ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: سامي حريري في 19:33 17/07/2016

العنوان: نحن شعب لا يمجد مفكريه ومبدعيه الا بعد رحيلھم
أرسل بواسطة: سامي حريري في 19:33 17/07/2016
(http://uploads.ankawa.com/uploads/1468776772881.gif) (http://uploads.ankawa.com/)
العنوان: رد: نحن شعب لا يمجد مفكريه ومبدعيه الا بعد رحيلھم
أرسل بواسطة: بشير متي توما الطورلّي في 13:53 19/07/2016
ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܰܝܢ ܘܣܳܦ݂ܪ̈ܰܝܢ ܘܟ݁ܳܬ݂ܽܘܒ݂̈ܰܝܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܥܽܘܢܕ݁ܳܢܗܽܘܢ ، ܒ݁ܪܰܡ ܚܽܘܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݂ܣܳܦ݂ܪ̈ܶܐ ܘܣܳܝܽܘܡ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܬ݂ܒ݂ܰܪ ܠܗܳܢܳܐ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܟ݂݁ܰܕ݂ ܫܰܪܺܝ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܺܝܫܳܐ ܕ݂ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܐܪܒ݁ܳܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܡܰܠܘ ܟ݁ܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܒ݂ܰܚܩܰܠ ܪܶܕ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬ݁ܳܐܥܰܡ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܡܰܡܠܳܐ ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ݂

ܕ݂ ܒ݁ܰܫܝܺܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
العنوان: رد: نحن شعب لا يمجد مفكريه ومبدعيه الا بعد رحيلھم
أرسل بواسطة: S. Hariri في 21:01 21/07/2016
ܡܝܲܩܪܵܐ ܕ. ܒܲܫܝܼܪ ܛܘܼܪܵܝܵܐ
ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܟܸܢ.
ܠܕܲܫ̈ܢܹܐ ܘܲܠܪ̈ܘܼܡܝܵܢܹܐ ܕܡܸܬܬܲܣܪܚܝܼܢ ܠܗܵܢܵܐ ܘܲܠܗܵܢܵܐ ܠܟܼܵܐ ܘܲܠܟܼܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܩܲܠܸܣ ܐ݇ܢܵܐ. ܒܪܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܒܣܸܕܼܪܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܟܲܪ̈ܝܲܝ ܚܙܵܬܼܵܐ ܘܲܩܦܝܼ̈ܣܲܝ ܚܵܘܪܵܐ ܡܸܬܼܡܢܹܝܢ: ܠܟܼܠܲܢ ܝܼܕܼܝܼܥܵܐ. ܐܘܿ ܡܵܪܝ : ܐܸܢܵܐ ܡܿܢ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܡܬܼܝܼ̈ܚܲܝ ܚܵܘܪܵܐ ܘܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܵܐ ܢܲܓܝܼܪ̈ܬܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܠܡܸܚܫܲܠ ܣܢܝܼܩܝܼܢܲܢ ܥܵܢܹܐ ܐ݇ܢܵܐ. ܐܲܟܵܕܝܼ̈ܡܵܝܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܡܢܲܦܩܹ̈ܐ ܘܡܸܬܬܕܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܒܡܲܟܼܬܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܘܲܒܼܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܼܵܐ ܕܝܼܠܲܢ، ܐܲܝܟܼ ܐܸܡܪܵܐ ܕܲܥܠܵܬܼܵܐ ܠܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܠܝܼܩܲܪܬܼܗܘܿܢ ܡܸܛܸܠ  ܕܢܸܬܼܐܲܡܢܘܼܢ ܘܲܢܫܲܠܡܘܼܢ ܠܗܸܪ̈ܓܲܝܗܘܿܢ ܕܲܒܲܚܘ، ܣܛܲܪ ܡܼܢ ܥܲܣ̈ܩܵܬܼܵܐ ܡܲܫܘܼܚ̈ܬܼܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܕܲܣܒܲܠܘ ܘܣܵܒܼܠܝܼܢ ܕܥܲܝ̈ܢܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܥܲܡܨܝܼܢܲܢ. ܐܵܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܫܘܼܬܼܐܵܣܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܢܵܣܸܒܼ ܡܫܲܐܠܘܼܬܼܵܐ ܠܣܘܼܡܵܟܼܵܐ ܘܲܠܕܼܘܼܪܵܥܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ؟ ܘܲܢܛܲܝܸܒܼ ܠܗܘܿܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܵܐ ܘܢܸܪܡܸܐ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܕܢܸܦܩܘܿܢ ܠܲܥܒܼܵܕܼܵܐ ܒܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܒܐܸܫܟܵܪܹ̈ܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܘܲܢܥܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܡܘܿܢܵܐܝܼܬܼ ܕܢܸܚܘܿܢ ܒܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܘܚܵܘܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܠܲܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܕܲܬܼܗܲܠܸܟܼ ܒܗܵܢܵܐ ܕܲܪܒܵܐ.  ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܘܵܬܼܵܐ ܘܫܘܼܬܼܐܵܣܹ̈ܐ ܘܚܘܼ̈ܝܵܕܹܐ ܠܸܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܡܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܕܘܼܬܼܵܢܵܝܹܐ ܘܲܣܛܲܪ ܕܥܲܠ ܒܹܝܬܼ ܚܵܘܪܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܫܟܼܝܼܚܝܼܢ، ܠܗܲܠ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܕܲܢܚܝܼܪܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܚܵܙܹܝܢ ܠܡܹܐܡܲܪ ܡܲܨܝܵܐ.
                                             ܘܩܵܘܵܐ ܚܠܝܼܡ: ܠܕܼܝܼܠܵܟܼ ܣܵܡܝܼ ܚܪܝܼܪܝܼ