ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: قشو ابراهيم نيروا في 03:58 01/05/2019

العنوان: موضوع " مـــــلـــك آشــــــــور بـــانــيــبــــال ؟
أرسل بواسطة: قشو ابراهيم نيروا في 03:58 01/05/2019
           ܞ
    ܒܸܫܡܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܘܿܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ
ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܀
ܗܲܕܟܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܐܝܫܬ ܗ̄ܘܵܐܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܡܸܢܹܐ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܫܸܡܹܐ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܫܲܡܵܫ ܫܘܿܡܥܘܿ ܐܘܿܟܝܼܢ  Shamash Shum Ukim 
  ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܀
ܗܲܕܟܼܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕ 116 ܕܐܵܬܘܿܪ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܫܸܡܹܐ ܐܵܫܘܿܪ ؛ ܐܵܫܘܿܪ ܐܘܼܒܠܝܼ
Ashur Ashur Ublie  11 ܀
ܒܵܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܘܒܵܒܵܐ ܕܫܲܡܵܫ ܫܘܿܡܥܘ ܐܘܼܟܝܼܢ ܀ 
   ܗܲܕܟܼܵܐܐܝܼܢܵܐ ܢܵܢܘܿܢܬܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܪܵܒܵܐ ܒܲܥܝܵܗ̄ܘܵܐ ܩܵܐ ܢܵܘܵܓܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܗܲܠܵܐ ܗܵܘ ܓܵܘ ܫܸܢܹܐ ܕܥܲܠܲܝܡܘܼܬܹܐ ܢܵܢܘܼܢܬܹܐ ܐ̄ܡܸܪܵܗ ܘܡܘܼܚܫܸܚ ܠܵܗ ܩܲܕ ܐܵܫܘܼܪ ܒܵܢܝܸܦܵܠ ܢܵܘܵܓܵܐ ܗܵܘܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܒܵܒܹܗ:
ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܵܬ̄ܪ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܦܝܵܫܹܐܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܘܼܚܫܸܠܵܗ̄ܘܿܢ ܩܲܕ ܡܲܬܒܼܹܐܠܹܗ ܐܵܚܘܿܢܹܐ ܚܸܠܵܦ ܕܝܼܹܐ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ ܩܲܕ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܘܤܢܵܝܬܵܐ ܒܹܝܠܵܗ ܬܸܪܹܝ ܐܵܚܘܿܢܘܵܬܹܐ ܒܢܘܿܢܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕ 116 ܕܐܵܬܘܿܪ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܬܵܡܵܐ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ ܐܵܚܘܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܫܸܡܹܐ ܫܲܡܵܫ ܫܘܿܡܥܘܿ ܐܘܿܟܝܼܢ ܫܸܩܠܹܐ ܚܕܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܒܸܫܡܵܐ ܐܵܗܝܼܵܐ ܡܲܪܕܘܿܟܡܲܠܟܵܐ ܕܒܵܒܹܠ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܠܵܐ ܛܥܢܵܐ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܐܵܚܘܿܢܹܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܵܫܢܹܐ ܡܢܸܕܝܹܐ ܘܗܵܘ ܦܵܐܹܫ ܡܲܠܟܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܟ̰ܠܵܦܵܐ ܘܝܘܿܩܪܵܐ ܘܣܸܢܵܝܬܵܐ ܒܲܝܢܵܬܵܗܝ܀
 ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܼܢ ܟ̰ܠܵܦܵܐ ܕܥܒܼܕܠܹܐ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܕܠܵܐ ܛܸܥܝܲܢܬܵܐ ܒܥܲܝܢܹܐ ܕܟܹܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܬܒܼܹܐܠܹܗ ܚܸܠܵܦ ܕܝܼܹܐ ܝܲܢ ܪܹܫܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܹܐ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ ܟܹܐ ܥܒܼܕܠܹܗ ܢܸܟܼܝܼܠܘܼܬܵܐ ܠܐܵܚܘܿܢܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ܀     

ܗܲܕܟܼܵܐ ܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܨܘܿܪܵܝܬܵܐ ܒܠܝܼܓܹܐܠܵܗ ܒܟ̰ܠܵܦܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܩܵܐ ܓܵܢܹܐ ܒܸܓܪܵܫܵܐ ܒܹܐ̄ܡܵܪܵܐ ܗܲܘ ܐܝܼܠܹܗ ܐܘܼܡܬܵܐ ܘܠܹܐܠܵܐ ܨܦܝܼܬܵܐ ܀ ܗܲܕܟܼܱܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܡܼܢ ܐܲܟܲܕܵܝܹܐ ܕܟܹܐ 2000 ܐܲܠܦܹܐ ܫܸܢܹܐ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܼܢ ܩܲܕ̄ܟ ܟܠܵܝܗܝ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܟܹܐ ܐܝܼܬܝܹܐܠܵܗ ܝܲܢ ܕܦܝܼܫܹܐܝܠܵܗ ܡܬܒܼܹܐ ܠܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܗܝܼܟ̰ ܤܘܼܙܓܵܪܵܐ ܠܹܐܠܹܐ ܒܸܪܝܵܐ ܝܲܢ ܦܝܼܫܵܐ ܥܒܼܝܼܕܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐܡܕܘܼܫܕܵܫܬܵܐ ܘܫܸܩܠܬܵܐ ܠܢܘܼܟܼܪܵܝܹܐ܀
ܗܲܕܟܼܱܵ ܐܘܼܦܙܹܐ ܡܼܢ ܒܵܬ̇ܪ ܐܝܼܬܵܝܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܫܸܡܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܟܹܐ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܟ̰ܠܦܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܥܒܼܝܼܕܹܐܠܗ̄ܘܿܢ ܓܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܝܸܡܵܝܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܒܘܸܫ ܗ̄ܘܹܐܠܵܗ ܪܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܦܫܠܗ̄ܘܿܢ ܬܲܒܥܵܐ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܵܥܪܒܼܵܝܹܐ ܥܹܕܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܐܘܼܡܬܵܢܵܐܝܼܬ ܀
ܗܲܕܟܵܐ ܪܵܒܵܐ ܟ̰ܵܐܬܘܼܢ ܐܝܼܠܵܗ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ ܘܣܲܙܓܲܪܬܵܐ ܒܹܝܠܵܗܝ ܡܼܢ ܤܵܒܲܒ ܡܵܥܸܪܒܼܵܝܹܐ ܟܠ ܕܐܲܝܟܼ ܕܦܸܩܝܼܕܹܐܠܵܗ ܗܵܕܲܚ ܒܘܼܬ ܦܲܠܚܝܼ ܘܥܵܒܼܕܝܼ ܡܲܛܠ ܦܝܼܫܹܐܝ̄ܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܪܹܫܵܢܘܸܬܵܐ ܕܡܵܥܪܒܼܵܐ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܵܥܪܒܼܵܝܹܐ ܠܹܐ ܒܥܝܝܼ ܕܗܵܘܹܐ ܫܸܠܵܡܵܐ ܘܣܲܙܓܲܪܬܵܐ ܘܚܘܼܝܵܕܵܐ ܒܹܝܠ ܒܢܲܝ ܐܘܡܬܲܢ ܠܵܐ ܥܹܕܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܐܝܸܬ ܤܵܒܲܒ ܠܹܐܠܹܐ ܩܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܕܡܵܥܸܪܒܼܵܐ ܀   

ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܦܸܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ ܒܹܐ̄ܡܵܪܹܐܝܘܸܢ ܠܹܐ ܐܲܬܝܵܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܒܘܿܩܵܪܵܐ ܐܸܢ ܒܹܐ̄ܡܵܪܹܐܝܘܸܬ ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܐܵܬܹܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܓ̰ܘܼܘܵܒ ܪܹܫܵܢܹܐ ܕܐܲܢܹܐ ܡܫܲܡܗܵܢܘܼܝܵܬܹܐ ܝܲܢ ܛܝܘܼܦܹܐ ܕܥܹܕܬܲܬܹܐ ܕܠܹܐܠܵܗ ܬܚܘܿܬ ܪܹܫܵܢܘܼܬܵܐ ܦܸܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܵܗ ܕܟܹܐ ܐܝܼܠܵܗ ܬܲܒܥܵܐ ܠܚܕܵܐ ܓܸܢܤܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܡܵܥܪܒܼܵܝܵܐ     
