عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - بشير متي توما الطورلّي

صفحات: [1]
5
ذكر السيد سامر سعيد في تقريره عن الدكتورة عبير فاروق حسن أنها إستفادت من ألأب ميشيل متي طوري والحقيقة هي كألآتي:-

لا يوجد أب بِسْم ( ميشيل متي طوري ) وهذا دليل عدم أمانة دكتورة عبير فاروق حسن الوالي الذي تعبت كثيراً معها في ترجمة قصائد سريانية لها أثناء دراستها للماجستير حيث كان من المقرر أن اكون كمشرف ثانوي على رسالتها بعد الاتفاق مع مشرفتها دكتورة زمزم ، ولكنها لم توف بوعدها بل حتى لم توجه لي كلمة شكر في رسالتها ، وطلبت مني مساعدتها في رسالة الدكتوراه لكني رفضت ذلك

الدكتور بشير متي الطورلي
عضو هيأة اللغة السريانية/ المجمع العلمي سابقاً
أستاذ محاضر قسم اللغة السريانية / كلية اللغات سابقاً
مدير المدرسة السريانية الإلكترونية حالياً بالتعاون مع ألأستاذ سمير روهم والشماس سمير حنا جبرائيل

6
ذكر السيد سامر سعيد في تقريره عن الدكتورة عبير فاروق حسن أنها إستفادت من ألأب ميشيل متي طوري والحقيقة هي كألآتي:-

لا يوجد أب بِسْم ( ميشيل متي طوري ) وهذا دليل عدم أمانة دكتورة عبير فاروق حسن الوالي الذي تعبت كثيراً معها في ترجمة قصائد سريانية لها أثناء دراستها للماجستير حيث كان من المقرر أن اكون كمشرف ثانوي على رسالتها بعد الاتفاق مع مشرفتها دكتورة زمزم ، ولكنها لم توف بوعدها بل حتى لم توجه لي كلمة شكر في رسالتها ، وطلبت مني مساعدتها في رسالة الدكتوراه لكني رفضت ذلك

الدكتور بشير متي الطورلي
عضو هيأة اللغة السريانية/ المجمع العلمي سابقاً
أستاذ محاضر قسم اللغة السريانية / كلية اللغات سابقاً
مدير المدرسة السريانية الإلكترونية حالياً بالتعاون مع ألأستاذ سمير روهم والشماس سمير حنا جبرائيل


7
ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܥܰܒܼܕܿܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܰܢ ܕܿܩܰܪܰܗܒܿܰܫ
ܐ̱ܨܓ- ܐ̱ܦܓ

ܡܰܘܠܳܕܼܶܗ :- ܐܶܬܼܺܝܠܶܕܼ ܒܰ̊ܩܪܺܝܬܼܳܐ ܚܕܼܳܐ ܕܿܰܫܡܳܗܿ ( ܩܰܪܰܗܒܿܰܫ ) ܒܿܐܽܘܚܕܿܳܢܳܐ ܕܿܐܳܡܺܝܕܼ ܡܕܼܺܝܢ̱ܬܿܳܐ ܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܓ) ܡܶܢ ܐܰܒܼܳܐ ܕ̥ܰܫܡܶܗ ܢܶܥܡܰܢ ܘܐܶܡܳܐ ܕ̥ܰܫܡܳܗܿ ܡܰܢܽܘܫ ، ܘܟܼܰܕܼ ܡܰܢܰܥ ܠܫܶܬܼ ܕܿܰܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܬܼܓܰ̊ܙܺܝ ܡܶܢ ܚܰܘܣܳܢܳܐ ܐܰܒܼܳܗܳܝܳܐ ܒܿܡܰܘܬܿܳ̊ܐ ܕ̥ܐܰܒܼܽܘܗ̱ܝ

ܗܶܪ̈ܓܿܰܘܗ̱ܝ :- ܒܿܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܝܐ) ܫܰܕܿܪܶܗ ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ ܐܶܠܝܰܐܣ ܫܰܐܟܿܶܪ ܚܰܣܝܳܐ ܕ̥ܐܳܡܺܝܕܼ ( ܦܰܛܪܝܰܪܟܿܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܓܼܢܐܛܝܽܘܣ ܐܶܠܝܐܣ ܬܿܠܺܝܬܼܳܝܳܐ ) ܠܕܼܰܝܪܳܐ ܕ̥ܟܼܽܘܪܟܿܡܳܐ ܕ̥ܡܰܪܕܿܳܐ . ܘܡܶܬܼܺܝܠܶܦܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܥܰܪܒܿܳܝܳܐ ܘܬܼܽܘܪܟܿܳܝܳܐ ܥܰܠ ܕܿܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܡܗ̈ܶܐ ܐܶܠܝܐܣ ܩܽܘܪܽܘ , ܬܐܽܘܡܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒܼ ܝܺܕܼܺܝܥܳܐܺܝܬܼ ܕܿܶܝܢ ܕܿܝܪܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܿܽܘܠܰܒܰܢܺܝ ( ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܠܟܣܺܝܢܽܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܿܽܘܠܒܿܐܢܺܝ ) ܗܰܘ ܕ̊ܡܰܠܝܳܐܺܝܬܼ ܝܺܨܶܦܼ ܕܿܬܼܰܪܒܿܺܝܬܼܶܗ ܒܿܗܶܪ̈ܓܿܶܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܡܗܳܝܳܐ ܘܒܼܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܼܳܗܿ ܕܿܰܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܟܐ) ܫܒܼܰܩ ܕܿܰܝܪܳܐ ܘܰܗܦܼܰܟܼ ܠܐܳܡܺܝܕܼ ܒܿܩܶܨ ܪܽܘܥܳܡܳܐ ܕ̥ܰܢܦܼܰܠ ܒܿܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܠܪܺܝܫ ܕܿܰܝܪܳܐ ܕ̥ܰܝܪܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܿܰܢܕܿܽܘܪ ܕܿܒܼܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܿܢܶܪܥܶܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܰܓܼܕܼܰܝ̈ܳܐ ܕܿܕ̥ܰܝܪܳܐ

ܦܿܽܘܠܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
ܒܿܰܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܟܗ) ܐܶܫܬܰܕܿܰܪ ܒܿܝܰܨܺܝܦܼܽܘܬܼ ܡܳܪܝ̱ ܕܿܺܝܽܘܢܢܳܝܣܺܝܽܘܣ ܥܰܒܼܕܿܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕ̥ܐܳܡܺܝܕܼ ܠܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ܘܐܰܠܶܦܼ ܫܰܢ̱ܬܿܳܐ ܚܕܼܳܐ ܒܿܒܼܶܝܬܼ ܝܰܬܼܡ̈ܶܐ ܕܿܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܿܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܠܗ- ܐ̱ܨܠܘ ) ܟܿܶܢ ܒܿܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܠܙ ) ܐܶܬܼܩܪܺܝ ܠܡܰܠܳܦܼܽܘ ܒܿܒܼܶܝܬܼ ܣܶܦܼܪܳܐ ܕ̥ܒܼܶܝܬܼܠܚܶܡ ܒܿܦܼܶܠܣܶܛܺܝܢܝ ܒܿܳܬܼܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܫܬܿܰܢܺܝ ܠܒܼܶܝܬܼ ܣܶܦܼܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒ̥ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܟܿܰܪ ܕ̊ܰܐܠܶܦܼ ܡܶܬܼܚܳܐ ܕܿܬܼܰܪܬܿܰ̊ܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ
ܒܿܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܢܐ ) ܐܶܬܼܓܿܒܼܺܝ ܠܡܰܠܦܼܳܢܽܘܬܼܳܐ ܒܿܒܼܳܬܰܝ̈ ܣܶܦܼܪ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒ̥ܩܰܡܫܠܺܝ ܕ̥ܣܽܘܪܝܳܐ ܟܿܰܪ ܕ̊ܫܰܡܶܫ ܡܶܬܼܚܳܐ ܕ̥ܰܫܒܼܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܿܺܐܡܰܬܼܝ ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܣܙ ) ܕܿܒܼܳܗܿ ܐܶܣܬܿ̊ܟܼܰܪܘ ܒܿܳܬܰܝ̈ ܣܶܦܼܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܗܦܼܰܟܼ ܬܿܶ̊ܢܝܳܢܽܘܬܼ ܠܒܼܺܝܪܽܘܬܼ ܟܿܰܪ ܐܰܠܶܦܼ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܿܒ̥ܶܝܬܼ ܕܿܪܳܫܳܐ ܟ̥ܳܗܢܳܝܳܐ ܥܕܼܰܡܳܐ ܕ̥ܐܶܣܬܿ̊ܟܰܪ ܩܶܨܰܬܼ ܓܶ̊ܕܼܫ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܩܪܳܒܼܳܐ ܒ̥ܰܝܢܳܬܼ ܠܶܒܼܢܳܢܳܝ̈ܶܐ

ܛܺܝܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬܼܳܢܳܝܶܐ :-
ܥܰܒܼܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ̥ܩܰܪܰܗܒܿܰܫ ܟܿܳܬܼܽܘܒܼܰܐ ܗ̱ܘ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܐܳܡܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܒܼܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܦܼܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܪܩܳܐ ܘܢܳܛܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܿܕܼܳܒܼ ܕܿܢܰܢܗܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܼܳܡ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܼܳܐ ܢܰܩܺܝ ܝܳܬܼܶܗ ܡܶܛܽܘܠ ܥܬܼܺܝܕܼܽܘܬܼ ܐܽܘܡܬܼܳܐ ܘܫܽܘܘܫܳܛܳܗܿ ، ܚܟܼܰܡ ܠܰܡ ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܡܗܳܝܳܐ ܣܰܓܿܺܝ ܫܰܦܿܺܝܪ ܘܣܳܡ ܒܶ̊ܗ ܟܿܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܡܰܘܬܿ̊ܪ̈ܳܢܶܐ ܡܨܰܒܿܬܼܺܝܢ ܒܿܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܘܰܩܪܺܝܚܽܘܬܼܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܫܽܘܦܼܪ̈ܶܐ ܣܽܘ̈ܟܿܳܠܳܝܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒ̥ܰܫܪܳܪܳܐ ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܕܿܕܼܳܪܳܐ ܕ̥ܥܶܣܪܺܝܢ .
ܟܿܬܼܺܝ̈ܒܼܳܬܼܶܗ :-
ܐܰܪܦܿܺܝ ܠܰܢ ܝܰܬܿܺ̊ܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܟܿܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܒ̥ܶܝܬܼ ܣܝܳܡܳܐ ܠܬܼܽܘܪܓܿܳܡܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܒܿܗܽܘܢ ܪܘܺܝܚܽܘܬܼ ܗܰܘܢܶܗ ܘܐܰܪܺܝܟܼܽܘܬܼ ܕܿܪܳܥܶܗ ܒܿܣܳܦܼܪܳܝܽܘܬܼܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܿܳܐ ܘܗܳܟܼܰܢ ܨܰܒܿܶܬܼ ܩܕܼ̥ܳܠܳܐ ܕ̥ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ ܒ̥ܥܶܩܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܕܿܡܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܐܳܦܼ ܬܰ̊ܪܓܿܶܡ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܟ̥ܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܘܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܣܰܓܿܺܝ̈ܐܶܐ ܕ̥ܟܼܳܬܼܽܘ̈ܒܼܶܐ ܬ̥ܿܶܐܒܼܺܝ̈ܠܳܝܶܐ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܒ̥ܡܶܠܬܼܳܐ ܣܰܓܿܺܝ ܚܠܺܝܬܼܳܐ ܘܰܫܦܼܺܝܬܼܳܐ ܘܰܣܩܺܝܠܬ̊ܳܐ ܘܰܦܼܐܺܝܬܼܳܐ ܘܒܼܶܠܥܳܕܼ ܡܶܬܼܥܰܡܠܳܢܽܘܬܼܳܐ ܐܰܝܟܼ ܓܒܿܪܐܢ ܟܼܰܠܺܝܠ ܓܒܪܐܢ ܘܥܽܘܡܰܪ ܟܼܰܝܐܡ ܦܿܰܪܣܳܝܳܐ ܘܡܺܝܟܼܰܐܺܝܠ ܢܥܰܝܡܰܗ , ܘܛܐܓܼܽܘܪ ܗܶܢܕܿܘܳܝܳܐ ܘܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܒܼܳܥܶܐ ܕ̥ܢܺܐܠܰܦܼ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܬ̥ܿܰܩܢܳܐܺܝܬܼ ܘܳܠܶܐ ܕ̥ܢܶܩܪܶܐ ܘܢܶܗܪܽܘܓܼ ܒܿܰܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܿܰܡܠܶܝܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܼܶܐ ܕ̥ܝܽܘܬܼܪ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܟ̈ܳܠܳܝܶܐ ܘܪ̈ܶܢܝܳܝܶܐ .
ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܩܳܪܶܐ ܒ̥ܰܟܼܬܼܳܒܼܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܿܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܓܿܒܼܪܳܐ ܕ̥ܥܳܐܶܠ ܠܓܼܰܢܬܼܳܐ ܡܰܠܝܰܬܼ ܘܰܪ̈ܕܿܶܐ ܘܗܰܒ̈ܳܒܼܶܐ ܘܝܰܣ̈ܡܶܐ ܘܡܰܪ̈ܘܶܐ ܘܰܡܢܺܫ̈ܟܿܶܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܪ̈ܺܝܚܶܐ ܒ̥ܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܘܓܼܰܘ̈ܢܶܐ ܡܦܼܰܬܼ̈ܟܿܶܐ , ܘܐܳܦܼܶܢ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܽܘܠܬܼܳܢܳܐ ܘܫܰܡܶܫ ܪܰܕܼ̥ܝܽܘܬܼܳܐ ܘܣܳܦܼܪܳܝܽܘܬܼܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܿܳ̊ܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬܼ ܒܿܟܼܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܘܡܶܬܼܡܰܨܝܳܢܽܘܬܼܶܗ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܼܝܗܶܒܼ ܨܶܦܼܬܼܳܐ ܕ̥ܘܳܠܝܳܐ ܠܕܼܰܐܝܟܼ ܗܳܢܳܐ ܣܳܦܼܪܳܐ ܣܦ̥ܺܝܪܳܐ ܘܪܰܕܼܝܳܐ ܒ̥ܚܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܒ̥ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܳܦܼܠܳܐ ܒ̥ܳܬܼܰܪ ܕܿܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܼܢܰܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬܼܐܶܣ̈ܶܐ ܥܺܕܿܬܿܳ̊ܢܳܝ̈ܳܬܼܳܐ ܐܳܦܼܠܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬܼܐܶܣ̈ܶܐ ܐܽܘܡܬܼܳܢܳܝ̈ܳܬܼܳܐ ܘܡܰܪ̈ܕܿܽܘܬܼܳܢܳܝܳܬܼܳܐ

ܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
1) ܫܺܫܰܠܬܿܳ̊ܐ ܕ̥ܰܟܼܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܣܶܦܼܪ̈ܳܝܶܐ ܥܣܰܪ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ( ܗܶܪ̈ܓܿܶܐ ܕ̥ܩܶܪܝܳܢܳܐ ) ܚܬܼܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ
2) ܣܽܘܪ̈ܥܳܦܼܶܐ ܘܬܼܽܘܪܳܨ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ( ܡܢܳܬܼܳܐ ܩܰܕܼܡܳܝܬܿܳܐ ܚܬܼܺܝܡܬ̊ܐ )
3) ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬܿܳ̊ܐ ܚܬܼܺܝܡܬ̊ܳܐ
4) ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܼܳܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܼܳܬܼܳܐ ܘܚܰܡܪ̈ܳܝܳܬܼܳܐ ܣܪ̈ܺܝܛܳܢ
5) ܫܽܘܥ̈ܝܳܬܼܳܐ ܡܰܟܼܬܿܰܒܼܙܰܒܼ̈ܢܳܝܳܬܼܳܐ ܒ̥ܰܙܢܳܐ ܫܶܢܓܼܳܢܳܝܳܐ
ܐ ܫܰܪܽܘܟܿܺܝܢ ܩܰܕܼܡܳܝܳܐ ܒ ܡܰܦܿܽܘܠܬܿܳ̊ܐ ܕ̥ܢܺܝܢܘܶܐ ܓ ܬܿ̊ܚܶܝܬܼ ܛܶܠܳܠ ܓܿܰܢ̈ܶܐ ܬ̥ܿܰܠ̈ܝܳܬܼܳܐ
6) ܕܿܡܳܐ ܙܠܺܝܚܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܿܶܝܢ ܢܶܟܼܣܬܼܳܐ ܕ̥ܥܳܢ̈ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝܚܳܐ ( ܩܶܛܠܳܐ ܘܰܪܕܼܽܘܦܼܝܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܒܼܳܐ ܓ̥ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܩܰܕܼܡܳܝܳܐ ) ܐܶܬܿ̊ܬܿܰ̊ܥܒܿܰܪ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܥܰܪܒܿܳܝܳܐ ܘܐܶܬܼܚܬ̥ܶܡ ܒܿܝܰܨܺܝܦܼܽܘܬܼ ܚܰܣܝܳܐ ܓܶ̊ܘܰܪܓܿܺܝ ܨܠܺܝܒܼܳܐ ܕ̥ܛܽܘܪ ܠܶܒܼܢܳܢ
ܬܿܽܘܒܼ ܟܿܬܼܳܒܼ̈ܶܐ ܣܰܓܿܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܥܒܿܰܪ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

1) ܟܿܬܼܳܒܼܳܐ ܕ̥ܰܢܒܺܝܳܐ ܣܝܳܡ ܓܒܪܐܢ ܟܼܠܝܠ ܓܒܪܐܢ
2) ܟܿܬܼܳܒܼܳܐ ܕ̥ܝܶܫܽܘܥ ܒܿܪܶܗ ܕܿܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ̥ܓܒܪܐܢ ܟܼܠܝܠ ܓܒܪܐܢ
3) ܐܰܪ̈ܒܿܥܳܝܳܬܼ ܥܽܘܡܰܪ ܒܿܰܪ ܟܼܝܐܡ ܦܿܰܪܣܳܝܳܐ 351 ܒܿܳܬܿܶܝ̈ܢ
4) ܟܿܬܼܳܒܼܳܐ ܕ̥ܦܼܰܪ̈ܨܽܘܦܼܶܐ ܣܝܳܡ ܡܺܝܟܼܐܝܠ ܢܥܰܝܡܰܗ̈
5) ܡܰܗܡܰܣܬܳ̊ܐ ܕ̥ܓܼܶܠܓܿܰܡܰܫ
6) ܬܿܡܺܝ̈ܗܳܬܼܳܐ ܕܿܛܐܓܼܽܘܪ : ܓܶܢܬܿܐܰܢܓܐܠܺܝ ، ܩܛܳܦܼܳܐ ܕ̥ܓ̥ܰܢ̈ܶܐ ، ܓܿܰܢܳܢܳܐ
7) ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܕ̥ܫܶܢܓܓܳܐ : ܕܿܣܳܦܼܪ̈ܶܐ ܛܒܼܺܝ̈ܒܼܶܐ ܕ̥ܶܐܡ̈ܘܳܬܼܳܐ
8) ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕ̥ܚܰܡܽܘܪܰܒܿܺܝ
ܘܡܶܢ ܕܿܺܝܠܳܝ̈ܳܬܼܳܐ ܕ̥ܡܰܥܒܿܪܳܢܽܘܬܼܶܗ ܠܳܐ ܦ̥ܳܪܶܫ ܐ̱ܢܳܫ ܕܿܶܐܢ ܣܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܬܿܰ̊ܪܓܿܰܡܬܿܳ̊ܐ ܐܺܝܬܼܶܝܗܿ ܕ̊ܡܶܠܬܼܶܗ ܗܳܟܼܰܢ ܦܿܫܺܝܩܬܿܳ̊ܐ ܘܰܣܩܺܝܠܬܿܳ̊ܐ ܘܰܡܪܺܝܩܬܿܳ̊ܐ ܘܰܡܠܺܝܠܬܿܳ̊ܐ ܘܰܩܪܺܝܚܬܿܳ̊ܐ ܘܰܫܦܼܺܝܬܼܳܐ
ܗܽܘܝܽܘ ܒܿܰܫܪܳܪܳܐ ܚܕܼܳܢܳܝ ܕܿܳܪܶܗ ܒܿܚܽܘܟܿܳܡ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

ܗܽܘܝܽܘ ܦܿܰܪܳܫܳܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܿܕ̥ܳܪܳܐ ܕ̥ܥܶܣܪܺܝܢ
ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܕܿܕܼܳܪܳܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ
ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܕܿܽܘܥܬܼܳܢܳܐ ܕܿܰܚܟܼܰܡ ܕܿܰܩܕܿ̈ܩܰܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ
ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܡܢܳܪܳܐ ܕ̥ܨܰܝܰܪ ܒܿܡܶܠ̈ܶܐ ܦ̥ܫܺܝ̈ܛܳܬܼܳܐ ܫܽܘܦܼܪܳܐ ܘܫܶܕܼܪܳܐ ܕ̥ܗܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ
ܘܚܰܘܺܝ ܦ̥ܰܐܝܽܘܬܼܶܗ ܘܙܰܗܝܽܘܬܼܶܗ ܕܿܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬܼ ܡܰܢ ܡܶܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚ̈ܠܰܝܳܐ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܬܼܶܗ ܛܰܥܡܳܢ̈ܝܳܬܼܳܐ ܒ̥ܰܟܼܬܼܳܒܼܶܗ ܕܿܡܶܬܼܟܿܰܢܶܐ ( ܚܰܡܪ̈ܳܝܳܬܼܳܐ )
ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪ̈ܨܺܝܦܼܳܢ ܦܿܰܐܝܳܐܺܝܬܼ ܘܡܰܚܪܶܗ ܙܩܺܝܪ ܚܰܠܝܳܐܺܝܬܼ ܘܓܼܳܒܼܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܫ̈ܚܳܬܼܳܐ ܒ̥ܫܽܘܦܼܪܳܐ ܬ̥ܿܡܺܝܗܳܐ
ܐܶܡܰܬܼܝ ܢܺܐܨܰܦܼ ܚܰܕܼ ܡܶܢ ܒܿܳܬ̊ܰܝ̈ ܦܿܪܳܣܳܐ ܒ̥ܰܚܬܼܳܡܗܽܘܢ ܕܿܢܶܬܼܝܰܬܼܪܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܿܢܰܝ̈ ܐܽܘܡܬܼܰܢ ܚܣܺܝܡܬܿܳ̊ܐ ܕ̥ܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬܼ ܝܳܠܽܘ̈ܦܼܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܼܳܢܶܐ ܕ̥ܡܰܕܼܪ̈ܫܳܬܼܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܼܳܐ ܘܰܡܢܳܬܼܳܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒ̥ܟܼܽܘܠܳܢܺܝܬܼܳܐ ܕ̥ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒ̥ܶܝܬܼܨܰܘܒܿܳܐ ܕܒܿܰܓܼܕܳܕ

ܗܳܫܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܛܽܘܦܼܣܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܛܰܥܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕ̥ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܪܺܝܟܼܽܘܬܼ ܕܿܪܳܥܶܗ ܘܫܶܪܫܳܝܽܘܬܼ ܡܰܘܗܰܒܼܬܼܶܗ ܘܦܼܰܐܝܽܘܬܼ ܣܕܼܺܝܪܽܘܬܼܶܗ ܒܿܡܰܚܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ :-

( ܐܶܠܽܘܠܳܐ )

ܠܶܒܿܝ̱ ܪܳܦܼܶܬܼ ܒܿܪܶܬܼܚܳܐ ܕ̥ܚܽܘܒܿܶܟܼܝ̱ ::::::: ܐܳܘ ܐܽܘܡܬܼܳܐ ܕ̥ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ
ܘܟܼܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘܥܰܝ̈ ܘܚܽܘܫܳܒܼܰܝ̈ ::::::: ܗܳܕܼܶܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܒܿܓܼܰܠܝܽܘܬܼܳܐ
ܪܽܘܚܶܟܼܝ̱ ܕܿܕܼܰܟܼܝܳܐ ܘܒܼܰܣܺܝܡܳܐ ::::::: ܡܳܛܚܳܐ ܙܰܠܓܼ̈ܶܐ ܕ̥ܙܰܗܝܽܘܬܼܳܐ
ܘܢܰܦܼܫܶܟܼܝ̱ ܕܿܫܰܦܼܝܳܐ ܘܬܼܰܡܺܝܡܳܐ ::::::: ܫܳܦܼܥܳܐ ܫܽܘܦܼܪ̈ܶܐ ܕܕܼܰܟܼܝܽܘܬܼܳܐ
ܡܝܰܬܿ̊ܪ̈ܳܬܼܶܟܼܝ̱ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܓܼܡܰܢܝ̈ ::::::: ܒܿܚܽܘܒܿܶܟܼܝ̱ ܗܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܼܳܐ
ܥܰܠ ܗܳܝ ܠܢܶܨܚܳܢܶܟܼܝ̱ ܒܿܰܐܡܺܝܢ ::::::: ܐܺܝܬܼ ܪܰܒܿܳܐ ܣܰܘܝܽܘܬܼܳܐ
ܕܿܶܐܚܙܶܟܼܝ̱ ܒܿܟܼܽܠܙܒܼܰܢ ܐܰܝܟܼ ܫܶܡܫܳܐ::::::: ܒܿܫܽܘܦܼܪܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕ̥ܫܺܝܽܘܬܼܳܐ
ܕܿܠܶܟܼܝ̱ ܝܳܐܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ::::::: ܘܠܶܟܼܝ̱ ܦܰ̊ܐܝܳܐ ܟ̥ܽܠ ܓܿܰܐܝܽܘܬܼܳܐ
ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܚܽܘܒܼܠܰܝ̈ܟܿܝ̱ ܕܿܰܥܠܰܝ ::::::: ܐܳܦܼ ܘܳܠ̈ܝܳܢ ܕܿܰܐܡܗܳܝܽܘܬܼܳܐ
ܟܿܳܦܼܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬܼ ܒܿܕܼܰܟܼܝܳܐ ܚܰܠܒܼܶܟܼܝ̱ ::::::: ܐܰܝܟܼ ܝܰܠܕܿܳܐ ܕ̥ܥܶܨܝܳܝܽܘܬܼܳܐ
ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܙܶܕܼܩܰܝ̈ܟܿܝ̱ ܛܳܒܼ̈ܶܐ ::::::: ܕܿܬܼܰܪܒܿܺܝܬܼܳܐ ܘܰܕܼܪܰܕܼܝܽܘܬܼܳܐ
ܡܰܗܡܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬܼ ܡܶܢ ܢܽܘܨܳܪܶܟܼܝ̱ ::::::: ܘܶܐܚܕܼܶܬܼ ܒܿܫܶܬܼܩܳܐ ܘܫܰܠܝܽܘܬܼܳܐ

ܒܿܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܠܦܼܳܢܰܢ ܛܰܪܩܳܐ ܪ̈ܶܓܼܫܰܝ ܚܽܘܒܿܶܗ ܠܐܽܘܡܬܼܶܗ ܟܿܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩܺܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܐܳܦܼ ܫܽܘܦܼܪܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܼܳܐ ܘܦܼܰܐܝܽܘܬܼܳܐ ܕ̥ܐܽܘܡܬܼܰܢ ܚܣܺܝܡܬܿܳ̊ܐ ܘܰܛܠܺܝܡܬܿܳ̊ܐ ܒ̥ܡܶܠ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܼܳܐ ܘܛܰܥܡܳܢ̈ܝܳܬܳܐ
ܘܡܶܐܡܪܶܗ ܐܳܦܼܶܢ ܡܩܰܦܼܰܝ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܠܰܝܬܿ̊ ܒܿܶܗ ܡܰܥܡܠܳܢܽܘܬܼܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܿܶܝܢ ܩܳܦ̥ܺܝܬܼܳܐ ܠܰܝܬܶ̊ܝܗܿ ܩܰܘܕܿܳܐ ܒ̥ܰܣܕܼܺܝܪܽܘܬܼ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ

ܗܳܫܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܚܝܳܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܡܪܶܗ " ܐܰܪܥܳܐ ܕ̥ܣܳܒܼܰܝ̈ " ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܼܡܰܠܠܳܢܳܐ ܛܳܥܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܦܼܳܢܰܢ ܠܝܽܘܪܬܿܽ̊ܘܬܼܳܐ ܕ̥ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ ܟ̥ܰܪ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܕܿܐܳܡܰܪ :

ܠܶܟܼܝ ܡܶܢ ܕܿܺܝܠܝ̱ ܫܠܳܡܳܐ ::::::::::: ܐܳܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕ̥ܣܳܒܼܰܝ̈
ܒܿܶܟܼܝ ܒܿܣܶܡ ܠܺܝ ܡܩܳܡܳܐ :::::::::: ܘܰܫܦܼܰܪܘ ܝܽܘܒܿܳܒܼܰܝ̈
ܢܺܐܬܼܶܐ ܟ̥ܰܝ ܝܰܘܡܳܐ :::::::::: ܘܐܶܦܼܪܽܘܥ ܠܶܟܼܝ ܚܰܘܒܿܰܝ̈
ܘܐܶܩܥܶܐ ܒ̥ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ::::::::: ܛܽܘܒܼܳܐ ܠܺܝ ܛܽܘܒܼܰܝ̈
ܟܿܡܳܐ ܢܰܦܼܫܝ̱ ܡܶܬܿ̊ܬܿ̊ܢܺܝܚܳܐ :::::::::: ܒܿܦܼܰܝܽܘܚ̈ܶܐ ܡܰܫܒܿܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܘܰܠܪܶܟܼܢܳܐ ܦ̥ܨܺܝܚܳܐ ::::::::: ܕܿܬܼܰܦܿ̈ܶܐ ܒ̥ܓܼܰܘ ܫܰܠܒܿܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܪܽܘܚܝ̱ ܣܰܓܿܺܝ ܣܘܺܝܚܳܐ ::::::::: ܠܡܶܐܢܰܩ ܡܶܢ ܚܰܠܒܼܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܘܰܠܢܰܘܡܳܐ ܢܺܝܚܳܐ :::::::::: ܬܿ̊ܚܶܝܬܼ ܛܶܠܳܠ ܕܿܽܘܠܒܿܰܝ̈ܟܿܝ̱
ܣܳܡܶܬܼ ܩܕܼܳܡ ܥܰܝܢܳܐ :::::::::: ܡܳܬܼܝ̱ ܚܽܘܒܿܶܟܼܝ̱ ܢܺܝܫܳܐ
ܘܰܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ :::::::::: ܕܿܰܐܝܟܼ ܢܽܘܪܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ
ܘܐܶܚܪܽܘܒܼ ܠܟܼܽܘܠ ܐܰܝܢܳܐ :::::::::: ܕܿܗܳܡܶܣ ܒܿܶܟܼܝ ܒܿܺܝܫܳܐ
ܕܿܰܢܕܼܰܠܰܚ ܫܰܝܢܳܐ :::::::::: ܕܿܥܰܦܼܪܶܟܼܝ̱ ܩܰܕܿܺܝܫܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܠܰܡ ܒܿܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܼܳܐ ܦ̥ܰܐܝ̈ܳܬܼܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܒ̥ܰܫܪܳܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܨܰܝܳܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܪܶܓܼܫܳܐ ܕ̥ܰܪܫܰܡ ܠܰܢ ܨܽܘܪܬܿܳܐ ܣܰܓܺ̊ܝ ܚܠܺܝܬܼܳܐ ܘܰܙܗܺܝܬܼܳܐ ܒ̥ܡ̈ܶܠܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܳܬܼܳܐ ܘܰܡܠܺܝ̈ܠܳܬܼܳܐ ܘܰܒܼܓ̥ܰܘ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ، ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܿܢܶܪܕܿܶܐ ܒ̥ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܿܰܕܼܪܰܫ ܠܰܢ ، ܐܽܘܪܳܚ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܗܺܝܒܼܳܐ ܘܰܓܼܡܺܝܪܳܐ ܠܡܳܬܼܶܗ ܘܠܐܽܘܡܬܼܶܗ ܘܰܠܠܶܫܳܢܶܗ ܗܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚܒܼܰܫ ܓܿܰܙ̈ܶܐ ܕ̥ܥܰܬܿܺܝ̈ܩܳܬܼܳܐ ܘܝܽܘܠܦܿܳܢ̈ܶܐ ܕܿܕܼܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܥܒܼܰܪܘ

ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܕ. ܒܿܰܫܺܝܪ ܡܰܬܰܝ ܛܽܘܪܳܝܳܐ

8
#1 » الأربعاء مارس 06, 2013 7:33 pm

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܰܠܡܳܢ


ܡܰܘܠܳܕܼܶܗ :-

ܐܶܬܼܺܝܠܶܕܼ ܒܿܰܩܪܺܝܬܼܳܐ ܕܿܡܰܥܨܰܪܬܿܳܐ ܒܿܬܼܽܘܪܟܿܺܝܰܐ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܝܕ ) ܐܶܬܼܓܿܰܠܘܺܝ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ ܘܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܐܰܨܿܢܗ̈ ، ܥܰܡ ܝܰܗܠܳܐ ܕܿܝܰܬܼ̈ܡܶܐ ܘܝܰܬܼܡܳܬܼ̈ܳܐ ܒܿܳܬܼܰܪ ܩܪܳܒܼܳܐ ܬܿܶܐܒܼܺܝܠܳܝܳܐ ܩܰܕܼܡܳܝܳܐ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܝܚ )

ܗܶܪ̈ܓܿܰܘܗ̱ܝ :-

ܫܩܰܠ ܗܶܪ̈ܓܿܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ ܒܿܒܼܶܝܬܼܝܰܬܼ̈ܡܶܐ ܕܿܺܝܠܰܢ ܒܿܐܰܨܿܢܗ̤̈ ܟܿܶܢ ܚܙܰܩ ܥܰܡ ܚܰܒܼܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ܘܰܗܪܰܓܼ ܬܿܰܡܳܢ ܒܿܒܼܶܝܬܼܝܰܬܼ̈ܡܶܐ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܥܰܪܒܿܳܝܳܐ ܘܰܦܼܪܰܢܣܳܝܳܐ ܒܿܕܼܰܪܓܼܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܚܰܪܺܝܦܼܽܘܬܼ ܗܰܘܢܶܗ ، ܟܿܶܢ ܢܩܶܦܼ ܠܒܼܶܝܬܼܨܰܘܒܿܳܐ ܕܿܐܰܡܪ̈ܺܝܟܿܳܝܶܐ ܒܿܠܶܒܼܢܳܢ ܘܩܰܕܿܺܝ ܣܳܗܕܿܽܘܬܼܳܗܿ

ܥܰܡܠܰܘ̈ܗ̱ܝ :-

ܫܰܪܺܝ ܠܡܰܠܳܦܼܽܘ ܒܿܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ، ܒܿܳܬܼܰܪܟܿܶܝܢ ܨܳܒܼ ܠܓܼܰܪܒܿܝܳܐ ܕܿܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܫܰܬܼܐܶܣ ܒܿܰܩܪܺܝܬܼܳܐ ( ܬܿܰܠܳܐ ܕܿܬܼܰܡܪܳܐ ) ܕܿܩܰܪܺܝܒܼܬܿܳܐ ܡܶܢ ܐܠܚܰܣܰܗ̈ ܡܰܕܼܪܰܫܬܿܳܐ ܠܐܳܬܼܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܼܰܒܼܪܳܗܿ ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܡܗ )، ܗܘܳܐ ܡܕܼܰܒܿܪܳܢܳܐ ܠܡܰܕܼܪ̈ܫܳܬܼܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܼܳܐ ܒܿܩܰܡܫܠܽܘ ( ܙܐܠܺܝܢ ) ܬܿܰܪܬܿܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܛܰܟܿܶܣ ܨܶܒܼ̈ܘܳܬܼܗܶܝܢ ܒܿܐܽܘܪ̈ܚܳܬܼܳܐ ܚܰܕܿܬܿܳܬܼ̈ܳܐ ، ܥܡܰܠ ܡܕܼܰܒܿܪܳܢܳܐ ܓܿܰܘܳܢܳܝܳܐ ܠܬܼܰܪ̈ܡܝܳܬܼܳܐ ܕܿܙܰܪܥܳܐ ܕܿܐܰܨܦܼܰܪ ܢܰܓܐܪ ܘܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ، ܟܿܶܢ ܫܩܰܠ ܡܕܼܰܒܿܪܳܢܽܘܬܼ ܫܶܬܼܐܶܣܬܿܳܐ ܕܿܟܰܗܪܰܒܰܐ ܕܿ ܩܰܡܫܠܽܘ ܥܰܡܡܳܝܬܿܳܐ ܡܫܰܘܬܿܰܦܼܬܿܳܐ

ܗܦܼܰܟܼ ܠܒܼܰܝܪܽܘܬ ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܠܶܦܼ ܒܿܒܼܶܝܬܼܨܰܘܒܿܳܐ ܕܿܐܰܡܪ̈ܺܝܟܿܳܝܶܐ ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܥܽܘܢܕܿܳܢܶܗ ܒܿܓܼܕܼܫܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܿܪܰܕܿܳܝܬܿܳܐ ܝܽܘܡ ܥܣܪܝܢ ܘܫܰܒܼܥܳܐ ܒܼܺܝܪܰܚ ܬܿܶܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܦܐ )

ܚܽܘܒܿ ܐܽܘܡܬܼܶܗ :-

ܐܺܝܬܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܼܶܐ ܠܰܥܬܼܺܝܕܼܽܘܬܼܳܐ ܝܰܬܿܺܝܪܬܿܳܐ ܕܿܥܰܡܰܢ ܘܐܽܘܡܬܼܰܢ ، ܪܳܐܺܓܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܼܳܐ ܘܰܠܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܘܰܠܒܼܶܢܝܳܢ ܡܰܕܼܪ̈ܫܳܬܼܳܐ ܘܫܶܬܼܐܶܣ̈ܶܐ ܕܿܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬܼܳܐ ܘܰܒܼܥܺܕܿܬܿܳܐ ܡܗܰܒܿܰܒܼܬܿܳܐ ܐܰܝܟܼ ܕܿܳܪ̈ܰܝܢ ܕܿܰܗܒܼܳܢ̈ܳܝܶܐ

ܕܿܺܝ̈ܠܳܝܳܬܼܶܗ :-

ܐܳܡܽܘܪܰܐ ܗ̱ܽܘ ܫܒܼܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܦܼܳܢܰܐ ܗ̱ܽܘ ܛܰܪܩܳܐ ܘܟܼܳܬܼܽܘܒܼܰܐ ܗ̱ܽܘ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܡܰܠܳܠܰܐ ܗ̱ܽܘ ܪܰܕܼܝܳܐ ܘܰܣܦܼܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܐ ܗ̱ܽܘ ܢܰܟܼܦܿܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܚܰܠܝܳܐ

ܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
ܐܳܦܼܶܢ ܫܓܼܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܓܿܺܝ ܒܿܥܰܡܠܶܗ ܐܺܝܬܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܕܿܳܢܳܐ ܠܰܣܝܳܡܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
ܐ) ܦܿܺܐܪ̈ܶܐ ܕܿܡܰܥܗܕܼܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ
ܒ) ܟܿܬܿܳܒܼܳܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܠܣܶܕܼܪ̈ܶܐ ܡܶܨܥ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܚܰܒܼܪܶܗ ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܣܳܦܼܩܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܶܬܼܚܬܼܶܡ ܒܿܩܡܫܠܘ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܢܐ )
ܓ) ܐܺܝܬܼ ܠܶܗ ܝܰܬܿܺܝܪ ܡܶܢ ܡܐܳܐ ܡܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܐܶܬܼܦܿܪܶܣ ܡܶܕܿܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܿܰܡܓܼܰܠ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܼܳܬܼܳܐ ܕܿܥܰܡܰܢ
ܕ ) ܬܿܰܪܓܿܶܡ ܫܰܪܒܿܳܐ ܕܓܽܘܢܦܝܐܦ ܡܶܢ ܦܿܪܰܢܣܳܝܳܐ ܠܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܥܕܼܰܟܺܝܠ ܣܪܺܝܛܬܿܳܐ ܬܿܰܪܓܿܰܡܬܿܳܐ ܗܳܝܘܗܳܫܳܐ ܝܳܗܒܿܺܝܢܰܢ ܛܽܘܦܼܣܳܐ ܡܶܢ ܟܿܬܼܺܝ̈ܒܼܳܬܼܶܗ ܕܿܰܡܚܰܘܶܐ ܒܿܗܶܝܢ ܠܚܽܘܒܿܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܿܬܰܚܡܳܢܳܐ ܠܐܽܘܡܬܼܶܗ ܘܠܝܳܪܬܿܽܘܬܼ ܥܺܕܿܬܿܶܐ ܘܐܳܦܼ ܟܿܰܪܝܽܘܬܼܶܗ ܥܰܠ ܦܿܠܺܝܓܼܽܘܬܼܳܗܿ ܘܣܶܕܼܩܳܗܿ ܘܰܛܒܼܳܥܳܗܿ ܒܿܫܶܢܬܼܳܐ ، ܘܰܡܓܼܰܪܶܓܼ ܠܰܒܼܢܶܝ̈ܗܿ ܠܥܺܝܪܽܘܬܼܳܐ ܘܚܽܘܝܳܕܼܳܐ ܟܿܰܪ ܢܶܫܡܥܺܝܘܗ̱ܝ ܐܿܳܡܰܪ :-
ܐܰܝܟܿܳܐ ܕܿܐܿܳܙܶܠ ܪܰܘܒܿܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܕܼܰܘܶܕܼ ܠܐܶܕܼܢܰܝ̈ أينما أذهب صخبٌ كريهٌ يزعج أُذنيَّ

ܘܩܳܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܿܒܼܶܝܬܼ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܰܟܼܡܰܪ ܠܰܡܥܰܝ̈ وصوت المماحكة بين السريان يُكمد أمعائي

ܥܰܠ ܡܰܨ̈ܘܳܬܼܳܐ ܕܿܒܼܰܝܢܳܬܼ ܐܰܚ̈ܶܐ ܒܿܳܟܼܝ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ بسبب ألمخاصمات بين ألأخوة تبكي عيناي

ܘܥܰܠ ܕܿܰܦܼܠܺܝܓܼܺܝܢ ܟܿܰܕܼ ܠܰܝܬܿ ܥܶܠܬܼܳܐ ܫܳܦܼ̈ܥܳܢ ܕܿܶܡܥܰܝ̈ ولأنهم منقسمون دون سببٍ تفيض دموعي

ܐܺܝܬܼ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܰܪ̈ܬܼܽܕܳܟܼܣܽܘ ܕܿܗܳܟܼܰܢ ܡܰܘܕܿܶܝܢ يوجد سريان أرثوذكس هكذا يعترفون

ܕܿܟܼܝܳܢܳܐ ܚܰܕܼ ܐܺܝܬܼ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܡܰܒܼܥܶܕܼ ܡܶܢ ܬܿܪܶܝܢ بأَنَّ ليسوع طبيعة وينفرون من الطبيعتين

ܘܐܺܝܬܼ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܿܰܟܼܝܳܢ̈ܶܐ ܬܿܪܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܢܶܝܢ ويوجد سريان يعدون طبيعتين في يسوع

ܘܰܠܦܿܳܦ ܪܽܘܡܺܝ ܐܳܒܼ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܪܰܒܿܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ويعتبرون بابا روما عظيم المسيحيين

ܘܐܺܝܬܼ ܡܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܿܰܠܬܼܰܘܕܿܺܝܬܼܳܐ ܕܿܠܽܘܬܼܰܪ ܢܳܩܦܿܺܝܢ ويوجد منهم منْ يتبعون تعليم لوثر

ܘܐܺܝܬܼ ܓܿܶܝܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܿܒܼܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܿܝܶܫܽܘܥ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ كما ويوجد مَنْ بنوع آخر يعترفون بيسوع

ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܼܶܐ ܐܳܦܼ ܬܿܰܘ̈ܕܿܝܳܬܼܳܐ ܕܿܰܙ̈ܢܺܝܢ ܙ̈ܢܺܝܢ أراءٌ وعقائد مختلفة كلٌ يفكرُ
ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܦܿܪ̈ܺܝܫܳܐ ܕܿܡܶܢ ܚܰܕܼ ܢܶܒܼܥܳܐ ܟܿܽܠܗܽܘܢ ܫܳܩܠܺܝܢ أسماء متمايزة من نبع واحد تأخذ جميعها

ܒܿܥܰܝܢܳܐ ܕܿܪܽܘܓܼܙܳܐ ܟܽܘܠ ܚܰܕܼ ܒܿܚܰܒܼܪܶܗ ܒܿܐܰܡܺܝܢ ܚܿܳܐܰܪ ينظر كلُ واحد إلى صاحبه بعين الحقد

ܘܱܡܚܰܣܶܕܼ ܠܶܗ ܥܰܠ ܬܿܰܘܕܿܺܝܬܼܶܗ ܘܐܰܟܿܬܼܳܐ ܩܳܛܰܪ ويعيرهعلى معتقده ويحمل له ألضغينة

ܟܿܽܘܠ ܚܰܕܼ ܠܢܰܦܼܫܶܗ ܒܿܐܽܘܪܚܳܐ ܫܘܺܝܬܼܳܐ ܡܗܰܠܶܟܼ ܣܿܰܒܼܰܪ كلُ واحدٍ يظن أنه يسلك في طريق مستقيمة

ܘܰܒܼܕܼܽܘܪܳܫܳܐ ܕܿܠܽܘܩܒܼܰܠ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܠܙܰܒܼܢܶܗ ܡܰܥܿܒܿܰܪ ويقضي وقته في الجال مع أخيه

ܚܰܕܼ ܗ̱ܽܘ ܕܿܶܡܟܼܽܘܢ ܚܰܕܼ ܠܶܫܳܢܟܼܽܘܢ ܠܳܐ ܬܿܶܬܼܦܿܰܠܓܼܽܘܢ دمكم واحد لسانكم واحد لا تنقسموا

ܘܟܼܽܠܟܼܽܘܢ ܠܓܼܶܢܣܳܐ ܕܿܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ ܡܶܬܼܒܿܰܝܬܿܺܝܬܿܽܘܢ وكلكم تنتسبون لجنس ألسريان

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܟܼܽܘܢ ܕܿܡܶܛܽܠܳܬܼܶܗ ܗܳܐ ܡܶܬܼܚܪܺܝܬܿܽܘܢ ألمسيح ربكم ألأجله هكذا تتناحرون

ܣܳܢܿܶܐ ܠܐܰܟܿܬܼܳܐ ܘܰܠܣܶܢܐܬܼܳܐ ܕܿܐܺܝܬܼ ܒܿܰܝܢܳܬܼܟܼܽܘܢ وهو يبغض الحقد والكراهية التي بينكم

ܩܪ̈ܳܒܼܶܐ ܫܟܼܺܝܪ̈ܶܐ ܕܿܗܰܝܡܳܢܽܘܬܼܳܐ ܐܰܘܦܿܺܝܘ ܘܰܦܼܛܰܪܘ حروب ألأيمان الكريهة مضت وولتْ

ܘܰܡܕܼܺܝܢܳܝܽܘ ܐܰܣܠܝܰܬܼ ܠܦܼܰܘ̈ܕܿܶܐ ܕܿܙܰܒܼ̈ܢܶܐ ܕܿܰܥܒܼܰܪܘ والمدنية أهملت أخطاء ألأزمنة الغابرة

ܒܿܚܺܐܪܽܘܬܼ ܪܶܢܝܳܐ ܐܳܦܼ ܬܿܰܘܕܿܺܝܬܼܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܒܿܰܪܘ ألشعوب تُبشر بحرية الفكر والعقيدة

ܘܒܼܶܐܣܳܪ ܚܽܘܒܿܳܐ ܕܿܓܼܶܢܣܳܝܽܘܬܼܳܐ ܠܢܰܦܼܫܗܽܘܢ ܐܶܣܰܪܘ تشبثوا بمحبة جنسكم

ܓܿܶܢܣܳܝܽܘܬܼܳܐ ܙܿܳܕܼܶܩ ܕܿܬܼܶܗܘܶܐ ܬܿܰܘܕܿܺܝܬܼ ܟܿܽܘܠܰܢ إذ قوميتكم يجب أنْ عقيدتكم

ܘܫܶܡ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘ ܪܚܺܝܡܳܐ ܢܚܰܝܶܕܼ ܠܰܦܼܠܺܝܓܼܽܘܬܼܰܢ وإسم ألسريان المحبوب يوحِد إنقسامنا

ܠܶܥܙܰܢ ܫܒܼܺܝܚܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܬܼܰܢ ولتكن لغتنا ألآرامية المجيدة رايتنا

ܘܰܡܥܰܠܝܽܘܬܼܳܗܿ ܕܿܐܽܘܡܬܼܰܢ ܚܣܺܝܡܬܿܳܐ ܬܿܶܗܘܶܐ ܢܺܝܫܰܢ ورفعة أمتنا ألمحسودة هدفنا

ܡܰܢ ܕܿܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒܼ ܠܺܝ ܕܿܐܶܚܙܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܚܰܝܕܼܽܘܬܼܳܐ فمن يعطني أن يوم توحدنا

ܕܿܰܡܪܰܚܦܿܳܐ ܒܿܶܗ ܥܰܠ ܪܺܫ ܟܿܽܘܠܰܢ ܓܿܶܢܣܳܝܽܘܬܼܳܐ وترف علينا جميعاً جنسيتنا

ܘܐܰܝܕܿܳܐ ܕܿܬܼܶܗܘܶܐ ܣܺܝܥܬܿܳܐ ܕܿܺܝܠܰܢ ܐܳܦܼ ܬܿܰܘܕܿܺܝܬܼܳܐ ولتكن هي جمعيتنا وعقيدتنا

ܢܶܪܚܰܡ ܢܝܰܩܰܪ ܢܢܰܨܰܚ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܣܽܘܝܳܝܽܘܬܼܳܐ نحبُ نوقِرُ نرفع سريانيتنا
ܥܽܘܩܳܒܼܳܐ :-

ܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܡܺܝܩܽܘܬܼ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܼܶܗ ܒܿܚܽܘܝܳܕܼܳܐ ܒܿܰܫܪܳܪܳܐ ܫܰܪܰܪ ܡܰܪܥܳܐ ܕܿܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟܼ ܐܳܣܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒܼ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܒܿܪܰܡ ܐܶܢ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܩܳܠܶܗ ܘܐܶܢ ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ ܒܿܰܫܒܼܺܝܠܶܗ ، ܐܶܬܼܦܿܪܶܣ ܡܶܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܰܥܡܳܢܳܐ ܒܿܰܡܓܼܰܠܬܼܳܐ ܕܿ ( ܣܶܦܼܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ) ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܿܬܼܰܡܽܘܙ ܘܐܳܒܼ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܡܗ ) ،

ܗܳܕܼܶܐ ܒܿܰܠܚܽܘܕܼ ܫܩܰܠܢܰܢ ܕܿܰܢܚܰܘܶܐ ܐܰܪܺܝܟܼܽܘܬܼ ܕܿܪܳܥܶܗ ܘܡܶܬܼܡܰܨܝܳܢܽܘܬܼܶܗ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܰܢ ܐܶܡܗܳܝܳܐ ܘܰܡܪܺܝܩܽܘܬܼ ܘܰܣܦܼܺܝܪܽܘܬܼ ܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ ، ܒܿܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕܼ ܡܶܢ ܛܥܺܝܢܰܝ̈ ܐܳܬܼܳܐ ܕܿܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܿܕܼܳܪܳܐ ܕܿܥܶܣܪܺܝܢ ܘܦܼܰܪܳܫܳܐ ܡܶܢ ܦܿܰܪ̈ܳܫܰܝ ܐܽܘܡܬܼܳܐ .ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܓܼܒܿܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܿܳܬܿ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܶܐܡܪܶܗ ܚܰܠܝܳܐ ( ܢܳܩܽܘܫܳܐ ) ܗܰܘ ܕܒܼܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܚܰܕܼܘܳܐ ܘܰܦܼܨܺܝܚܽܘܬܼܳܐ ܕܿܐܰܟܿܳܪܳܐ ܘܰܒܼܢܰܝ̈ ܒܿܰܝܬܿܶܗ ܒܿܰܚܨܳܕܼܳܐ ܟܿܰܪ ܕܿܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ :-

ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܿܳܢܝܳܐ ܘܗܳܐ ܚܳܨܽܘ̈ܕܼܶܐ ܒܿܚܰܩܠܳܐ ܦܿܳܠܚܺܝܢ
ܓܿܰܒܼܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܒܿܢܳ̈ܬܼܳܐ ܘܫܰܒܼܪ̈ܶܐ ܐܰܟܼܚܰܕܼ ܚܳܨܕܿܺܝܢ
ܠܒܼܽܘܫܶ̈ܐ ܘܓܼܽܘܫ̈ܡܶܐ ܒܿܕܼܽܘܥܬܿܳܐ ܒܿܪܺܝܟܼܬܿܳܐ ܛܳܒܼ ܬܿܰܠܺܝܠܺܝܢ
ܘܩܳܠ̈ܶܐ ܕܿܕܿܰܘܨܳܐ ܡܶܢ ܦܿܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܿܫܳܘܝܽܘ ܣܳܠܩܺܝܢ
ܟܿܰܦܿܺܝܢ̈ ܟܿܰܦܿܺܝ̈ܢ ܒܿܫܶܒܿ̈ܠܶܐ ܕܿܕܼܰܗܒܼܳܐ ܓܿܕܼܺܝ̈ܫܶܐ ܥܳܒܼܕܺܝܢ
ܘܰܚܕܼܳܪ̈ܳܝܗܽܘܢ ܒܿܙܰܘܥܰܝ̈ ܚܰܕܼܘܳܐ ܦܳܬܼܠܺܝܢ ܪܳܩܕܿܺܝܢ
ܗܳܐ ܬܿܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܝܰܘܡ̈ܶܐ ܥܬܼܺܝܕܼ̈ܶܐ ܟܿܳܢܫܺܝܢ ܚܳܡܠܺܝܢ
ܕܿܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܛܶܠܳܠ ܟܿܰܦܼܢܳܐ ܦܿܽܘ̈ܡܶܐ ܓܿܳܚܟܿܺܝܢ
ܘܟܼܰܕܼ ܒܿܰܫܚܳܩܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܼܶܐ ܛܳܒܼ ܡܶܬܼܒܿܰܣܡܺܝܢ
ܢܩܰܫ ܢܳܩܽܘܫܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܼ ܪܰܡܫܳܐ ܘܩܳܡܘ ܡܶܬܿܬܿܢܺܝܚܺܝܢ
ܟܿܽܠܚܰܕܼ ܒܿܕܼܽܘܟܿܬܼܶܗ ܡܰܪܦܿܶܐ ܠܡܰܓܿܠܳܐ ܘܦܼܳܫܶܛ ܡܨܰܠܶܐ
ܘܫܽܘܒܼܚܳܐ ܒܿܫܶܬܼܩܳܐ ܡܰܣܶܩ ܦܿܽܘܡܶܗ ܠܰܕܼܠܳܐ ܒܿܳܠܶܐ
ܢܳܩܽܘܫܳܐ ܕܿܶܝܢ ܗܰܘ ܕܿܒܼܟܼܶܢܦܿܳܐ ܕܿܥܺܕܿܬܿܳܐ ܥܳܠܶܐ
ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܘܰܒܼܬܼܰܚܢܰܢܬܿܳܐ ܠܢܰܦܼܫܳܐ ܡܳܠܶܐ
ܐܺܝܬܼ ܒܿܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܼܳܐ ܦܿܰܐܝ̈ܳܬܼܳܐ ܘܫܰܦܿܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܕܿܰܪܫܰܡ ܐܶܢܶܝܢ ܒܿܪܶܢܝܶܗ ܪܘܺܝܚܳܐ ܘܰܒܼܡܶܠ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܼܳܐ ܘܰܩܪ̈ܺܝܚܳܬܼܳܐ ܘܒܼܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܪ̈ܓܼܫܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܚܽܘܒܿܳܐ ܠܚܰܝܰܝ̈ ܩܪܺܝܬܼܳܐ
ܬܿܽܘܒܼ ܐܺܝܬܼ ܠܶܗ ܡܶܐܡܪܳܐ ܡܠܶܐ ܬܿܶܢ̈ܚܳܬܼܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܼܶܝܢ ܐܽܘܠܺܝܬܼܳܐ ܕܿܙܰܩܪܶܗ ܒܿܥܽܘܢܕܿܳܢܶܗ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܓܼܪܺܝܓܼܽܘܪܝܽܘܣ ܦܿܰܘܠܽܘܣ ܒܿܶܗܢܰܡ ܚܰܣܝܳܐ ܕܿܒܼܰܓܼܐܕܿ ܘܰܕܼܒܼܰܨܪܗ̈ ܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܣܛ) ܡܚܰܘܶܐ ܒܿܗܳܢܳܐ ܪ̈ܶܓܼܫܰܝ ܚܽܘܒܿܶܗ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܠܐܰܒܼ̈ܳܗܳܬܼܳܐ ܕܿܥܺܕܿܬܿܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܿܳܐ ܪܳܬܼܰܚ ܡܶܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܿܽܘܝܳܢܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܒܿܶܗ ܟܿܰܪܝܽܘܬܼܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܒܼܚܰܢ ܐܰܒܼܺܝܕܼܳܐ:

ܠܡܳܐ ܟܿܰܝ ܠܰܝܬܿ ܠܶܗ ܚܰܪܬܼܳܐ ܠܛܰܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܿܚܰܫ̈ܶܐ
ܕܿܒܶܗ ܡܶܫܬܿܰܢܩܳܐ ܣܽܘܪܝܶܝܽܘܬܼܳܐ ܒܿܢܶ̈ܓܼܕܿܶܐ ܒܿܺܝܫ̈ܶܐ ؟
ܨܰܦܼܪ̈ܳܝܢ ܒܿܛܺܝܢܺܝܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܿܓܼܽܘܢ̈ܚܶܐ ܘܗܳܟܼܘܳܬܼ ܪ̈ܰܡܫܶܐ
ܘܡܰܩܪܒܿܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܒܿܪܺܝܬܼܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ
ܠܳܐ ܐܶܬܼܦܿܰܝܰܓܼ ܨܶܗܝܳܐ ܕܿܣܰܝܦܿܳܐ ܡܶܢ ܕܿܡܳܐ ܕܿܣܳܗܕܿܰܝ̈ܢ
ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܿܰܗܺܝ ܪܽܘܓܼܙܳܐ ܕܿܙܰܒܼܢܳܐ ܒܿܩܰܫܝܽܘܬܼ ܫܶܢ̈ܕܿܳܝܢ
ܘܐܳܦܼܶܢ ܕܿܐܶܬܿܬܿܕܼܺܝܫ ܫܽܘܒܼܗܳܪ ܝܳܬܼܰܢ ܒܿܥܶܩܒܼܳܐ ܕܥܰܒܕܿܰܝ̈ܢ
ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܿܬܿܢܺܝܚ ܥܕܼܰܡܳܐ ܕܿܢܶܬܼܚܦܼܰܪܩܰܒܼܪܰܢ ܒܿܐܺܝܕܼܰܝ̈ܢ
ܣܳܢ̈ܐܶܐ ܚܰܠܨܽܘܗܿ ܠܳܗܿ ܠܝܳܪܬܿܽܘܬܼܳܐ ܕܿܐܰܒܼ̈ܳܗܳܬܼܳܢ
ܘܦܼܳܫܢܰܢ ܛܪ̈ܺܝܕܼܶܐ ܘܰܡܓܼܰܙܰܝ̈ܳܐ ܒܿܐܰܬܼܪ̈ܰܘܳܬܼܰܢ
ܫܰܠܶܛܘ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܕܿܶܚܠܳܐ ܪܗܺܝܒܼܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܼܫܰܬܼ̈ܰܢ
ܥܕܼܰܡܳܐ ܕܿܰܟܼܦܼܰܪܢ ܒܿܓܼܶܢܣܰܢ ܘܠܶܥܙܰܢ ܘܰܡܩܰܕܼܫ̈ܰܬܼܰܢ
ܟܿܽܘܠ ܟܿܡܳܐ ܕܿܫܳܘܰܚ ܐܺܝܠܳܢ ܣܰܒܼܪܳܐ ܒܿܓܼܰܢܰܬܼ ܡܳܬܼܰܢ
ܢܳܪܓܿܳܐ ܕܿܙܰܒܼܢܳܐ ܡܛܰܝܰܒܼ ܠܡܶܥܩܰܪ ܫܳܪ̈ܫܰܝ ܢܶܨܒܿܬܼܰܢ
ܘܟܼܽܘܠ ܟܿܡܳܐ ܕܿܨܳܡܰܚ ܟܿܰܘܟܿܒܼܳܐ ܕܿܢܰܗܺܝܪ ܒܿܰܫܡܰܝ̈ ܣܺܝܥܬܿܰܢ
ܚܰܝܠܳܐ ܓܿܢܺܝܙܳܐ ܡܰܕܼܥܶܟܼ ܠܢܽܘܗܪܶܗ ܠܰܡܟܼܰܡܗܽܘܬܼܰܢ
ܐܺܝܬܼ ܨܽܘܪ̈ܳܬܼܳܐ ܦܿܰܐܝ̈ܬܼܳܐ ܘܫܰܦܿܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܛܰܥܡܳܢܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܢ ܡܨܰܝܰܪ ܠܚܰܣܝܽܘܬܼܶܗ ܒܿܐܺܝܠܳܢ ܣܰܒܼܪܳܐ ܘܢܶܨܒܼܬܼܳܐ ܘܟܼܶܢ ܟܿܰܘܟܿܒܼܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ، ܡܶܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܩܺܝܪ ܥܰܠ ܢܺܝܫܳܐ ܕܿܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒܼ ܕܿܰܣܪܽܘܓܼ، ܘܡܫܰܚܠܶܦܼ ܩܳܦܼܺܝܬܼܳܐ ܐܰܝܟܼ ܬܰܚܘܺܝܬܼܳܐ ܕܿܡܶܬܼܡܰܨܝܳܢܽܘܬܼܶܗ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܶܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܐܳܦܼܶܢ ܠܳܐ ܕܿܟܼܰܪ ܫܡܶܗ ܕܿܚܰܣܝܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬܼ


ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܕܿܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ
ܒܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ

9
ألشعر ألآرامي ألسرياني : الدكتور بشير متي ألطورلي
يمتاز عن ألشعر العربي بكونه يعتمد على تآلف ألنغم وليس ألتفاعيل أي يعتمد على عدد ألحركات في ألبيت ألشعري ، وليس على ألأوتاد وألأسباب لذا فهو أسهل نظماً من ألشعر العربي ، كما أنَّ طول ألحركة وقصرها لا يؤثر في المقطع الشعري أو الدعامة ألشعرية والعناصر ألأكثر سهولة وجمالاً،هي تلك التي تتألف من دعامات متساوية مثل : ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ، ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ، ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘܕ݂ܪܳܢܰܢ ، ويبلغ عدد البحور الشعرية في ألسريانية 18 بحراً ، بدءاً من البحر ألثلاثي الحركات حتى البحر العشريني حركة ، وأكثر ألبحور ألمستعملة هي ألخماسي أي مايعرف ببحر مار بالاي وكنموذج له : ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝܶܐ̈ ::::: ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒ݁ܝܽܘܡ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ، والسباعي أو ما يُعرف ببحرِ مار أفرام وكنموذج له قول مار أفرام : ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܒ݂ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ::::: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ، ܘܰܠܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܡܰܠܶܦ݂ ܫܰܦܺܝܪ ::::::::: ܥܒ݂ܶܕ݂ܳܝܗܝ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ وهذه من أشهر القصائد في ألآرامية ألسريانية ، وقد إستعمل هذا ألبحر كُلٍ من ألسميين ألثلاثة مار إسحق ألآمدي ومار إسحق ألرهاوي ومار إسحق ألأنطاكي أو ألمعروف بألكبير ، أما ألبحر الثالث فهو ألبحر ألأثني عشري أو ما يُعرف ببحر مار يعقوب ألسروجي ويُعرف لدى ألسريان ألمشارقة ببحر مار نرسي ، ولكن ألسروجي لم يستعمل غيره أما نرسي فقد إستعمل بحوراً أخرى وكنموذج له : ܗܰܘ ܕ݁ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒ݁ܶܗ :::::: ܒ݁ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܚܳܙܶܝܬ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܪܳܐ ، وأما أول عروضي سرياني فهو أنطون ألبليغ ألتكريتي من ألقرن ألتاسع وهو مكتشف ألبحر ألثماني ونموذجه قوله : ܚܰܒ݂ܪܰܢ ܡܰܚܶܒ݂ ܫܽܘܼܒ݂ܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ :::::: ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܗܳܐ ܢܰܦ݁ܺܝܩܳܐ وقد وردت القافية عرضاً في شعر ألآباء ألأولين خصوصاً في شعر مار بالاي كما في قصيدته التالية : ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܚܰܣܳܐ ܠܐܰܒ݂ܳܗܰܝܢ ، ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܚܰܣܳܐ ܠܪ̈ܰܒ݁ܳܢܰܝܢ ، ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܚܰܣܳܐ ܠܡܰܠܦ݂ܳܢܰܝܢ̈ ، ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂ܰܝܢ̈ حيث نرى أنَّ الروي هو ألنون، ولكن لم تأخذ شكل القافية في ألشعر ألعربي حيث ألألتزام برويٍ واحد مهما طالت القصيدة ، وُيعتبر مار إنطون الفصيح أول من إستعمل القافية بشكل ملتزم. وقد أفاض ألبحث في كتابه ( معرفة ألفصاحة ) في فنون ألشعر وذلك في مقالته الخامسة من ألكتاب ، كما أنِّ مار سويريوس يعقوب ألبرطلي شرح العروض السرياني في كتابه الديالوغ والمطران قليميس يوسف داود بحث في الدعامات الشعرية في كتابه أللُمعة ألشهية ، كما أنَّ ألأباتي جبرائيل القرداحي بحث في الشعر ألسرياني في كتابه الكنز ألثمين، والبطريرك إغناطيوس أفرام ألأول برصوم كتب عن طبقات الشعراء السريان وقسمَّهم إلى أربع طبقات وكذلك تحدث عن ألميمر والسوغيث والمدراش وألأغراض الشعرية في كتابه أللؤلؤ المنثور، وألمطران مار يوحنا دولباني في كتابه الشعر عند السريان وهو كتاب مفيد جداً لمن يُريد تعلم النظم في أللغة ألسريانية ، وكذلك بحث في ألشعر الأستاذ نزار الديراني في كتابه الكيل الذهبي ، وألملفان فولوس غبريال والدكتور كميل أفرام ألبستاني في كتابهما ألأداب ألسريانية ، وألأب ألبير أبونا تكلم عن البحور الشعرية في كتابه أدب اللغة ألآرامية ، وبحث ألمطران جورج صليبا في الشعر ألسرياني في كتابه مائدة إنطاكية ، والدكتور بشير الطورلي والسيدة أمل أدي بولص في كتاب ألأدب والنصوص لطلبة قسم أللغة ألسريانية كلية أللغات جامعة بغداد ,والدكتور صلاح محجوب في رسالة ألماجستير عن شعر عبديشوع الصوباوي، والسيدة عبير الوالي في رسالة ماجستير في قسم أللغات ألشرقية بجامعة ألأزهر وللأستاذ الدكتور يوسف متي إسحق مبحثاً مختصراً في ألشعر السرياني في مقدمة ديوانه ألسرياني ( ܫܽܘܫܰܢܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܪܳܐ ) وألله نسأل أنْ يرحم ألمتوفين على تعبهم ويحفظ ألأحياء ويزيد من عطائهم ويباركهم خدمة لتراثنا ألآرامي ألسرياني والثقافة ألسريانية إنَّه نِعمَ ألمجيب آمين.
ونقتبس هذه الفقرات عن ألأوزان ألشعرية من كتاب ألشعر عند ألسريان تأليف ألمثلث ألرحمات ألمطران مار فلكسينوس يوحنا دولباني وترجمة ألمرحوم ألأب الخوري برصوم يوسف أيوب
أما عندنا في ألسريانية فلدينا خمسة أقسام للأوزان وهي:-
1) ألبسيط :- وهو ألخالي من ألتقطيع ولا يفصل ألمعنى إنْ إستقر بنهاية ألدعائم ، ولكن يُضاف الكلام إليه، ويتبع ألقراءة والنظرية بآنٍ واحد كقول إنطوان ألبليغ:
ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܛܰܥܡܳܗ̇ === ܠܡܰܕ݁ܰܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݂ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ
ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܦ݂ܰܠܛܳܗ̇ === ܠܰܦ݂ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ
وترجمتها:-
طوبى لمن لم يذق طعم حكمة أليونانيين
طوبى لمن لم يترك بساطة ألرسل
2) أما ألمركب فإنه يتميز عن ألبسيط بتأليفه من دعائم زائدة كقول ألبليغ أيضاً:
ܐܳܘ ܕ݁ܰܝܳܢܝ̱ ܣܰܓ݁ܺܝ ܛܠܺܝܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ
ܡܦ݂ܺܝܣܳܐ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܚܰܛܳܝܳܐ
ܐܳܘ ܦ݁ܳܪܶܩ ܛܠܺܝ̈ܡܶܐ ܚܙܺܝ ܥܽܘܠܒ݁ܳܢܝ̱
وترجمتها:
يا حاكمي إنني مظلومٌ جداً
تتضرع أليك نفسُ ألخاطيء
فيا منجِّيَ ألمظلومين
إنظر إلى نصرتي
3) وأما ألمتغير فيتألف من ألبسيط وألمركب مثال:
ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܠܰܥ === ܘܰܐܚܝܰܢ ܒ݁ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܶܗ
ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܫܩܰܠ=== ܠܰܘܛܬ݂ܰܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܽܘܒ݂̈ܰܘܗ̱ܝ
وترجمتها:
نشكرُ لمَن إحتمل ::: وأحيانا بضرباته
نشكرُ لمَنْ حَملَ ::: لَعنتنا بأشواكه
4) أما ألوزن ألمضاعف : فهو ما قُطع بوسط ألعنصر إما بنقطة أو بمعنى ، ويتركب من عنصرين متساويين أو أكثر ، ويربط بينهما بحروف متجانسة في ألنهاية وبهذا يتميز عن ألبسيط :
ܐܳܘ ܛܰܠܝܳܐ ݂ ܚܙܺܝ ܝܳܬ݂ܳܟ݂ === ܘܒ݂ܰܒ݂ܛܺܝܠܽܘ ݂ ܕ݁ܚܺܝ ܝܳܬ݂ܳܟ݂
ܕ݁ܕ݂ܰܡ ܢܽܘܡܺܝ ݂ ܬ݁ܶܐܚܽܘܕ݂ ܠܳܟ݂=== ܘܟ݂ܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ݂ ܢܶܩܢܽܘܢ ܒ݁ܳܟ݂
ܘܚܺܐܦ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܟ݂ܽܘܣ ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܙܠܳܟ݂=== ܘܡܶܢ ܡܨܪܝܳܐ ݂ ܥܓ݂ܰܠ ܢܰܦ݂ܠܳܟ݂
وترجمتها:
أيها ألصبي إعرف ذاتك ::: وإبتعد بعناية عن ذاتِكَ
فربما يحملكَ ألحقدُ ::: وتربحُكَ كل ألآلام
صُدَّ تياركَ لئلا يُذِّلَكَ ::: فيُسقطك من أمام ألرب
5) أما ألوزن ألأبجدي : فيتألف منْ جُمَلٍ منمقةٍ ، أي مِنْ جُمَلٍ بسيطة بسيطةٍ ومركبةٍ ويقسم إلى قسمين ، ألمحدود بألجمل ألعددية وغير ألمحدود...
أما ألمحدود فيميز ويعرف ألمكان كل حسب ألجمل ، ألكبيرة أو ألصغيرة ، ومنها ما يأخذ مكاناً وتحدد بالعدد فتؤلف ألأناشيد وألمراثي وبقية ألألحان ألمقسمة إلى أبيات مثال:
ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ݂ ܕ݁ܰܛܥܺܝܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ݂ ܟ݁ܽܠ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ
ܚܽܘܪܳܪ ܥܰܒ݂̈ܕ݁ܶܐ ، ܚܽܘܬ݂ܳܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ
ܟ݁ܽܘܠܳܠ ܬ݁ܰܪ̈ܥܶܐ ، ܦ݁ܽܘܢܳܩ ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ
ܐܳܦ݂ ܐܰܪ̈ܓ݁ܘܳܢܶܐ ، ܫܳܪܶܐ ܒ݂ܚܽܘܒ݁ܶܗ ، ܐܰܝܟ݁ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ
هذا هو ألشهر ::: ألحامل كُلَ ألأفراح
حرية ألعبيد ::: فخرَ ألأحرار
زينة ألأبواب ::: بهرجة ألأجسام
ويحل بمحبة ألإرجوان , كأَنَّ على ألملوك
فبدايته ونهايته على وتيرةٍ واحدة ومقاطعه ألوسطية على وزنٍ واحد. أما غير ألمحدود لا يُحفظ مكان ألجُمَل ولا يُحدد عددها ومن هذه وأمثالها تُصاغ ألقصائد.
ثم نكمل لنقول:-
ولكن يجب أن نعرف أنَّ عدد ألبحور في ألسريانية هي ثمانية عشر بحراً وتبدأ من ألبحر ألثلاثي وتنتهي بألبحر ألعشريني .ولكن أكثرها إستعمالاً هي البحر ألسباعي وألمعروف ببحر مار أفرام وألبحر ألخماسي أو ما يعرف ببحر مار بالاي وألبحر ألإثني عشري وألمعروف بألبحر ألسروجي ولدى ألأخوة ألمشارقة يعرف ببحر مار نرسي ولكن مار نرسي إستعمل بحوراً أخرى أما مار يعقوب ألسروجي فنظمه جميعه على هذا ألبحر.
هُنالك تأثير واضح للشعر ألسرياني في ألشعر ألعربي فمثلاً قول مار أفرام : ܡܰܢ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܡܰܠܳܚܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܝܰܡܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܶܗ ، ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܪܳܢܶܐ ܡܰܠܳܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܣܳܥܰܪ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ وترجمته : مَنْ يُعطي ألملاح أنْ يأتي ألنوء حسب رأيه ، إذ يفتكر ألملاح بشيءٍ يفتكر ألنوء بشيءٍ آخر يقابله قول ألمتنبي : ليس كل ما يتمنى ألمرء يُدركه ::: تجري ألر ياح بما لا تشتهي ألسفن وهنا تبدو ألفكرة شبه متطابقة ولا غرابة في أنْ يكون ألمتنبي قد سمع بشعر مار أفرام خصوصاً أنَّه كان يتنقل بين ألشام وألعراق يقول مار أفرام : ܢܽܘܚ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ === ܘܡܶܢ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܩܳܛܠܰܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ، ܒ݁ܥܺܝܬ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ ܦ݂ܳܐܶܫ === ܒ݁ܥܺܝܬ. ܫܽܘܦ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܰܫܝܽܘܠ ܒ݁ܳܠܶܐ وترجمة ألبتين : إسترح من محبة ألمقتنيات ::: ومن ألشهوة قاتلة ألنفس ، طلبتث الغني فإذا هو باقٍ هنا ::: طلبتُ ألجمال فإذا هو في ألهاويةِ بالٍ ، يُقابله قول ألحسن بن ألضحاك من ألقرنينين ألثامن وألتاسع : نزهتُ نفسي عن ألدنيا وزخرفها ::: لافضة أقتني فيها ولا ذهبا ، نفسي ألتي تملك ألأشياء ذاهبةٌ ::: فكيف آسي على شيءٍ إذا ذهبا
، شيء آخر ألشعر ألسرياني أسهل نظماً من ألشعر ألعربي حيث يعتمد على تآلف ألنغم وليس على ألتفاعيل , أما أنَّ أللغة ألسريانية لم تكن مستعملة فهذا جهل مطبق بتأريخ ألأدب حيث كانت أللغة ألسريانية ألآرامية أللغة ألرسمية للدولة ألفارسية ألآخمينية حيث تبنتها عام 359 ق م وعُرفت بآرامية ألمملكة وأليونانية لم تستطع أن تُجاري ألسريانية حيث كانت أللغة ألرسمية لجامعتي نصيبين وألرها وكانت تُدرس أليونانية أيضا فيهما لغرض ألإستفادة من ألترجمة منها إلى ألسريانية ، ومن يستطيع إنكار دور أللغة ألسريانية في إغناء ألعربية بألترجمة من أليونانية عبر ألسريانية إلى ألعربية خصوصاً في بيت ألحكمة في عصر ألمأمون بل لم تزل ألمصطلحات ألعربية ألتي وضعها ألعالم ألسرياني حنين بن إسحق مستعملة في ألطب.
ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܒ݂ܰܠܚܽܘܕ݂ ̣̣̣̣::::: ألمحبة وألمحبة فقط
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ ܚܽܘܼܒ݁ܳܐ :::::: ألإنسان بدونِ مَحَبَّةٍ
ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ::::: ليس إنساناً سَوِّياً
ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܚܶܘܝܳܐ ܩܳܛܽܘܿܠܳܐ ::::: إنَّه ثُعبانٌ قاتِلٌ
ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܣܳܪܽܘܿܚܳܐ :::::: إنَّهُ ذِئبٌ كاسِرٌ
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ ܪܶܚܡܬ݂ܳܐ :::::: ألإنسان من غير ألمودة
ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝܳܐ :::::: ليس إنساناً حَيَّاً
ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܣܰܪܝܳܐ:::: إنَّه مَيْتٌ نَتِنٌ
ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܢܣܰܒ݁ܰܪ ܠܰܢ ܕ݁ܚܽܘܼܒ݁ܳܐ ::::: لذا فلنُبشِرَّنَ بألمحبَّةِ
ܘܢܺܚܶܐ ܒ݂ܫܰܝܢܳܐ ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ :::::: ونحيا بأمنٍ وسلامٍ
ܒ݁ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܼܬ݂ܳܐ ::::: بِوئامٍ وفَرح
ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ :::::: بِدون شقاقاتِ ومُماحكاتٍ
ܒ݁ܠܥܳܕ݂ ܚܰܫܶܐ̈ ܘܛܽܘܪܳ̈ܦ݂ܶܐ :::::: بِدونِ أحزانٍ ومعاناةٍ
ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܐܰܟ݂ܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܶܠܡܳܐ :::: بِدونِ حِقدِ وكراهية
ܚܰܝܶܐ̈ ܡܠܶܝܢ ܟ݁ܽܘܿܠ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳ̈ܐ:::: حياةً ملؤها ألغبطة

10
خاطرة
لوسين كردو

نعم إني أحبك ... وطني
فقد سرقت قلبي ... و بريق عيني ...
حبيبي ... أين أنت ؟؟؟
أخط لك ...

