عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - قشو ابراهيم نيروا

صفحات: [1]
2
                ܞ
ܡܝܩܪܐ ܟܕܝܪܐ ܝܢ ܡܪܚܛܢܐ ܕܐܗܐ ܫܘܦܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܐܪܐ قشو إبراهيم نيروا ܠܬܠܗ ܡܠܘܐܐ ܟܬܝܒܐ ܕܠܐܝܘܬ ܡܦܠܘܛܐܠܗܘܢ ܠܦܬܐ ܡܘܕܝ ܐܝܠܗ ܤܒܒ ܝܢ ܥܠܬܐ ܠܐܝܘܬ ܒܚܙܝܐܠܗܘܢ ܡܠܘܐܝ ܟܬܝܒܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܫܘܦܐ ܡܢܝܠܗܘܢ ܟܕܡܐ ܡܠܘܐܐ ܐܝܬܠܝ ܟܬܝܒܐ ܕܠܐ ܡܦܘܠܛܐ ܠܦܬܐ 70 ܡܠܘܐܐ ܐܝܬܠܝ ܟܬܝܒܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܦܬܐ ܠܐ ܡܘܚܙܝܐ ܠܦܬܐ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܐܡܝܢ ܀  ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ 13-8-2022 

14
ܡܝܩܪܘܬܗ ܪܒܝ ܢܝܢܘܣ ܢܝܪܪܝ ܡܚܘܪܐ ܘܣܝܘܡܐ ܐܫܘܪܝܐ ܡܘܚܒܐ ܒܥܒܕܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܝܩܪܘܬܐ ܐܣܝܐ ܪܒܝ ܕܢܝܐܝܠ ܡܡܘ ܒܘܬ ܡܪܥܐ ܕܣܪܛܢܐ : ܒܛܠܒܐܝܘܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܩܬܵܗ ܐܡܝܢ܀ http://https://www.facebook.com/536184923/videos/1211890302916710/34
              ܞ
ܡܩܠܤܐ ܟܘܪܐܦܤܩܘܦܐ ܪܒܝ ܩܫܝܫܐ ܓܝܘܪܓܝܣ ܒܝܬ ܪܫܘ ܟܗܢܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܘܣ ܐܢܓܠܝܣ ܒܫܢܬܐ ܕ 2019 ܠܡܪܢ ܡܚܒܘܪܐܠܗ ܒܝܬ ܥܬܩܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܡܕܝܢܐ ܕܦܪܝܤ ܐܬܪܐ ܕܦܪܢܤܐ : ܗܕܟܐ ܗܘܐ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܘܐܗܐ ܡܚܙܝܬܐ ܕܠܡܤܘ ܘܪܒܐ ܥܬܩܐ ܐܚܪܢܐ ܓܘ ܦܝܕܝܘ ܕܟܐ ܒܓܢܗ ܓܪܫܠܗ ܠܐܢܐ ܨܘܪܝܬܐ ܕܥܬܩܐ ܕܐܒܗܬܢ ܐܬܘܪܝܐ ܟܐܢܐ ܘܙܕܝܩܐ ܀ ܗܕܟܐ ܒܐܡܪܐܝܘܚ ܚܝܐ ܓܢܘܟܘܢ ܪܒܝ ܩܫܐ ܡܪܝܐ ܡܢܬܐ ܡܢܘܟܘܢ ܘܡܒܪܟ ܠܘܟܘܢ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ 15-2-2022   
http://https://fb.watch/bbZ6vCBXU9/

42
ܕܟܪܐ 37 ܫܢܐ ܕܫܩܠܗܘܢ ܟܠܝܠܐ ܕܤܗܕܘܬܐ ܐܢܐ ܬܠܬܐ ܐܓܘܢܤܛܐ ܤܗܕܐ ܡܩܘܝܢܐ ܘܛܢܢܐ ܕܐܘܡܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܢܘܗܪܐ ܠܪܘܚܬܗܝ ܓܘ ܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܐܡܝܢ  http://https://fb.watch/aXd8Fjv_hI/

46
                     ܞ
ܬܦܩܬܵܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܥܫܬܪ ܥܡ ܩܕܝܫܘܬܗ ܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ ܓܘܢܝܐ ܚܟܝܡܐ ܚܩܝܪܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ   
http://https://www.facebook.com/100011310939658/videos/317941030224115/

68
مهرجان  كنائس بغداد -  المسرح  الوطني  ببغداد الاب  مكاري  يونان 18-12-2015 http://https://www.facebook.com/100011310939658/videos/473729174080765/

75
ܡܓܘܘܒܬܐ ܒܘܬ ܡܓܘܘܒܢ ܒܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܩܐ ܟܠ ܕܟܬܒ ܩܐ ܕܝܝ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ 23-10-2021 [url=http://]]]http://  https://www.facebook.com/100008587667256/videos/297699385178972/  [/color][/size]

77
     ܞ 
قال البطريرك مار روفائيل الاول لويس ساكو المؤقر هذا الشخص ريان كلداني لا يمثلنا نحن الكلدان المسيحيين في العراق ايضاً قال وزارة الخزانة الامريكية تدرج ريان الكلداني على لائحة الارهاب : وهذه لكم الفيديو ومقالتي باللغة الام  هه ر وه ها باتريه رك به ريز مار روفائيلي يه كه م ووتي ئه و بياوه مسئولى ئيمه مه سيحيه كان وه كلدان نيه ئيتر سوباس ܩܫܘ ܐܒܗܡ ܢܪܘܝܐ 20-10-2021  قه شو ئه ره بي نازانم
[/sizehttps://fb.watch/8Maddkkybj/

84
ܤܲܚܒܲܪܝܵܬܹܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬ݂ܗ ܐܲܒܼܘܼܢ ܡܥܲܠܝܵܐ ܡܵܪܝ ܐܵܒܸܵܐ ܬܸܠܝܼܬܵܝܵܐ ܪܘܿܒܼܝܠ ܦܵܜܹܪܝܲܪܟܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܠܗܘܿܦܲܪܟܝܼܵܐ ܕܢܘܿܗܕܪܵܐ ܘܫܵܘܦܵܐ ܕܒܹܝܬ ܩܲܒܼܪܵܘܵܬܹܐ ܕܤܵܗܕܹܐ ܡܩܵܘܝܵܢܹܐ ܕܣܹܡܝܼܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܢܸܚ ܠܗ̄ܘܿܢ ܓܵܘ ܢܘܗܪܵܐ ܘܦܲܪܕܵܝܤܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܀  http://https://fb.watch/8rzsBcKmOQ/

93
                           ܞ
ܗܕܟܐ ܡܫܡܢ ܗܘܐ ܠܙܡܪܬܐ ܘܟܬܒܢ ܗܘܐ ܚܒܪܢܐ ܒܕܥܒܪ ܡܢ ܩܕܡ ܕܟܐ ܟܬܒܢ ܗܘܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܘܦܝܤܒܘܟ ܐܢ ܗܘܐܠܗ ܚܠܛܐ ܓܘ ܚܒܪܢܐ ܒܛܠܒܐܝܘܢ ܡܢܘܟܘܢ ܐܡܪܘܢ ܩܬܝ ܪܒܐ ܒܘܬ ܚܕܢ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܟܠܘܟܘܢ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ 9-9-2021

97
ܐܵܫܘܿܪܵܝܹܐ ܘܒܵܒܹܠܵܝܹܐ ܐܝܼܠܵܗ ܚܲܕ̄ ܫܸܪܫܵܐ ܐܲܨܠܵܝܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹܝܢ ܢܸܒܼܥܝܹܐ ܡܼܢ ܚܲܕ̄ ܢܵܒܘܿܥܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܀    http://https://www.facebook.com/100011310939658/videos/376046577249955/

