ܒܪܝܼܟܼܐ ܥܠܘܿܟܼܘܿܢ ܘܥܠ ܟܠܝ ܒܢܝ ܒܝܬܐ. ܡܝܩܪܢܘܼܟܼ ܡܫܡܫܢܐ: ܝܘܤܦ ܢܘܼܪܘܼ.