يا كتابي إذا وصلت إليه ... قل له ...؟؟؟
وصف له ما ترى من الوجد عندي وكثرة الشوق
سلام على دار حبيبي ...
ليتني حللت بواديه مكان سلامي ...
سلام تحاكيه رياض الأزاهر ... والعيون السواهر

ترجمة دكتور بشير الطورلي
ܐܺܝܢ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܚܒ̇ܳܢܳܐ ܠܶܟ̣ܝ ܡܳܬ̣ܝ
ܓ̇ܢܰܒ̣ܬ̇ ܕ̇ ܶܝܢ ܠܶܒ̇ܝ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕ̣ܥܰܝ̈ܢܰܝ
ܚܰܒ̇ܺܝܒ̣ܝ ܐܰܝܟ̇ܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܝܟ̇
ܐܶܟ̣ܬ̇ܽܘܒ̣ ܠܶܟ̣
ܐܳܘ ܟ̇ܬ̣ܳܒ̣ܝ ܕ̇ܶܐܢ ܡܛܰܝܬ̇ ܠܳܗ̇ ܐܺܡܰܪ ܠܳܗ̇
ܡܳܐ ܕ̣ܚܳܙܶܝܬ̇ ܡܶܢ ܫܶܓ̣ܡܳܐ ܘܪܰܒ̇ܽܘܬ̣ ܠܶܗܩܳܐ
ܫܠܳܡܳܐ ܠܒ̣ܰܝܬ̇ܳܐ ܕ̣ܚܰܒ̇ܺܝܒ̣ܝ
ܠܘܰܝ ܕ̇ܶܝܢ ܐܶܫܪܶܐ ܒ̇ܳܗ̇ ܚܠܳܦ̣ ܫܠܳܡܝ
ܫܠܳܡܳܐ ܕ̣ܡܳܝܳܐ ܠܶܗ ܓ̇ܰܢܰܝ̈ ܗܰܒ̇ܳܒ̣̈ܶܐ
ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܫܳܗܪ̈ܳܬ̣ܳܐ

11

ألحركات ألسريانية :- كانت ألحركات ألسريانية ألتي تُستعمل قبل إستعمال ألحروف أليونانية من قبل مار ثاوفيل ألرهاوي أي في زمن مار يعقوب ألرهاوي سبع حركات لذا كانت ألألحان دقيقة وليس فيها أي إنحراف ، حيث كان ألتشديد مُستعملاً أيضا مما كان يُكسب أللحن حلاوةً وجمالاً ودقةً ورونقاً .
أما بعد تركنا نحن ألسريان ألمغاربة للحركات ألسريانية ألسبع وإستعمالنا فقط ألحركات ألخمس فقدنا دقة أللفظ وتبعه فقدان جمال أللحن لأنَّ ألألحان كانت موضوعة لتوافق أللفظ حسب ألحركات ألسبع وليس ألخمس ، فقد إختلط لفظ ألعصاص ألقصير بألطويل وأصبح غالبية ألمتحدثين من جميع ألدرجات ألكهنوتية لا يضبطون أللفظ فهم لا يُميزون بين لفظ ألعصاص إذا كان قصيراً أو طويلاً وكذلك حصل بألنسبة لحركة ألرباص حيث إختلط لديهم لفظ ألرباص ألخفيف مع ألرباص ألطويل مما أدى إلى عدم ألدقة في اللفظ بل أنَّ ألبعض من ألشمامسة خصوصاً ألذين لم يدرسوا أللغة ألسريانية يلفظون ألرباص كالحباص مما يؤدي إلى تغيير ألمعنى للكلمة .
وعندما نحاول توضيح ألفرق يعتبروننا أننا نغير في ألتقليد وهذا لا يجوز بل وألبعض يصر على عدم ألقبول بألنصيحة وهذا بألتالي سوف يؤدي إلى ألإرباك في ألأداء ألصحيح للمقطوعة ألتي تُرتل ووضعت ألحانها من قبل ألآباء حسب ألقواعد ألصحيحة .
علماً بأنَّ ألإخوة ألسريان ألمشارقة لا يزالون يستعملون ألحركات ألسريانية ألأصيلة ألتي وضعها مار يعقوب ألرهاوي إلى أليوم بكُلِ صواب .
ولنأخذ مثلاً لحركة ألعصاص ألقصيرة فهي مواضع معروفة كألآتي :-
ܐܶܢܽܘܿܢ ، ܗܶܢܽܘܿܢ ، ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܿܢ ، ܗܳܢܽܘ݂ܢ ، ܗܽܘܢ ، ܟ݁ܽܘܿܢ ، هذه بألنسبة للضمائر وأسماء ألإشارة .
أما ألموضع ألآخر فهو مُضارع ألفعل ألسالم وألنوني وألمضعف وألمهموز مثل ܢܶܟ݂ܬ݁ܽܘܿܒ݂ ، ܢܶܚܽܘܿܬ݂ ، ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ ، ܢܶܐܟ݂ܽܘܿܠ ݂
وكذلك وزن فاعول من إسم ألفاعل مثل ܟ݁ܳܬ݂ܽܘܿܒ݂ܳܐ ، ܐܳܡܽܘܿܪܳܐ ، ܣܳܥܽܘܿܪܳܐ
وكذلك ܟܽܘܿܠ ܘܡܶܛܽܘܿܿܠ
وإلا فالبقية تكون بالعصاص ألطويل أو ألمشبع مثل ܢܩܽܘܼܡ ، ܩܽܘܼܕ݂ܫܳܐ ، ܚܽܘܒ݁ܳܐ
والآن سأوضح حقيقة الحركات :-
يعتبر مؤلفو كتب القواعد السريانية الحركات خمساً في اللهجة الغربية وسبعاً في اللهجة الشرقية فهل هذا هو واقع الحال؟
إن مَن يُدَقِّقُ في سماع المتكلمين يرى عكس ذلك، فالحركات تُقْسَم الى قصيرة (مُطبَقَة) وطويلة (مُشبَعَة).
القصيرة هي: فثُحُ ܦܬܵܚܵܐ وربُصُ كَريُ ܪܒܵܨܵܐ ܟܲܪܝܵܐ وعصُصُ كَرْيُ ܥܨܵܨܵܐ ܟܲܪܝܵܐ
أما الطويلة فهي: زقُفُ ܙܩܵܦ݂ܵܐ وربُصُ أريخُ ܪܒܵܨܵܐ ܐܪܝܼܟ݂ܵܐ وعصُصُ أريخُ ܥܨܵܨܵܐ ܐܲܪܝܼܟ݂ܵܐ وحبُصُ ܚܒ݂ܵܨܵܐ.. والطويلة المشبعة عندما يليها حرف ساكن تلفظ بإطباق أي تصبح قصيرة في لفظها، أي عملياً يصبح عدد الحركات أكثر من عشر. أما إذا تلاها حرف متحرك تلفظ بإشباع. أما الزقاف عند الشرقيين فيلفظ كمد للفتح عندما يليه حرف متحرك ويلفظ كفتح قصير عندما يليه حرف ساكن. وإليكم الأمثلة:

ܦܬܼܵܚܵܐ ܐܲܝ̄ܟ݂ ܒܰܝܰܐ ܒܰܝܰܐ: عَزَّى
ܙܩܵܦ݂ܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܐܲܝ̄ܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: الرب
ܙܩܵܦ݂ܵܐ ܐܲܪܝܼܟܼܵܐ ܐܲܝ̄ܟ݂ ܕܳܕܼܳܐ ܕܳܕ݂ܳܐ: العم
ܪܒܼܳܨܳܐ ܟܲܪܝܵܐ ܐܲܝ̄ܟ݂ ܐܶܡܪܳܐ ܐܶܡܪܳܐ: الخروف، الحَمَلْ
ܪܒܼܳܨܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܐܰܝ̄ܟ݂ ܟܹܐܢܳܐ ܟܹܐܢܳܐ: البار، العادل
ܪܒܼܨܳܐ ܐܰܪܝ݂ܟ݂ܵܐ ܐܰܝ̄ܟ݂ ܥܶܬ݂ܳܐ ܥܸܬ݂ܳܐ: الإفك، الظلم
ܥܨܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܐܰܝ̄ܟ݂ ܙܘܿܦ݁ܳܐ ܙܽܘܿܦ݁ܳܐ: الزوفا (بفاء قاسية)
ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟܼܳܐ ܐܰܝ̄ܟ݂ ܚܘܼܡܳܐ ܚܽܘܼܡܳܐ: الحَر
ܚܒ݂ܳܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܐܱܝ̄ܟ݂ ܩܰܕܝܼܫܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܝܼܫܬܿܳܐ: القديسة
ܚܒ݂ܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟ݂ܳܐ ܐܰܝ̄ܟ݂ ܩܰܕ݁ܝܼܫܵܐ ܩܰܕ݁ܝܼܫܳܐ: القديس

12

نشكرك اللهم لحُسنِّ صُنعك
أُناسٌ نرى فيهم رحمتك
وأخرون يمجدون إسمك
أناس يعكسون صورتك
انهم نعمة من نِعَمِك
ومن لم يقربه وصلك
وابتعد عن وافر ظلَّك
أمنحه من فيضِ نورك
وكن معه بكرمِ عَطفك
يجمعنا مَعاً واسع فُلكَك
ويشملنا كلنا سوي عدلك
موازينُنا لنا، ولكَ حكمك
فلا يعلو قولٌ على قولك
نعم، نعم، نقول سبحانك
نشكرك دوماً لجزيلِ فضلك
د. إشراق نبعة
٦/ شباط/ ٢٠١٩

ترجمة الدكتور بشير الطورلي
ܬܰܘܕ̇ܺܝ ܠܳܟ̣ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܫܰܦ̇ܺܝܪܽܘܬ̣ ܓ̇ܒ̣ܺܝܠܬ̇ܳܟ̣
ܐܺܝܬ̣ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕ̣ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒ̇ܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̇
ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܒ̇ܚܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ̣
ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܰܗܦ̇ܟ̣ܺܝܢ ܠܨܽܘܪܬ̇ܳܟ̣
ܐܺܝܬ̣ܰܝܗܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܛܰܝ̈ܒ̇ܘܳܬ̣ܳܟ̣
ܘܡܰܢ ܕ̇ܠܳܐ ܩܪܶܒ̣ ܠܶܗ ܐܽܘܪܥܳܟ̣
ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢ ܫܦ̣ܺܝܥܽܘܬ̣ ܛܶܠܳܠܳܟ̣
ܗܰܒ̣ܽܘܗ̣ܝ ܡܶܢ ܒ̇ܽܘܗܳܪܽܘܬ̣ ܢܽܘܗܪܳܟ̣
ܘܰܗܘܺܝ ܥܰܡܶܗ ܒ̇ܣܰܓ̇ܺܝܐܽܘܬ̣ ܪܽܘܚܳܦ̣ܳܟ̣
ܡܟ̣ܰܢܫܳܐ ܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ̣ܳܕ̣̈ܶܐ ܪܘܺܝܚܽܘܬ̣ ܩܺܒ̇ܽܘܬ̣ܳܟ̣
ܘܰܡܫܰܘܬ̇ܶܦ̣ܳܐ ܠܟ̣ܽܠܰܢ ܫܰܘܝܽܘܬ̣ ܟ̇ܺܐܢܽܘܬ̣ܳܟ̣
ܡܰܬ̣ܩ̈ܠܳܬ̣ܰܢ ܠܰܢ، ܘܠܳܟ̣ ܕ̇ܺܝܢܳܟ̣
ܠܰܝܬ̇ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕ̣ܡܶܬ̇ܬ̇ܪܺܝܡ ܥܰܠ ܡܰܡܠ̣ܠܳܟ̣
ܐܺܝܢ ܐܺܝܢ، ܢܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒ̣ܚܳܐ ܠܳܟ̣
ܢܰܘܕ̇ܶܐ ܠܳܟ̣ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ̣ ܥܰܠ ܫܦ̣ܺܝܥܽܘܬ̣ ܝܽܘܬ̣ܪܳܢܳܟ̣
[/size]

13

نظرة في شعرنا الآرامي السرياني :-
مِنْ الصعب جداً الإحاطة بجميع الأدباء والكتاب وألشعراء باللغة السريانية ولكن يجب أنْ نذكر بكل إكرام أول عروضي سرياني ألا وهو مار إنطون البليغ في القرن التاسع وهو مؤلف كتاب معرفة الفصاحة والذي أفرد المقالة الخامسة لدراسة فنون الشعر السرياني وهو مستنبط البحر الثماني ومِنْ أوائل الذين إستعملوا القافية في الشعر السرياني ولئن نجد في أشعار مار أفرام السرياني ومار يعقوب السروجي وبصورة خاصة مار بالاي أبياتاً مقفاة .وكذلك المطران مار سويريوس يعقوب بن شكُّو البرطلي الذي درس الشعر السرياني في كتابه الديالوغ وهو من القرن الثالث عشر

من شعرائنا المتميزين في القرن الماضي الذين نظموا بالسريانية الفصيحة الشاعر حنا سلمان وقد كتب بصورة خاصة في الحث على الوحدة بين السريان أما الشاعر فولوس غبريال فقد اشتهر بقصيدته الرائعة اليتيم وكذلك بترجماته من الفرنسية أما عميد الأدب السرياني الشاعر عبدالمسيح قره باشي فبجزالة ألفاظه وخمرياته كما ترجم بعضاً من رباعيات الخيام والشاعر غطاس مقدسي الياس فقد ترك لنا أربعة دواوين شعرية بلغة متينة السبك وهؤلاء تركوا إرثاً شعرياًغنياً طوقوا به جيد السريانية بعقد ثمين وأثروا معجمها بمفردات مستنبطة رقيقة وجزلة وخالية من التكلف وبصور شعرية رائعة وجذابة مما يدل على تمكنهم العالي من اللغة

14

ܫܽܘܚܢܳܐ ܕ݂ܠܶܒ݁ܝ̱
ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܡܰܬ݁ܰܝ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܟ݁ܡܳܐ ܫܽܘ̈ܚܢܶܐ ܒ݂ܠܶܒ݁ܝ̱ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ
ܕ݁ܠܳܐ ܦ݂ܳܪܶܫ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ
ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂
ܘܗܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܪ ܥܰܡ ܩܶܛܠܳܐ
ܗܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ ܕ݂ܠܶܒ݁ܝ̱ ܡܠܶܐ ܪܶܗܠܳܐ
ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݂ܓ݂ܳܕ݂ܶܫ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܡܳܬ݂ܳܐ
ܘܥܳܠܡܳܐ ܛܰܒ݁ܺܝܥ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ ܚܽܘܠܕ݁ܳܐ
ܘܰܡܫܰܐ̈ܠܶܐ ܫܓ݂ܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܶܣܦ݁ܳܐ
ܘܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܰܦ݂ܣܳܩ ܣܰܒ݂ܪܳܐ
ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݂ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟ݂ܽܠܝܽܘܡ !!!

ܣܬܪܠܢܓ݁ ܗܐܝܬܣ

15
ܚܽܘܝܳܕ̣ ܡܶܠܬ̣ܳܐ
ܣܕ̣ܺܝܪ ܒ̇ܝܰܕ̣ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܝܳܐ
ܒ̇ܢܺܝܫܳܐ ܕ̣ܡܳܪܝ ܒ̇ܰܠܰܝ

ܐܶܡܰܬ̣ܝ ܢܶܬ̣ܚܰܝܰܕ̣؟
ܘܬ̣ܶܗܘܶܐ ܡܶܠܬ̣ܰܢ ܚܕ̣ܳܐ؟
ܘܪܶܥܝܳܢܰܢ ܢܗܶܐ ܚܰܕ̣؟
ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܫܰܪܒ̇ܰܢ؟
ܟ̇ܰܕ̇ܽܘ ܠܰܢ ܣܶܕ̈ܩܶܐ!
ܟ̇ܰܕ̇ܽܘ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ!
ܕ̇ܠܰܝܬ̇ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܬ̣ܪ̈ܳܢܶܐ!
ܐܶܠܳܐ ܕ̣ܶܝܢ ܫܶܦ̣ܠܳܐ!
ܘܒ̣ܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ!
ܒ̇ܰܝܢܳܬ̣ ܐܶܡ̈ܘܳܬ̣ܳܐ!
ܘܚܽܘܣܪܳܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ܁!
ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܳܦ̣ ܫܽܘܒ̣ܚܳܐ!

16
يا يَسوعُ ܐܳܘ̱ ܝܶܫܽܘܥ
بقلم الدكتور بشير متي الطورلي ܣܝܳܡ ܕ̊ ܒ̊ܰܫܺܝܪ ܡܰܬ̊ܰܝ ܛܽܘܪܳܝܳܐ

يا يسوعُ إبن ألآب ألسموي كُنْ لنا مُعيناً . ܐܳܘ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܒ̊ܰܪ ܐܰܒ̊ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ
ܡܥܰܕܳܪܳܢܳܐ

يا يسوعُ إبن ألعذراء مريم كُنْ لنا مَلجأً . ܐܳܘ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܒ̊ܰܪ ܒ̊ܬ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܘܺܝ
ܠܰܢ ܒ̊ܶܝܬ̥ ܓ̊ܰܘܣܳܐ

يا يسوعُ ثَبِّتنا بألمحبة وألرجاء وألإيمان . ܐܳܘ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܪܰܪܰܝܢ ܒ̊ܚܽܘܒ̊ܳܐ ܘܣܰܒ̥ܪܳܐ
ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ

يا يسوعُ إرحمنا بفيض رحمتكَ . ܐܳܘ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܪܰܚܶܡܰܝܢ ܒ̊ܰܫܦ̥ܺܝܥܽܘܬ̥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊

يا يسوعُ نَجِّنا من إبليسَ وجنودهِ ألأشرار. ܐܳܘ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܦ̊ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̥ܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ̥ܶܗ ܒ̊ܺܝܫ̈ܶܐ

يا يسوعُ إغمرنا بفيضِ بركاتكَ . ܐܳܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܫܦ̊ܰܥ ܒ̊ܰܢ ܒ̊ܽܘܪ̈ܟ̊ܳܬ̥ܳܟ̥

يا يسوعُ ألطبيب ألسموي إشفِ مرضانا. ܐܳܘ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܣܳܐ ܡܰܪ̈ܥܰܝܢ

يا يسوعُ عافِ متوجعينا . ܐܳܘ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܚܠܶܡ ܣܒ̥ܺܝ̈ܠܰܝܢ

أطلقِ أسرانا ، أعد مخطوفينا ܫܪܺܝ ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝܢ ܘܰܐܗܦ̊ܶܟ̥ ܚܛܺܝܦ̥ܰܝ̈ܢ

أَعِنْ مهجرينا وساعد لاجئينا ܣܰܝܰܥ ܓ̊ܳܠܘܳܝ̈ܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪ ܓ̊ܰܘܣܳܢܰܝ̈ܢ

إسند شيوخنا وعجائزنا ܣܡܽܘܟ̥ ܣܳܒ̥ܰܝ̈ܢ ܘܣܳܒ̥̈ܳܬ̥ܰܢ

إعضد أراملنا وإرعَ أيتامنا ܣܰܝܰܥ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬ̥ܰܢ ܘܰܪܥܺܝ ܝܰܬ̥ܡܰܝ̈ܢ

عَفِّف شبابنا وإحرسهم من مكائد إبليس ܕ݁ܰܟ̊ܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܰܝܢ ܘܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܦ̊ܰܚ̈ܰܝ ܫܺܐܕ̥ܳܐ

قَدِّس نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا بروحك ألقدوس. ܩܰܕ̊ܶܫ ܢܰܦ̥ܫ̈ܳܬ̥ܰܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬ̱ܰܢ ܘܦ̥ܰܓ̥ܪ̈ܰܝܢ
ܒ̊ܪܽܘܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝܫܳܐ

إنشر ألأمن وألسلام وألمحبة في ألعالم. ܦ̊ܪܽܘܣ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒ̊ܳܐ ܒ̥ܥܳܠܡܳܐ

وإنزع ألحقد وألشرَّ وألخصام منه. ܘܰܥܩܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܐܰܟ̊ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܺܝܫܬ̊ܳܐ ܘܰܡܨܽܘܬ̥ܳܐ

لنُمَجِّدَكَ وأَباكَ وروحكَ ألقدوس ألآن وإلى ألأبد آمين. ܢܫܰܒ̊ܚܳܟ̥ ܘܰܐܒ̊ܽܘܟ̥ ܘܪܽܘܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝܫܳܐ
ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ

17
ܫܽܘ̈ܐܠܶܐ ܛܳܪܶܝܢ ܥܰܠ ܒ݁ܳܠܝ
أسئلة تخطرُ على فكري
ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ؟
مَنْ أنا ؟
ܡܰܢܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ؟
مَنْ هُوَ ألله ؟
ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܝܳܨܶܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ؟
بماذا أهتمُ كثيراً ؟
ܘܰܒ݂ܡܳܢܳܐ ܝܳܨܶܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ؟
وبماذا أهتمُ قليلاً ؟
ܠܡܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ؟
لماذا أنا هُنا ؟
ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݂ܝ ܒ݁ܚܰܝ̈ܶܐ ؟
ما هي رسالتي في ألحياة ؟
ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ؟
ماذا أُفيدُ ألآخرين ؟
ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕ݂ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ !
وأسئلة أخري مِثْلُ هذه !
ܦ݁ܽܘܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬ݂݂ ܚܰܕ݂ !
ألجواب هو لدى واحدٍ !
ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ !
لدى ربِّنا يسوع ألمسيح !
ܬ݁ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܠܐܰܝ̈ܳܐ ܘܰܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܡܰܘܒ݁̈ܠܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܟ݂ܽܘܢ !
ألقائل : تعالوا إليَّ يا جميع ألمتعبين وألثقيلي ألأحمال وأنا أريحكم
ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܓ݁ܶܕ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܡܶܢ ܨܶܦ݂ܬ݂ܰܢ !
لذا هَلُمُّوا نذهب إليهِ ونرتاح من هَمِّنا !

18
نتاجات بالسريانية / ܥܺܝܪܽܘܬ̥ܳܐ
« في: 21:03 06/02/2019  »
ܥܺܝܪܽܘܬ̣ܳܐ

ܣܕ̣ܺܝܪ ܒ̇ܝܰܕ̣ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܝܳܐ

ܟ̇ܰܕ̇ܽܘ ܠܰܢ ܣܶܕ̣̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܟ̣ܰܕ̇ܽܘ
ܟ̇ܰܕ̇ܽܘ ܠܰܢ ܣܶܢܐܬ̣ܳܐ ܘܦ̣ܽܘܠܳܓ̣̈ܶܐ ܟ̣ܰܕ̇ܽܘ
ܟ̇ܰܕ̇ܽܘ ܠܰܢ ܐܰܟ̇ܬ̣ܳܐ ܘܶܐܠܡܳܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬ̣ܳܐ
ܗܘܰܝܢܰܢ ܓ̇ܶܝܪ ܒ̇ܶܙܚܳܐ ܘܟ̣ܽܠܶܗ ܡܽܘܝܳܩܳܐ
ܒ̇ܰܝܢܳܬ̣ ܕ̇ܶܝܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܘܟ̣ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬ̣ܳܐ
ܚܣܰܪܢܰܢ ܬ̇ܰܫܥܺܝܬ̣ܰܢ ܘܟ̣ܽܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܰܢ
ܡܳܢܳܐ ܩܰܕ̇ܺܝܢܰܢ ܐܶܠܳܐ ܒ̣ܽܘܕ̇ܳܪܳܐ
ܒ̇ܰܐܪܒ̇ܰܥ ܦ̇ܶܢܝ̈ܳܬ̣ܳܐ ܒ̣ܶܠܥܳܕ̣ ܣܽܘܟ̇ܳܝܳܐ
ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̣ܰܥܒ̣ܰܕ̣̣ܘ ܐܰܒ̣ܳܗ̈ܳܬ̣ܰܢ
ܒ̇ܝܰܕ̣ ܪܳܡܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܽܘܒ̇ ܐܶܢܳܢܳܝܽܘܬ̣ܳܐ
ܢܶܗܦ̇ܽܘܟ̣ ܠܰܢ ܠܗܰܘܢܳܐ ܘܢܶܪܚܰܡ ܠܰܚ̈ܕ̣ܳܕ̣ܶܐ
ܘܢܶܒ̣ܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒ̣ܩܳܢܳܐ ܕ̣ܚܰܘܒ̇ܰܢ
ܢܶܬ̣ܚܰܝܰܕ̣ ܟ̇ܽܠܰܢ ܘܢܶܩܢܶܐ ܥܬ̣ܺܝܕ̣ܽܘܬ̣ܰܢ

ܟܗ ܟܢܘܢ ܚܪܒ ܫܢܬ̣ ܒ̄ܝܛ

19
ܬ̇ܽܘܒ̣ ܥܺܝܪܽܘܬ̣ܳܐ

ܢܶܬ̇ܬ̇ܥܺܝܪ ܢܶܬ̇ܬ̇ܥܺܝܪ ܚܰܒ̇ܺܝ̈ܒ̣ܶܐ
ܘܰܢܥܰܦ̇ܶܩ ܙܶܠܓ̇ܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ
ܘܢܰܗܦ̇ܶܟ̣ ܫܽܘܒ̣ܚܳܐ ܕ̣ܰܐܒ̣ܳܗ̈ܰܝܢ
ܕ̇ܶܐܒ̣ܰܕ̣ܢܰܢ ܒ̇ܰܦ̣ܠܺܝܓ̣ܽܘܬ̣ܰܢ
ܘܰܫܪܰܟ̣ܢܰܢ ܠܠܰܝܬ̇ܳܝܽܘܬ̣ܳܐ
ܒ̇ܡܰܨ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܕܰܕ̣ܠܳܐ ܝܽܘܬ̣ܪܳܢ
ܘܰܒ̣ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕ̣ܠܳܐ ܥܶܠܳܢ̈
ܦ̇ܰܠܶܓ̣ܢ ܓ̇ܽܘܫܡܶܗ ܕ̇ܰܡܫܺܝܚܳܐ
ܘܗܳܕ̣ ܚܛܺܝܬ̣ܳܐ ܣܰܓ̇ܺܝ ܪܰܒ̇ܬ̣ܳܐ
ܢܶܒ̣ܥܶܐ ܫܽܘܒ̣ܩܳܢܳܐ ܕ̣ܡܳܪܰܢ

ܣܕ̣ܺܝܪ ܒ̇ܝܰܕ̣ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܶܘܰܢܓ̇ܠܳܝܳܐ
ܒ̇ܰܫܺܝܪ ܒ̇ܰܪ ܡܰܬ̇ܰܝ ܛܽܘܪܳܝܳܐ

20
نتاجات بالسريانية / ܚܽܘܝܳܕ̥ܳܐ
« في: 13:10 06/02/2019  »
ܚܽܘܝܳܕ̥ܳܐ

ܐܰܚܰܝ̈ ܟ̊ܰܕ̊ܽܘ ܠܰܢ ܣܶܕ̥̈ܩܶܐ
ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܢܶܫܒ̊ܽܘܩ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ
ܥܰܠܡܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦ̊ܽܘܠܳܓ̥̈ܶܐ
ܘܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܳܐ ܡܰܨܘ̈ܳܬ̥ܳܐ
ܡܽܘܢ ܩܰܕ̊ܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܣܶܕ̥̈ܩܶܐ ؟
ܐܶܠܳܐ ܒ̥ܽܘܕ̊ܳܪܳܐ ܒ̥ܥܳܠܡܳܐ
ܗܘܰܝܢܰܢ ܒ̊ܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ
ܒ̊ܰܝܢܳܬ̥ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬ̥ܳܐ
ܚܣܰܪܢܰܢ ܐܰܪܥܰܢ ܐܳܦ̥ ܡܳܬ̥ܰܢ
ܚܣܰܪܢܰܢ ܫܽܘܒ̥ܚܰܢ ܘܐܺܝܩܳܪܰܢ
ܚܣܰܪܢܰܢ ܝܳܪܬ̊ܽܘܬ̥ܰܢ ܪܚܺܝܡܬ̊ܳܐ
ܡܳܢܳܐ ܓ̥ܳܕ̥ܶܫ ܒ̊ܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ؟
ܐܰܪܰܐ ܛܥܰܝܢܰܢ ܬ̊ܰܫܥܺܝܬ̥ܰܢ ؟
ܠܡܽܘܢ ܦ̊ܰܣܶܩܢܰܢ ܐܶܣܳܪ̈ܰܝܢ
ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܬ̊ܳܐ
ܘܠܶܫܳܢܰܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ
ܘܰܐܪܥܳܐ ܦ̥ܐܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܗܰܝ̈ܢ
ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕ̥ܝܶܫܽܘܥ
ܕ̊ܩܰܕ̊ܫܶܗ ܒ̊ܦ̥ܽܘܡܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝܫܳܐ
ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܠܶܠ ܒ̊ܶܗ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ
ܡܰܠܝܰܬ̥ ܚܽܘܒ̊ܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ
ܘܥܰܡ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܶܐ
ܕ̊ܰܐܢܗܰܪܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒ̥ܰܣܒ̥ܪܬ̥ܶܗ
ܡܳܕ̥ܶܝܢ ܦ̊ܠܺܝܓ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܗ̱ܝ
ܠܡܽܘܢ ܡܦ̥ܰܠܓ̥ܺܝܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ؟
ܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܕ̥ ܣܶܢܐܬ̥ܳܐ ؟
ܒ̊ܰܝܢܳܬ̥ܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܗܰܘ̈ܢܶܐ
ܐܰܪܰܐ ܡܶܛܽܘܠ ܫܶܕ̊̈ܳܬ̥ܳܐ ؟
ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܚܽܘܒ̊ܳܐ ؟
ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܗܳܝ ܡܰܟ̊ܺܝܟ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ؟
ܕ̊ܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܒ̊ܰܗ̈ܳܬ̥ܳܐ
ܪܳܡܽܘܬ̥ܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܫܶܦ̥ܠܰܢ
ܢܶܬ̥ܡܰܟ̊ܰܟ̥ ܘܢܶܗܦ̊ܽܘܟ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ
ܘܢܶܒ̥ܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒ̥ܩܳܢܳܐ
ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬ̊ܳܐ
ܘܢܶܫܐܰܠ ܡܶܢܶܗ ܦ̊ܽܘܪܩܳܢܳܐ
ܡܶܢ ܦ̊ܽܘ̈ܠܳܓ̥ܶܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬ̥ܳܐ
ܘܢܰܚܶܒ̥ ܠܰܚ̈ܕ̥ܳܕ̥ܶܐ ܒ̥ܠܶܒ̊ܳܐ
ܫܰܦ̥ܝܳܐ ܠܰܡ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܢܶܟ̥ܠܳܐ
ܘܰܢܦ̣ܰܨܶܐ ܠܥܰܡܰܢ ܛܠܺܝܡܳܐ
ܡܶܢ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ܘܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦ̥ܳܐ

ܣܕ̥ܺܝܪ ܒ̊ܝܰܕ̥ ܡܫܰܡܫܰܢܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܳܐ
ܕ ݂ ܒ̊ܫܝܪ ܡܬ̊ܝ ܛܘܪܝܐ
ܠ ̣ ܟܢܘܢ ܚܪܝ ̣ ܫܢܬ̣ ̣ ܒ̄ܝܛ

