ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: ماجد ابراهيم ككي في 16:36 13/06/2017

العنوان: ܒܨܞܘܖܳܗ ܪܒܖܰܗ
أرسل بواسطة: ماجد ابراهيم ككي في 16:36 13/06/2017
ܒܨܞܘܖܳܗ ܪܒܖܰܗ
ܒܡܐܖܐ ܕܒܜܕܝܕܝ ܡܫܝܚܝܖܰܗ
ܒܕܑܪܬܕ ܨܒܪܖܐ ܫܝܢܝܖܐ ܠܒܝܖܰܗ
ܒܪܝܞܐ ܒܪܝܞܐ ܪܒܖܰܗ
ܕܟܘܠܝܗܢ ܢܫܘܐܖܰܗ ܕܡܐܖܰܗ
ܘܟܘܠܝܗܡ ܡܪܘܐܖ!ܗ ܕ ܡܐܖܰܗ
ܒܕܑܰܪܬܬ ܕܑ܏ ܡܠܐܞܰܗ ܘ ܘܪܕܰܗ
ܑ܏ܝ ܟܪܣܬܝܢܐ ܚܠܘܖ!ܗ ܘ ܞܬܪܬܰܗ
ܐ܏ܐ ܐܠܝܗ ܞܑܵ ܢܝܫܢ ܪܐܒܰܗ
ܐ܏ܐ ܒܬܗܝܘܠܢ ܣܒܪܐ ܪܐܒܰܗ
ܕܑܢܝ ܟܘܠܝܗܢ ܑܝܐܠܰܢ ܕܝܢܐ ܡܜܝܒܗ
ܒܕܑܪܝܗ ܑܝܢܰܢ ܞܐ ܝܘܡܠ ܒܪܝܞܰܗ
ܘܒܕܗܘܝܐ ܞܖܐ ܒܨܞܘܖܐ ܪܒܖܰܗ
ܐ܏ܐܝܠܗ ܡܐ ܕܟܛܰܠܒܰܞ ܡܞܠܐܩܰܢ ܪܐܒܰܗ
ܐܗܘ ܐܝܠܗ ܡܢܢܰܢ ܗܰܠ ܞܠܨܬܕ ܕ ܐܠܡܰܗ
ܘܟܘܠܝܗܢ ܐܕܐܢܕ ܕܒܨܞܘܖܐ ܘܐܘܩܐܢܰܗ
ܒܪܝܞܐ ܒܕ ܐܡܪܰܞ ܒܕܑܪܬܕ ܕܡܠܐܞܳܰܗ
ܐ܏ܝ ܕܑܪܬܐ ܕܑܝܠܐ ܢܝܫܰܢ ܪܐܒܰܗ ܕܗܝܡܰܢܘܖܰܗ
 ܒܪܝܞܐ ܕ ܻܐܒܰܚ ܘܑ̮ܡܐܚ ܐ܏ܝ ܣܘܪܝܖܰܗ
ܡܐܓܕ ܐܒܪܐܗܝܡ ܒܛܪܣ ܟܟܝ