99
ܩܵܐ ܝܲܪܚܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܫܸܢ̄ܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ 6771 ܓܵܘ ܢܘܿܗܸܕܪܵܐ ܚܲܪ̄ ܝܵܘܡܵܐ ܡܼܢ ܩܲܕ̄ܡ ܩܝܲܡܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܘܦܵܪܘܿܩܲܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ ܩܵܕܝܼܫܵܐ ܘܚܩܝܪܐ ܐ݂ܡܝܢ : ܤܝܩܘܿܡܵܐ ܕܐܸܕܝܘܿܡ 14-8-2021 http://https://www.facebook.com/100011310939658/videos/351205743210857/

106
ܒܛܠܒܐܝܘܢ ܡܦܚܠܬܐ ܡܢܘܟܘܢ ܟܕܝܪܐ ܡܘܚܒܐ ܐܢܐ ܚܠܛܠܝ ܡܨܠܘܝܐܢ ܗܘܐ ܚܕܐ ܦܝܕܝܘ ܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܕܥܬܝ ܫܦܠܐ ܡܠܘܐܝ ܗܘܝܬܘܢ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܟܠܘܟܘܢ ܦܠܚܐ ܝܩܝܪܐ ܕܥܢܟܒܐ ܐܡܝܢ ܀http://https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100011310939658&attachment_id=503989924045654&message_id=mid.%24cAABa9bKpfgqA_kU3cF6zP3eg06sW

107
http://https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100011310939658&attachment_id=501529061137335&message_id=mid.%24cAABa9bKpfgqA50g8w16tf8joCPtJ
ܗܕܟܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ 2016 ܕܟܐ ܠܝܬ ܗܘܐܠܝ ܦܝܣܒܘܟ ܗܕܟܐ ܟܬܝܒܐܝܘܢ 73 ܙܡܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܙܡܪܐ ܐܵܪܹܐܦ̰ ܓ̰ܙܪܒܼܝܼ : ܗܕܟܵܐ ܟܐ ܡܫܡܢ ܗܘܐ ܠܙܡܪܝܬܐ ܚܒܪܐ ܚܒܪܐ ܟܬܒܐܗܘܐܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗܕܚ ܝܢ ܒܬܪ ܦܬܚܬܐ ܕܦܝܤܒܘܟ ܡܨܠܢ ܗܘܐܠܗܘܢ ܓܘ ܦܝܤܒܘܟ : ܗܕܟܐ ܐܢܐ ܟܐ ܪܒܐ ܒܵܤܡܠܝ ܙܡܪܐ ܕܐܗܐ ܙܡܪܐ ܡܫܡܗܐ ܘܢܩܫܬܐ ܕܛܡܒܘܪܐ ܪܒܐ ܒܤܝܡܐ ܟܐ ܡܚܐ ܛܡܒܘܪܐ ܗܪ ܡܢ ܥܠܝܡܘܬܝ ܘܗܠ ܗܕܝܐ ܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܡܫܡܢ ܥܠܗ ܀ ܗܕܟܐ ܡܢ ܕܪܝܬܐ ܕܙܡܪܝܬܐ ܕܝܐ ܓܘ Y0UTUBE ܝܢ ܦܪܣܬܐ ܓܘ ܝܘܬܘܒ ܩܢܝܢ ܗܘܐ 265 ܙܡܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܙܡܪܐ ܕܟܐ ܙܡܪ ܗܘܐܠܗܘܢ ܓܘ ܦܪܤ ܩܠܐ ܕܒܓܕܕ ܒܤܝܡܐ ܪܒܐ ܐܡܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ 17-7-2021   

108
                         ܞ
          ܒܸܡܵܐ ܕܲܬܠܝܼܬܵܝܘܼܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ 
ܩܵܐ ܡܝܘܼܩܪܵܐ ܪܒܝܼ ܐܲܡܝܼܪ ܐܲܠܡܵܠܹܐܗ ܗܵܘܝܵܐ ܒܪܟܼܬܵܐ ܗܵܝ ܕܲܪܓܘܿܫܬܵܐ ܕܐܵܢ̄ܬ ܦܸܫܠܘܿܟܼ ܫܝܼܫܵܐ ܓܵܘܵܐ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܕܲܩܪܵܢܵܐ ܕܡܫܘܿܬܐܸܤܠܘܿܟܹ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܕܥܲܢܟܵܒܼܵܐ ܩܵܐ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܘܿܟܼ ܐܘܼܦܙܹܐ ܩܵܐ ܟܠܵܝܗܝ ܥܝܼܪܵܩܵܝܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܓܸܫܪܵܐ ܢܵܓ̰ܝܒ ܡܵܡܛܲܝܬܵܐ ܕܛܸܒܼܹܐ ܘܡܠܘܼܐܹܐ ܕܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܕܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܘܿܟܼ ܠܐܲܪܒܲܥ ܩܘܼܢܓ̰ܝܼܵܬܹܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܹܐ̄ܡܵܪܹܐܝܘܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼܹܐܠܘܿܟܼ ܚܲܝܠܵܐ ܘܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܘܚܲܝܹܐ ܝܵܪܝܼܟܼܹܐ ܘܡܲܢܬܵܝܬܵܐ ܐܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܚܵܕܘܼܝܵܬܹܐ : ܐܵܢܵܐ ܦܪܨܿܦܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬܠܝܼ ܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܡܼܢ ܡܝܲܩܪܘܼܬܘܼܬܘܿܟܼ ܘܡܼܢ ܟܠܵܝܗܝ ܦܵܠܵܚܹܐ ܝܲܩܝܼܪܹܐ ܕܦܸܠܵܚܹܐܠܵܗ ܓܵܘ ܥܲܢܟܵܒܼܵܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܕܘܼܙܘܼܬܵܐ ܚܲܕ̄ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܵܪܹܬ ܝܘܼܬܼܪܵܢܹܐܠܵܗ ܩܵܬܝܼ ܕܟܹܐ ܡܠܘܼܐܹܐ ܘܟܬܵܒܼܝܵܬܹܐ ܕܐܝܼܬܠܝܼ ܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܬܝܼ ܘܥܕܵܥܬܝ ܡܘܼܨܠܹܐܠܝܼ ܓܵܘ ܥܲܢܟܵܒܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܗܵܐܠܵܐ ܡܲܨܠܘܿܝܹܐܝܘܸܢ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܒܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܪܵܒܝ ܐܲܡܝܼܪ ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܙܵܝܹܐܝܘܸܢ ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܡܠܘܼܐܝܼ ܡܼܢ ܩܲܕ̄ܡ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕ 2018 ܦܝܼܫܹܐܠܵܗ ܫܝܼܦܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐܠܵܐ ܙܝܵܢܹܐ ܐܝܼܬܠܝ ܟܘܿܦܝܼܤ ܓܵܘ ܦܘܿܠܕܵܪܹܐ ܕܝܝܼ ܐܘܼܦܙܹܐ ܓܵܘ ܟܡܦܝܘܼܬܵܐܪ ܦܝܼܫܹܐܠܵܗ ܚܲܙܝܼܢܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܢ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ ܡܲܨܠܸܢ ܡܲܨܠܸܢ ܡܸܢܵܗܝ ܓܵܘ ܥܲܢܟܵܒܼܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܗܵܘܝܼܬܢ ܒܵܣܝܼܡܹܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܒܵܪܸܟܼ ܠܘܿܟܼ ܐܵܡܹܝܢ ܀       ܩܲܫܘܿ ܐܲܒܼܪܵܗܹܡ ܢܹܪܘܵܝܵܐ 16-7-2021     