21
 
Lousin Kerdo

وقفت يداي عن الكتابة ...
وحتى قلبي توقف عن الخفقان ...
عندما تذكرتك يا حبيبة .....
عيوني ذرفت الدماء بدل الدموع لبعدي عنك يا غالية ....
أشتاق إليك شوق الأرض للمطر ...
أشتاق لأكون بين أحضانك الحنونة ....
و أقبل ترابك الطاهر ....
اشتقت لكل شارع و لكل حي ...
اشتقت لكل دكان و بسطة ....
اشتقت لأرى وجوه أهلك ...
أعرف أن هجر أبنائك عنك أتعبك ...
أعرف أن قسوة قلوب البعض أدماكي ....
ولكنك شامخة شموخ قلعتك ...
راسخة في قلوب أهلك ...
فحبك يا شهباء في قلبي .....
وحياتي كلمة من الحروف ثلاث حاء ولام و باء ....
ترجمة الدكتور بشير الطورلي
ܫܠܺܝ̈ ܐܺܝܕ̣ܰܝ̈ ܡܶܢ ܟ̇ܬ̣ܺܝܒ̣ܬ̇ܳܐ
ܘܳܐܦ̣ ܠܶܒ̇ܝ ܫܠܺܝ ܡܶܢ ܢܩܳܫܳܐ
ܟ̇ܰܕ̣ ܐܶܬ̇ܕ̇ܟ̣ܰܪܬ̇ܶܟ̣ܝ ܚܰܒ̇ܺܝܒ̣ܰܬ̣ܝ
ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܫܚܰܠܝ̈ ܕ̇ܡܳܐ ܚܠܳܦ̣ ܕ̇ܶܡ̈ܥܶܐ
ܡܶܛܽܠ ܒ̇ܽܘܥܕ̇ܝ ܡܶܢܶܟ̣ܝ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ
ܣܳܘܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ̣ܝ ܣܽܘܘܳܚ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܶܛܪܳܐ
ܘܰܠܗܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ̣ܶܝܬ̣ ܡܰܪ̈ܒܥܰܝܟ̇ܝ ܚܰܢܳܢ̈ܶܐ
ܘܶܐܥܰܦ̇ܶܩ ܥܰܦ̣ܪܶܟ̣ܝ ܕ̇ܰܟ̣ܝܳܐ
ܣܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̣ܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܟ̣ܽܠ ܕ̇ܽܘܟ̇ܳܐ
ܣܘܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦ̇ܰܝ̈ ܚܝܳܢܰܝ̈ܟ̇ܝ
ܝܳܕ̣ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܫܽܘܢܳܝ ܒ̇ܢܰܝ̈ܟ̇ܝ ܐܰܠܝܶܟ̣ܝ
ܝܳܕ̣ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܫܝܽܘܬ̣ ܠܶܒ̇ܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܰܕ̣ܡܶܟ̣ܝ
ܒ̇ܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ̇ܝ ܡܪܰܝܰܡܬ̇ܳܐ ܡܪܰܡܝܳܢܽܘܬ̣ ܚܶܣܢܶܟ̣ܝ
ܥܰܡܺܝܩܬ̇ܳܐ ܒ̣ܠܶܒ̇ܰܘ̈ܳܬ̣ ܐ̣ܢܳܫܰܝ̈ܟ̇ܝ
ܚܽܘܒ̇ܶܟ̣ܝ ܐܳܘ ܚܳܠܳܒ̣ ܒ̇ܠܶܒ̇ܝ
ܘܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܠܳܐ ܕ̣ܡܶܢ ܬ̇ܠܳܬ̣ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܢ
ܚܶܝܬ̣ ܘܠܳܡܰܕ ܘܒ̣ܶܝܬ̣

22
نتاجات بالسريانية / حلب
« في: 12:42 06/02/2019  »

Lousin Kerdo

وقفت يداي عن الكتابة ...
وحتى قلبي توقف عن الخفقان ...
عندما تذكرتك يا حبيبة .....
عيوني ذرفت الدماء بدل الدموع لبعدي عنك يا غالية ....
أشتاق إليك شوق الأرض للمطر ...
أشتاق لأكون بين أحضانك الحنونة ....
و أقبل ترابك الطاهر ....
اشتقت لكل شارع و لكل حي ...
اشتقت لكل دكان و بسطة ....
اشتقت لأرى وجوه أهلك ...
أعرف أن هجر أبنائك عنك أتعبك ...
أعرف أن قسوة قلوب البعض أدماكي ....
ولكنك شامخة شموخ قلعتك ...
راسخة في قلوب أهلك ...
فحبك يا شهباء في قلبي .....
وحياتي كلمة من الحروف ثلاث حاء ولام و باء ....
ترجمة الدكتور بشير الطورلي
ܫܠܺܝ̈ ܐܺܝܕ̣ܰܝ̈ ܡܶܢ ܟ̇ܬ̣ܺܝܒ̣ܬ̇ܳܐ
ܘܳܐܦ̣ ܠܶܒ̇ܝ ܫܠܺܝ ܡܶܢ ܢܩܳܫܳܐ
ܟ̇ܰܕ̣ ܐܶܬ̇ܕ̇ܟ̣ܰܪܬ̇ܶܟ̣ܝ ܚܰܒ̇ܺܝܒ̣ܰܬ̣ܝ
ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܫܚܰܠܝ̈ ܕ̇ܡܳܐ ܚܠܳܦ̣ ܕ̇ܶܡ̈ܥܶܐ
ܡܶܛܽܠ ܒ̇ܽܘܥܕ̇ܝ ܡܶܢܶܟ̣ܝ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ
ܣܳܘܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ̣ܝ ܣܽܘܘܳܚ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܶܛܪܳܐ
ܘܰܠܗܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ̣ܶܝܬ̣ ܡܰܪ̈ܒܥܰܝܟ̇ܝ ܚܰܢܳܢ̈ܶܐ
ܘܶܐܥܰܦ̇ܶܩ ܥܰܦ̣ܪܶܟ̣ܝ ܕ̇ܰܟ̣ܝܳܐ
ܣܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̣ܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܟ̣ܽܠ ܕ̇ܽܘܟ̇ܳܐ
ܣܘܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦ̇ܰܝ̈ ܚܝܳܢܰܝ̈ܟ̇ܝ
ܝܳܕ̣ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܫܽܘܢܳܝ ܒ̇ܢܰܝ̈ܟ̇ܝ ܐܰܠܝܶܟ̣ܝ
ܝܳܕ̣ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܫܝܽܘܬ̣ ܠܶܒ̇ܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܰܕ̣ܡܶܟ̣ܝ
ܒ̇ܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ̇ܝ ܡܪܰܝܰܡܬ̇ܳܐ ܡܪܰܡܝܳܢܽܘܬ̣ ܚܶܣܢܶܟ̣ܝ
ܥܰܡܺܝܩܬ̇ܳܐ ܒ̣ܠܶܒ̇ܰܘ̈ܳܬ̣ ܐ̣ܢܳܫܰܝ̈ܟ̇ܝ
ܚܽܘܒ̇ܶܟ̣ܝ ܐܳܘ ܚܳܠܳܒ̣ ܒ̇ܠܶܒ̇ܝ
ܘܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܠܳܐ ܕ̣ܡܶܢ ܬ̇ܠܳܬ̣ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܢ
ܚܶܝܬ̣ ܘܠܳܡܰܕ ܘܒ̣ܶܝܬ̣

23

ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ
ܠܶܫܳܢܳܐ ܕ݂ܩܰܕ݂ܫܶܗ ܡܳܪܰܢ
ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ
ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܟ݂ܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡܶܗ
ܣܳܡܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝ̈ܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ
ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂̈ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܡܰܘܬ݁ܪ̈ܳܢܶܐ
ܐܰܢܗܰܪܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܗܽܘܢ
ܘܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܪ̈ܰܒ݁ܶܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ
ܕ݁ܐܶܫܬ݁ܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ ܢܶܒ݂ܥܗܽܘܢ
ܡܰܝ̈ܳܐ ܨܠܺܝܠܳܐ ܕ݂ܝܰܕ݂̈ܥܳܬ݂ܳܐ
ܘܦܰܝܶܓ݂ܘ ܨܰܗܘܳܐ ܕ݂ܪ̈ܽܘܚܳܬ݂ܗܽܘܢ
ܘܰܪܘܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ
ܕ݁ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ ܕ݂ܡܰܠܦ݂ܳܢܰܝ̈ܢ
ܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ
ܣܶܦ݂ܪ̈ܶܐ ܬ݂ܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕ݂ܝ݁ܰܕ݂̈ܥܳܬ݂ܳܐ
ܫܒ݂ܰܩܘ ܠܰܢ ܪ̈ܰܒ݁ܳܢܰܝܢ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ
ܬ݁ܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬ݂ܡܰܪܶܐ ܒ݂ܗܺܘܢ
ܘܰܢܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܰܢ ܕ݁ܶܐܒ݂ܰܕ݂
ܒ݁ܥܰܡܠܳܐ ܬ݂ܟ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ
ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܐܺܝ̈ܢܶܐ
ܘܢܶܚܣܰܪ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܡܰܢ
ܕ݂ ܒ݁ܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܝ ܒܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܫܢܬ݂ ܒܝܙ

24
هنالك أليوم لهجتان فصيحتان للغة ألسريانية ألغربية وألشرقية أما ألغربية سُميت بألغربية نسبة إلى غرب ألفرات وألشرقية نسبة إلى شرق ألفرات ألغربية تستعملها ألكنيسة ألسريانية ألأرثوذكسية والكنيسة ألسريانية ألكاثوليكية وألكنيسة ألسريانية ألمارونية أما ألشرقية فتستعملها ألكنيسة ألشرقية القديمة وألكنيسة ألآشورية وألكنيسة ألكلدانية ، وتختلف أللهجة ألغربية عن أللهجة ألشرقية فقط في لفظ ألزقاف حيثُ يلفظ لدى ألكنائس ذوات أللفظ ألغربي كالضم ألممال إلى ألفتح مثل حرف O بأللغة ألإنكليزية وأما لدى ألكنائس ذوات أللفظ ألشرقي فيلفظ ألزقاف كمد للفتح وهو ألأقدم كما تختلف أللهجة ألغربية عن ألشرقية بإهمالها للتشديد إلا في بضع كلمات بينما لم تزل ألشرقية محتفظة بألتشديد حسب ألأصل لأنَّ ألتشديد من خصائص أللغات ألسامية كما هو موجود في ألعبرية وألعربية ، كذلك في تركيخ ألباء حيث فُقِدَ لدى مستعملي أللهجة ألغربية ، بينما أفرط مستعملو أللهجة ألشرقية في تخفيفها بحيث تلفظ واواً ، أما حرف P ܦ݁ فقط رُكِّخ في جميع ألألفاظ لدي ألغربيين ويلفظ مقسىً لدى ألشرقيين ما خلا بضع ألفاظٍ أفرطوا في ترقيقها بحيث تُلفظ واوا وبذلك أصبح لدى ألشرقيين ثلاث واوات وهذا حياد عن ألقواعد ألأصلية.

25

ܗܶܪ̈ܓ݁ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ألدروس ألسريانية
ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܬ݂ܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ألكتاب ألثالث
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ألدرس ألأول 1 Lesson
ܐܰܬ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ : ألحروف
يوجد في أللغة ألسريانية إثنان وعشرون حرفاً
ولكن ستة من هذه ألحروف تزدوج في لفظها بحسب قواعد محددة فبذلك يصبح عدد ألحروف ثمانية وعشرون حرفاً
ولكن صورَ ألحروف هي إثنتان وعشرون صورة وألحروف هي :
ܐ ، ܒ݁ ، ܓ݁ ، ܕ݁ ، ܗ ، ܘ ، ܙ ، ܚ ، ܛ ، ܝ ، ܟ݁ ،ܠ ، ܡ ، ܢ ، ܣ ، ܥ ، ܦ݁ ، ܨ ، ܩ ، ܪ ، ܫ ، ܬ݁
أما ألحروف التي تزدوج لفظاً فهي :
ܒ݁ وتلفظ كالباء العربية في حالة القسوة وتلفظ كحرف ( V ) ܒ݂ في حالة أللين
ܓ݁ وتلفظ كالجيم ألمصرية في حالة ألقسوة وكالغين العربية ܓ݂ في حالة أللين
ܕ݁ تلفظ كالدال في حالة القسوة وتلفظ كالذال ܕ݂ في حالة أللين
ܟ݁ تلفظ بالكاف في حالة ألقسوة وتلفظ كالخاء ܟ݂ في حالة أللين
ܦ݁ تلفظ كحرف ( P ) في حالة ألقسوة وتلفظ كالفاء ܦ݂ في حالة أللين
ܬ݁ تلفظز كالتاء في حالة القسوة وتلفظ كالثاء ܬ݂ في حالة أللين
وللتمييز بين لفظ ألحرف قاسياً أو ليناً توضع نقطة فوق ألحرف في حالة لفظه قاسياً ،
ونقطة تحت ألحرف في حالة لفظه لينا كما مُبين فيما سبق .
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܬ݂ܪܰܝܳܢܳܐ ألدرس ألثاني Lesson 2
ألحركات : ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܐܰܘ ܢܩܳܫܳܬ݂ܳ̈ܐ
لدينا في ألسريانية ألغربية أليوم خمس صورٍ للحركات ولكن عملياً فإنَّ عدد ألحركات أكثر مِنْ ذلك بكثير حيث أنَّ ألحركة نفسها
إما أنْ تكون قصيرةٌ مُطبقةً أو طويلةٌ مُشبعةً ،
وألطويلة يُمكن أنْ تصبح قصيرةٌ لفظاً إذا جاء بعدها ساكنٌ وهذا يكون أكثرَ وضوحاً في ألسريانية ألشرقية لوجود ألتشديد فيها
وكذلك لكون ألزقاف يُلفظ بألنصب أي مَدَّ ألفتح حسب ألأصل ، كما هنالك حركاتٌ مختلسةٌ .
صورُ ألحركات وكيفية لفظها:
ܰ ܦ݁ܬ݂ܳܚܳܐ تلفظ كالفتحِ ألعربية
ܳ ܙܩܳܦ݂ܳܐ تلفظ لدينا كألفتحةِ ألممالةِ إلى ألضم أو مثل (O) في لفظة Go, No
ܶ ܪܒ݂ܳܨܳܐ تلفظ كحرف (E) كما في كلمة Egg إذا كانت قصيرة ومثل حرف (E) في كلمة Earn إذا كانت طويلة
ܺ ܚܒ݂ܳܨܳܐ تلفظ كالكسرة العربية قصيرةً أو طويلةً حسب موقعها ، قصيرة إذا جاء بعدها ساكن كما في لفظة ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ قديسة ،
وطويلة إذا جاء بعدها متحرك كما في لفظة ܕ݁ܺܝܢܳܐ ألحُكُم ، ألقضاء .
ܽ ܥܨܳܨܳܐ تُلفظ في مواقع محددة معدودة كألضمة ألعربية ألقصيرة
وكالضمة ألمشبعة ألطويلة أي كالواو في غالبية ألكلمات فهي قصيرة
كما في ܢܶܟ݂ܬ݁ܽܘܿܒ݂ ، ܐܶܢܽܘܿܢ ، ܗܶܢܽܘܿܢ ، ܐܢܬ݁ܽܘܿܢ ، ܠܗܽܘܿܢ ، ܠܟ݂ܽܘܿܢ ، ܟ݁ܳܬ݂ܽܘܿܒ݂ܳܐ
وطويلة في بقية ألمواضع كما في ܬ݁ܚܽܘܼܡܳܐ حدود ، ܩܽܘܼܕ݁ܳܫܳܐ
قُدَّاس وحقها أنْ تلفظ بألتشديد كون ألكلمة مُشتقة من الفعل ܩܰܕ݁ܶܫ قَدَّسَ ألذي هو أصلاً بالتشديد
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܬ݂ܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ألدرس ألثالث Lesson 3
لنأخذ ألأربعة حروف ألولى في ألأبجدية ألسريانية ܐ ، ܒ݁ ، ܓ݁ ، ܕ݁
وألآن نصوغ ألفاظاً وكلمات مِنْ هذه ألحروف :
ܐܰܒ݂ܳܐ ألأب Father
ܒ݁ܳܒ݂ܳܐ ألطفل Baby
ܓ݁ܰܒ݁ܳܐ ألحزب Party
ܓ݁ܒ݂ܳܐ إختار Selected
ܕ݁ܶܒ݁ܳܐ ألدُّب Bear
ܕ݁ܶܒ݁ܳܒ݂ܳܐ ألذبابة Fly
ܓ݁ܰܕ݁ܳܐ ألحظ Luck
ܓ݁ܕ݂ܳܐ شَبَّ Burned
ܕ݁ܳܕ݂ܳܐ ألعم
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ألدرس ألرابع 4 Lesson
لنأخذ أربعة حروفٍ أخرى
ܗ ، ܘ ، ܙ ، ܚ
لنصوغ منها بعض ألكلمات وألألفاظ
ܗܘܳܐ كان , صار Was, Became
ܗܽܘ هو He
ܘܰܙܳܐ إوزة Goose
ܙܘܳܐ إنزوى Isolated
ܙܘܰܙ إفتخَرَ Became proud
ܚܙܳܐ نظر , رأى Saw
ܙܳܚ إحتفل Celebrated
ܙܰܘܚܳܐ إحتفال Celebration
ܕ݁ܰܘܶܕ݂ أزعجَ Annoyed
ܚܰܓ݁ܳܐ مهرجان Festival
ܚܶܙܳܐ شقٌ Crack
ܕ݁ܘܳܐ شَقيَ Wretched
ܐܰܚܳܐ ألأخ Brother
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ألدرس ألخامس 5 Lesson
نأخذ أربعة حروفٍ أخرى :
ܛ ، ܝ ، ܟ݁ ، ܠ
ونصوغ بعض ألألفاظ والكلمات :
ܛܳܒ݂ܳܐ ألصالح Good
ܝܰܘܙܳܐ ألفهد Cheetah
ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ألطاهر Pure
ܠܺܠܝܳܐ ألليل Night
ܐܶܟ݂ܰܠ أكلَ Ate
ܛܘܳܐ شوى Grilled
ܓ݁ܰܘܙܳܐ ألجوز Hazel Nut
ܓ݁ܰܘܳܐ ألمجتمع Society
ܠܰܘܙܳܐ أللوز Almond
ܠܰܗܓ݁ܳܐ ألبخار Steam
ܝܰܗ̱ܒ݂ وهَبَ ، أعطى Gave
ܗܰܒ݂ هَبْ إعطِ Give
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܫܬ݁ܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ألدرس ألسادس 6 Lesson
نأخذ أربعةَ حروفٍ أخرى :
ܡ ، ܢ ، ܣ ، ܥ
ܡܳܢܳܐ ماذا What
ܡܶܢܝܳܢܳܐ العدد Number
ܡܢܺܝ عُدّْ Count
ܢܰܘܡܳܐ ألنوم Sleeping
ܢܳܡ نامَ Slept
ܣܒ݂ܰܥ شَبِعَ Filled
ܣܥܳܐ هَجَمَ Attacked
ܣܰܝܰܥ ساعد، أعان Helped
ܥܰܡܳܐ ألشعب People
ܥܝܳܕ݂ܳܐ العادة
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܫܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ألدرس ألسابع 7 Lesson
نأخذ بقية ألحروف :
ܦ݁ ، ܨ ، ܩ ، ܪ ، ܫ ، ܬ݁
ونصوغ بعضَ ألكلمات وألألفاظ :
ܦ݁ܺܐܪܳܐ ألثمرة Fruit
ܨܰܘܡܳܐ ألصوم Fasting
ܩܰܝܛܳܐ الصيف Summer
ܦ݁ܺܐܩܳܐ ألأخرس Dumb
ܦ݁ܨܳܝܳܐ ألنجاة Saving
ܪܺܝܫܳܐ ألرأس Head
ܫܰܗܪܳܐ ألسهر Vigil
ܫܺܐܪܳܐ ألحرير Silk
ܬ݁ܺܐܢܬ݁ܳܐ ألتينة Fig
ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ألفكر Mind
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܬ݂ܡܺܝܢܳܝܳܐ ألدرس ألثامن 8 Lesson
وألآن نصوغ جملاً بسيطة من ألألفاظ وألكلمات ألتي أخذناها في ألدروس ألسابقة :
ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ثمرةٌ حلوةٌ Sweat Fruit
ܨܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ صومٌ نقيٌ Pure Fasting
ܩܰܝܛܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ صيفٌ حارٌ Hot Summer
ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܦ݂ܺܐܩܳܐ رَجُلٌ أخرسٌ Dumb Man
ܪܺܝܫܳܐ ܪܳܡܳܐ رأسٌ مُرتَفعٌ High Head
ܬ݁ܺܐܢ̱ܬ݁ܳܐ ܚܠܺܝܬ݂ܳܐ تينة حلوةٌ Sweat Fig
ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݂ܪܺܝܟ݂ܳܐ بيتٌ مباركٌ Blessed House
ܝܳܠܽܘܿܦ݂ܳܐ ܟ݂ܰܫܺܝܪܳܐ طالب نشيطٌ Active Student
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܬ݂ܫܺܝܥܳܝܳܐ ألدرس ألتاسع 9 Lesson
ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܢܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒ݁ܬ݂ܳܢܳܝܳܐ ألمذكر وألمؤنث Masculine and Feminine
ألمذكر يكون إما مُذكراً حقيقياً أي لديه مؤنث مِنْ جنسه مثل ألأنسان وألحيوان ،
أو مذكراً معنوياً أي لا مؤنث له مِنْ جنسه إنما أُصطُلِحَ على إعتباره مذكراً ،
وكذلك ألحال بألنسبة للمؤنث ألمعنوي .وعادة يكون ألسم ألمؤنث منتهياً بتاء ألتأنيث .
وألمذكر أسماء ألعلام أي أسماء ألذكور مثل : ܐܰܕ݁ܰܝ ، ܐܳܕ݂ܳܡ ، ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ ، ܡܰܬ݁ܰܝ والتي تدل على شخصٍ معين ،
والمؤنث أسماء ألعلم فهي بدون علامة تأنيث تُميزها مثل : ܡܰܪܝܰܡ ، ܚܰܘܳܐ ، ܪܰܦ݂ܩܳܐ
وألأسماء ألمذكرة ألحقيقية هي : ܐܰܒ݂ܳܐ ألأب Father ، ܐܰܚܳܐ ألأخ Brother ، ܒ݁ܪܳܐ ألأبن Son ، ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ألرجُل Man يُقابلها مؤنثها : ܐܶܡܳܐ ألأم Mother ، ܚܳܬ݂ܳܐ ألأخت Sister ، ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ألإبنة Daughter ،
ومن ألأسماء ألمذكرة أسماء ألحيوان مثل : ܐܰܪܝܳܐ ألأسد Lion ، ܟ݁ܒ݂ܫܳܐ كبش Ram ، ܬ݁ܰܝܫܳܐ تيسٌ He-goat
يُقابلها ܐܰܪܝܽܘܿܬ݂ܳܐ أللبوة Lioness ، ܢܶܩܝܳܐ نعجة Ewe ، ܥܶܙܳܐ عنزة Goat .
وهنالك أسماء مجردة مذكرة مثل : ܐܺܝܠܳܢܳܐ شجرة Tree ، ܚܽܘܒ݁ܳܐ ألحُب Love ، ܕ݁ܺܝܢܳܐ ألحُكُم Judgement
ومن ألأسماء ألمؤنثة أسماء ألحروف ألأبجدية وألمدن وألقرى وأعضاء ألجسم ألثنائية ما عدا ܐܶܒ݂ܪܳܐ جناح Wing ، ܕ݁ܪܳܥܳܐ ذراع Arm ، ܠܽܘܓ݂ܡܳܐ ألفك ألأعلى Upper Jaw ، ܝܰܨܺܝܠܳܐ مرفق Elbow ، ܦ݁ܰܟ݁ܳܐ ألفك Cheek
، ܬ݁ܕ݂ܳܐ ثدي Breast .
وهناك العديد من ألأسماء ألمؤنثة بدون علامة أي بدون تاء ألتأنيث منها : ܐܰܪܥܳܐ ألأرض Earth ، ܚܰܩܠܳܐ ألحقل Field ، ܐܽܘܪܚܳܐ ألطريق Road
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ألدرس ألعاشر 10 Lesson
ܟ݁ܢܽܘܫܝܳܐ ܕ݂ܰܫܡܳܗܶ̈ܐ ܕ݂ܟ݂ܪܳ̈ܢܳܝܶܐ : جمع ألأسماء ألمذكرة :-
هنالك جمع قياسي وذلك بقلبِ حركة ألزقاف ألأخيرة قبل ألفِ ألأطلاق إلى رباص ووضع علامة ألجمع ܣܝܳܡܶܐ̈ وهي نقطتان توضعان فوق ألإسم ألمجموع وفي حالة وجود ( ܪ ) راء في أللفظة يُكتفى بنقطة ثانية مع نقطة ألراء وفي حالة وجود رائين في أللفظة فتوضع ألنقطة على ألراء ألأخيرة .
ܐܺܝܠܳܢܶܐ̈ ألأشجار Trees ، ܓ݁ܰܒ݂ܪܶ̈ܐ ألرجال Men ، ܫܰܪܺܝܪܶ̈ܐ الصادقون أو ألوزراء Trustful, Ministers ، وهنالك بعض ألأسماء لها جمعان جمع قلة حسب القاعدة وجمع كثرة مختلف كما في ألأمثلة ألتالية : ܢܰܗܪܳܐ ألنهر River ܢܰܗܪܶ̈ܐ أنهار Rivers للقلة و ܢܰܗܪܰ̈ܘܳܬ݂ܳܐ بقلب حركة ألزقاف إلى فتاح على ألحرف الذي قبل ألف ألأطلاق وإضافة ܘܳܬ݂ܳܐ ، ܐܰܬ݂ܪܳܐ ألبلد Country ܐܰܬ݂ܪܶ̈ܐ البلدان Countries للقلة ܐܰܬ݂ܪܰ̈ܘܳܬ݂ܳܐ للكثرة.
أما ألصفات ألمذكرة ألناقصة التي تنتهي بألياء فتجمع كألآتي : ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ بار Pure وذلك بنقل حركة الفتاح من ألحرف ألأول إلى ألثاني ووضع علامة ألجمع ܚܰܣܝܳܐ طاهر Clean ܚܣܰܝܳܐ̈ ، أما ألصفات الناقصة ألتي ليست مِنْ هذا ألوزن فتٌجمع بفتح ما قبل ألياء مثل ܛܳܥܝܳܐ ضال Lost ܛܳܥܰܝܳܐ̈ ، ܡܥܰܠܝܳܐ سامٍ High ܡܥܰܠܰܝܳܐ ، أما ألأسماء ألمنتهية بألياء فبعضها يتبع قاعدة ألصفات في جمعه وألبعض لا يتبعها وهذا يُعرف من ألمعاجم .
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ الدرس ألحادي عشر 11 Lesson
تأنيث ألصفة:
ܫܽܘܡܳܗܳܐ ألصفة : هي لفظة تدل على حالة ألموصوف نحو ܛܳܒ݂ܳܐ جَيِّد ، صالح Good ، ܪܰܒ݁ܳܐ عظيم High ، ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ غنيٌ Rich ، ܟ݁ܰܫܺܝܪܳܐ نشيط Active ، ܡܗܺܝܪܳܐ ماهر Expert ، ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ جميل Beautiful .
ألقاعدة العامة لتأنيث ألصفة هي بإسكان آخرها أي ما قبل ألف ألإطلاق وإلحاق تاء مزقوفة بها نحو: ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ صالحة Good ، ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ عظيمة High ، ܥܰܬ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ غَنِيةٌ Rich ، ܟ݁ܰܫܺܝܪܬ݁ܳܐ نشيطة Active ، ܡܗܺܝܪܬ݁ܳܐ ماهِرةٌ Expert ، ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ جميلةٌ Beautiful .
أما الصفات الناقصة التي على وزن ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ طاهر Pure فيُسَكَّن أولها ويحبص ثانيها وتُلحق بها تاء ألتأنيث ألمزقوفة ألمركخة نحو : ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ طاهرة Pure ،ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ مُختار Selected ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ مُختارة Selected .
والصفات التي على وزن ܛܳܥܝܳܐ ضالٌ Lost فيُحبص ثانيها وتكون ألتاو مركخة أيضاً نحو ܛܳܥܺܝܬ݂ܳܐ ضالةٌ Lost وكذلك ألصفات ألمنتهية بنون زائدة مثل ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ أستاذ Instractor ܡܰܠܦ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ استاذة Instractor ، ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܳܐ مُدير Manager ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ مُديرة Manager .
أما ألصفات ألتي على وزن ܦ݁ܳܥܠܳܐ مثل ܪܳܚܡܳܐ صديق Friend فيُربص ثانيها وتكون ألتاء مركخة أي لينة نحو : ܪܳܚܶܡܬ݂ܳܐ صديقة Friend أما إذا كان ثالثها حرف حرف حلق ( ܐ ، ܗ ، ܚ ، ܥ ، ܪ ) فيُفتح ثانيها مثل ܬ݁ܳܪܥܳܐ بواب Door Keeper ، ܬ݁ܰܪܰܥܬ݂ܳܐ بوابة Door Keeper وألصفة تتبع ألموصوف في ألتذكير وألتأنيث وألأفراد والجمع .
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܬ݂ܪܶܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ألدرس ألثاني عشر 12 Lesson
ܟ݁ܽܘܢܳܫ ܫܡܳܗܶ̈ܐ ܘܫܽܘܡܳܗܶ̈ܐ ܕ݂ܫܳܠܡܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܰܘ ܕ݁ܢܶܩܒ݁ܬ݂ܳܐ جمع ألأسماء والصفات ألمنتهية بتاء ألتأنيث
ألقاعدة العامة هي أنْ تُجمع ألأسماء بزقف ما قبل ألتاء نحو : ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ نِعمَة Grace ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳ̈ܐ ، ܙܡܺܝܪܬ݁ܳܐ أُغنية Song ܙܡܺܝܪܳ̈ܬ݂ܳܐ ، ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܬ݁ܳܐ كتابة Writing ، ܥܺܕ݁ܬ݁ܳܐ كنيسة Church ܥܺܕ݁ܳܬ݂ܳ̈ܐ ، ܨܽܘܪܬ݁ܳܐ صورة Picture ܨܽܘܪܳ̈ܬ݂ܳܐ .
أما ألصفات فتُجمع بإعادتها إلى صورة ألمذكرة عموماً وزقف ما قبل ألتاء مثل : ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ بارة Pure ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܬ݂ܳ̈ܐ ، ܚܣܺܝܬ݂ܳܐ طاهرة Holy ܚܰܣܝܳܬ݂ܳ̈ܐ ، ܥܣܰܩܬ݂ܳܐ صعبة Difficult ܥܰܣܩܳܬܳ̈ܐ ، ܬ݁ܩܰܢܬ݂ܳܐ مُتقنة Ordered ܬ݁ܰܩܢܳܬ݂ܳ̈ܐ .
ملاحظة : ألتاء في ألجمع تكون دائمة مركخة أي تُلفظ ثاءً وذلك لوقوعها قبل حركة مشبعة طويلة وهي ألزقاف.
كما يوجد أسماء وصفات تجمع بطرق أخرى وهذا يُعرف من ألرجوع إلى ألمعاجم وكتب ألقواعد ألمفصلة.
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܬ݂ܠܳܬ݂ܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ألدرس ألثالث عشر 13 Lesson
ܚܽܘ̈ܫܳܒ݂ܳܝܶܐ ܡܦ݂ܰܪ̈ܫܶܐ ألضمائر ألمنفصلة Pronouns
ܐܶܢܳܐ أنا للمتكلم ألمفرد ألمذكر والمؤنث I
ܚܢܰܢ نحنُ للمتكلمين مذكراً ومؤنثاً We
ܐܰܢ̱ܬ݁ اَنتَ للمخاطب ألمذكر ألمفرد You
ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ̱ أنْتِ للمخاطبة ألمؤنثة ألمفردة You
ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܿܢ أنتم للمخاطبين والعصاص قصير You
ܐܰܢ̱ܬ݁ܶܝܢ أنتُنَّ للمخاطبات You
ܗܽܘܼ هوَ للغائب ألمذكر He
ܗܺܝ هِيَ للغائبة ألمؤنثة She
ܗܶܢܽܘܿܢ هُم للغائبين والعصاص قصير They
ܗܶܢܶܝܢ هُنَّ للغائبات They
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ألدرس ألرابع عشر 14 Lesson
ܡܶܢܝܳܢܶܐ̈ ألأعداد Numbers
تُقسم ألأعداد إلى مُذكرة ومؤنثة:-
ܡܶܢܝܳܢܶܐ̈ ܕ݂ܶܟ݂ܪܳ̈ܢܳܝܶܐ ألأعداد ألمذكرة ܡܶܢܝܳܢܶܐ̈ ܢܶܩܒ݁ܬ݂ܳܢܳܝܶܐ̈ ألأعداد ألمؤنثة Numbers
ܚܰܕ݂ ::::: واحد ܚܕ݂ܳܐ واحدة One
ܬ݁ܪܶܝܢ ::::: إثنان ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ إثنتان Two
ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ::::: ثلاثة ܬ݁ܠܳܬ݂ ثلاث Three
ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ::::: أربعة ܐܰܪܒ݁ܳܥ أربع Four
ܚܰܡܫܳܐ ::::: خمسة ܚܰܡܶܫ خمس Five
ܫܬ݁ܳܐ ::::: ستة ܫܶܬ݂ ست Six
ܫܰܒ݂ܥܳܐ ::::: سبعة ܫܒ݂ܰܥ سبع Seven
ܬ݁ܡܳܢܝܳܐ ::::: ثمانية ܬ݁ܡܳܢܶܐ ثمان Eight
ܬ݁ܶܫܥܳܐ ::::: تسعة ܬ݁ܫܰܥ تسع Nine
ܥܶܣܪܳܐ ::::: عشرة ܥܣܰܪ عشر Ten
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܚܰܡܫܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ألدرس ألخامس عشر 15 Lesson
ܡܶܢܝܳܢܶܐ̈ ألأعداد Numbers
نُكمل بقية ألأعداد :
ܕ݁ܶܟ݂ܪܳ̈ܢܳܝܶܐ ألمذكرة ܢܶܩܒ݁ܬ݂ܳܢܳܝܶܐ̈ ألمؤنثة Numbers
ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ أحدَ عشر ܚܕ݂ܰܥܶܣܪܶ̈ܐ إحدى عشرة Eleven
ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ إثنا عشر ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶ̈ܐ إثنتا عشرة Twelve
ܬ݁ܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ثلاثة عشر ܬ݁ܳܠܬ݂ܰܥܶܣܪܶ̈ܐ ثلاث عشرة Thirteen
ܐܰܪܒ݁ܰܥܣܰܪ أربعة عشر ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶ̈ܐ أربع عشرة Fourteen
ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ خمسة عشر ܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶ̈ܐ خمس عشرة Fifteen
ܫܬ݁ܰܥܣܰܪ ستة عشر ܫܬ݁ܰܥܶܣܪܶ̈ܐ ست عشرة Sixteen
ܫܒ݂ܰܥܣܰܪ سبعة عشر ܫܒ݂ܰܥܶܣܪܶ̈ܐ سبع عشرة Seventeen
ܬ݁ܡܰܢܰܥܣܰܪ ثمانية عشر ܬ݁ܡܰܢܰܥܶܣܪܶ̈ܐ ثمان عشرة Eighteen
ܬ݁ܫܰܥܣܰܪ تسعة عشر ܬ݁ܫܰܥܶܣܪܶ̈ܐ تسع عشرة Ninteen
ܥܶܣܪܺܝܢ عشرون ܥܶܣܪܺܝܢ عشرون Twenty
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܫܬ݁ܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ألدرس ألسادس عشر 16 Lesson
ܡܶܢܝܳܢܶܐ̈ ܛܶܟ݁ܣܳܢܳܝܶܐ̈ ألأعداد ألترتيبية Ordinal Numbers
ܕ݁ܶܟ݂ܪܳ̈ܢܳܝܶܐ --- ألمذكرة --- ܢܶܩܒ݁ܬ݂̈ܳ̈ܢܳܝܶܐ--- ألمؤنثة --- English
ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ --- ألأول --- ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ --- ألأولى --- First
ܬ݁ܪܰܝܳܢܳܐ --- ألثاني --- ܬ݁ܪܰܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ --- ألثانية --- Second
ܬ݁ܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ --- ألثالث --- ܬ݁ܠܺܝܬ݂ܳܝܬ݁ܳܐ --- ألثالثة --- Third
ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ --- ألرابع --- ܪܒ݂ܺܝܥܳܝܬ݁ܳܐ --- ألرابعة --- Fourth
ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ --- ألخامس --- ܚܡܺܝܫܳܝܬ݁ܳܐ --- ألخامسة --- Fifth
ܫܬ݁ܺܝܬ݂ܳܝܳܐ --- ألسادس --- ܫܬ݁ܺܝܬ݂ܳܝܬ݁ܳܐ --- ألسادسة --- Sixth
ܫܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ --- ألسابع --- ܫܒ݂ܺܝܥܳܝܬ݁ܳܐ --- ألسابعة --- Seventh
ܬ݁ܡܺܝܢܳܝܳܐ --- ألثامن --- ܬ݁ܡܺܝܢܳܝܬ݁ܳܐ --- ألثامنة --- Eighth
ܬ݁ܫܺܝܥܳܝܳܐ --- ألتاسع --- ܬ݁ܫܺܝܥܳܝܬ݁ܳܐ --- ألتاسعة --- Ninth
ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ --- ألعاشر --- ܥܣܺܝܪܳܝܬ݁ܳܐ --- ألعاشرة --- Tenth
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܫܒ݂ܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ألدرس ألسابع عشر 17 Lesson
ܚܽܘ̈ܫܳܒ݂ܳܝܶܐ ܣܒ݂ܺܝܣܶܐ̈ الضمائر ألمتصلة Joined Pronouns
ܝ ---- ي للمتكلم مذكراً ومؤنثاً ----- (I (M,F
ܢ ---- نا للمتكلمين مذكراً ومؤنثاً ----- (We (M,F
ܟ݁ ---- كَ للمخاطب ----- You M
ܟ݁ܽܘܿܢ --- كُم للمخاطبين ----- You P,M
ܟ݁ܝ̱ ---- كِ للمخاطبة ----- You F
ܟ݁ܶܝܢ ---- كُنَّ للمخاطبات ----- You P,F
ܗ ---- ه للغائب ----- He
ܗܽܘܿܢ --- هُم للغائبين ----- They M
ܗ̇ ---- ها للغائبة ----- She
ܗܶܝܢ --- هُنَّ ----- They P,F
ܗܶܪܓ݁ܳܐ ܬ݂ܡܳܢܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ألدرس ألثامن عشر 18 Lesson
ܢܰܩܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ ܚܽܘ̈ܫܳܒ݂ܳܝܶܐ ܣܒ݂ܺܝܣܶܐ̈ ܠܰܫܡܳܗܶ̈ܐ إلحاق ألضمائر ألمتصلة بألأسماء Conection of pronouns with names
ܡܳܬ݂ܝ --------- وطني مذكراً ومؤنثاً ----- My Country
ܡܳܬ݂ܰܢ -------- وطننا مذكراً ومؤنثاً ----- Our Country
ܡܳܬ݂ܳܟ݂ ------- وطنُكَ ----- Your Country M S
ܡܳܬ݂ܟ݂ܽܘܿܢ------ وطنُكُم ----- Your Country M P
ܡܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ------- وطنُكِ ----- Your County F S
ܡܳܬ݂ܟ݂ܶܝܢ------- وطنُكُنَّ ----- Your Country F P
ܡܳܬ݂ܶܗ ------- وطنهُ ----- His Country
ܡܳܬ݂ܗܽܘܿܢ----- وطنُهُم ----- Their Country
ܡܳܬ݂ܳܗ̇ ------ وطنُها ----- Her Country
ܡܳܬ݂ܗܶܝܢ------ وطنُهُنَّ ----- Their Country
ܣܽܘܪܥܳܦ݂ ܦܶܥܠܳܐ ܫܰܠܡܳܐ تصريف ألفعل ألسالم Derivation of normal verb
ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ----كَتَبَ ----Wrote
ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ----كَتَبْتُ ---- I wrote M,F ------------------ ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܢ ، ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܢܰܢ كَتَبنا مُذكراً ومؤنثاً We wrote M,F
ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܬ݂ ----كَتَبْتَ ---- You wrote M ------------------ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܬ݁ܽܘܿܢ كَتَبتُم You wrote M
ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܬ݁ܝ̱ ----كَتَبْتِ ----You wrote F------------------ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܬ݁ܶܝܢ̈ كَتَبْتُنَّ You wrote F
ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ----كَتَبَ ----- He wrote -------------------ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܘ̱ ، ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܽܘܼܢ كَتَبوا They wrote M
ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ ----كَتَبَتْ ---- She wrote----------------- ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܝ̈ ، ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ܶܝܢ̈ كَتَبْنَّ They wrote F
ܚܽܘܼܒ݁ܳܐ ܘܚܽܘܼܒ݁ܳܐ ܒ݂ܰܠܚܽܘܕ݂
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ ܚܽܘܼܒ݁ܳܐ
ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܘܝܳܐ
ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܚܶܘܝܳܐ ܩܳܛܽܘܿܠܳܐ
ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܣܳܪܽܘܿܚܳܐ
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ ܪܶܚܡܬ݂ܳܐ
ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝܳܐ
ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܣܰܪܝܳܐ
ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܢܣܰܒ݁ܰܪ ܠܰܢ ܕ݁ܚܽܘܼܒ݁ܳܐ
ܘܢܺܚܶܐ ܒ݂ܫܰܝܢܳܐ ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ
ܒ݁ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܼܬ.ܳܐ
ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ
ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܚܰܫܶܐ̈ ܘܛܽܘܪܳ̈ܦ݂ܶܐ
ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܐܰܟ݂ܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܶܠܡܳܐ
ܚܰܝܶܐ̈ ܡܠܶܝܢ ܟ݁ܽܘܿܠ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳ̈ܐ
ܬ݁ܪܘܝ ܟ݁ܓ݂ ܢܝܣܢ ܫܢܬ݂ ܒ݁ܝܕ݂

