المحرر موضوع: 3 ܫܒ̣ܵܛ 1985  (زيارة 967 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 79
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
3 ܫܒ̣ܵܛ 1985
« في: 02:32 30/01/2020 »
ܬܠܬܐ ܫܒ̣ܛ 1985 

ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒܲܫܒ̣ܵܛ ܢܩܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܠܸܒܲܢ ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ
ܢܛܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܘܿܚܲܢ ܝܲܪܚܵܐ ܘܝܵܘܡܵܐ
ܕܟ̣ܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܬܠܵܬ̣ܵܐ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܒܟܝܵـܢܵܐ ܘܩܢܘܿܡܵܐ
ܕܫܬܹܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܠܟܵܣܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܛܵܠܘܿܡܵܐ
 ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܙܖ̈ܝܼܙܹܐ ܘܟܲܫܝܼܖܹ̈ܐ ܘܕܲܟ̣ܝܹ̈ܐ ܘܙܲܟܵܝܹ̈ܐ ܘܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ
ܝܘܼܒܸܪܬ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܘܝܵܘܣܸܦ ܬܐܘܿܡܵܐ
ܢܵܘܸܓܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܣܲܪܓܘܿܢ ܘܣܲܢܚܹܪܹܝܒ̣ ܘܐܹܝܠܘܼܫܘܿܡܵܐ
ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܹ̈ܐ ܕܙܵܘܥܵܐ ܕܚܘܼܪܵܪܵܐ ܘܦܵܩ̈ܘܿܕܼܹܐ ܠܒ̣ܝܼܒ̣ܹ̈ܐ ܕܩܵܘܡܵܐ
ܝܼܗ̄ܘܵܘ̈ ܐܲܖ̈ܕܸܟ̣ܠܹܐ ܡܗܝܼܖܹ̈ܐ ܘܡܵܖ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܦܵܪܘܿܡܵܐ
ܩܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܚܲܕܼܬܵܐ ܒܕܼܸܡܲܝܗ̈ܝ ܪܫܝܼܡ ܠܗ̄ܘܿܢ ܬܚܘܼܡܵܐ
ܨܪܝܼܚ ܠܗ̄ܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܐܲܖ̈ܝܹܐ ܕܓܵܘ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܥܘܿܡܵܐ
ܘܡܘܼܪܥܸܫ ܠܗ̄ܘܿܢ ܐܵܦ ܠܨܲܡܹ̈ܐ ܘܠܐܵܢ̈ܝܼ ܕܡܝܼܟ̣ܹ̈ܐ ܒܢܵܘܡܵܐ
 ܦܪܝܼܚ ܠܗ̄ܘܿܢ ܪܘܼܚܵܬ̣ܲܝܗ̈ܝ ܐܲܝܟ̣ ܝܵ̈ܘܢܵܬ̣ܐܵ ܠܥܸܠ ܒܲܡܪܵܘܡܵܐ
ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܟ̣ܹܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܘܠܒ̣ܝܼܫ ܠܗ̄ܘܿܢ ܐ̄ܟܘܿܡܵܐ
ܡܨܘܿܠܹܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܩܵܐ ܐܲܒ̣ܵܐ ܕܒ̣ܲܫܡܲܝܵܐ ܘܨܝܼܡ ܠܗ̄ܘܿܢ ܨܵܘܡܵܐ
ܡܘܿܠܗܹܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܫܪܵܓ̣ܹ̈ܐ ܘܡܘܿܝܩܸܕܼ ܠܗ̄ܘܿܢ ܒܸܣܡܵܐ ܘܗܹܪܘܿܡܵܐ
ܛܸܒܵܐ ܕܲܣܗܵܕܼܬܲܝܗـܝ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܦܪܝܼܣܵܐ ܓܵܘ ܣܦܲܪܝܵܘܡܵܐ
ܫܥܝܼܫ ܠܹܗ ܠܬܹܒ̣ܹܝܠ ܘܠܟܠܵܗ̇ ܝܘܼܪܸܦ ܘܥܲܡܵܗ̇ ܪܗ̄ܘܿܡܵܐ
ܢܟ̣ܝܼܦ ܠܹܗ ܡܣܲܦܝܵܢܵܐ ܘܟܠܹܐ ܠܹܗ ܫܬܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܵܡܘܿܡܵܐ
ܘܒܥܹܐ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܘܪܘܼܚܹܗ ܕܢܵܚܬ̣ܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܲܬ̣ܗܘܿܡܵܐ
ܩܒܝܼܠ ܠܹܗ ܐܲܓ̣ܪܹܗ ܚܕܼܵܐ ܓܪܝܼܨܬܵܐ ܕܠܸܚܡܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܚܬܘܼܡܵܐ
ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
ܫܒ̣ܵܛ 2020