ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: خاميس كيوركيس في 01:29 01/05/2019

العنوان: ܪܵܘܹܐ
أرسل بواسطة: خاميس كيوركيس في 01:29 01/05/2019
ܪܵܘܹܐ

ܚܲܕܼ ܟܵܣܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܫܬܹܐ ܠܹܗ
ܚܲܕܼ̄ ܒܲܢܕܵܐ ܕܪܵܘܹܐ ܣܛܹܐ ܠܹܗ
ܠܸܒܹܗ ܚܲܫܵܢܵܐ ܟܘܹܐ ܠܹܗ

ܒܸܥܒ̣ܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܠܬܚܘܼܡܹ̈ܐ
ܒܸܚܕܼܵܪܵܐ ܓܵܘ ܟܒ̣ܝܼܢܹ̈ܐ ܘܙܘܿܡܹ̈ܐ
ܠܸܫܛܪܵܢܬܹܗ ܥܲܝ̈ܢܵܗ̇ ܐ̄ܟܘܿܡܹ̈ܐ

ܪܲܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܣܵܒ̣ܵܐ ܘܕܸܩܢܵܢܵܐ
ܟܘܼܦܵܠܹܗ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܣܸܢ̄ܕܝܵܢܵܐ
ܟܲܒܲܢܹܗ ܕܥܲܡܪܵܐ ܕܒܲܪܥܵܢܵܐ

ܪܲܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܘܥܵܢܹ̈ܐ
ܘܨܲܝܵܕܵܐ ܕܙܲܖ̈ܚܹܐ ܘܩܲܩ̈ܒ̣ܵܢܹܐ
ܘܙܲܡܵܪܵܐ ܕܪܵܘܹܐ ܘܕܝܼܘܵܢܹ̈ܐ

ܪܲܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܩܢܹܗ ܚܘܵܪܵܐ
ܡܲܪܥܘܿܝܹܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܐ̄ܓܵܪܵܐ
ܨܲܡܸܪܡܵܐ ܘܪܵܣܵܐ ܘܩܝܼܒ̣ܵܪܵܐ

ܩܸܪܝܵܐ ܠܹܗ ܠܚܠܲܒ̣ܬܵܐ ܕܥܵܢܹ̈ܗ
ܘܗܵܘ̇ ܝ̄ܬܝܼܒ̣ܠܹܗ ܠܣܲܕܵܢܹܗ
ܘܗܵـܝ̇ ܝ̄ܬܝܼܒ̣ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܚܲܢܹܗ

ܐܝܼܕܼܵܗ̈ܬ̣ܵܗ̇ ܚܘܵܖܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܓܪܵܒ̣ܵܐ
ܓܵܘ ܙܸܩܵܐ ܕܓܸܠܕܵܐ ܚܠܵܒ̣ܵܐ
ܚܲܠܒ̣ܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܕܵܘܒܵܐ ܕܝܵܒ̣ܵܐ

ܨܲܕܪܵܗ̇ ܣܓ̣ܘܿܠܹ̈ܐ ܕܕܵܠܝ̈ܵܬ̣ܵܐ
ܚܲܠܡܵܬ̣̈ܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܛܘܼ̈ܛܝܵܬ̣ܵܐ
ܥܨܵܪܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܒܚܵܒ̈ܝܵܬ̣ܵܐ

ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܗ̇ ܒܐܝܼܠܵܢܵܐ ܬܠܝܼܬ̣ܵܐ
ܚܦܵܦܵܐ ܓܵܘ ܡ̈ܝܼܵܐ ܕܫܲܩܝܼܬ̣ܵܐ
ܫܸܛܪܵܢܬܵܐ ܘܠܡܲܠܲܐܟ̣ܬܵܐ ܕܡܝܼܬ̣ܵܐ

ܪܲܡܫܵܐ ܝܠܹܗ ܘܫܸܡܫܵܐ ܓܢܝ݂ܬ̣ܵܐ
ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܪܘܝܼܬ̣ܵܐ
ܕܡܝܼܟ̣ܬܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܓܵܘ ܬ̄ܫܘܝܼܬ̣ܵܐ

ܓܸܠܕܵܗ̇ ܚܘܵܪܵܐ ܪܲܩܝܼܩܵܐ
ܟܵܘܣܵܗ̇ ܒܡܲܣܪܩܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ
ܘܚܲܒܘܼܫܵܐ ܕܦܲܐܬ̣ܵܗ̇ ܣܡܝܼܩܵܐ

ܓܵܘ ܪܹܫܵܗ̇ ܦܲܖܹ̈ܐ ܕܢܲܥܡܵܐ
ܥܲܝ̈ܢܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܡܝܼܠܵܐ ܕܝܲܡܵܐ
ܨܲܕܪܵܗ̇ ܦܠܝܼܛܵܐ ܠܲܩܲܕܼ̄ܡܵܐ

ܓܵܘ ܪܹܫܵܗ̇ ܦܲܖܹ̈ܐ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ
ܘܥܲܝܢܵܗ̈ ܛܘܼ̈ܛܝܵܬ̣ܐܵ ܙܖ̈ܘܿܩܹܐ
ܩܘܼܠܒܵܗ̇ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܡܲܙܠܘܿܩܹܐ

ܓܵܘ ܦܲܐܬ̣ܝܼ ܦܬ̣ܝܼܠ ܠܵܗ̇ ܒܵܠܵܗ̇
ܐܵܢܵܐ ܢܫܝܼܩܠܝܼ ܓܵܘ ܩܕܼܵܠܵܗ̇
ܩܕܼܲܡ ܥܲܝܢܵܐ ܕܝܸܡܵܗ̇ ܘܚܵܠܵܗ̇

ܠܒ̣ܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܩܘܼܠܒܹ̈ܐ ܒܐ̈ܝܼܕܼܵܬ̣ܵܗ̇
ܨܒ̣ܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܣܡܘܿܩܵܐ ܒܣܸ̈ܦܘܵܬ̣ܵܗ̇
ܢܫܝܼܩ ܠܝܼ ܠܚܲܒܘܼܫܵܐ ܕܦܲܐܬ̣ܵܗ̇

ܩܒܝܼܠ ܠܵܗ̇ ܨܵܘܡܹ̈ܐ ܘ̈ܒܵܥܘܵܬ̣ܵܐ
ܡܦܘܼܠܸܓ̣̄ ܠܵܗ̇ ܐܵܪ̈ܘܵܢܹܐ ܓܵܘ ܡܵܬ̣ܵܐ
ܩܵܐ ܕܓܲܘܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܲܡ ܚܲܬ̣̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇

ܨܒ̣ܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܟܵܘܣܵܗ̇ ܣܡܘܿܩܵܐ
ܘܡܘܼܬܸܒ̣ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܠܹܗ ܛܵܘܩܵܐ
ܨܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܒܸܚܕܼܵܪܵܐ ܠܫܘܼܩܵܐ

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
ܢܝܼܣܵܢ 2019