26
ألأسماء ألمركبة في ألسريانية:-
تمتلك ألسريانية خاصية ألتركيب لتوليد أسماء ذات معانٍ جديدة من قبيل ألتوسع في ألمعاني ويمكن ألإستفادة من هذه ألخاصية في توليد ألفاظ ومصطلحات جديدة لتطوير أللغة . وقد إخترت مجموعة من ألألفاظ من معجم مفتاح أللغة تأليف ألراهب ألأب يوقين بيت يعقوب ، ومعجم دليل ألراغبين في لغة ألآراميين تأليف ألمثلث ألرحمة ألمطران يعقوب أوجين مَنَّا سأقدمها تباعاً لفائدة ألأحباء ألمهتمين بأللغة ألسريانية . وحقيقة ألأمر هي نوع من ألإضافة بدون أداة وأليكم بعض ألأمثلة :-
ܒ݁ܰܪ ܐܰܒ݁ܰܐ ܟܽܘܢܳܝ ܐܰܣܺܝܪܳܐ صفة ألأسير
ܒ݁ܰܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܗܕ݁ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܚܶܙܘܳܐ لقب يوسف ألصديق
ܒ݁ܰܪ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܗܕ݁ ܣܳܛܳܢܳܐ ألشيطان
ܒ݁ܰܪ ܐܰܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܗܕ݁ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ إبن ألهلاك يهوذا
ܒ݁ܰܪ ܐܶܓ݁ܳܪ̈ܶܐ ܗܕ݁ ܕ݁ܰܝܘܳܢܳܐ المصاب برؤوس ألأهلة
ܒ݁ܰܪ ܐܳܕ݂ܳܡ ܗܕ݁ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ألإنسان
ܒ݁ܰܪ ܐܳܕ݂ܫܳܐ ܗܕ݁ ܕ݁ܳܡܝܳܝܳܐ ، ܒ݁ܰܪܦ݁ܶܚܡܳܐ ألشبيه
ܒ݁ܰܪ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ : أليف
ܒ݁ܰܪ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ زميل ألمهنة
ܒ݁ܰܪ ܐܽܘܡܬ݂ܳܐ ألمواطن
ܒ݁ܰܪ ܐܽܘܣܺܝܰܐ له ذات ألطبيعة
ܒ݁ܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܕ݁ ܚܳܙܽܘܩܳܐ ، ܡܫܰܢܝܳܢܳܐ ألمسافر
ܒ݁ܰܪ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܬ݁ܰܠܒ݁ܰܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܰܠܒ݁ܫܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݂ܩܽܘܪܫܳܐ كف يُلبس في ألبرد

27
معجم مفتاح أللغة

تأليف ألربان يويقين آل يعقوب ألعوردنيسي رئيس دير مار أوجين بجبل ألأزل في طورعبدين.

صدر عن مطبعة دير مار أوجين معجم مفتاج أللغة ܩܠܝܕ݂ܐ ܕ݂ܠܫܢܐ باللغة ألسريانية وبألخط ألغربي ألسرطو ، ويقع ألمعجم في 1996 صفحة من ألقطع ألكبير ، ويمتاز بكثرة مراجعه ومصادره ألتي إعتمدها وألتي بلغت 124 .
يحتوي على دراسة للحركات ألسريانية حسبما أوردها ألعلامة مار غريغوريوس يوحنا بن ألعبري في كتابه أللمع ܨܶܡܚ̈ܶܐ إضافة إلى جداول لتصريف ألأفعال .
أهم ما في هذا ألمعجم هو إستعماله ألتقشية والتركيخ في جميع ألألفاظ ألتي درسها حسب ألقواعد ألمعروفة.وفي هذا محافظة على أللغة ألسريانية وجرسها ألموسيقي خصوصا بألنسبة لموضوع ألتجانس ألكتابي ( أي أنَّ ألكلمة تحمل نفس ألإملاء ويختلف معناها بألنسبة لتقشية وتركيخ حرف ܒ ܓ ܕ ܟ ܦ ܬ التي تحتويه ).
كما أنه قد أورد ألإشتقاقات بصورة كاملة خصوصاً بألنسبة للمصادر .كما زينه بمجموعة من ألصور ألخاصة بأنواع ألطيور وألأسماك وألحيوانات وبعض ألأشكال ألهندسية وذلك في نهاية كُلِّ حرفٍ زيادة في ألإيضاح.
كما أنَّ ألمعجم شامل بألنسبة للألفاظ أليونانية ألمسرينة وألتي تفتقر أليها معظم ألمعاجم
ما خلا معجم باين سمث ألكنز ألسرياني ومعجم ألمثلث ألرحمات ألمطران مار توما أودو كنز أللغة ألسريانية .
أعتقد أنَّ ألأب يويقين بعمله هذا قد أغنى ألمكتبة ألسريانية بهذه ألتحفة أللغوية ألشاملة ألتي نحن بحاجة ماسة إليها أليوم .
ليباركه ألرب ويُجزل من عطائه.

ألدكتور بشير متي ألطورلي

28
ܥܰܡܰܢ ܛܠܺܝܡܳܐ

شعبنا ألمظلوم
ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܗܳܢ ܛܽܘܪܳܦ݂ܳܐ
يا ربُّ يا ربُّ لماذا هذا ألعذاب
ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܣܶܒ݂ܠܳܐ
يا ربُّ يا ربُّ لماذا هذه ألمعاناة
ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ
يا ربُّ يا ربُّ لماذا هذا ألإضطهاد
ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܥܫܽܘܩܝܳܐ
ربَّاه ربَّاه لماذا هذا ألشقاء
ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܗܶܐ ܢܝܳܚܳܐ
ربَّاه ربَّاه متى تكون ألراحة
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܬ݁ܶܫܠܶܐ ܙܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܡܳܐ
متى يتوقف سفك ألدم
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ
متى يُشرق علينا ضوء ألمحبة
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢ ܪ̈ܺܫܳܢܶܐ
متى يستفيق ضمير ألمسؤولين
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܫܡܰܥ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂݂ܫܰܝܢܳܐ
متى نسمع تراتيل ألسلام
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܪ̈ܕ݂ܺܝܦ݂ܶܐ ܠܒ݂ܳܬ݁ܰܝ̈ܗܽܘܢ
متى يعود ألمضطهدون إلى بيوتهم
ܣܕ݂ܝܪ ܒ݁ܝܕ݂ ܒ݁ܫܝܪ ܡܬ݁ܝ ܛܘܪܝܐ
نظم بشير متي ألطورلي
ܐܪܒܥܐܒ݁ܫܒ݁ܐ ܝܓ ܬܡܘܙ ܫܢܬ݂ ܒܝܘ

29
  
   
ألأوزان ألشعرية عندنا نحن ألسريان :-


 عندنا في ألسريانية فلدينا خمسة أقسام للأوزان وهي:-
1) ألبسيط :- وهو ألخالي من ألتقطيع ولا يفصل ألمعنى إنْ إستقر بنهاية ألدعائم ، ولكن يُضاف الكلام إليه، ويتبع ألقراءة والنظرية بآنٍ واحد كقول إنطوان ألبليغ:
ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܛܰܥܡܳܗ̇ === ܠܡܰܕ݁ܰܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݂ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ
ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܦ݂ܰܠܛܳܗ̇ === ܠܰܦ݂ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ
وترجمتها:-
طوبى لمن لم يذق طعم حكمة أليونانيين
طوبى لمن لم يترك بساطة ألرسل
2) أما ألمركب فإنه يتميز عن ألبسيط بتأليفه من دعائم زائدة كقول ألبليغ أيضاً:
ܐܳܘ ܕ݁ܰܝܳܢܝ̱ ܣܰܓ݁ܺܝ ܛܠܺܝܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ
ܡܦ݂ܺܝܣܳܐ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܚܰܛܳܝܳܐ
ܐܳܘ ܦ݁ܳܪܶܩ ܛܠܺܝ̈ܡܶܐ ܚܙܺܝ ܥܽܘܠܒ݁ܳܢܝ̱
وترجمتها:
يا حاكمي إنني مظلومٌ جداً
تتضرع أليك نفسُ ألخاطيء
فيا منجِّيَ ألمظلومين
إنظر إلى نصرتي
3) وأما ألمتغير فيتألف من ألبسيط وألمركب مثال:
ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܠܰܥ === ܘܰܐܚܝܰܢ ܒ݁ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܶܗ
ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܫܩܰܠ=== ܠܰܘܛܬ݂ܰܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܽܘܒ݂̈ܰܘܗ̱ܝ
وترجمتها:
نشكرُ لمَن إحتمل ::: وأحيانا بضرباته
نشكرُ لمَنْ حَملَ ::: لَعنتنا بأشواكه
4) أما ألوزن ألمضاعف : فهو ما قُطع بوسط ألعنصر إما بنقطة أو بمعنى ، ويتركب من عنصرين متساويين أو أكثر ، ويربط بينهما بحروف متجانسة في ألنهاية وبهذا يتميز عن ألبسيط :
ܐܳܘ ܛܰܠܝܳܐ ݂ ܚܙܺܝ ܝܳܬ݂ܳܟ݂ === ܘܒ݂ܰܒ݂ܛܺܝܠܽܘ ݂ ܕ݁ܚܺܝ ܝܳܬ݂ܳܟ݂
ܕ݁ܕ݂ܰܡ ܢܽܘܡܺܝ ݂ ܬ݁ܶܐܚܽܘܕ݂ ܠܳܟ݂=== ܘܟ݂ܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ݂ ܢܶܩܢܽܘܢ ܒ݁ܳܟ݂
ܘܚܺܐܦ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܟ݂ܽܘܣ ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܙܠܳܟ݂=== ܘܡܶܢ ܡܨܪܝܳܐ ݂ ܥܓ݂ܰܠ ܢܰܦ݂ܠܳܟ݂
وترجمتها:
أيها ألصبي إعرف ذاتك ::: وإبتعد بعناية عن ذاتِكَ
فربما يحملكَ ألحقدُ ::: وتربحُكَ كل ألآلام
صُدَّ تياركَ لئلا يُذِّلَكَ ::: فيُسقطك من أمام ألرب
5) أما ألوزن ألأبجدي : فيتألف منْ جُمَلٍ منمقةٍ ، أي مِنْ جُمَلٍ بسيطة بسيطةٍ ومركبةٍ ويقسم إلى قسمين ، ألمحدود بألجمل ألعددية وغير ألمحدود...
أما ألمحدود فيميز ويعرف ألمكان كل حسب ألجمل ، ألكبيرة أو ألصغيرة ، ومنها ما يأخذ مكاناً وتحدد بالعدد فتؤلف ألأناشيد وألمراثي وبقية ألألحان ألمقسمة إلى أبيات مثال:
ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ݂ ܕ݁ܰܛܥܺܝܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ݂ ܟ݁ܽܠ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ
ܚܽܘܪܳܪ ܥܰܒ݂̈ܕ݁ܶܐ ، ܚܽܘܬ݂ܳܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ
ܟ݁ܽܘܠܳܠ ܬ݁ܰܪ̈ܥܶܐ ، ܦ݁ܽܘܢܳܩ ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ
ܐܳܦ݂ ܐܰܪ̈ܓ݁ܘܳܢܶܐ ، ܫܳܪܶܐ ܒ݂ܚܽܘܒ݁ܶܗ ، ܐܰܝܟ݁ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ
هذا هو ألشهر ::: ألحامل كُلَ ألأفراح
حرية ألعبيد ::: فخرَ ألأحرار
زينة ألأبواب ::: بهرجة ألأجسام
ويحل بمحبة ألإرجوان , كأَنَّ على ألملوك
فبدايته ونهايته على وتيرةٍ واحدة ومقاطعه ألوسطية على وزنٍ واحد. أما غير ألمحدود لا يُحفظ مكان ألجُمَل ولا يُحدد عددها ومن هذه وأمثالها تُصاغ ألقصائد.
ألمقال مأخوذ من كتاب ألشعر عند ألسريان تأليف ألمثلث ألرحمات مار فلكسينوس يوحنا دولباني وترجمة ألمرحوم ألخوري برصوم يوسف أيوب.
ولكن يجب أن نعرف أنَّ عدد ألبحور في ألسريانية هي ثمانية عشر بحراً وتبدأ من ألبحر ألثلاثي وتنتهي بألبحر ألعشريني .ولكن أكثرها إستعمالاً هي البحر ألسباعي وألمعروف ببحر مار أفرام وألبحر ألخماسي أو ما يعرف ببحر مار بالاي وألبحر ألإثني عشري وألمعروف بألبحر ألسروجي ولدى ألأخوة ألمشارقة يعرف ببحر مار نرسي ولكن مار نرسي إستعمل بحوراً أخرى أما مار يعقوب ألسروجي فنظمه جميعه على هذا ألبحر.


30
croseH ܥܰܡܰܢ ܛܠܺܝܡܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܗܳܢ ܛܽܘܪܳܦ݂ܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܣܶܒ݂ܠܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܥܫܽܘܩܝܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܗܶܐ ܢܝܳܚܳܐ

ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܬ݁ܶܫܠܶܐ ܙܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܡܳܐ

ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ

ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢ ܪ̈ܺܫܳܢܶܐ

ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܫܡܰܥ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂݂ܫܰܝܢܳܐ

ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܪ̈ܕ݂ܺܝܦ݂ܶܐ ܠܒ݂ܳܬ݁ܰܝ̈ܗܽܘܢ

ܣܕ݂ܝܪ ܒ݁ܝܕ݂ ܒ݁ܫܝܪ ܡܬ݁ܝ ܛܘܪܝܐ

ܐܪܒܥܐܒ݁ܫܒ݁ܐ ܝܓ ܬܡܘܙ ܫܢܬ݂ ܒܝܘ

31
نتاجات بالسريانية / ܚܽܘܒ݁ܳܐ
« في: 14:36 03/06/2016  »
ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܒ݂ܳܢܶܐ ܠܡܳܬ݂ܳܐ

بألمحبة يُبنى ألوطن

ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܢܣܰܒ݁ܰܪ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ

لذا فلنُبشِرَنَّ بألمحبة

ܘܢܺܚܶܐ ܟ݂ܽܘܠܰܢ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ

ولنحيا كُلنا بألمحبة

ܕ݁ܢܶܒ݂ܢܶܐ ܠܡܳܬ݂ܰܢ ܘܐܰܬ݂ܪܰܢ

لِنَبنِيَنَّ وطننا وبلدنا

32
 ܡܶܢ ܡܶܬ݂ܚܳܐ ܢܰܓ݁ܺܝܪܳܐ ܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܡܶܗܪܰܓ݂ ܐܰܡܢܳܐ ܡܰܚܪܳܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܣܚܳܩ ܕ݁ܰܐܢܛܝܟ݂

ܕ݂ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
كنتُ منذ أمدٍ بعيد أحاول أن أدرس الفن الشعري للشاعر مار إسحق ألأنطاكي وهو من شعراء الطبقة ألأولى وقد كتب شعره على البحر السباعي فقط أي أنه كتب على نفس البحر الذي إبتدعه مار أفرام السرياني وبلغة قريبة من لغة مار أفرام لذا كان هذا سبباً لأختلاط شعره مع شعر غيره من الشعراء الذين نظموا على البحر السباعي خصوصا مار إسحق ألآمدي والذي عاش في فترة قريبة منه ولكن الثابت له كما قلت قصيدته في العلم والتي سأحللها ألآن مع ترجمتها إذ يقول:

ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܡܶܠܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܼܫܳܐ ܕܒܼܶܗ ܡܶܬܼܚܰܝܨܳܐ ܪܰܦܼܝܽܘܬܼܳܗܿ
ܛܰܥܡܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܰܡܡܰܕܶܟܼ ܠܡܰܕܼܥܳܐ ܕܟܼܽܠܝܽܘܡ ܗܳܪܶܓܼ ܒܶܗ
ܫܪܳܓܼܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܝܽܘܠܦܿܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܼܶܗ ܡܶܬܼܢܰܗܪܳܐ ܝܺܕܼܰܥܬܼܳܐ
ܠܰܡܦܺܝܕܼܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܰܕܼܠܶܩ ܒܥܽܘܒ̈ܶܐ ܚܠܺܝܠ̈ܶܐ ܕܬܼܰܪܥܺܝܬܼܳܐ
ܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܼܳܢܰܚ ܡܶܢ ܐܶܕܼܢܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܶܗ
ܫܳܪܶܐ ܠܳܗܿ ܠܠܳܐ ܝܺܕܼܰܥܬܼܳܐ ܒܰܕܼܡܽܘܬܼ ܚܽܘܡܳܐ ܠܰܓܼܠܺܝܕܼܳܐ
ܢܰܦܼܫܳܐ ܕܢܰܦܼܫܳܐ ܝܽܘܠܦܿܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢܶܗ ܩܳܢܝܳܐ ܚܰܝܽܘܬܼܳܐ
ܘܟܼܽܠ ܢܰܦܼܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܠܺܝܚܳܐ ܒܶܗ ܫܠܰܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܺܝܬܬܳܐ ܘܡܰܣܠܰܝܬܿܳܐ

الترجمة:
العلم ملح النفس به يتشددُ ضعفها
هو مذاق سليم يُطيب الفكر الذي يلهج به يومياً
سراج العقل العلم إذ به تستنير المعرفة
بل هو الشمس التي تشرق من ألأذن الى الفكرِ وتُنيره
يُذيب الجهل كما تُذيب الحرارة الجليد
العلم نفس النفس منه تقتني الحياة
والنفس التي لم تُمَلَّحْ به جثةٌ ميتةٌ ومرذولة

نلاحظ شاعرنا قد أخذ صوره من الطبيعة وسَخَرَّ الطبيعة تسخيراً جميلاً فمعروف أن الملح كان يُستعمل لحفظ ألأطعمة من الفساد بل إنَّ ألأكل بدون ملح لا طعم له كذلك النفس من دون علم تكون بدون فائدة ثم يأخذ السراج الذي ينير الظلمة ليلاً فيستطيع أن يقوم ألأنسان بإداء الضروري من أعماله فالفكر بدون العلم فكر أظلم ، الجهل آفة ألآفات بالعلم نخلص من هذه ألآفه ويُشبهها تشبيهاً جميلاً حيث حرارة ودفء العلم يُذيب الجهل كما أن دفء حرارة الشمس يذيب الجليد ليصبح ماء يروي الأنسان من خلال الينابيع وكذلك الأشجار .
نعم الحياة بدون العلم ليست حياةً فالأنسان الميت تنفصل روحه ونفسه عن جسده فيصبح جثة هامدة وإن لم ندفن تلك الجثة سوف تفوح رائحتها الكريهة كذلك تفوح من الجهل رائحة الرذيلة

مار إسحق ألأنطاكي :
إنَّ معظم آثار ما إسحق شعرية وعلى الوزن السباعي وله قصيدة الببغاء والتي تبلغ 2136 بيتاً وألأسهاب والتطويل لا ينتقص من سمو تفكيره ولا جمال تعبيره ويمتاز شعره بألأنسجام والسهولة والرقة والتي بلغت الغاية ، وهي حافلة بفوائد لاهوتية وأدبية ولغوية وطقسية وإجتماعية وهو من فحول الشعراء ومن الطبقة ألأولى وقد ضفرت أشعاره على هامه إكليلاً من ألأعتبار وألأحترام والتقدير ، فيبدو في جميعها : متشعب ألأبحاث كثير ألأنتاج طويل النفس ، ولمؤلفاته قيماً متنوعة ، لما فيها من معلومات في علم الطبيعة والفلك ، كدراسة ألأبراج وغيرها، وهي مصادر ثقة للتأريخ ،لما فيها من وصف زلزال إنطاكية وهدم بيت حور وويلات إنتابت السريان في زمانه ومستندات أدبية لما فيها من إبتكارات تأليف وضوابط لغوية ، ولئن إقتصر نظمه على وزنٍ واحد وهو السباعي ، فقد إبتكر ألفاظاً جديدة وتعابيرأً فريدة .
إن شاعرنا ألأنطاكي كان ذا ملكةٍ شعريةٍ قويةٍ ومتمكناً من لغته ودليل حبك الجملة لديه حبكاً رصيناً ودون تكلف ، بل جاءت كأنها الماء الرقراق تروي الظمأ. ومن ألأمور التي ميزت ألأدباء والشعراء السريان إهتمامهم بالعلم والحث على تحصيله وهذه سمة طبعت معظم ألأدباء السريان فلا نجد شاعراً أو أديباً سريانياً لم يدعو الى مثل هذه ألأمور .

يمتاز مار إسحق ألأنطاكي بتفننه في إختيار صوره الشعرية ومن أهم ما يميزه هو إستعمال (جمع الضدين) فيها كما في قصيدته ( الحسد والنميمة) إذ نسمعه يقول:
ܛܥܰܝܢܳܗܿ ܠܗܳܝ ܡܰܟܿܺܝܟܼܽܘܬܼܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܡܳܪܶܐ ܪܰܒܽܘܬܼܳܐ

ܟܰܕܼ ܐܰܪܡܺܝ ܡܰܝܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ ܘܣܶܕܽܘܢܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬܼ̈ܦܳܬܼܶܗ

ܘܰܐܫܺܝܓܼ ܪ̈ܶܓܼܠܶܐ ܕܰܫܠܺܝܚܶܐ ܘܕܼܺܝܗܽܘܕܼܳܐ ܒܰܪ ܣܶܡܳܠܳܐ

والترجمه هي:
نسينا ذلك التواضع الذي أبداه لنا رب الجلالة
إذ صب ماءً في المرحضة وإإتزر بمنديل
وغسل أرجل التلاميذ ومنهم يهوذا إبن اليسار

نراه في هذه الصورة يبين مدى قوة الرب يسوع وكيف بلغ به التواضع الى غسل أقدام تلاميذه وهو رب المجد في حين ألأنسان العادي يرفض حتى غفران إساءةِ أخيه ألأنسان.

يستخدم شاعرنا مار إسحق ألأنطاكي ( جمع الضدين ) فمثلاً في قصيدته الحث على الصدقات نراه يقول :

ܠܳܐ ܬܶܙܒܶܢ ܠܳܟܼ ܡܶܢ ܚܰܒܼܪܳܟܼ
ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ
ܙܒܼܶܢ ܠܳܟܼ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܥܽܘܡܪܳܐ ܡܚܰܕܶܬܼ ܝܳܪ̈ܽܘܬܼܰܘܗܝ
ܒܛܺܝܡܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܥܳܒܼܽܘܪܳܐ
ܙܒܼܶܢ ܠܳܟܼ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܼܰܪ
الترجمة:
لا تشترِ من زميلك بيتاً
يموت سكانه
بل إشترِ من الله مسكناً
يُجَدِّد ورثته
فبثمنِ بيت زائلٍ
إشترِ بيتاً لا يزول
ففي هذه ألأبيات نراه يقارن بين العمل ألأرضي والذي مثله بالبيت ألأرضي والعمل الروحي والذي غايته السماء فقد شبَّهَ ألأعمال ألأرضية بالبيت الأرضي وألأعمال الروحية بالبيت السموي ومعروف أن الكتاب المقدس قد حث على عمل الخير بقوله إكنزوا لكم كنوزاً في السماء حيث لا سارق يسرق ولا يفسد سوس وهذا ما عناه بالمقارنة بالبيت ألأرضي والسماوي وبطريقة رمزية جميلة وبلغة بسيطة وأسلوب جزل .
إلى أن يقول في نفس القصيدة ما يلي:
ܠܳܐ ܬܶܙܒܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܒܬܼܶܒܼܺܝܠ
ܕܰܫܒܼܳܒܼ̈ܶܐ ܢܟܼܺܝܠ̈ܶܐ ܡܰܐܝܳܐ
ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܩܢܺܝ ܒܶܢܝܳܢܳܐ
ܕܬܼܶܗܘܶܐ ܫܒܼܳܒܼܳܐ ܠܰܣܪ̈ܳܦܼܶܐ
والترجمة:
لا تشترِ بيتاً في عالم
محاط بجيرانٍ غدارون
بل إقتنِ بيتاً في عالمٍ
يجعلكَ جاراً للملائكة
أكمل الصورة بأهمية العمل من أجل الحياة ألأبدية بنفس ألأسلوب الرمزي وهو أيضاً مأخوذ من ألأنجيل المقدس .
أما إسلوبه فقد بدأ البيت ألأول بلا الناهية يليها الفعل المضارع تشتري ولو عدنا الى البيت ألأول في الجزء ألأول من القصيدة نراه قد إستعمل ذات الفعل المضارع مبتدأً بلا الناهية وفي البيت الثاني بدأ بفعل ألأمر إشترِ ويتكرر نفس فعل ألأمر في البيت الرابع .

وألآن لنأخذ هذه الصورة عن عمل الكبرياء في حياة ألأنسان وكيف تدفعه الى إرتكاب المعاصي ناسياً أن الموت سوف يضع حداً لغروره آخذا أيضاً رمزاً من الطبيعة فلنسمعه يقول:
ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܠܳܥܺܝ̈ܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ
ܠܰܐܟܳܪܳܐ ܒܰܚܕܼܳܐ ܚܰܩܠܳܐ
ܘܫܰܪܺܝܘ ܢܳܨܶܝܢ ܚܰܕܼ ܥܰܡ ܚܰܕܼ
ܕܰܐܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ
ܢܚܶܬܼ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܐܡܣܺܝ ܐܶܢܽܘܿܢ
ܘܒܼܰܛܶܠ ܪܰܘܒܳܐ ܕܰܬܼܪ̈ܰܝܗܽܘܢ
ܗܰܟܼܰܢ ܐܺܝܬܼܰܘܗܝ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ
ܕܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܒܰܪܓܿܶܢܣܶܗ
ܡܳܐ ܕܰܣܒܼܰܪ ܕܰܥܠܰܒܼ ܘܰܚܛܰܦܼ
ܕܒܼܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܒܼܫܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ
الترجمة:
كانت هنالك قُلاعتين
لفلاحٍ في الحقل
وأبتدأتا تتخصامان
أيتهما أقوى من زميلتها
هطل المطر ونقعهما
وأبطل صخبهما
هكذا هو ألأنسان
الذي يستعلي على إبن جلدته
عندما يظن أنه غلب وخطف
يأخذه الموت ويحبسه في الهاوية

صورة جميلة أخرى يقارن فيها بأسلوبه الجزل كيف أن ألأنسان مهما تجبر وطغى لا يستطيع الصمود إذ إن هو إلا مِدرة من طين صنعها الخالق ونفخ فيها نسمة الحياة فلماذا هذا التجبر وتلك الكبرياء على أبناء جنسك فتعقل وخذ من تلك القلاعة درساً فإنها لم تصمد أمام المطر وعادت طينا لا شكل له هكذا أنت أمام الموت تعود تراباً الى ألأرض التي أُخذت منها فتبصر.

وهذه قصيدة ثانية له في محبة العلم ومن الجدير بالذكر أن كبار شعرائنا السريان نظموا قصائد عصماء في محبة العلم والحث على السعي إلى تحصيله فلنسمعه ماذا ينثرر منْ دُرَرٍ.
ܪܶܚܡܰܬܼ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ
ܡܰܢܽܘ ܕܰܪܚܶܡ ܝ݀ܘܠܦܿܳܢܳܐ ؟ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ
ܡܰܢܽܘ ܠܺܐܝ ܒܡܰܠܦܼܳܢܽܘܬܼܶܗ ؟ ܘܠܳܐ ܠܐܺܝ ܥܳܠܡܳܐ ܒܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗ̱ܝ
ܡܰܢ ܒܰܓܿܶܢ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ؟ ܕܛܰܠܡܶܗ ܐܰܓܼܪܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܶܗ
ܡܰܢ ܪܰܚܡܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܬܼܝܰܬܰܪ ؟ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܫܰܦܿܺܝܪܳܐ
ܠܡܰܢܽܘ ܓܠܰܙ ܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܼܳܐ ؟ ܘܠܳܐ ܡܠܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒܼ ܠܶܗ ܓܶܐܘ̈ܳܬܼܳܐ
ܐܰܝܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܼܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ؟ ܘܠܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܼܰܘ̈ܗ̱ܝ
ܡܰܢܽܘ ܕܐܰܚܶܒܼ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ؟ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܦܳܩܽܘܕܼܳܐ
ܡܰܢ ܐܰܪܡܺܝ ܡܠܽܘܐܳܐ ܨܶܐܕܼܰܘܗ̱ܝ ؟ ܘܠܳܐ ܥܰܦܼ ܘܬܼܰܠܶܬܼ ܫܳܡܽܘܢܶܗ
ܡܰܢ ܐܘܓܰܪ ܥܰܡ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ؟ ܘܐܰܓܼܪܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܢܣܰܒܼ ܡܶܢܶܗ
ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ؟ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ

الترجمة:
مَنْ ذا الذي أحبَّ العلمَ ؟ ولم يكن محبوباً من كل أحد
مَنْ ذا الذي كَدَّ في تعليمه؟ ولم يكِدَ العالم في مديحه
مَنْ ذا الذي تَذّمَّرَ من العلم؟ كأنَّه غمطه حقَّ قراءتِه
مَنْ ذا الذي أحبه ؟ ولمْ ينتفع من عشرته الكيسة
مَنْ ذا الذي حرمه ألغلات (ألأموال)؟ ولم يُغدِق عليه أضعاف الخيرات
مَنْ ذا الذي صار له تلميذاً ؟ ولمْ يصِرْ له الملوك تلاميذ
مَنْ ذا الذي أحبَّ عشرته ؟ ولمْ يضحَ في العالمِ أميراَ
مَنْ ذا الذي أودع لديه مبلغاً؟ ولم يُضاعف ويُثَلِثْ درهمَهُ
مَنْ ذا الذي عمل عند العلم أجيراً ؟ فتقاضى منه أجرةَ زهيدةً
تُرى متى ( اينَ) كان العلم جائراً؟ حتى يهرب المرء من خدمته

نجده في هذه القصيدة يبدأ البيت بالسوآل أي ألأستفهام والجواب بأداة النفي لتوكيد ذلك الجواب وهو أسلوب لجلب إنتباه السامع وفي جميع ألأبيات ، شيءُ آخر نراهُ هنا ألا وهو التكرار وهو فن تميز به شعرائنا السريان خصوصاً مار أفرام نبي السريان وشمسهم وفي هذا دليل على تمكنه العالي من لغته حيث ألأستعارات والتشبيهات الكثيرة والصور الشعرية المتنوعة .

إنَّ قصيدته في محبة العلم طويلة وفي أحدِ أقسامها يلجأ إلى أسلوب المحاورة بين الأستاذ وتلميذه نختار منها بعض ألأبيات لنرى مآثره الكثيرة في مجال الحث على إقتناء العلم حيث يقول:

ܐ̱ܡܰܪ ܠܺܝ ܪܰܒܿܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܒܛܰܥܡܳܐ ܠܡܺܐܠܰܦܼ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ ؟
ܘܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܣܰܒܼ ܠܺܝ ܐܰܝܟܼ ܕܰܒܼܟܼܰܝܠܳܐ ܝܽܘܠܦܿܢܳܐ ؟
ܠܡܳܐ ܢܳܒܼܰܥ ܠܶܗ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܣܰܓܿܺܝܐܳܐ ؟
ܘܦܳܓܼܰܥ ܠܺܝ ܒܶܗ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܼܥܺܝܬܼ ܝܽܘܬܼܪܳܢܳܐ؟
ܠܡܳܐ ܡܶܬܼܝܰܠܕܳܐ ܠܳܗܿ ܒܨܳܬܼܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܼܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ ؟
ܘܡܶܬܼܡܰܛܶܐ ܠܶܗ ܝܳܠܽܘܦܼܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒܼ ܢܶܗܘܶܐ ܒܽܨܽܘܝܳܐ؟
ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬܼ ܠܶܗ ܠܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܕܽܘܟܿܬܼܳܐ ܕܫܶܠܝܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܶܗ؟

والترجمة:
قُلْ لي يا أستاذ هل يجب أن أتعلم بشغف؟
أو قليلاً قليلاً أخذه كما بمقياس العلم ؟
أو هل أن كثرة العلم تُنتج المماحكات ؟
أو هل أصادف به الخسارة حيث طلبتُ الربح؟
أمْ أن كثرة القراءة تَلِدُ المباحثات؟
وبذا يقربُ للتلميذ أنْ يصبحَ باحثاً؟
أو هل للعلم مكان أنَّ الصمت يُفيدَهُ؟

نرى في هذه ألأبيات أنه يبدأ البيت بأدأة ألأستفهام (ܠܡܳܐ) وهي أدأة إستفهام إستفسارية يريد من خلال الجواب عليها أن يعرف كيف عليه أن يكتسب العلم وما هي سلبيات ألأستزادة من العلم ونجد أيضاً علامة مميزة لديه هي التكرار ليشد السامع اليه وكلماته واضحة ولكنها في الوقت نفسه تحتاج الى التمعن فيها لأنها تحوي الكثير من المعاني الخفية أي أنها تحتاج الى القراءة بين السطور .
هذا ألأسلوب يُعرف بالسهل الممتنع ، ونلاحظ أيضاً أنه إستخدم أداة ألأستفهام تلك بين بيتٍ وآخر وفي بداية البيت .

له أيضاً قصيدة رقيقة ورائعة في الطلبات وضرورة أن تكون الطلبة مقرونة بالصدقات فهو يُشبِّه بالملح الذي يوضع على الذبيحة حيث كان الملح يُستعمل لحفظ الطعام ومن دونه كانت تتلف أما إذا لم يرافقها الملح فلن تبقى طويلاً كذلك الطلبة أو الصلاة إنْ لم تقترن بالصدقة والعطاء تكون بدون فاعلية فلنسمع ما يقول :

ܕܥܰܠ ܒܳܥܘ̈ܳܬܼܳܐ
ܣܶܪܝܰܬܼ ܡܶܠܚܳܐ ، ܘܰܦܼܟܼܰܗ ܠܶܗ ܐܳܦܼ ܗܽܘ ܕܶܒܼܚܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܼܰܢ
ܡܳܪܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܦܰܩܶܕܼ ܕܟܼܽܠܗܽܘܢ ܕܶܒܼܚ̈ܶܐ ܢܶܬܼܡܰܠܚܽܘܢ
ܨܠܽܘܿܬܼܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܼܡܰܠܚܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܼ ܚܽܘܒܳܐ ܒܰܨܠܽܘܿܬܿܰܢ
ܡܶܠܚܳܐ ܕܒܼܳܥܽܘܬܼܳܐ ܙܶܕܼܩܬܼܳܐ ܘܠܰܝܬ ܙܶܕܼ̈ܩܳܬܼܳܐ ܒܒܼܳܥܽܘܬܼܰܢ
ܕܶܒܼܚܳܐ ܡܶܠܚܳܐ ܬܳܒܼܰܥ ܗ̱ܘܼ ܐܳܦܼ ܒܳܥܽܘܬܼܳܐ ܙܶܕܼ̈ܩܳܬܼܳܐ
ܘܰܕܼܠܶܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܚܳܐ ܠܕܼܶܒܼܚܳܐ ܬܠܰܘܶܐ ܙܶܕܼܩܬܼܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܼܳܐ
ܠܳܐ ܥܳܐܿܠܳܐ ܚܕܼܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܼܶܝܗܿ ܠܪܰܘܡܳܐ ܨܠܽܘܬܼܳܐ ܕܠܳܐ ܙܶܕܼܩܬܼܳܐ
ܠܬܼܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܝܳܕܼܰܥ ܬܰܪܥܳܐ ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐ̱ܢܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒܼ ܐܰܬܼܪܳܐ
والترجمة:
فسد الملح ، وفقدت الطعم ذبيحة صلاتنا
أمر سيد القرابين أنْ تًملح كل الذبائح
الصلاة تُملح بالمحبة وصلاتنا من دون محبة
ملح الطلبة الصدقة ولا صدقات بطلبتنا
كما أن الذبيحة تحتاج الملح هكذا الطلبة الصدقات
وكما يرافق الملح الذبيحة تُرافق الصدقة الطلبة
لا تدخل واحدة لوحدها الى العلاء الصلاة من دون الصدقة
إذ أن الباب يعرف كلتيهما فيفسح لهما المجال

صور جميلة ومقارنة بديعة يبين من خلالها أهمية الترابط بين الصلاة والصدقة بأسلوب رمزي أخاذ إنه فنان يرسم بقلمه لوحة فنية رائعة تسبح بك في عالم الروح عالياً ، أما فنياً نلمح ما يُشبه القافية في ألأبيات الأربعة ألأولى حيث الروي هو النون ، أما ألأبيات الثلاثة التي تليها فهي تأء التأنيث ، وفي هذا دليل أنَّ شعراءنا كانوا قد عرفوا نوعا من القافية ولو بشكلٍ جزئي , وسيد هذا الفن هو مار بالاي إسقف بالش في طلباته .

وله عدة قصائد في التوبيخ نختار واحدة منها لأنها تمتاز عن غيرها بإسلوبها الفني المتميز حيث يبدأ صدرالبيت ألأول بكلمة ( ܐܺܝܬܼ ) وصدرالبيت الذي يليه بكلمة (ܦܰܩܳܚ) وأما عجز البيت فيعطفه على الصدر بأدآة العطف الواو ، وهكذا دواليك الى نهاية القصيدة والتي تبلغ 22 بيتاً أي على عدد حروف اللغة السريانية ألبالغة 22 حرفاً ، وفيها صور شعرية زاهية ألألوان يمزج فيها الطبيعة من حقول وحنطة وكروم وقطعان الغنم والخمر والزيت والخيل في لوحة نادرة فلنسمعه يقول:
ܕܥܰܠ ܡܰܟܿܣܳܢܽܘܬܼܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܙܳܪܰܥ ܚܰܩ̈ܠܳܬܼܳܐ ܘܗܳܐ ܙܳܪܰܥ ܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܼܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܙܪܽܘܥ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܠܳܐ ܕܗܳܐ ܙܳܪܰܥ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܢܨܺܝ̈ܒܼܶܐ ܘܗܳܐ ܥܳܩܰܪ ܓܽܘܦܼܢܰܝ̈ ܡܳܪܶܗ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܨܽܘܒܼ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܩܽܘܪ ܟܰܪܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܙܳܪ̈ܰܝ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܗܳܐ ܩܢܶܐ ܠܶܗ ܓܙܳܪ̈ܰܝ ܪܽܘܓܼܙܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܢ̈ܩܰܘܳܬܼܳܐ ܘܠܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܠܶܗ ܗܶܪ̈ܳܬܼܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܘܗܳܐ ܥܳܐܶܦܼ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܺܝܢܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܕܰܢܟܼܰܣܶܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܠܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܟܺܝ̈ܣܶܐ ܨܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܨܪܺܝܪ ܠܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܼܺܐܒܼܳܐ ܩܰܕܼܡܳܐ ܘܠܳܐ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦܼ ܕܽܘܘܳܢܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܒܚܶܨ̈ܒܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܣܳܡܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܚܰܡܽܘܨܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܥܨܺܪܳܐ ܘܪܽܘܓܼܙܳܐ ܥܳܨܰܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ
ܦܰܩܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܢܺܝܚܶܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܓܼܙܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܒܼܺܝܫܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܐܳܟܼܶܠ ܕܰܢܫܺܝܦܼܳܐ ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܟܶܠ ܓܰܕ̈ܕܶܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܢܶܐܟܼܽܘܠ ܘܠܳܐ ܢܰܛܥܶܡ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܠܐܰܚܽܘܗ̱ܝ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܠܳܒܼܶܫ ܪ̈ܰܟܺܝܟܼܶܐ ܘܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܫ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟܼ ܣܰܣܦܿܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܼܡܰܟܰܟܼ ܕܗܳܐ ܡܽܘܟܳܟܼܶܗ ܕܳܩܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘܼ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܪܳܟܼܶܒܼ ܥܰܠ ܪ̈ܰܟܼܫܳܐ ܘܗܳܐ ܪܟܼܺܝܒܼܳܐ ܠܶܗ ܪܳܡܽܘܬܼܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܘܳܬܼܳܐ ܘܠܳܐ ܕܗܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕܼ ܢܰܦܼܫ̈ܳܬܼܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܰܒܼ̈ܕܶܐ ܟܒܼ̈ܺܝܫܶܐ ܘܗܳܐ ܦܿܳܠܰܚ ܗܽܘ ܠܰܚܛܺܝܬܼܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܼܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ
والترجمة :-
هنالك من لا يزرع حقولاً ولكنه يزرع كلَّ الرذائل
فكان ألأولى به أن يزرع حنطةً مِنْ أن يزرع زؤآناً
هنالك مَنْ لم يغرس كرماً ولكنه يقتلع جفنات سيده
فكان ألأحرى به أنْ يغرس غروما لا أن يقتلع كرم سيده
هنالك من لا يمتلك قطعان غنمٍ وقد إقتنى قطعان الغضب
فكان ألأليق به أنْ يقتني نعاجاً لا أن يتمرس بالخصومات
هنالك مَنْ لا ثيابَ مُبطنة له ولكنه يُبطن كلمات الدينونة
فكان ألأجدى له يرتدي ثياباً مِنْ أنْ يشتمَ ألآخرين
هنالك من ليس له أكياساً مصرورة ولكنه قد صَرَّ ألإثمَ في قلبه
فكان ألأنفع له أن يبقى في مرضه ألأول ولا يزداد شقاءً
هنالك مَنْ ليس له خمر في الدنان بيد أن فكره مُتَرعٌ حسداً
فكان ألأوفق أنْ يقتني خمراً حلواً وليس حسداً حامضاً
هنالك منْ لم يعصر زيتاً ويعتصرُ فكرهُ غضباً
فكان ألأفضل أن يملك زيتاً طيباً من أنْ يضمر غضباً مريراً
هنالك مَنْ لم يأكل خبزاً ناشفاً ويُطعمَ ألآخرين علقماً
فكان خليقاً به أن يأكل خبزاً ولا يُطعم أخاه حنظلاً
هنالك مَنْ لا يلبسُ ثياباً ناعمة لكنَّ كلماته كالسيف ماضية
فكان خيراً له ألا يتواضع مِنْ أنْ يكون تواضعه خنجراً
هنالك من لا يركب الخيل وقد ركبته الكبرياء
فكان ألأصلح له أن يركب البهائم من أنْ يستعبد النفوس
هنالك مَنْ ليس له عبيد أرقاء وهو يخدم الخطيئة
فكان ألأنسب أنْ يكون سيداً ولا يكون عبداً شريراً

نلاحظ في هذه القصيدة عدة أمور منها:
1) في البيت أستعمل الفعل زرع (ܙܳܪܰܥ) ثلاث مرات في البيت ألأول مرة في الصدر ومرة في العجز ومرة في عجز البيت الثاني وهي في حالة الحاضر والذي يقابله في العربية صيغة إسم الفاعل وعاد وإستعمله في صدر البيت الثاني في حالة المضارع.
2)الدعامة ألأولى في اصدر البيت الثاني والرابع والسادس والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر وهكذا بين بيت وآخر الى نهاية القصيدة هي الهاء أي ما تعرف بالقافية الداخلية وهي أيضاً ثلاثية وفي هذا دليل التمكن العالي من اللغة.
3) الدعامة ألأولى في صدر البيت الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر تنتهي يحرف الهاء أو ما يعرف بالقافية الداخلية وهي ثلاثية.
4) ألأبيات التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون تنتهي ثلاثتها بتاء التأنيث .
هذا بعضاً من فنه الشعري.

