ankawa

المنتدى الثقافي => نتاجات بالسريانية => الموضوع حرر بواسطة: عوديشو سادا في 15:03 18/06/2019

العنوان: ܡܘܼܕܝܼܠܹܗ ܓܝܵܕܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܸܪܝܵܢܵܝܐ ?
أرسل بواسطة: عوديشو سادا في 15:03 18/06/2019
ܡܘܼܕܝܼܠܹܗ ܓܝܵܕܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܸܪܝܵܢܵܝܐ؟
ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒܼܵܝܵܐ ܒܝܲܕ؛ ܗܘ̇ܪܡܝܼܙܕ ܓ̮ܘܼܕܘ̇
ܬܲܪܓܵܡܬܵـܐ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘ̇ܪܵܝܵܐ ܒܝܲܕ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܵܐ

ܫܸܡܵܐ ܣܸܪܝܵܢܵܝܐ ܐ̄ܬܹܐܠܹܐ ܡܼܢ ܐ̄ܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܫܸܡܵܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܥܸܩܪܹܗ ܝܑܼܠܹܗ ܐܵܫܘܼܪܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܐܟܼܝܼ ܫܘܼܚܠܸܦܠܹܐ ܫܸܡܵܐ ܕܐܵܫܘܼܪܝܼܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܪܝܼܵܐ ܩܵܬܵܘܟܼܘܼܢ ܐܵܗܵܐ ܡܲܢܗܵܪܬܵܐ ܒܟܸܪܝܘܼܬܵܐ؛
ܡܼܢ ܩܲܕܝܼܡܝܼ( ܒܕܲܥܒܼܵܪ)ܦܝܼܫܵܐ ܝ̄ܗܘܵܐ ܝܑܼܕܝܼܥܵܐ ܗܹܝܠܵܐܠ ܐܲܠܚܲܨܝܼܒ ܒܪܵܡܘܼܬܹܗ ܒܫܸܡܵܐ ܕ(ܡܵܬ ܐܵܫܘܼܪ) ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܫܘܼܪ ܡܛܠ ܐܵܫܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܫܘܼܠܛܸܢ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܥܲܠܠܹܗ ܒܸܫ ܙܲܘܕܵܐ ܡܼܢ ܬܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܐ ܫܸܢ̈ܐ، ܘܦܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܝܑܼܕܝܼܥܵܐ ܒܫܸܡܵܝܗ̈ܝ، ܘܒܥܵܕܵܢܵܐ ܕܙܘܼܒܛܸܢ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܘ̇ܢܵܢܵܝ̈ܐ ܥܲܠ ܦܢܝܼܬܵـܐ ܫܘܼܚܠܸܦܠܗ̄ܘ̇ܢ ܫܸܡܹܗ ܡܼܢ (ܡܵܬ ܐܵܫܘܼܪ) ܥܲܠ (ܐܵܣܘܼܪܝܵܐ) ܠܲܬܪܹܝܢ ܥܸܠܠܵܬܵـܐ؛ ܥܸܠܬܵـܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵـܐ ܡܛܠ ܝܘ̇ܢܵܢܵܝ̈ܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܪܵܬܡܝܼ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܫܝܼܢ ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܪܵܬܡܝܼ ܗ̄ܘܵܠܵܗ̇ ܣܝܼܢ، ܘܐܵܗܵܐ ܦܠܵܛܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܘ̇ܢܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܗܲܕܟܼܵܐ ܗܘܸܐܠܹܐ ܚܲܒܪܵܐ ܕܐܵܫܘܼܪ ܐܵܣܘܼܪ؛ ܥܸܠܬܼܵـܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܪܸܬܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܦܵܐܹܫ ܪܬܝܼܡܵܐ ܒܠܸܫܵܢ̈ܐ ܝܘ̇ܪܸ̈ܦܢܵܝܹܐ ܩܲܕܝܼܡܝܼ ܒܡܲܙܝܵܕܬܵܐ ܕ(ܝܵܐ) ܒܵܬ̄ܪ ܫܸܡܵܐ ܕܥܲܡܡܵܐ؛ ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ (ܬܸܪܟܝܼܵܐ) ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܝܑܼܠܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܐܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕ ܐܲܠܬܸܪܟ؛ ܘ(ܐܲܢܕܝܼܵܐ) ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܝܑܼܠܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܐܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܗܸܢܕܘܵܝܹܐ، ܘ(ܒܝܼܪܫܝܵܐ) ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܝܑܼܠܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܐܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܦܲܪ̈ܣܵܝܹܐ ܘܗܲܕܟܵܐ ܦܝܼܫܠܹܐ ܫܝܼܦܵܐ ܚܲܒܪܵܐ ܕܡܵܐܬ ܕܒܸܥܢܵܝܵܐ ܝ̄ܠܹܐ ܐܲܪܥܵܐ ܘܫܘܼܚܠܸܦܠܹܐ ܒܪܸܬܡܵܐ ܕ(ܝܵܐ) ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܫܸܡܵܐ ܕܐܵܣܘܼܪ ܘܲܗܘܹܐܠܹܐ ܫܸܡܵܐ ܐܵܣܘܼܪܝܵܐ؛ ܘܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܵܟܼ ܥܒܸܪ̈ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܓܲܝܣ̈ܐ ܥܲܪ̈ܒܼܵܝܹܐ ܥܲܠ ܦܢܝܼܬܵـܐ ܘܡܘܼܫܠܸܡܠܹܐ ܥܲܡܡܵܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܬܵܐ ܕ ܦܲܬܚܵܢ̈ܐ، ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܦܲܬܚܵܢ̈ܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܒܼܵܝܵܐ ܠܹܐ ܡܲܚܸܒ ܝܵܢ ܠܹܐ ܒܵܥܹܐ ܕܗܵܘܝܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕ ܐܲܠܵܒ ܩܲܕ̄ܡ ܣܸܡܟܵܬ؛ ܫܸܡܵܐ ܕܐܸܣܟܲܢܕܲܪܝܼܵܐ ܦܵܐܹܫ ܪܬܝܼܡܵܐ ܣܟܲܢܕܲܪܝܼܵܐ ܘ ܐܸܫܡܵܐܹܝܠ ܦܵܐܹܫ ܪܬܝܼܡܵܐ ܫܡܵܐܹܝܠ، ܘܗܲܕܟܼܵܐ ܦܝܼܫܠܹܐ ܫܸܡܵܐ ܕ ܐܵܣܘܼܪܝܼܵܐ ܣܘܼܪܝܼܵܐ، ܘܡܼܢ ܣܘܼܪܝܼܵܐ ܐ̄ܡܝܼܪܠܗ̄ܘ̇ܢ Syrian ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ(ܒܡܲܥܢܵܝ) ܣܸܪ̈ܝܵܢܵܝܹܐ، ܘܗܲܕܟܼܵܐ ܫܘܼܚܠܸܦܠܹܐ ܫܸܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܫܘܼܪ ܥܲܠ ܐܲܬܪܵܐ ܕܣܸܪ̈ܝܵܢܵܝܹܐ ،،