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܗܝܼܟ̰ ܥܸܕܵܢܵܐ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗܝ ܕܵܪܹܐ ܕܲܥܒܼܲܪ ܘܗܲܠ ܗܲܕܝܼܵܐ ܠܹܐܝܘܲܚ ܤܪܝܼܒܼܹܐ ܝܲܪܬܘܼܬܲܢ ܘܗܲܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܘܠܸܫܵܢܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܫܸܡܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܠܹܐܠܵܗ ܗܲܤܲܢܵܝܝܼ ܩܵܐ ܡܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܗܲܪ ܟܠܝܹܐܝܘܲܚ ܠܡܲܚܕܬܵܢܘܿܬܵܐ ܕܝܼܵܢ ܘܗܲܪ ܐܘܼܦܙܹܐ ܒܘܼܬ     ܟܵܠܲܚ ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܹܐܪܹܐܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܒܲܥܝܹܐܠܵܗܒ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐܝܘܲܚ ܛܠܵܢܝܸܬܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܘܼܪܬܵܐ ܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܲܕ̄ ܓܹܒܵܐ ܩܲܠܒܲܚ ܘܐܵܙܲܠ̄ܚ ܀   
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܐܝܼܘܲܚ ܚܹܐܪܹܐ ܩܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܘܟܠܝܹܐܝܘܲܚ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܗܵܝ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܕܟܹܐ ܬܲܠܡܝܼܕܹܗܝ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܘܿܬܐܸܤܵܠܵܗ ܓܵܘ ܤܵܠܝܼܩ ܘܲܩܛܝܼܤܦܘܿܢ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܐܝܼܬ ܐܘܼܦ ܥܹܕܬܵܢܵܐܝܼܬ ܟܸܠܝܹܐܝܘܲܚ ܠܗܲܝܼܵܝܘܿܬܲܢ ܠܛܲܟܼܤܲܢ ܘܐ̄ܪܵܙܲܢ ܘܠܸܫܵܢܲܢ ܝܸܡܵܝܵܐ ܘܝܲܪܬܘܼܬܵܐ ܕܐܵܒܼܵܗܵܬܲܢ ܐܵܢܝܼ ܟܹܱܢܹܐ ܘܙܲܕܝܼܩܹܐ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗܝ ܓܸܕܫܹܐ ܘܨܲܢܓ̰ܘܼܘܹܐ ܘܤܘܼܪܟܼܵܢܹܱܐ ܠܹܐܝܘܲܚ ܤܪܝܼܒܼܹܐܠܵܗ ܓܵܢܲܢ ܀
 ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܸܕܝܘܿܡ ܟܠ ܡܸܫܵܵܡܗܵܢܘܿܬܵܐ ܟܹܐ ܕܦܼܪܫ ܠܗ̄ܘܿܢ ܘܕܥܒܼܕ ܠܗ̄ܘܿܢ ܟ̰ܠܵܦܵܐ ܦܝܵܫܹܐܝ̄ܠܵܗ ܬܚܘܿܬ ܪܹܫܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܓܸܢܣܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܀
ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܸܢ ܗܵܘܝܼ ܥܸܠܠܵܢܹܐ ܕܥܹܕܬܵܬܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹܐ ܝܲܢ ܓܲܒܹܐ ܐܵܢܝܼ ܡܬܘܿܪܨܹܐ ܒܝܲܕ ܢܘܼܟܼܪܵܝܹܐ ܩܵܐ ܨܸܛܲܡܬܵܐ ܘܬܸܠܲܚܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܘܫܸܠܵܚܬܵܐ ܕܘܲܪܝܵܕܲܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܵܢܲܢ ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܒܥܒܼܵܕܹܐܠܵܗ ܩܵܐ ܓܵܢܵܗܝ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܚܲܕܬܵܐ  ܒܫܸܡܵܐ ܕܥܹܕܬܵܗܝ ܩܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܕܓܸܢܤܹܐ ܠܵܐ ܡܼܢ ܓܸܢܣܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܀ 

ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܐܝܼܬ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܒܹܐ̄ܡܵܪܹܐܠܵܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܝܼܘܲܚ ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܘܒܲܤ : ܐܵܪܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܸܪܨܘܿܦܹܐ ܒܘܼܫ ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܝ̄ܠܵܗ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܡܗܘܿܝܸܡܢܹܐܠܵܗ ܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܸܢܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܓܵܘ ܒܹܬܠܚܼܡ ܓܸܢܤܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܕܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܤܓܼܕ ܠܗ̄ܘܿܢ ܠܡܵܪܲܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܠܟܹܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܟܹܐ ܝܸܗ̄ܒܼܠܗ̄ܘܿܢ ܕܲܫܢܹܐ ܩܵܬܹܗܕܵܗ̄ܒܼܵܐ ܘܣܸܤܡܵܐ ܘܡܘܼܪܵܐ ܕܟܹܐ ܒܸܪܡܵܙܹܐܠܵܗ ܐܵܢܝܼ ܕܲܫܢܹܐ ܟܠ ܚܙܕ̄ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܝܲܕܥܹܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܐܲܚܢܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܐܝܼܬܠܲܢ ܬܸܪܹܝ ܡܵܘܗܲܒܼܝܵܬܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹܐ ܘܪܵܒܵܐ ܐܲܢܵܢܩܵܝܹܐ ܠܟܸܤܠܲܢ ܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܬܸܪܘܵܗܝ ܓܲܪܲܓ ܚܵܡܲܚ ܠܗ̄ܘܿܢ ܤܲܠܵܡܲܬ ܡܐܲܝܟܼ ܐܘܼܚܕܵܕܹܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܗܝܼܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܠܹܐܝܘܲܚ ܗ̄ܘܝܹܐ ܬܚܘܿܬ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ̄ ܓܸܢܤܵܐ ܡܵܥܪܒܼܵܝܵܐ ܐܘܼܦܙܹܐ ܗܝܼܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܥܕܵܢܵܬܹܐ ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܡܫܲܚܠܸܦܲܚ ܗܲܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܘܫܸܡܲܢ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܝܸܡܵܝܬܵܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܪܝܹܐܝܘܲܚ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܘܒܘܼܬ ܡܲܝܬܲܚ ܐܵܬܘܿܪܵܝܸܐ ܐܵܡܹܝܢ
                  ܩܲܫܘܿ ܐܲܒܼܪܵܗܹܡ ܢܹܪܘܵܝܵܐ 1-5-2019 ܠܡܵܪܲܢ ؟
العنوان: رد: موضوع " مـــــلـــك آشــــــــور بـــانــيــبــــال ؟
أرسل بواسطة: قشو ابراهيم نيروا في 20:13 02/05/2019
                                  ܞ   
ܩܵܐ ܡܲܕܟܼܵܪܬܵܐ : ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܐܵܚܘܿܢܹܐ ܗܵܘ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡܸܢܹܐ ܫܲܡܵܫ ܫܘܿܡܥܘܿ ܐܘܿܟܝܼܢ ܚܸܙܝܵܐܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܝܵܩܘܼܪܬܵܐ ܗܵܘ ܐܝܼܠܹܗ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܫܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܘܐܵܚܘܿܢܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܢܹܗ ܦܵܐܹܫ ܡܲܠܟܵܐ ܘܗܵܘ ܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܲܠܟܵܐ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܗܵܘ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡܸܢܹܐ ܒܫܸܢܹܐ ܩܸܡܠܹܗ ܩܲܕ̄ܡ ܥܵܒܼܕܠܹܗ ܚܸܠܵܦ ܕܝܼܹܐ ܐܲܝܟܼ ܪܹܫܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܹܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܬܒܼ ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ ܩܲܕ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܢܵܪܲܗܲܬܘܼܬܵܐ ܒܲܝܢܵܬܵܗܝ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܲܥܢܵܝܝܼ  ܕܟܹܐ ܒܩܪܵܝܹܐܝ̄ܠܵܗ ܩܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܫܸܢ̄ܬܵܐ : ܫܸܢܬܵܐ ܒܵܒܠܲܝܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ ܐܲܟܝܼܬܘܿ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܬܸܪܘܵܗܝ ܐܝܼܠܵܗ ܡܼܢ ܚܲܕ̄ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܗܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕ 116 ܕܐܵܬܘܿܪ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܗܵܪ ܩܸܡܠܹܗ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܗܵܘ ܕܓܵܘ ܒܵܒܹܠ ܒܥܒܼܵܕܵܐ ܫܓܼܘܿܫܝܵܐ ܘܕܲܪܩܘܼܒܼܠܘܼܬܵܐ ܓܘ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܦܸܫܠܹܗ ܫܲܡܵܫ ܛܪܝܼܕܵܐ ܘܡܦܘܼܠܛܵܐ ܡܼܢ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܹܐ ܒܝܲܕ ܐܵܚܘܿܢܹܐ ܡܲܠܟܵ ܕܐܵܬܘܿܪ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܡܘܼܬ̄ܝܹܐܠܹܗ ܫܵܘܦܹܐ ܪܹܫܵܐ ܕܓܲܝܤܵܐ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܗܵܘ ܦܼܪܨܘܿܦܵܐ ܕܬܸܪܹܝ ܓܵܘ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܐܵܚܘܿܢܹܐ ܫܲܡܵܫ ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܚܲܕ̄ ܡܸܬܚܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܒܥܒܼܵܕܵܐ ܢܸܟܼܝܼܠܘܼܬܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܡܲܠܟܵܐ ܕ 117 ܕܐܵܬܘܿܪ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܲܚ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܬܸܪܹܝ ܓܵܗܹܐ ܡܘܼܩܕܵܐܠܹܗ ܒܵܒܹܠ ܘܐܵܚܘܿܢܹܐ ܫܲܡܵܫ ܓܵܘ ܒܵܒܹܠ ܀ ܗܵܕܟܼܐ ܡܲܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܢܹܐ ܬܸܪܹܝ ܡܲܠܟܹܐ ܐ̄ܚܲܪܵܝܹܐ ܡܫܲܡܗܹܐ ܕܒܵܒܹܠ ܡܤܘܿܢܤܸܠܵܗ ܡܼܢ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܫܸܡܹܐ ܫܲܡܵܫ ܫܘܿܡܥܘܿ ܐܘܿܟܝܼܢ ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܡܘܿ ܪܵܒܝܼ ܘܡܲܠܟܵܐ ܢܙܒܘܼܟܼܕ ܢܸܨܹܪ ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܘܡܲܠܟܹܐ ܕܒܵܒܹܠ ܬܸܪܘܵܗܝ ܐܝܼܠܵܗ ܡܼܢ ܚܲܕ̄ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕ 116 ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܦܵܫܬܹܐܠܵܗ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܢ ܥܲܬܩܹܐ ܕܦ̰ܪܢܤܵܝܹܐ ܓܵܘ ܦܵܪܝܼܤ ܓܵܘ ܤܵܗ̄ܡܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܕܒܹܝܬ ܥܸܬܩܹܐ : ܗܲܕܟܼܵܐ ܓܵܘ ܤܵܗ̄ܡܵܐ ܬܸܪܲܝܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܥܸܬܩܹܐ ܟܬܝܼܒܼܹܐܠܵܗ ܫܸܡܵܢܹܐ ܘܤܝܼܩܘܿܡܹܐ ܘܗܸܟܵܡܬܵܗ ܝܲܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܒܼܕܠܗ̄ܘܿܢ 117 ܡܲܠܟܹܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܵܒܸܠܵܝܹܐ ܟܲܪܒܲܗ ܙܕܠܹܐ ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܲܚ ܩܸܡܠܗ̄ܘܿܢ ܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܫܸܡܵܐ ܟܠܕܵܝܵܐ ܠܓܵܢܵܗܝ ܘܦܹܫܠܗ̄ܘܿܢ ܗܲܝܘܿܪܹܐ ܩܵܐ ܦܸܪܤܵܝܹܐ ܩܵܐ ܡܲܡܦܲܠܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܘܫܸܡܲܛܬܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ : ܢܦܸܠܵܐ ܐܵܘܿܪ ܒܫܸܢ̄ܬܵܐ 612 ܡܼܢ ܩܲܕ̄ܡ ܡܫ: ܒܝܲܕ ܦܸܪܤܵܝܹܐ ܘܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܟܠܕܵܝܹܐ ܡܤܘܼܢܣܸܠܹܐ ܡܼܢ ܐܵܚܘܿܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܚܲܕ̄ ܡܸܬܚܵܐ ܩܘܼܪܒܵܒܹܐ ܕܚܲܕ̄ ܕܵܪܵܐ ܙܲܘܕܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܸܪܣܵܝܹܐ ܗܘܿܝܸܪܘܿܢ ܩܵܐ ܒܵܒܸܠܵܝܹܐ ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܦܸܫܠܗ̄ܘܿܢ ܒܩܪܵܝܵܐ ܓܵܢܵܗ ܟܠܕܵܝܹܐ ܩܲܕ̄ ܗܵܘܹܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܡܲܠܟܹܐ ܡܼܢ ܒܲܝܬܘܿܬܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܀ ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܲܪܬܵܐ ܗܲܪ ܐܵܢܝܼ ܦܸܪܤܵܝܹܐ ܡܚܹܐܠܗ̄ܘܿܢ ܐܸܠܵܗ ܚܕܵܐ ܡܚܵܝܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ ܐܘܼܦ ܗܵܝ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܒܵܒܠܵܝܹܐ ܡܣܘܼܢܤܲܠܬܵܐ ܡܼܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕ 116 ܒܵܒܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܵܢܝܼܦܵܠ ܫܸܡܝܼܛܵܐܠܵܗ ܦܸܪܤܵܝܼܹܐ ܒܘܼܫ ܚܘܼܚܪܒܵܐ ܡܼܢ ܫܸܡܲܛܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܫܸܢ̄ܬܵܐ 612 ܩܲܕ̄ܡ ܡܫ: ܀  ܗܲܕܟܼܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܡܫܘܿܪܹܐܠܵܗ ܒܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܙܥܘܼܕܬܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܪܗܵܝ ܗܲܠ ܫܸܢ̄ܬܵܐ 336 ܠܡܵܪܲܢ ܗܲܕܟܼܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ 29 ܡܲܠܟܹܐ ܡܼܢ ܫܲܘܛܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ 14 ܡܲܠܟܹܐ ܡܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܵܐܢܘܿ : 15 ܡܲܠܟܹܐ ܡܼܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܐܲܒܓܲܪ ܐܘܿܟܵܡܵܐ ܗܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܐ̄ܚܲܪܵܝܵܐ ܕܐܘܿܪܗܵܝ ܕܟܹܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܡܗܘܿܡܸܢܹܐ ܘܤܓܼܕܠܹܐ ܠܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܸܠܹܗ ܀ ܗܲܕܟܼܐ ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܲܚ ܐܘܼܦ ܚܕܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܠܹܐܠܵܐ ܗ̄ܘܝܼܬܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܟ̰ܠܵܦܹܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܕܟ̰ܠܝܼܦܹܐܝ̄ܢܵܐ ܡܼܢ ܥܹܕܬܵܐ ܝܸܡܵܝܬܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܤܝܼܩܘܿܡܹܐ 1445 -   1552 - 1660 ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܵܤܝܼܡܹܐ ܪܵܒܵܐ ܐܵܡܹܝܢ ܀
                ܩܲܫܘܿ ܐܲܒܼܪܵܗܹܡ ܢܹܪܘܵܝܵܐ ؟