ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: بدران امـرايا في 22:01 14/08/2016

العنوان: الامتحان 5 الشهري
أرسل بواسطة: بدران امـرايا في 22:01 14/08/2016
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1471205030881.gif) (http://uploads.ankawa.com/)
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1471205031012.gif) (http://uploads.ankawa.com/)
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1471205031123.gif) (http://uploads.ankawa.com/)
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1471205031234.gif) (http://uploads.ankawa.com/)

العنوان: رد: الامتحان 5 الشهري
أرسل بواسطة: زاهـر دودا في 14:03 18/08/2016
ܫܠܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܚܒܪܝ ܝܕܝܕܐ ܪܒܝ ܒܕܪܢ
ܠܟ ܬܘܕܝܬܐ ܪܒܝ ܥܠ ܐܸܓܪܬܘܟ ܘܫܘܬܦܬܝ ܒܒܘܚܪܢܐ
ܩܕܡܐܝܬ ، ܗܘܐ ܪܹܫܘܟ ܒܣܝܡܐ ܐܚܘܢܝ ܠܗܕ ܓܕܫܐ ܡܪܝܪܐ ܕܓܕܫ ܒܚܝܘܟ ܘܥܠ ܗܕ ܫܘܥܝܬܐ ܚܲܫܢܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐ .
ܐܹܝܢ ، ܚܒܪܝ ܝܕܝܕܐ ، ܙܢܒܩܬܐ ܒܪܬܘܟ ܝܕܝܕܬܐ ܐܫܘܪܝܢܐ ܚܕܐ ܝܘܢܐ ܘܡܠܐܟܐ ܕܫܡܝܐ ܐ̄ܬܹܐܠܵܗܿ ܘܦܪܚܠܗܿ ܘܕܥܵܪܠܗܿ ܠܫܘܦܵܗܿ ܟܝܢܝܐ ܒܝܢܬ ܙܕܝܩ̈ܐ ܘܩܕܝܫ̈ܐ .
ܒܫܪܪܐ ، ܠܒܐ ܥܝܩܐ ܒܚܫܐ ܘܥܝܢ̈ܐ ܡܠܝ̈ܐ ܕܡܥ̈ܐ ܘܨܸܒܼܥܵܬܼܵـܐ ܪܥܵܠܵܐ ܘܐܢܐ ܟܬܒܐ ܦܘܢܝܐ ܕܒܘܚܪܢܐ ܠܗܕ ܫܘܥܝܬܐ ܚܫܢܬܐ .
ܠܐ ܐܝܬܒܢ ܕܥܒܕܝܚ ܡܕܡ ܒܬܪ ܡܐ ܕܓܕܫ ܘܒܪܹܐ ܠܗ ، ܐܸܠܵܐ ܡܩܪܒܬܐ ܒܘܝܐܐ ܚܡܝܡܐ ܠܟ ܘܠܟܠ ܢܫ̈ܐ ܕܒܝܬܘܟ ܝܩܝܖ̈ܐ ، ܡܪܝܐ ܦܵܪܥܠܟܘܢ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܡܒܪܟܠܟܘܢ ܒܝܠܕ̄ܘܟܘܢ ܐ̄ܚܖ̈ܢܐ ܒܟܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܚܕܘ̈ܝܬܐ ܘܢܨܝ̈ܚܘܬܐ ...
 
ܚܒܪܘܟ /  ܙܵܗܸܪ ܕܘܿܕܵܐ 
ܡܢܗܪܬܐ ؛ ܫܡܐ ܕܒܪܬܝ ܙܥ̄ܘܪܬܐ ܕܐܚܘܢܘܵܬܵܗܿ ܐܝܬܹܝܗܿ ܐܵܫܘܼܪܝܼܢܵܐ ܘܐܝܼܬܼܠܵܗܿ ܐܸܫܬܿ ܫܢܝ̈ܢ .

العنوان: رد: الامتحان 5 الشهري
أرسل بواسطة: بدران امـرايا في 15:59 18/08/2016
ܒܫܸܡܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܘܒܪܘܼܢܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ
ܚܲܒܼܪܵܐ ܘܡܸܠܲܫܢܵܢܵܐ ܡܝܲܩܪܵܐ ܘܛܲܪܩܵܐ ܘܡܗܝܼܪܵܐ ܙܵܗܸܪ ܕܘܼܕܵܐ
ܒܪܵܫܝܼܬ ܩܲܒܿܠ ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܣܒܼܝܼܣܵܐ.
ܪܲܚܡܝܼ ܝܲܕܝܼܕܵܐ ܬܲܘܕܝܼ ܥܲܠ ܒܘܿܝܵܐܘܼܟܼ ܘܐܸܒܼܠܘܼܟܼ ܚܲܡܝܼܡܹ̈ܐ  ܘܡܸܠܘܼܟܼ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܕܸܡܥܹ̈ܐ ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܕܸܫܦܝܼܟܼܝܼܠܘܼܟܼ ܒܘܼܕ ܕܟܼܵܪܵܐ ܕܸܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܟܸܝܵܢܝܼ ܘܪܘܼܚܝܼ ܘܢܲܦ̮ܫܝܼ ܘܒܲܗܪܵܐ ܕܥܲܝܢܝܼ ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ.
 ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܡܚܵܣܹ̈ܐ ܠܟܼܠ ܥܲܢܝܼܕܘܼܟܼ ،ܘܢܵܛܸܪ ܠܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܘܟܼܘܿܢ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܚܵܕܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܟܠܵܘܟܼܘܿܢ.
ܚܲܒܿܝܼܒܼܝܼ ܒܘܼܕ ܦܘܼܢܵܝܘܼܟܼ ܒܫܵܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܢܲܟܼܦܸܢ ܡܨܲܚܸܝܼܚܢܘܿܢ  ܒܼܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܣܢܝܼܩܵܐܝܘܸܢ ܐܵܢܵܐ ܕܝܲܠܦܸܢ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܘܼܟܼ ܣܘܼܠܓܵܣܹ̈ܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܣܵܦܪܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.
ܘܟܠܲܝܗܝ ܦܘܼܢܵܝܘܼܟܼ ܝ̄ܢܵܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܫܒܼܘܿܩ،ܡܼܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ ܬܸܠܬܵܐܥܣܲܪ ܕܝܼܠܹܗ ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܗܿܘ ܐ̄ܚܵܪܵܝܵܐ ܘܒܗܸܦܟܵܐ.
ܘܒܗܵܕܲܟܼ ܒܐܹܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܚܲܝܵܐ ܓܵܢܘܼܟܼ (ܛܵܒܼ ܛܵܒܼܝܹܢ) ܘܬܲܘܕܝܼ ܥܲܠ ܫܲܘܬܲܦܬܘܼܟܼ.

ܥܲܡ ܫܠܵܡܝܼ
ܚܲܒܼܪܘܼܟܼ
ܥܘܼܡܪܵܝܵܐ