ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: قشو ابراهيم نيروا في 01:26 30/04/2019

العنوان: موضوع : الــــــتـــــكـــــــبــــــر مــــخــــزايــــتــــا دكـــانـــا ؟
أرسل بواسطة: قشو ابراهيم نيروا في 01:26 30/04/2019
                           ܞ
      ܒܸܫܡܵܐ ܕܲܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ
ܡܲܚܙܲܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܲܚܙܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܐ
ܘܫܘܸܒܼܗܵܪܵܢܵܐ ܘܚܵܙܹܐܠܵܗ ܓܵܢܹܐ ܒܘܼܫ ܪܵܡܵܐ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܡܗܲܝܡܸܢܵܢܵܐ ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܝܲܢ ܒܸܚܫܵܒܼܹܐܠܹܗ ܓܵܢܹܐ
ܪܵܒܵܐ ܝ̈ܠܝܼܦܵܐ ܒܘܼܫ ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ :
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ̄ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܕܲܪܓܼܵܝܵܐ ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܦܵܩܘܿܕܵܐ ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܕܓܲܒܵܐ ܝܲܢ ܕܚܲܕ̄ ܫܘܼܬܐܵܤܵܐ
ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ̄ ܥܲܠܡܵܝܵܐ ܝܲܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ̄ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܀
 ܗܲܕܟܼܵܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܘܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܪܹܫ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܐܝܼܠܵܗ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܕܡܫܝܼܚܵܐ : ܚܸܩܪܵܐ ܒܵܛܝܼܠܵܐ ܘܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܤܵܦܝܼܩܵܐ ܗܝܼܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܘܒܼܚܵܐ ܐܸܠܹܗ ܠܹܐ ܐ̄ܚܵܕܹܐ ܘܠܹܐܠܹܗ ܡܼܢ ܕܐܵܢܝܼ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܝܲܢ ܦܸܪܨܘܿܦܹܐ ܕܟܹܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܥܒܼܵܕܹܐ ܘܐܘܼܪܚܵܬܹܐ ܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܟܹܐ ܒܪܹܫ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹܐ ܘܕܐܝܼܬܠܗ̄ܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹܐ ܛܵܒܼܹܐ
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܐܝܼܬ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܝܲܢ ܦܸܪܨܘܿܦܹܐ ܠܟܸܤ ܓܵܢܵܗ ܐܝܼܠܵܗ ܪܵܒܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܫܵܪܝܼܪܹܐ ܨܵܝܵܡܹܐ ܘܡܨܲܠܝܵܢܹܐ ܡܗܵܝܸܡܢܵܢܹܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܵܗ ܒܘܼܫ ܡܫܝܸܚܵܝܹܐ ܠܟܸܤ ܓܵܢܵܗ ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܡܤܟܹܐܢܹܐ
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܝܼܠܵܗ ܐܝܼܟܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܲܩܠܵܢܹܐ ܕܦܲܬܒܼܵܬܹܐ

ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܸܫܡܹܗ ܐܵܗܵܐ ܠܹܐ ܩܵܒܸܠܵܐ ܓܲܪܲܓ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼܹܬ ܐܝܼܕܵܐ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܲܕܥܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܩܘܼܢܓ̰ܝܼܬܵܐ ܚܘܼܝܵܢܬܵܐ ܬܵܡܵܐ ܡܨܵܠܹܬ ܒܹܝܠܘܿܟܹ ܒܹܝܠ ܐܲܠܲܗܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐ̄ܡܝܼܪܹܐܠܹܗ܀
ܠܵܐ ܐܵܙܹܠ̄ܬ ܒܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܟܵܠܿܬ ܩܲܕ̄ܡ ܥܲܝܢܵܬܹܐ ܕܐ̄ܢܵܫܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܡܨܵܠܹܬ ܘܡܲܚܙܹܬ ܓܵܢܘܿܟ ܐܲܝܟܼ ܫܲܩܠܵܢܹܐ ܕܦܵܬܘܵܬܹܐ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܬܸܪܹܝ ܦܸܪܨܘܿܦܹܐ ܚܲܕ̄ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܸܨܲܠܝܵܢܵܐ ܘܨܵܝܵܡܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼܹܠ ܗ̄ܘܵܐ ܡܵܨܵܪܹܐ ܝܲܢ ܗܲܝܸܪܗ̄ܘܵܐ ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܣܢܝܼܩܹܐ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܐܝܼܬܗ̄ܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܥܸܒܼܝܼܕܵܐ ܫܘܼܓܼ̄ܠܵܢܹܐ ܚܘܼܪܒܵܐ ܠܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܬܸܪܘܵܗ ܪ̄ܚܸܫܠܗ̄ܘܿܢ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܗܵܘ ܡܨܵܠܝܵܢܵܐ ܘܨܵܝܵܡܵܐ ܠܟܸܤ ܓܵܢܹܐ ܪܵܒܵܐ ܡܗܘܿܝܸܡܢܵܐ ܪ̄ܚܸܫܠܹܗ ܟܸܠܹܐܠܹܗ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܕܟܠܵܝܗܝ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܓܵܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܡܨܵܠܘܿܝܹܐ ܒܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܘܒܹܐ̄ܡܵܪܵܐ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܬܸܠܵܬܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܒܫܲܒܬܵܐ ܟܹܐ ܨܹܡܸܢ ܘܗܲܝܸܪܸܢ ܤܢܝܼܩܹܐ ܘܡܤܟܹܐܢܹܐ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܥܲܒܼܕܬܠܝܼ ܒܪܹܐܙܵܐ ܝܲܢ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܘܚܲܢܦܵܐ ܀
   

ܗܲܕܟܼܵܐ ܗܵܘ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܝܼܬܒܼܠܹܐ ܐ̄ܚܲܪܵܝܵܐ ܕܟܠܵܝܗܝ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܝܲܢ ܡܸܗܘܼܡܢܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܡܘܼܟܦܠܹܐ ܪܹܫܹܐ ܘܡܨܵܠܘܿܝܹܐ ܘܒܹܐ̄ܡܵܪܵܐ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܦܵܚ ܠܝܼ ܥܒܼܘܿܕ ܪܲܚܡܹܐ ܥܸܠܝܼ ܐܵܢܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܝܼܘܸܢ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܫܘܼܓܼ̄ܠܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ ܥܒܼܝܼܕܹܐܝܘܸܢ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܗܵܘ ܚܲܛܵܝܵܐ ܪ̄ܚܸܫܠܹܗ ܠܒܲܝܬܹܐ ܒܘܼܫ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܗܵܘ ܕܟܹܐ ܡܲܚܙܘܿܝܹܐܗ̄ܘܵܐ ܓܵܢܹܐ ܩܲܕ̄ܡ ܥܲܝܢܵܬܹܐ ܕܡܗܘܼܡܢܹܐ ܕܟܹܐ ܒܹܐ̄ܡܵܪܹܐܗܘܵܐ ܩܲܕ̄ܡ ܥܲܝܢܹܐ ܕܐ̄ܢܵܫܹܐ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܥܲܒܼܕܸܬܠܝܼ ܡܐܲܝܟܼ ܕܐܵܗܵܐ ܚܲܢܦܵܐ ܘܚܲܛܵܝܵܐ ܀
ܗܲܕܟܼܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܠܹܐܠܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܘܒܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܟܵܬܵܒܼܹܐ ܒܚܙܵܝܹܐܝܘܲܚ ܒܟܬܵܒܹܼܐܠܵܗ ܘܒܥܒܼܵܕܵܐ ܓܵܢܵܗܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܢܝܼ ܐܝܼܠܵܗ ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܘܒܫܡܵܛܵܐ ܠܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܐܝܼܬܠܲܢ ܬܸܪܹܝ ܡܲܘܗܲܒܼܝܵܬܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹܐ ܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܡܐܲܝܟܼ ܪܘܼܚܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܀
           ܩܲܫܘܿ ܐܲܒܼܪܵܗܹܡ ܢܹܪܘܵܝܵܐ 29-4-2019 ܠܡܵܪܲܢ ؟