110
http://https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=626409637746062&id=100011310939658
ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܓ̰ܵܪܘܿܒܹܐܝܘܸܢ ܡܲܨܠܘܿܝܹܐ ܦ̰ܝܼܕܝܘܿܝܹܐ ܐܲܢܹܐ ܬܸܠܵܬܵܐ ܫܸܢܹܐ ܠܹܐ ܡܵܨܸܢ ܗ̄ܘܵܐ ܠܡܲܨܠܘܿܝܹܐ ܦ̰ܝܼܕܝܘܿ ܓܵܘ ܥܲܢܟܵܒܼܵܐ ܗܵܘܝܼܬܘܹܢ ܒܵܤܝܹܡܹܐ ܪܵܒܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܀ ܩܫܘ ܐܒܪܗܡ ܢܪܘܝܐ 15-7-2021

124
           ܞ
    ܒܸܫܡܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܘܿܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ
ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܀
ܗܲܕܟܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܐܝܫܬ ܗ̄ܘܵܐܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܡܸܢܹܐ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܫܸܡܹܐ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܫܲܡܵܫ ܫܘܿܡܥܘܿ ܐܘܿܟܝܼܢ  Shamash Shum Ukim 
  ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܀
ܗܲܕܟܼܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕ 116 ܕܐܵܬܘܿܪ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܫܸܡܹܐ ܐܵܫܘܿܪ ؛ ܐܵܫܘܿܪ ܐܘܼܒܠܝܼ
Ashur Ashur Ublie  11 ܀
ܒܵܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܘܒܵܒܵܐ ܕܫܲܡܵܫ ܫܘܿܡܥܘ ܐܘܼܟܝܼܢ ܀ 
   ܗܲܕܟܼܵܐܐܝܼܢܵܐ ܢܵܢܘܿܢܬܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܪܵܒܵܐ ܒܲܥܝܵܗ̄ܘܵܐ ܩܵܐ ܢܵܘܵܓܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܗܲܠܵܐ ܗܵܘ ܓܵܘ ܫܸܢܹܐ ܕܥܲܠܲܝܡܘܼܬܹܐ ܢܵܢܘܼܢܬܹܐ ܐ̄ܡܸܪܵܗ ܘܡܘܼܚܫܸܚ ܠܵܗ ܩܲܕ ܐܵܫܘܼܪ ܒܵܢܝܸܦܵܠ ܢܵܘܵܓܵܐ ܗܵܘܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܒܵܒܹܗ:
ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܵܬ̄ܪ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܦܝܵܫܹܐܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܘܼܚܫܸܠܵܗ̄ܘܿܢ ܩܲܕ ܡܲܬܒܼܹܐܠܹܗ ܐܵܚܘܿܢܹܐ ܚܸܠܵܦ ܕܝܼܹܐ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ ܩܲܕ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܘܤܢܵܝܬܵܐ ܒܹܝܠܵܗ ܬܸܪܹܝ ܐܵܚܘܿܢܘܵܬܹܐ ܒܢܘܿܢܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕ 116 ܕܐܵܬܘܿܪ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܬܵܡܵܐ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ ܐܵܚܘܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܫܸܡܹܐ ܫܲܡܵܫ ܫܘܿܡܥܘܿ ܐܘܿܟܝܼܢ ܫܸܩܠܹܐ ܚܕܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܒܸܫܡܵܐ ܐܵܗܝܼܵܐ ܡܲܪܕܘܿܟܡܲܠܟܵܐ ܕܒܵܒܹܠ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܠܵܐ ܛܥܢܵܐ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܐܵܚܘܿܢܹܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܵܫܢܹܐ ܡܢܸܕܝܹܐ ܘܗܵܘ ܦܵܐܹܫ ܡܲܠܟܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܟ̰ܠܵܦܵܐ ܘܝܘܿܩܪܵܐ ܘܣܸܢܵܝܬܵܐ ܒܲܝܢܵܬܵܗܝ܀
 ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܼܢ ܟ̰ܠܵܦܵܐ ܕܥܒܼܕܠܹܐ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܕܠܵܐ ܛܸܥܝܲܢܬܵܐ ܒܥܲܝܢܹܐ ܕܟܹܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܬܒܼܹܐܠܹܗ ܚܸܠܵܦ ܕܝܼܹܐ ܝܲܢ ܪܹܫܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܹܐ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ ܟܹܐ ܥܒܼܕܠܹܗ ܢܸܟܼܝܼܠܘܼܬܵܐ ܠܐܵܚܘܿܢܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ܀     

ܗܲܕܟܼܵܐ ܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܨܘܿܪܵܝܬܵܐ ܒܠܝܼܓܹܐܠܵܗ ܒܟ̰ܠܵܦܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܩܵܐ ܓܵܢܹܐ ܒܸܓܪܵܫܵܐ ܒܹܐ̄ܡܵܪܵܐ ܗܲܘ ܐܝܼܠܹܗ ܐܘܼܡܬܵܐ ܘܠܹܐܠܵܐ ܨܦܝܼܬܵܐ ܀ ܗܲܕܟܼܱܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܡܼܢ ܐܲܟܲܕܵܝܹܐ ܕܟܹܐ 2000 ܐܲܠܦܹܐ ܫܸܢܹܐ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܼܢ ܩܲܕ̄ܟ ܟܠܵܝܗܝ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܟܹܐ ܐܝܼܬܝܹܐܠܵܗ ܝܲܢ ܕܦܝܼܫܹܐܝܠܵܗ ܡܬܒܼܹܐ ܠܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܗܝܼܟ̰ ܤܘܼܙܓܵܪܵܐ ܠܹܐܠܹܐ ܒܸܪܝܵܐ ܝܲܢ ܦܝܼܫܵܐ ܥܒܼܝܼܕܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐܡܕܘܼܫܕܵܫܬܵܐ ܘܫܸܩܠܬܵܐ ܠܢܘܼܟܼܪܵܝܹܐ܀
ܗܲܕܟܼܱܵ ܐܘܼܦܙܹܐ ܡܼܢ ܒܵܬ̇ܪ ܐܝܼܬܵܝܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܟܹܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܟ̰ܠܦܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܥܒܼܝܼܕܹܐܠܗ̄ܘܿܢ ܓܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܝܸܡܵܝܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܒܘܸܫ ܗ̄ܘܹܐܠܵܗ ܪܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܦܫܠܗ̄ܘܿܢ ܬܲܒܥܵܐ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܵܥܪܒܼܵܝܹܐ ܥܹܕܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܐܘܼܡܬܵܢܵܐܝܼܬ ܀
ܗܲܕܟܵܐ ܪܵܒܵܐ ܟ̰ܵܐܬܘܼܢ ܐܝܼܠܵܗ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ ܘܣܲܙܓܲܪܬܵܐ ܒܹܝܠܵܗܝ ܡܼܢ ܤܵܒܲܒ ܡܵܥܸܪܒܼܵܝܹܐ ܟܠ ܕܐܲܝܟܼ ܕܦܸܩܝܼܕܹܐܠܵܗ ܗܵܕܲܚ ܒܘܼܬ ܦܲܠܚܝܼ ܘܥܵܒܼܕܝܼ ܡܲܛܠ ܦܝܼܫܹܐܝ̄ܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܪܹܫܵܢܘܸܬܵܐ ܕܡܵܥܪܒܼܵܐ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܵܥܪܒܼܵܝܹܐ ܠܹܐ ܒܥܝܝܼ ܕܗܵܘܹܐ ܫܸܠܵܡܵܐ ܘܣܲܙܓܲܪܬܵܐ ܘܚܘܼܝܵܕܵܐ ܒܹܝܠ ܒܢܲܝ ܐܘܡܬܲܢ ܠܵܐ ܥܹܕܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܐܝܸܬ ܤܵܒܲܒ ܠܹܐܠܹܐ ܩܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܕܡܵܥܸܪܒܼܵܐ ܀   

ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܦܸܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ ܒܹܐ̄ܡܵܪܹܐܝܘܸܢ ܠܹܐ ܐܲܬܝܵܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܒܘܿܩܵܪܵܐ ܐܸܢ ܒܹܐ̄ܡܵܪܹܐܝܘܸܬ ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܐܵܬܹܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܓ̰ܘܼܘܵܒ ܪܹܫܵܢܹܐ ܕܐܲܢܹܐ ܡܫܲܡܗܵܢܘܼܝܵܬܹܐ ܝܲܢ ܛܝܘܼܦܹܐ ܕܥܹܕܬܲܬܹܐ ܕܠܹܐܠܵܗ ܬܚܘܿܬ ܪܹܫܵܢܘܼܬܵܐ ܦܸܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܵܗ ܕܟܹܐ ܐܝܼܠܵܗ ܬܲܒܥܵܐ ܠܚܕܵܐ ܓܸܢܤܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܡܵܥܪܒܼܵܝܵܐ     
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܗܝܼܟ̰ ܥܸܕܵܢܵܐ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗܝ ܕܵܪܹܐ ܕܲܥܒܼܲܪ ܘܗܲܠ ܗܲܕܝܼܵܐ ܠܹܐܝܘܲܚ ܤܪܝܼܒܼܹܐ ܝܲܪܬܘܼܬܲܢ ܘܗܲܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܘܠܸܫܵܢܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܫܸܡܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܠܹܐܠܵܗ ܗܲܤܲܢܵܝܝܼ ܩܵܐ ܡܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܗܲܪ ܟܠܝܹܐܝܘܲܚ ܠܡܲܚܕܬܵܢܘܿܬܵܐ ܕܝܼܵܢ ܘܗܲܪ ܐܘܼܦܙܹܐ ܒܘܼܬ     ܟܵܠܲܚ ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܹܐܪܹܐܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܒܲܥܝܹܐܠܵܗܒ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐܝܘܲܚ ܛܠܵܢܝܸܬܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܘܼܪܬܵܐ ܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܲܕ̄ ܓܹܒܵܐ ܩܲܠܒܲܚ ܘܐܵܙܲܠ̄ܚ ܀   
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܐܝܼܘܲܚ ܚܹܐܪܹܐ ܩܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܘܟܠܝܹܐܝܘܲܚ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܗܵܝ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܕܟܹܐ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗܝ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܘܿܬܐܸܤܵܠܵܗ ܓܵܘ ܤܵܠܝܼܩ ܘܲܩܛܝܼܤܦܘܿܢ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܐܝܼܬ ܐܘܼܦ ܥܹܕܬܵܢܵܐܝܼܬ ܟܸܠܝܹܐܝܘܲܚ ܠܗܲܝܼܵܝܘܿܬܲܢ ܠܛܲܟܼܤܲܢ ܘܐ̄ܪܵܙܲܢ ܘܠܸܫܵܢܲܢ ܝܸܡܵܝܵܐ ܘܝܲܪܬܘܼܬܵܐ ܕܐܵܒܼܵܗܵܬܲܢ ܐܵܢܝܼ ܟܹܱܢܹܐ ܘܙܲܕܝܼܩܹܐ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗܝ ܓܸܕܫܹܐ ܘܨܲܢܓ̰ܘܼܘܹܐ ܘܤܘܼܪܟܼܵܢܹܱܐ ܠܹܐܝܘܲܚ ܤܪܝܼܒܼܹܐܠܵܗ ܓܵܢܲܢ ܀
 ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܟܠ ܡܸܫܵܵܡܗܵܢܘܿܬܵܐ ܟܹܐ ܕܦܼܪܫ ܠܗ̄ܘܿܢ ܘܕܥܒܼܕ ܠܗ̄ܘܿܢ ܟ̰ܠܵܦܵܐ ܦܝܵܫܹܐܝ̄ܠܵܗ ܬܚܘܿܬ ܪܹܫܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܓܸܢܣܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܸܢ ܗܵܘܝܼ ܥܸܠܠܵܢܹܐ ܕܥܹܕܬܵܬܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹܐ ܝܲܢ ܓܲܒܹܐ ܐܵܢܝܼ ܡܬܘܿܪܨܹܐ ܒܝܲܕ ܢܘܼܟܼܪܵܝܹܐ ܩܵܐ ܨܸܛܲܡܬܵܐ ܘܬܸܠܲܚܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܘܫܸܠܵܚܬܵܐ ܕܘܲܪܝܵܕܲܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܵܢܲܢ ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܒܥܒܼܵܕܹܐܠܵܗ ܩܵܐ ܓܵܢܵܗܝ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܚܲܕܬܵܐ  ܒܫܸܡܵܐ ܕܥܹܕܬܵܗܝ ܩܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܕܓܸܢܤܹܐ ܠܵܐ ܡܼܢ ܓܸܢܣܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܀ 

ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܐܝܼܬ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܒܹܐ̄ܡܵܪܹܐܠܵܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܝܼܘܲܚ ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܘܒܲܤ : ܐܵܪܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܸܪܨܘܿܦܹܐ ܒܘܼܫ ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܝ̄ܠܵܗ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܡܗܘܿܝܸܡܢܹܐܠܵܗ ܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܢܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܓܵܘ ܒܹܬܠܚܼܡ ܓܸܢܤܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܕܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܤܓܼܕ ܠܗ̄ܘܿܢ ܠܡܵܪܲܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܟܹܐ ܝܸܗ̄ܒܼܠܗ̄ܘܿܢ ܕܲܫܢܹܐ ܩܵܬܹܗܕܵܗ̄ܒܼܵܐ ܘܣܸܤܡܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ ܕܟܹܐ ܒܸܪܡܵܙܹܐܠܵܗ ܐܵܢܝܼ ܕܲܫܢܹܐ ܟܠ ܚܙܕ̄ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܝܲܕܥܹܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܐܲܚܢܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܐܝܼܬܠܲܢ ܬܸܪܹܝ ܡܵܘܗܲܒܼܝܵܬܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹܐ ܘܪܵܒܵܐ ܐܲܢܵܢܩܵܝܹܐ ܠܟܸܤܠܲܢ ܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܬܸܪܘܵܗܝ ܓܲܪܲܓ ܚܵܡܲܚ ܠܗ̄ܘܿܢ ܤܲܠܵܡܲܬ ܡܐܲܝܟܼ ܐܘܼܚܕܵܕܹܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܗܝܼܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܠܹܐܝܘܲܚ ܗ̄ܘܝܹܐ ܬܚܘܿܬ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ̄ ܓܸܢܤܵܐ ܡܵܥܪܒܼܵܝܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܗܝܼܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܥܕܵܢܵܬܹܐ ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܡܫܲܚܠܸܦܲܚ ܗܲܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܘܫܸܡܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܝܬܵܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܪܝܹܐܝܘܲܚ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܒܘܼܬ ܡܲܝܬܲܚ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܐܵܡܹܝܢ
                  ܩܲܫܘܿ ܐܲܒܼܪܵܗܹܡ ܢܹܪܘܵܝܵܐ 1-5-2019 ܠܡܵܪܲܢ ؟

