ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: خاميس كيوركيس في 13:50 31/03/2019

العنوان: ܢܝܼܣܵܢ - ܪܹܫܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ
أرسل بواسطة: خاميس كيوركيس في 13:50 31/03/2019
ܢܝܼܣܵܢ
ܪܹܫܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ

ܢܘܼܢ ܝܘܿܕܼ ܣܸܡܟܲܬ̣ ܢܘܼܢ ܐܲܪܒܲܥ ܐܵܬ̣ܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܥܹܐܕܼܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܵܬ̣̈ܵܐ
ܕܟ̣ܵܪܹܗ ܢܛܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܟܠ ܦܸܢܝܵܬ̣̈ܵܐ
ܓܵܘ ܐܵܫܘܿܪ ܘܒܵܒ̣ܐܹܝܠ ܘܟܠ ܡܕܼܝܼܢܵܬ̣̈ܵܐ
ܐܵܦ ܓܵܘ ܢܝܼܢܘܸܐ ܗܵـܝ̇ ܡܲܪܒܘܿܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܖ̈ܝܵܘܵܬ̣ܵܐ
ܐܵܪܸܫܟ̣ܵܝܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܟܠ ܡܲܠܟܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܬܪܹܝܢܥܣܲܪ ܝܵܘܡܵܬ̣̈ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟܝܵـܢܵܐ ܒܟܠ ܒܸܖ̈ܝܵܬ̣ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܚܘܼܕܵܬ̣̈ܵܐ
ܫܲܘܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗـܝ ܝܵܘܡܵܬ̣̈ܵܐ ܥܲܡ ܠܲܝܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܝܲܪܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܚܲܓܵܐ ܘܪܸܩܕܼܵܐ ܘܚܲܕܼܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܦܲܨܚܝܼ ܫܲܒ̣ܖܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܚܸܕܼܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܟܠ ܢܲܦ̮ܫܵܬ̣̈ܵܐ
ܘܐܵܦ ܛܲܝܖܹ̈ܐ ܘܖܸ̈ܚܫܹܐ ܘܟܠ ܓܸܢܣܵܐ ܕܚܲܝܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܘܲܖ̈ܕܹܐ ܘܗܲܒܵܒ̣ܹ̈ܐ ܡܟܲܣܝܼ ܠܥܲܦܪܵܐ ܕܐܲܖ̈ܥܵܬ̣ܵܐ
ܢܝܼܣܵܢ ܚܠܘܿܠܵܐ ܝܠܹܗ ܘܚܘܼܝܵܕܼܵܐ ܕܠܸܒܵܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܘܙܘܼܘܵܓ̣ܵܐ ܝܠܹܗ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܥܸܠܵܝܵܬ̣̈ܵܐ
ܕܥܸܫܬܵܪ ܡܘܼܚܸܒܸܬܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ ܪܲܥܝܵܐ ܕܪܵܥܵܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܩܲܕܫܝܼ ܠܩܘܼܪܒܵܢܹ̈ܐ ܒܲܨܠܵܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܘܓܵܘ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܘܼܣܵܝܵܐ ܡܲܩܪܸܒ̣ܝܼ ܒܵܥܘܵܬ̣̈ܵܐ
ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܸܠ ܪܲܚܡܹ̈ܐ ܘܒܘܼܖ̈ܟܵܬ̣ܵܐ
ܐܵܦ ܐܲܣܝܼܖܹ̈ܐ ܦܲܝܫܝܼ ܫܲܖ̈ܝܹܐ ܡ̣ܢ ܫܸܫܠܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܒܲܨܪܝܼ ܛܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܘܡܸܠܐܹ̈ܐ ܕܢܲܗܖ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ
ܘܫܵܠܲܝ ܒܲܪܩܹ̈ܐ ܘܥܢܵܢܹ̈ܐ ܘܖ̈ܲܥܡܹܐ ܘܦܩܲܥܝܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܣܲܒ̣ܥܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܒܡܝܼ̈ܵܐ ܕܡܸܛܪܵܬ̣̈ܵܐ
ܒܢܝܼܣܵܢ ܢܲܒ̣ܥܝܼ ܙܲܪܥܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ܹ̈ܐ ܒܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ
ܘܦܲܨܚܝܼ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܝܲܬ̣ܡܹ̈ܐ ܘܐܲܪܡܠܵܬ̣̈ܵܐ


ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
ܐ ܢܝܼܣܵܢ 2019