125
                           ܞ
      ܒܸܫܡܵܐ ܕܲܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ
ܡܲܚܙܲܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܲܚܙܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܐ
ܘܫܘܸܒܼܗܵܪܵܢܵܐ ܘܚܵܙܹܐܠܵܗ ܓܵܢܹܐ ܒܘܼܫ ܪܵܡܵܐ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܡܗܲܝܡܸܢܵܢܵܐ ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܝܲܢ ܒܸܚܫܵܒܼܹܐܠܹܗ ܓܵܢܹܐ
ܪܵܒܵܐ ܝ̈ܠܝܼܦܵܐ ܒܘܼܫ ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ :
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ̄ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܕܲܪܓܼܵܝܵܐ ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܦܵܩܘܿܕܵܐ ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܕܓܲܒܵܐ ܝܲܢ ܕܚܲܕ̄ ܫܘܼܬܐܵܤܵܐ
ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ̄ ܥܲܠܡܵܝܵܐ ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ̄ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܀
 ܗܲܕܟܼܵܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܘܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܪܹܫ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܐܝܼܠܵܗ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܕܡܫܝܼܚܵܐ : ܚܸܩܪܵܐ ܒܵܛܝܼܠܵܐ ܘܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܤܵܦܝܼܩܵܐ ܗܝܼܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܘܒܼܚܵܐ ܐܸܠܹܗ ܠܹܐ ܐ̄ܚܵܕܹܐ ܘܠܹܐܠܹܗ ܡܼܢ ܕܐܵܢܝܼ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܝܲܢ ܦܸܪܨܘܿܦܹܐ ܕܟܹܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܥܒܼܵܕܹܐ ܘܐܘܼܪܚܵܬܹܐ ܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܟܹܐ ܒܪܹܫ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹܐ ܘܕܐܝܼܬܠܗ̄ܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹܐ ܛܵܒܼܹܐ
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܐܝܼܬ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܝܲܢ ܦܸܪܨܘܿܦܹܐ ܠܟܸܤ ܓܵܢܵܗ ܐܝܼܠܵܗ ܪܵܒܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܫܵܪܝܼܪܹܐ ܨܵܝܵܡܹܐ ܘܡܨܲܠܝܵܢܹܐ ܡܗܵܝܸܡܢܵܢܹܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܵܗ ܒܘܼܫ ܡܫܝܸܚܵܝܹܐ ܠܟܸܤ ܓܵܢܵܗ ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܡܤܟܹܐܢܹܐ
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܝܼܠܵܗ ܐܝܼܟܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܩܠܵܢܹܐ ܕܦܲܬܒܼܵܬܹܐ

ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܸܫܡܹܗ ܐܵܗܵܐ ܠܹܐ ܩܵܒܸܠܵܐ ܓܲܪܲܓ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼܹܬ ܐܝܼܕܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܲܕܥܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܩܘܼܢܓ̰ܝܼܬܵܐ ܚܘܼܝܵܢܬܵܐ ܬܵܡܵܐ ܡܨܵܠܹܬ ܒܹܝܠܘܿܟܹ ܒܹܝܠ ܐܲܠܲܗܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐ̄ܡܝܼܪܹܐܠܹܗ܀
ܠܵܐ ܐܵܙܹܠ̄ܬ ܒܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܟܵܠܿܬ ܩܲܕ̄ܡ ܥܲܝܢܵܬܹܐ ܕܐ̄ܢܵܫܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܡܨܵܠܹܬ ܘܡܲܚܙܹܬ ܓܵܢܘܿܟ ܐܲܝܟܼ ܫܲܩܠܵܢܹܐ ܕܦܵܬܘܵܬܹܐ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܬܸܪܹܝ ܦܸܪܨܘܿܦܹܐ ܚܲܕ̄ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܸܨܲܠܝܵܢܵܐ ܘܨܵܝܵܡܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼܹܠ ܗ̄ܘܵܐ ܡܵܨܵܪܹܐ ܝܲܢ ܗܲܝܸܪܗ̄ܘܵܐ ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܣܢܝܼܩܹܐ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܐܝܼܬܗ̄ܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܥܸܒܼܝܼܕܵܐ ܫܘܼܓܼ̄ܠܵܢܹܐ ܚܘܼܪܒܵܐ ܠܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܬܸܪܘܵܗ ܪ̄ܚܸܫܠܗ̄ܘܿܢ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܗܵܘ ܡܨܵܠܝܵܢܵܐ ܘܨܵܝܵܡܵܐ ܠܟܸܤ ܓܵܢܹܐ ܪܵܒܵܐ ܡܗܘܿܝܸܡܢܵܐ ܪ̄ܚܸܫܠܹܗ ܟܸܠܹܐܠܹܗ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܕܟܠܵܝܗܝ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܓܵܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܡܨܵܠܘܿܝܹܐ ܒܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܘܒܹܐ̄ܡܵܪܵܐ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܬܸܠܵܬܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܒܫܲܒܬܵܐ ܟܹܐ ܨܹܡܸܢ ܘܗܲܝܸܪܸܢ ܤܢܝܼܩܹܐ ܘܡܤܟܹܐܢܹܐ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܥܲܒܼܕܬܠܝܼ ܒܪܹܐܙܵܐ ܝܲܢ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܘܚܲܢܦܵܐ ܀
   

ܗܲܕܟܼܵܐ ܗܵܘ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܝܼܬܒܼܠܹܐ ܐ̄ܚܲܪܵܝܵܐ ܕܟܠܵܝܗܝ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܝܲܢ ܡܸܗܘܼܡܢܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܡܘܼܟܦܠܹܐ ܪܹܫܹܐ ܘܡܨܵܠܘܿܝܹܐ ܘܒܹܐ̄ܡܵܪܵܐ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܦܵܚ ܠܝܼ ܥܒܼܘܿܕ ܪܲܚܡܹܐ ܥܸܠܝܼ ܐܵܢܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܝܼܘܸܢ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܫܘܼܓܼ̄ܠܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ ܥܒܼܝܼܕܹܐܝܘܸܢ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܗܵܘ ܚܲܛܵܝܵܐ ܪ̄ܚܸܫܠܹܗ ܠܒܲܝܬܹܐ ܒܘܼܫ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܗܵܘ ܕܟܹܐ ܡܲܚܙܘܿܝܹܐܗ̄ܘܵܐ ܓܵܢܹܐ ܩܲܕ̄ܡ ܥܲܝܢܵܬܹܐ ܕܡܗܘܼܡܢܹܐ ܕܟܹܐ ܒܹܐ̄ܡܵܪܹܐܗܘܵܐ ܩܲܕ̄ܡ ܥܲܝܢܹܐ ܕܐ̄ܢܵܫܹܐ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܥܲܒܼܕܸܬܠܝܼ ܡܐܲܝܟܼ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܢܦܵܐ ܘܚܲܛܵܝܵܐ ܀
ܗܲܕܟܼܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܠܹܐܠܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܘܒܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܟܵܬܵܒܼܹܐ ܒܚܙܵܝܹܐܝܘܲܚ ܒܟܬܵܒܹܼܐܠܵܗ ܘܒܥܒܼܵܕܵܐ ܓܵܢܵܗܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܢܝܼ ܐܝܼܠܵܗ ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܘܒܫܡܵܛܵܐ ܠܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܐܝܼܬܠܲܢ ܬܸܪܹܝ ܡܲܘܗܲܒܼܝܵܬܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹܐ ܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܡܐܲܝܟܼ ܪܘܼܚܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܀
           ܩܲܫܘܿ ܐܲܒܼܪܵܗܹܡ ܢܹܪܘܵܝܵܐ 29-4-2019 ܠܡܵܪܲܢ ؟

165
                     ܞ
ܩܨܬ ܕܚܕ ܐܫܘܪܝܐ ܒܫܢܐ ܬܫܥܝܐ :
ܡܛܐܠܗ ܠܐܡܪܝܟܐ ܒܪܒܐ ܚܕ ܐܘܪܚܐ ܕܓܘܢܓܪܐ ܘܥܤܩܘܬܐ :
ܗܕܟܐ ܐܗܐ ܐܫܘܪܝܐ 6 ܐܫܬܐ ܓܢܬܐ ܐܝܗܘܐ ܟܠܦܬ ܕܝܐ
ܓܘ ܚܕܐ ܐܘܬܓܼ ܕܡܟܐܗܘܐ ܘܗܘ ܐܫܘܪܝܐ ܒܓܢܐ ܟܐ ܦܠܚ ܗܘܐ ܓܘ ܒܝܬܐ ܀
ܗܕܟܐ ܐܗܐ ܡܝܩܪܐ ܐܫܘܪܝܐ ܐܝܗܘܐ ܓܘ ܫܢܐ ܐܫܬܝܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐܗܘܐ ܨܦܝܝ:
ܐܘܦܙܐ ܪܒܐ ܐܝܗܘܐ ܡܥܝܙܐ ܗܘܐ ܘܣܢܝܩܐ ܚܙܐܠܗ ܐܢܫܐ ܒܩܛܝܐ ܝܢ ܒܙܒܢܐܝܠܗ Ticket   
ܕܠܘܬܘ Lotto ܗܕܟܐ ܐܘܦ ܗܘ ܡܝܘܩܪܐ ܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܐܫܘܪܝܐ ܒܪܚܫܐܠܗ ܠܚܕܐ Store
ܒܙܒܢܐܝܠܗ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܠܘܬܘ ܗܕܟܐ ܐܗܐ
ܠܘܬܘ ܐ̄ܣܠ̄ܣܠܐ ܡܛܐܠܗ ܠܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ
ܗܕܟܐ ܗܘ ܐܫܘܪܝܐ
ܒܢܝ ܐܡܬܢ ܡܤܟܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܐ ܩܪܝܐ ܘܟܬܒܐ ܕܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܙܝܐ ܀
ܗܕܟܐ ܦܫܠܗ ܩܪܝܐ ܗܘ ܡܢܝܢܐ Lotto ܕܠܘܬܘ ܓܘ Tv ܦܠܛܠܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܠܘܬܘ ܩܐ ܕܗܘ ܡܤܟܐܢܐ ܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܐܫܘܪܝܐ
ܚܕܬܐ ܐܝܬܝܐ ܠܐܡܪܝܟܐ ܘܗܘ ܠܐܠܐ ܒܕܥܝܐ ܕܟܐ ܡܢܝܢܐ Lotto ܕܠܘܬܘ ܝܢ ܡܢܝܢܐ ܕܝܐ
ܦܠܝܛܐܝܠܗ ܘܐܝܠܗ ܓܼܠܝܒܐ ܩܐ ܠܘܬܘ  Lotto ܗܕܟܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕ ܫܒܼܵܒܼܵܐ
 ܩܘܪܕܝܐ ܡܢ ܕܐܢܝ ܩܘܪܕܝܐ ܕܟܐ ܫܢܬܐ ܕ 1975 ܕܪܚܫܠܗܘܢ
ܠܐܡܪܝܟܐ ܐܗܐ ܐܫܘܪܝܐ
ܩܕܡ ܡܚܙܐܠܗ
Tictet   ܩܬܗܝ ܐܡܪܗ ܚܙܝ ܡܘܕܝ̄ ܡܢܝܢܐ ܐܝܠܗ ܦܠܝܛܐ ܐܢܐ ܠܐܝܘܢ ܒܕܥܝܐ ܫܒܒܝ :
 ܒܩܪܐ ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܙܝܐ :ܗܕܟܐ ܗܘ ܫܒܒܐ
ܩܘܪܕܝܐ ܚܙܐܠܗ ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܐܫܘܪܝܐ ܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܓܠܝܒܐܠܗ ܠܘܬܘ ܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ
ܗܕܟܐ ܒܐܡܪܐܠܗ ܩܘܪܕܝܐ ܩܐ ܒܢܝ ܐܘܬܢ ܐܫܘܪܝܐ ܗܝܟ ܡܢܕܝ ܠܐܠܐ ܠܐܝܘܬ ܓܠܝܒܐ
ܪܦܝܠܐ ܘܪܩܐ ܕܝܘܟ ܕܠܘܬܘ :
ܗܕܟܐ ܐܫܘܪܝܐ ܡܤܟܐܢܐ ܗܘܡܢܐ ܐܠܗ ܘܠܐ ܐܡܪܗ ܕܫܩܠܢܐ ܐܗܐ  Tictet ܡܢܐ : ܗܕܟܐ ܗܘ ܡܘܫܠܡܢܐ ܩܘܪܕܝܐ ܪܚܫܐ ܠܒܢܟܐ ܐܢܝ ܙܘܙܐ ܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ ܫܩܝܠܐܠܗ ܩܐ ܓܢܐ ܘܙܒܼܢܐ ܚܕ ܩܨܪܐ ܒܠܗܘܝܐ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܒܘܫ ܛܝܡܢܬܐ ܘܒܤܡܬܐ ܓܘ ܤܢ ܕܝܓܘ ܀ ܗܕܟܐ ܗܘ ܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܡܤܟܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܠܗ ܡܘܕܝ ܥܒܕܠܐ ܐܗܐ ܩܘܪܕܝܐ ܫܒܒܗܝ: ܐܗܐ ܩܘܪܕܝܐ ܦܫܠܗ ܪܒܐ ܙܢܓܝܢܐ ܕܘܠܬܡܢܬ ܗܕܟܐ ܐܘܦܙܐ ܐܝܗܘܐ ܚܕ ܦܩܘܕܐ ܓܘ ܓܒܐ ܕܩܘܪܕܝܐ ܗܕܟܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܙܠܘܡܝܐ ܝܢ ܛܠܘܡܝܐ ܡܥܠܕܘܝܐܝܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܝܗܐ ܒܒܐ ܕܗܝ ܒܪܬܐ ܗܕܡܐ ܕܗܘ ܓܒܐ ܩܘܪܕܝܐ ܘܗܝ ܒܪܬܐ ܝܟܢܬܐ ܕܒܒܐ ܘܝܡܐ ܩܕܡ ܓܒܪܐ ܀ ܗܕܟܐ ܗܝ ܢܫܐ ܓܘ ܪܒܐ ܥܒܘܕܘܝܬܐ ܕܩܘܪܕܝܐ ܥܡ ܓܒܪܐ ܩܝܘܡܐ ܕܗܘ ܓܒܐ ܝܗܒܐ ܗܘܐ ܡܡܠܠܐ ܕܟܐ ܗܘ ܓܒܐ ܟܝܕ ܗܘܐ ܩܬܢ ܐܚܢܢ ܗܕܡܐ ܕܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܗܕܝܪܐ ܬܡܐ ܀ܗܕܟܐ ܗܘ ܙܠܘܡܐ ܕܟܐ ܙܠܡܠܹܐ ܠܒܢܝ ܐܘܡܬܢ ܐܫܘܪܝܐ ܕܩܢܐܠܗ ܡܢ ܒܬܪܐ ܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ ܩܕܡ ܗܘܐܠܗ ܡܢ ܕܗܝ ܢܫܐ ܬܪܝ ܒܢܘܢܐ ܘܚܕܐ ܒܪܬܐ ܒܚܪܬܐ ܡܘܪܦܐܠܗ ܒܟܬܐ ܘܫܒܘܩܠܐ ܠܝܠܕܐ ܘܒܓܒܪܐܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܩܘܪܕܝܬܐ ܗܕܟܐ ܗܝ ܢܫܐ ܕܩܕܡ ܡܪܦܐܠܗ ܐܚܪܢܐ ܒܕܝܪܐܠܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ
  ܒܪܚܫܐܠܗ ܠܥܘܡܪܐ ܝܢ ܠܥܕܬܐ ܡܥܡܘܕܐ ܠܬܪܝܢ ܒܢܘܢܐ ܘܒܪܬܐ
 ܘܐܚܪܢܐ ܠܐ ܫܩܠܐ ܥܠܡܐ ܓܒܪܐ ܘܗܠ ܗܕܝܐ ܐܢܹܐ ܩܘܪܒܒܹܐ ܕ 20 ܫܢܐ : ܗܕܟܐ ܒܬܪ ܗܕܚ ܦܫܠܗ ܡܛܐܘܠܐ ܩܘܡܪܹܐ ܗܘ ܛܠܘܡܐ ܐܢܝ ܙܘܙܐ ܕܝܐ ܘܒܝܬܐ ܘܗܝ ܒܟܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܐܘܦ ܗܝ ܩܕܡ ܫܒܩܠܐ ܒܝܬܐ ܚܨܪܐ ܘܪܚܫܠܗ ܒܢܟ ܪܦܤܐ ܘܦܫܠܗ ܐܗܐ ܩܘܪܕܝܐ ܗܘܠܨ ܕܓܘ ܟܘܠܢܐ ܝܢ ܐܠܘܠܐ ܘܒܕܡܟܐܠܗ ܠܡܪܙܒܢܢܐ ܕܓܕܘܬܐ ܀ ܗܕܟܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ ܚܒܪܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܐ ܩܕܡ ܚܙܐܠܗ ܕܡܝܟܐ ܓܘ ܟܘܠܢܐ ܒܐܡܪܐܠܗ ܩܐ ܟܠܦܬܐ ܦܠܢ ܐܝܠܗ ܕܡܝܟܐ ܓܘ ܓ̰ܕܘܬܐ ܒܠܟܐ ܕܚܕ ܒܫܢܝܐ ܝܢ ܫܒܝܬܐ ܠܒܠܢ ܩܬܗܝ :ܗܕܟܐ ܟܠܦܬܐ ܕܗܘ ܚܒܪܐ ܡܓܘܘܒܐܠܗ ܘܒܐܡܪܐ ܩܐ ܓܒܪܐ ܪܚܘܫ ܗܘܐ ܡܐܝܟ ܟܠܒܐ ܕܡܝܟܐ ܓܘ ܓܕܘܬܐ ܪܒܐ ܙܠܘܡܝܐ ܝܠܗ ܥܒܝܕܐ ܠܗܘ ܡܫܝܚܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܕܟܐ ܩܕܡ ܥܠܕܐܠܗ ܒܬܪܝ ܡܠܝܘܢܐ ܕܘܠܪܐ ܒܠܝܒܐ ܫܩܝܠܐܠܗ ܡܢܗܝ ܘܙܠܡܠܐ ܠܗܝ ܢܫܐ ܒܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܩܕܡ ܥܠܕܐܠܗ ܘܫܒܘܩܠܐ ܥܡ ܬܠܬܐ ܝܠܕܐ ܕܟܐ ܒܒܐ ܟܠܝܗܝ ܫܢܐ ܕܚܝܐ ܐܝܠܗ ܦܠܝܚܐ ܩܐ ܓܒܐ ܕܩܘܪܕܝܐ ܦܫܡܪܓܐ ܐܘܦ ܚܕ ܡܢܕܝ ܡܢ ܡܢ ܕܐܗܐ ܒܝܬܐ ܠܐ ܠܒܠܬܠܐ  ܗܕܝܐ ܡܐܝܟ ܟܠܒܐ ܫܒܘܩ ܕܚܝܐ ܓܘ ܟܘܠܢܐ ܠܐ ܫܒܘܩܠܐ ܐܘܦ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܠܘܒܠܐ ܩܬܗܝ:     
 ܗܕܟܐ ܐܗܐ ܗܩܝܬ ܘܡܤܠܐ ܕܟܐ ܡܥܘܠܕܐܠܗ ܠܗܘ ܐܫܘܪܝܐ ܡܤܟܐܢܐ ܩܐ ܚܕ ܚܒܪܐ ܕܝܐ ܙܡܪܐ ܐܡܪܐܠܗ ܩܘܪܕܝܐ ܗܕܟܐ ܗܘ ܙܡܪܐ ܐܗܐ ܩܨܬ ܐܡܝܪܐܠܗ ܩܐ ܚܘܡܬܐ ܚܕܐ ܢܫܐ ܓܘܪܬܐ ܒܫܢܐ ܗܝ ܩܕܡ ܐܡܪܐܠܗ ܩܬܝ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܟܡܐ ܫܢܐ ܐܢܐ ܟܬܝܒܐܠܝ ܗܕܟܐ ܐܢܫܐ ܕܥܒܕ ܛܠܘܡܝܐ ܘܡܠܕܐ ܐܢܫܐ ܡܤܟܐ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܐ ܪܡܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ ܒܘܬ ܫܡܫܠܐ ܘܒܘܬ ܦܐܫ ܢܦܝܠܐ ܗܝܟ ܥܕܢܐ ܠܐ ܩܝܡ ܐܡܝܢ ܀
QASHO IBRAHIM NERWA 10-10-2017     
   
   

176
ds.ankawa.com/uploads/1502686907654.jpg[/img][/url]
Qasho Ibrahim Nerwa 13-8-2017

210

قــبـــل اخـــتـــراع الـــســـاعـــة والـــروزنـــامـــة كـــان لأبـائـــنــــا واجــدادنـــــا بـــالـــوقــــت فــــي قـــريـــــة قــــارو نــيـــروا مـــع تــحــــيـــاتـي وشـــكـــــزاً؟

254
نتاجات بالسريانية / صوم نينوى ؟
« في: 09:12 18/01/2016  »


265

                                       11-11-2015
                           

272
//uploads.ankawa.com/][/url]/1442101838461.jpg[/img][/url]/1442101838461.jpg[/img][/url]//uploads.ankawa.c

276
http:/1437250444539.jpg[/img][/url]//uploads.ankawa.com/uploads/1437250260136.jpg

301

329
المنبر الحر / JOZ 1988 ANFAL
« في: 22:12 02/03/2013  »
                            i بسم الأب والأبن والروح القدس      
 مذبحة او مجزرة انفال السنة 1988 من كمب تركيا ان الآشوريين الذين عادو إلى ارض الوطن من الكمب كور ودياربكر وميردين بتاريخ 4-10-1988 كان مصيرهم مجهولا الى هذا التاريخ 9-4-2003 بعد سقوط النظام ايضا علمنا بانهم دفنوا احياء في حفر عميقة .كان عددهم 95 فردا من اطفال والنساء والرجال 33 منهم كانوا اقربائي من اهالي قارو قرية نيروا والباقي من قرية باش وقرية ويلة وقرية دركني منطقة نهيل ومن قرى برواري بالا قرية موسكا مع المرحوم القس شمعون كاهن قرية جلك برواري بالا وكذلك من قرية كوندكوسا منطقة دوسكي . لقد راحو ضحايا الأنفال ومازال لحدلان يوجد بعض من ابناء شعبنا يدافعون على الدكتاتورية في كل شئ يكتبون من مصالحهم . وتوجد لدي المزيد من الأسماء والمواليد هؤلاء الأقرباء الأبرياء الذين رحلوا ضحايا الدكتاتورية . وهم من اهالي قرية قارو - قرية باش - قرية ويلة - قرية دركني . ومن يرغب بالكتابة على هذا الموضوع فساءكون شاكرا له وسارد له باللغة الأم .مع الشكر والتقدير إلى إدارة موقع عنكاوا كوم .
    
          قشو إبراهيم نيروا   سان دياكو؟  

330
   ܞ  
        ܒܫܡܵܐ ܕܬܠܥܬܵܥܘܬܵܐ ܩܕܥܫܵܐ  
ܩܨܵܬ ܕܣܵܥܘܪܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܵܪܓܹܢܥ ܣܵܥܘܪܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܕܡܵܪܬܥ ܡܵܪܥܵܡ ܥܡܵܐ ܩܕܥܫܬܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܵܪܓܹܢܥ ܫܡܹܐ ܪܵܢܕܘ ܀ ܗܕܟܵܐ ܪܵܢܕܘ ܒܨܠܵܥܹܐܗܘܵܐ ܒܐܘܪܚܵܐ ܡܢ ܕܐܵܢܥ ܡܵܬܘܵܬܹܐ ܕܫܒܵܒܹܐ ܡܛܹܐܠܹܗ ܪܹܫ ܦܘܡܵܐ ܕܥܵܥܢܵܐ ܕܡܵܬܵܐ ܕܵܪܓܹܢܥ ܪܹܫܵܐ ܕܥܥܢܵܬܹܐ ܫܡܵܐ ܩܵܐ ܡܵܬܵܐ ܐܥܢܵܐ ܡܢ ܢܵܓܹܣܬܵܢ ܚܙܐܠܹܗ ܚܕܵܐ ܢܫܵܐ ܡܘܫܠܡܵܢܬܵܐ ܕܐܵܢܥ ܡܵܬܘܵܬ ܹܐ ܕܫܒܵܒܹܗܥ ܪܹܫ ܓܵܘܙܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܒܠܩܵܛܵܐ ܓܵܘܙܹܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܕܡܵܪܬܥ ܡܵܪܥܵܡ ܥܡܵܐ ܩܕܥܫܬܵܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܡܵܟܥܚܘܬܵܐ ܐܡܹܪܹܗ ܩܵܐ ܕܗܵܥ ܢܫܵܐ ܩܵܡܘܕܥ ܐܥܘܵܬ ܒܠܩܵܛܵܐ ܡܢ ܓܵܘܙܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܒܠܫܵܢܵܐ ܕܩܘܪܕܵܥܹܐ ܗܵܥܓܵܗ ܗܵܥ ܢܫܵܐ ܡܘܫܠܡܵܢܬܵܐ ܡܢ ܪܹܫ ܓܵܘܙܵܐ ܦܫܠܗ ܒܚܠܵܛܵܐ ܘܒܣܥܵܟܵܐ ܩܵܐ ܡܢܚܵܐ ܕܪܵܢܕܘ ܣܵܥܘܪܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܘܐܡܹܪܵܗ ܩܵܬܹܗܥ ܕܵܥܪܹܐ ܟܥܵܐ ܥܵܥܢܥ ܥܘܡܪܵܐ ܡܘܕܥ ܐܠܹܗ ܀ ܗܕܟܵܐ ܡܢܵܚܵܐ ܕܪܵܢܕܘ ܚܵܕ ܐܢܵܫܵܐ ܒܪܥܟܐ ܘܪܵܒܐ ܡܟܥܟܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܡܗܘܥܹܡܢܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܘܡܫܥܚܵܐ ܩܵܕܡ ܫܵܒܘܩܠܵܐ ܗܵܥ ܢܫܵܐ ܩܘܪܕܵܥܬܵܐ ܒܪܹܫ ܓܵܘܙܹܐ ܘܦܫܠܹܗ ܒܨܠܵܥܵܐ ܠܒܵܥܬܹܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܦܫܠܵܗ ܚܵܕܟܵܐ ܪܚܩܵܐ ܡܢ ܗܵܥ ܕܘܟܬܵܐ ܦܫܠܹܗ ܒܛܠܵܒܵܐ ܡܢ ܐܠܵܗܵܐ ܘܡܢ ܡܫܥܚܵܐ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ ܥܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܘܥܵܐ ܡܵܪܬܥ ܡܵܪܥܵܡ ܥܡܵܐ ܩܕܥܫܬܵܐ ܐܡܹܪܹܗ ܠܵܐ ܕܵܒܩܥܬܘܠܵܐ ܥܠܥ ܐܥܢܵܵܐ ܐܹܢ ܹܐܹܕܥܘܡ ܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܫܩܥܠܵܐ ܗܵܩܘܬܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܡܢ ܕܗܵܥ ܢܫܵܐ ܡܘܫܠܡܢܬܵܐ ܕܟܹܐ ܒܠܩܵܛܹܐܠܵܗ ܓܘܙܹܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܐܡܪܹܗ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܥܵܒܪܹܢܹܐ ܬܵܪܥܵܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܗܵܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܛܵܥܵܐ ܠܒܵܥܬܹܐ ܪܵܢܕܘ ܗܵܠܵܐ ܐܥܠܹܗ ܒܵܪܩܘܠ ܕܐܵܢܥ ܓܵܘܙܹܐ ܕܥܘܡܪܵܐ ܡܢ ܢܓܹܣܬܵܢ ܦܵܥܘܵܐ ܚܠܥܡܵܐ ܕܓܵܘܙܵܐ ܛܡܹܛܹܐ ܗܵܥ ܢܫܵܐ ܡܘܫܠܵܡܵܢܬܵܐ ܪܹܫܵܐ ܘܪܹܫܵܐ ܨܠܹܐܠܵܗ ܡܢ ܪܹܫ ܓܵܘܙܵܐ ܢܦܹܐܠܵܗ ܬܚܘܬ ܓܵܘܙܵܐ ܠܐܪܥܵܐ ܘܡܬܠܵܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܐܵܗܵܐ ܵܩܵܨܬ ܕܡܢܚܵܐ ܕܪܢܕܘ ܐܥܠܵܗ ܡܢ ܩܵܕܡ 50 ܫܢܹܐ ܓܵܘ ܕܵܪܵܐ ܕܥܒܵܪ ܀ ܗܕܟܵܐ ܗܘ ܕܦܵܠܹܚ ܩܵܐ ܥܘܡܪܐ ܒܵܗܵܥܡܵܢܘܬܵܐ ܘܗܘܥܵܐ ܫܵܪܥܪܵܐ ܘܕܘܙ ܩܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܡܵܪܥܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܒܘܬ ܫܡܥܹܐܠܹܗ ܩܵܠܹܐ ܀ ܐܥܢܵܐ ܗܵܘ ܕܗܘܥܹܵܐܠܹܗ ܥܠܕܥܵܢܵܐ ܘܐܟܠܵܐ ܡܢܕܥ ܕܥܘܡܪܵܐ ܗܵܘ ܥܘܟܪܵܐ ܐܥܠܹܗ ܣܛܥܡܠܹܐ ܒܵܥܬܹܐ ܠܹܐܠܹܗ ܕܥܥܵܐ ܒܓܵܢܹܐ ܀ ܩܵܨܵܬ ܕܚܵܕ ܐܢܵܫܵܐ  ܦܥܵܕܹܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܵܕ ܥܡܪܵܐ ܐܡܹܪܹܗ ܗܹܐ ܥܘܡܪܵܐ ܹܠܹܐܥܘܹܢ ܡܘܡܥܵܐ ܒܥܘܟ ܒܕܘܓܹܠܐ ܀ ܗܕܟܵܐ ܐܘܦ ܥܘܡܪܵܐ ܐܡܪܹܗ ܗܹܐ ܐܢܵܫܵܐ ܹܠܹܐܥܘܹܢ ܡܘܚܪܒܹܐܠܹܗ ܒܵܥܬܘܟ ܘܐܵܢܬ ܠܵܐ ܕܥܥܥܵܐ ܒܓܵܢܘܟ ܀ بقلم قشو إبراهيم نيروا من سان دياكو               16 -1-2013 ܠܡܵܪܢ ܀  

صفحات: [1]