ولنأخُذَنَّ من قصيدته في النصح ألأبيات الستة ألأولى فماذا نلقى:
نجد أن البيت ألأول والثالث يبدآن بلا الناهية يليها الفعل المضارع ذاته وعجزا البيتين ألأول والثاني لهما نفس الروي وهما ضمير المخاطب المذكر المجرور بحرف الجر والبيتان الثالث والرابع لهما نفس الروي وهو حرف التاء وأما البيتان الخامس والسادس فيبدآن بحرف الجر الباء وينتهي عجزاهما بروي واحد وهو ضمير الغائب المجرور وفي هذا دليل على قدرة شاعرنا التلاعب بألألفاظ وسيطرته على اللغة.
ܥܰܠ ܡܰܪܬܿܝܳܢܽܘܬܼܳܐ
ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܕܶܐ ܬܝܳܒܼܽܘܬܼܳܐ :::::::::: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܳܟܼ
ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܥܰܠ ܪܺܫܳܟܼ :::::::::: ܕܝܰܘܡܳܢ ܬܶܫܦܿܰܪ ܡܰܪܗܶܒܼ ܠܳܟܼ
ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ :::::::::: ܕܒܼܳܬܼܰܪ ܙܰܒܼܢܳܐ ܬܳܐܶܒܼ ܐܰܢ̱ܬ
ܕܣܰܓܿܺܝ ܒܗܳܕܼܶܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ :::::::::: ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܣܰܒܼܪܳܐ ܬܳܠܶܝܬ
ܒܣܰܒܼܪܶܗ ܗ̱ܘ ܬܠܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ :::::::::: ܘܰܒܼܣܰܒܼܪܳܐ ܬܳܠܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ
ܒܫܽܘܽܘܕܳܝܶܗ ܠܒܼܺܝܟܼܺܝܢ ܟܺܐ̈ܢܶܐ :::::::::: ܘܐܰܢ̱ܬ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢܬ ܠܶܗ

الترجمة:
لا تَعِدُ الله بالتوبة فلنْ يقبلكَ
فألأمر المنتصب على رأسك ، أن تُحَسِّن اليوم سيرتك
لا تَعِدْ الله أنك ستتوب بعد زمنٍ
لأنك بهذا تكون قد أوغلت في الوقاحة
إذ أنك تُعَلِّق اللهَ بألأمل
إنَّ الله كل أملٍ مُعلق به
أفأنت تُعَلِّقه بألأمل
مَنْ بوعده إرتبط ألأبرار
أفأنت تُوجب له الوعدَ
نصيحة عملية وذات عمقٍ كبير دليل خبرة فلا يُمكن للإنسان العاقل أن يؤجل التوبة من يوم لِآخر وذلك لأنه سيشبه ذلك الغني الذي أغلت حنطة فقال ماذا أفعل أهدم أهرائي وأبني أكبر منها وأقول يانفسي كلي وإشربي لأنَّ لك خيرات كثيرة لسنين طويلة فكان جواب الله ياغبي اليوم تُطلب نفسك منك فهذا الذي جمعته لمن يكون.نعم هذه أساس النصحية التي يُقدمها شاعرنا بأسلوبه الشعري الجميل وبلغته الرشيقة والخالية من التكلف.
هذا غيض من فيض مما قدم شاعرنا مار إسحق ألأنطاكي ومن يريد أن يطلع على المزيد من روائعه مع ترجمتها البديعة عليه بكتاب المثلث الرحمة مارإغناطيوس يعقوب الثالث ( اللأليء المثورة في ألأقوال ألمأثورة) بجزئيه فقد نشر قداسته الكثير له ولمار أفرام السرياني ومار يعقوب السروجي وأبدع فيما نشر وترجم نفعنا الرب بصلاته.

وفي قيصدة له في توبيخ الذين يتنكرون للفضائل نراه بإسلوبه السهل الممتنع يبدأ قصيدته بالبيتين ألأولين بحرف الباء في حين يبدأ عجزا البيتين بحرف الدال يبدأ بقية أبيات القصيدة بأدأة ألأستفهام مجزومة وعجز ألأبيات بحرف الدال يليه لا النافية في ثمانية ألأبيات وبقية ألأبيات بحرف الدال وذلك في أربعة عشر بيتاً مِنْ مجموع أبياتها والبالغة ستة عشر بيتاً في هذا دليل على تمكنه العالي من اللغة وتفننه في رسم صورته للقصيدة رسماً ينِمُ عن ملكة شعرية لاهبة وأصيلة فلنسمنعه يقول:
ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܼܳܐ ܠܰܕܼܡܰܗܡܺܝܢ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܼܳܐ

ܒܰܚܨܳܕܼܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܙܳܪܰܥ :::::::::::::: ܕܠܰܝܬ ܡܶܛܪܳܐ ܐܰܝܟܼ ܕܰܢܪܰܒܶܐ
ܒܶܝܬܼ ܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܳܥܶܐ :::::::::::::: ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܒܼܩܳܢܳܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܼ ܠܰܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ؟ :::::::::::::: ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܐܶܡܰܪ
ܐܰܝܟܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ؟ :::::::::::::: ܕܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝܢܰܢ ܣܰܟܼܠܽܘܬܼܰܢ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܒܼܥܶܐ ܥܽܘܕܼܪܳܢܳܐ ؟ :::::::::::::: ܕܠܳܐ ܣܡܰܟܼܢܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܬܼܒܼܺܝܪ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܫܽܒܼܚܳܐ ؟ ::::::::::::: ܕܠܳܐ ܟܰܣܶܝܢ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܰܓܼܢܶܝܢ ܒܰܣܡܳܟܼܶܗ ؟::::::::::::: ܕܠܳܐ ܚܰܕܶܝܢܰܢ ܠܐܰܪܡܰܠܬܳܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܰܥܠܰܢ ܠܰܓܼܢܽܘܢܶܗ ؟:::::::::::: ܕܠܳܐ ܐܰܥܶܠܢ ܝܰܬܼ̈ܡܶܐ ܠܥܽܘܡܪܰܢ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܫܒܼܽܘܿܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܼܰܢ ؟:::::::::::: ܕܗܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܼܰܢ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܩܪܶܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܼܶܐ ؟ ::::::::::: ܕܠܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܼܳܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܩܪܶܝܢ ܚܰܒܺܝܒܼܰܘ̈ܗ̱ܝ؟::::::::::::: ܕܗܳܐ ܥܒܼܺܝܕܼܺܝܢܰܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܟܼܰܢܶܝܢ ܣܳܓܼܽܘܕܼܰܘ̈ܗ̱ܝ؟ ::::::::::::: ܕܗܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܠܶܗ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܚܰܕܶܬܼ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ ؟ :::::::::::: ܕܠܳܐ ܛܥܶܢܰܢ ܚܰܫܰܝ̈ ܨܰܥܪܶܗ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܦܼܪܰܚ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ؟:::::::::::: ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܙܶܕܼ̈ܩܳܬܼܳܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܛܽܘܣ ܐܰܝܟܼ ܢܶܫܪ̈ܶܐ؟::::::::::: ܕܗܳܐ ܐܰܘܩܪܳܬܼܰܢ ܝܰܥܢܽܘܬܼܳܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܰܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ؟ ::::::::::: ܕܒܼܶܝܬܼ ܟܳܦܼܽܘܪ̈ܶܐ ܦܬܼܺܝܟܼܺܝܢܰܢ

والترجمة:
لا أحد يزرع في الحصاد ::::::::::::: لأن ليس مطر ليربي الزرع
ولا أحد يطلب العفو في المحكمة ::::::::::: لأن ليس عفوٌ ولا غفران
كيف لنا أنْ نتكلم ؟ ::::::::::: ولم نسمع ما قاله الله
كيف نطلب الرحمة؟ ::::::::::: ولم نتخلَ عن عثرتنا
كيف نطلب العون؟ :::::::::::: ولم نسند القلب الكسير
كيف نُعطى المجد؟ :::::::::: ولم نكسِ العراة
كيف نتكيء في وليمته؟ :::::::::: ولم نُفرح ألأرملة
كيف يُدخلنا خدره؟ ::::::::: ولم نُدخل ألأيتامَ دورنا
كيف يغفر ذنوبنا؟ ::::::::: وها قد كثرت آثامنا
كيف يسمينا ورثةً؟ ::::::::: ولم نصر أبناء الملكوت
كيف يدعونا أحباءه؟ ::::::::: وها نحن أدرنا ظهرنا له
كيف يكنينا عبيده؟ ::::::::: وها نحن أصبحنا ظالمين له
كيف يُجدد أعضاءنا؟ :::::::::: ولم نحمل ألام عاره
كيف نطير في السحب؟ :::::::::: وليس لنا أجنحة الصدقات
كيف نُحلق كالنسور ؟ ::::::::::: وقد أثقلتنا الشراهة
كيف يفرح بنا الملائكة ؟ :::::::::: ونحن بين الكافرين متلونون
إنَ مار إسحق في هذه القصيدة قد وضع النقاط على الحروف بالنسبة للسلوك المسيحي كيف يجب أن يكون وبطريقة شعرية جميلة وهي السوآل والجواب حيث يطرح السوآل على شكل طلب ويجاوب على السوآل في عجز البيت مبينا السبب في عدم ألأستجابة للطلب فهو في عمله هذا يُشبه الطبيب الذي بمجموعة من ألأسئلة يطرحها على المريض وإعتماداً على ألأجوبة يُشخص الداء ويصف الدواء الناجع والداء هنا هو عدم ألألتزام بالوصايا ألألهية وخصوصاً أعمال الرحمة الناجمة عن ألأيمان العامل بالمحبة والدواء هو العودة الى ألألتزام بها مهما كان الثمن وتحت أيةٍ ظروف. .

ألدكتور بشير متي ألطورلي

33


نظرة في شعر مار إسحق ألإنطاكي

بشير متي ألطورلي


كنتُ منذ أمدٍ بعيد أحاول أن أدرس الفن الشعري للشاعر مار إسحق ألأنطاكي وهو من شعراء الطبقة ألأولى وقد كتب شعره على البحر السباعي فقط أي أنه كتب على نفس البحر الذي إبتدعه مار أفرام السرياني وبلغة قريبة من لغة مار أفرام لذا كان هذا سبباً لأختلاط شعره مع شعر غيره من الشعراء الذين نظموا على البحر السباعي خصوصا مار إسحق ألآمدي والذي عاش في فترة قريبة منه ولكن الثابت له كما قلت قصيدته في العلم والتي سأحللها ألآن مع ترجمتها إذ يقول:
ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܡܶܠܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܼܫܳܐ ܕܒܼܶܗ ܡܶܬܼܚܰܝܨܳܐ ܪܰܦܼܝܽܘܬܼܳܗܿ
ܛܰܥܡܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܰܡܡܰܕܶܟܼ ܠܡܰܕܼܥܳܐ ܕܟܼܽܠܝܽܘܡ ܗܳܪܶܓܼ ܒܶܗ
ܫܪܳܓܼܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܝܽܘܠܦܿܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܼܶܗ ܡܶܬܼܢܰܗܪܳܐ ܝܺܕܼܰܥܬܼܳܐ
ܠܰܡܦܺܝܕܼܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܰܕܼܠܶܩ ܒܥܽܘܒ̈ܶܐ ܚܠܺܝܠ̈ܶܐ ܕܬܼܰܪܥܺܝܬܼܳܐ
ܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܼܳܢܰܚ ܡܶܢ ܐܶܕܼܢܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܶܗ
ܫܳܪܶܐ ܠܳܗܿ ܠܠܳܐ ܝܺܕܼܰܥܬܼܳܐ ܒܰܕܼܡܽܘܬܼ ܚܽܘܡܳܐ ܠܰܓܼܠܺܝܕܼܳܐ
ܢܰܦܼܫܳܐ ܕܢܰܦܼܫܳܐ ܝܽܘܠܦܿܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢܶܗ ܩܳܢܝܳܐ ܚܰܝܽܘܬܼܳܐ
ܘܟܼܽܠ ܢܰܦܼܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܠܺܝܚܳܐ ܒܶܗ ܫܠܰܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܺܝܬܬܳܐ ܘܡܰܣܠܰܝܬܿܳܐ
الترجمة:
العلم ملح النفس به يتشددُ ضعفها
هو مذاق سليم يُطيب الفكر الذي يلهج به يومياً
سراج العقل العلم إذ به تستنير المعرفة
بل هو الشمس التي تشرق من ألأذن الى الفكرِ وتُنيره
يُذيب الجهل كما تُذيب الحرارة الجليد
العلم نفس النفس منه تقتني الحياة
والنفس التي لم تُمَلَّحْ به جثةٌ ميتةٌ ومرذولة
نلاحظ شاعرنا قد أخذ صوره من الطبيعة وسَخَرَّ الطبيعة تسخيراً جميلاً فمعروف أن الملح كان يُستعمل لحفظ ألأطعمة من الفساد بل إنَّ ألأكل بدون ملح لا طعم له كذلك النفس من دون علم تكون بدون فائدة ثم يأخذ السراج الذي ينير الظلمة ليلاً فيستطيع أن يقوم ألأنسان بإداء الضروري من أعماله فالفكر بدون العلم فكر أظلم ، الجهل آفة ألآفات بالعلم نخلص من هذه ألآفه ويُشبهها تشبيهاً جميلاً حيث حرارة ودفء العلم يُذيب الجهل كما أن دفء حرارة الشمس يذيب الجليد ليصبح ماء يروي الأنسان من خلال الينابيع وكذلك الأشجار .
نعم الحياة بدون العلم ليست حياةً فالأنسان الميت تنفصل روحه ونفسه عن جسده فيصبح جثة هامدة وإن لم ندفن تلك الجثة سوف تفوح رائحتها الكريهة كذلك تفوح من الجهل رائحة الرذيلة
مار إسحق ألأنطاكي :
إنَّ معظم آثار ما إسحق شعرية وعلى الوزن السباعي وله قصيدة الببغاء والتي تبلغ 2136 بيتاً وألأسهاب والتطويل لا ينتقص من سمو تفكيره ولا جمال تعبيره ويمتاز شعره بألأنسجام والسهولة والرقة والتي بلغت الغاية ، وهي حافلة بفوائد لاهوتية وأدبية ولغوية وطقسية وإجتماعية وهو من فحول الشعراء ومن الطبقة ألأولى وقد ضفرت أشعاره على هامه إكليلاً من ألأعتبار وألأحترام والتقدير ، فيبدو في جميعها : متشعب ألأبحاث كثير ألأنتاج طويل النفس ، ولمؤلفاته قيماً متنوعة ، لما فيها من معلومات في علم الطبيعة والفلك ، كدراسة ألأبراج وغيرها، وهي مصادر ثقة للتأريخ ،لما فيها من وصف زلزال إنطاكية وهدم بيت حور وويلات إنتابت السريان في زمانه ومستندات أدبية لما فيها من إبتكارات تأليف وضوابط لغوية ، ولئن إقتصر نظمه على وزنٍ واحد وهو السباعي ، فقد إبتكر ألفاظاً جديدة وتعابيرأً فريدة .
إن شاعرنا ألأنطاكي كان ذا ملكةٍ شعريةٍ قويةٍ ومتمكناً من لغته ودليل حبك الجملة لديه حبكاً رصيناً ودون تكلف ، بل جاءت كأنها الماء الرقراق تروي الظمأ. ومن ألأمور التي ميزت ألأدباء والشعراء السريان إهتمامهم بالعلم والحث على تحصيله وهذه سمة طبعت معظم ألأدباء السريان فلا نجد شاعراً أو أديباً سريانياً لم يدعو الى مثل هذه ألأمور .
يمتاز مار إسحق ألأنطاكي بتفننه في إختيار صوره الشعرية ومن أهم ما يميزه هو إستعمال (جمع الضدين) فيها كما في قصيدته ( الحسد والنميمة) إذ نسمعه يقول:
ܛܥܰܝܢܳܗܿ ܠܗܳܝ ܡܰܟܿܺܝܟܼܽܘܬܼܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܡܳܪܶܐ ܪܰܒܽܘܬܼܳܐ
ܟܰܕܼ ܐܰܪܡܺܝ ܡܰܝܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ ܘܣܶܕܽܘܢܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬܼ̈ܦܳܬܼܶܗ
ܘܰܐܫܺܝܓܼ ܪ̈ܶܓܼܠܶܐ ܕܰܫܠܺܝܚܶܐ ܘܕܼܺܝܗܽܘܕܼܳܐ ܒܰܪ ܣܶܡܳܠܳܐ
والترجمه هي:
نسينا ذلك التواضع الذي أبداه لنا رب الجلالة
إذ صب ماءً في المرحضة وإإتزر بمنديل
وغسل أرجل التلاميذ ومنهم يهوذا إبن اليسار
نراه في هذه الصورة يبين مدى قوة الرب يسوع وكيف بلغ به التواضع الى غسل أقدام تلاميذه وهو رب المجد في حين ألأنسان العادي يرفض حتى غفران إساءةِ أخيه ألأنسان.
يستخدم شاعرنا مار إسحق ألأنطاكي ( جمع الضدين ) فمثلاً في قصيدته الحث على الصدقات نراه يقول :
ܠܳܐ ܬܶܙܒܶܢ ܠܳܟܼ ܡܶܢ ܚܰܒܼܪܳܟܼ
ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ
ܙܒܼܶܢ ܠܳܟܼ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܥܽܘܡܪܳܐ ܡܚܰܕܶܬܼ ܝܳܪ̈ܽܘܬܼܰܘܗܝ
ܒܛܺܝܡܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܥܳܒܼܽܘܪܳܐ
ܙܒܼܶܢ ܠܳܟܼ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܼܰܪ
الترجمة:
لا تشترِ من زميلك بيتاً
يموت سكانه
بل إشترِ من الله مسكناً
يُجَدِّد ورثته
فبثمنِ بيت زائلٍ
إشترِ بيتاً لا يزول
ففي هذه ألأبيات نراه يقارن بين العمل ألأرضي والذي مثله بالبيت ألأرضي والعمل الروحي والذي غايته السماء فقد شبَّهَ ألأعمال ألأرضية بالبيت الأرضي وألأعمال الروحية بالبيت السموي ومعروف أن الكتاب المقدس قد حث على عمل الخير بقوله إكنزوا لكم كنوزاً في السماء حيث لا سارق يسرق ولا يفسد سوس وهذا ما عناه بالمقارنة بالبيت ألأرضي والسماوي وبطريقة رمزية جميلة وبلغة بسيطة وأسلوب جزل .
إلى أن يقول في نفس القصيدة ما يلي:
ܠܳܐ ܬܶܙܒܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܒܬܼܶܒܼܺܝܠ
ܕܰܫܒܼܳܒܼ̈ܶܐ ܢܟܼܺܝܠ̈ܶܐ ܡܰܐܝܳܐ
ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܩܢܺܝ ܒܶܢܝܳܢܳܐ
ܕܬܼܶܗܘܶܐ ܫܒܼܳܒܼܳܐ ܠܰܣܪ̈ܳܦܼܶܐ
والترجمة:
لا تشترِ بيتاً في عالم
محاط بجيرانٍ غدارون
بل إقتنِ بيتاً في عالمٍ
يجعلكَ جاراً للملائكة
أكمل الصورة بأهمية العمل من أجل الحياة ألأبدية بنفس ألأسلوب الرمزي وهو أيضاً مأخوذ من ألأنجيل المقدس .
أما إسلوبه فقد بدأ البيت ألأول بلا الناهية يليها الفعل المضارع تشتري ولو عدنا الى البيت ألأول في الجزء ألأول من القصيدة نراه قد إستعمل ذات الفعل المضارع مبتدأً بلا الناهية وفي البيت الثاني بدأ بفعل ألأمر إشترِ ويتكرر نفس فعل ألأمر في البيت الرابع .
وألآن لنأخذ هذه الصورة عن عمل الكبرياء في حياة ألأنسان وكيف تدفعه الى إرتكاب المعاصي ناسياً أن الموت سوف يضع حداً لغروره آخذا أيضاً رمزاً من الطبيعة فلنسمعه يقول:
ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܠܳܥܺܝ̈ܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ
ܠܰܐܟܳܪܳܐ ܒܰܚܕܼܳܐ ܚܰܩܠܳܐ
ܘܫܰܪܺܝܘ ܢܳܨܶܝܢ ܚܰܕܼ ܥܰܡ ܚܰܕܼ
ܕܰܐܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ
ܢܚܶܬܼ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܐܡܣܺܝ ܐܶܢܽܘܿܢ
ܘܒܼܰܛܶܠ ܪܰܘܒܳܐ ܕܰܬܼܪ̈ܰܝܗܽܘܢ
ܗܰܟܼܰܢ ܐܺܝܬܼܰܘܗܝ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ
ܕܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܒܰܪܓܿܶܢܣܶܗ
ܡܳܐ ܕܰܣܒܼܰܪ ܕܰܥܠܰܒܼ ܘܰܚܛܰܦܼ
ܕܒܼܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܒܼܫܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ
الترجمة:
كانت هنالك قُلاعتين
لفلاحٍ في الحقل
وأبتدأتا تتخصامان
أيتهما أقوى من زميلتها
هطل المطر ونقعهما
وأبطل صخبهما
هكذا هو ألأنسان
الذي يستعلي على إبن جلدته
عندما يظن أنه غلب وخطف
يأخذه الموت ويحبسه في الهاوية
صورة جميلة أخرى يقارن فيها بأسلوبه الجزل كيف أن ألأنسان مهما تجبر وطغى لا يستطيع الصمود إذ إن هو إلا مِدرة من طين صنعها الخالق ونفخ فيها نسمة الحياة فلماذا هذا التجبر وتلك الكبرياء على أبناء جنسك فتعقل وخذ من تلك القلاعة درساً فإنها لم تصمد أمام المطر وعادت طينا لا شكل له هكذا أنت أمام الموت تعود تراباً الى ألأرض التي أُخذت منها فتبصر.
وهذه قصيدة ثانية له في محبة العلم ومن الجدير بالذكر أن كبار شعرائنا السريان نظموا قصائد عصماء في محبة العلم والحث على السعي إلى تحصيله فلنسمعه ماذا ينثرر منْ دُرَرٍ.
ܪܶܚܡܰܬܼ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ
ܡܰܢܽܘ ܕܰܪܚܶܡ ܝ݀ܘܠܦܿܳܢܳܐ ؟ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ
ܡܰܢܽܘ ܠܺܐܝ ܒܡܰܠܦܼܳܢܽܘܬܼܶܗ ؟ ܘܠܳܐ ܠܐܺܝ ܥܳܠܡܳܐ ܒܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗ̱ܝ
ܡܰܢ ܒܰܓܿܶܢ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ؟ ܕܛܰܠܡܶܗ ܐܰܓܼܪܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܶܗ
ܡܰܢ ܪܰܚܡܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܬܼܝܰܬܰܪ ؟ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܫܰܦܿܺܝܪܳܐ
ܠܡܰܢܽܘ ܓܠܰܙ ܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܼܳܐ ؟ ܘܠܳܐ ܡܠܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒܼ ܠܶܗ ܓܶܐܘ̈ܳܬܼܳܐ
ܐܰܝܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܼܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ؟ ܘܠܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܼܰܘ̈ܗ̱ܝ
ܡܰܢܽܘ ܕܐܰܚܶܒܼ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ؟ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܦܳܩܽܘܕܼܳܐ
ܡܰܢ ܐܰܪܡܺܝ ܡܠܽܘܐܳܐ ܨܶܐܕܼܰܘܗ̱ܝ ؟ ܘܠܳܐ ܥܰܦܼ ܘܬܼܰܠܶܬܼ ܫܳܡܽܘܢܶܗ
ܡܰܢ ܐܘܓܰܪ ܥܰܡ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ؟ ܘܐܰܓܼܪܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܢܣܰܒܼ ܡܶܢܶܗ
ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ؟ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ
الترجمة:
مَنْ ذا الذي أحبَّ العلمَ ؟ ولم يكن محبوباً من كل أحد
مَنْ ذا الذي كَدَّ في تعليمه؟ ولم يكِدَ العالم في مديحه
مَنْ ذا الذي تَذّمَّرَ من العلم؟ كأنَّه غمطه حقَّ قراءتِه
مَنْ ذا الذي أحبه ؟ ولمْ ينتفع من عشرته الكيسة
مَنْ ذا الذي حرمه ألغلات (ألأموال)؟ ولم يُغدِق عليه أضعاف الخيرات
مَنْ ذا الذي صار له تلميذاً ؟ ولمْ يصِرْ له الملوك تلاميذ
مَنْ ذا الذي أحبَّ عشرته ؟ ولمْ يضحَ في العالمِ أميراَ
مَنْ ذا الذي أودع لديه مبلغاً؟ ولم يُضاعف ويُثَلِثْ درهمَهُ
مَنْ ذا الذي عمل عند العلم أجيراً ؟ فتقاضى منه أجرةَ زهيدةً
تُرى متى ( اينَ) كان العلم جائراً؟ حتى يهرب المرء من خدمته
نجده في هذه القصيدة يبدأ البيت بالسوآل أي ألأستفهام والجواب بأداة النفي لتوكيد ذلك الجواب وهو أسلوب لجلب إنتباه السامع وفي جميع ألأبيات ، شيءُ آخر نراهُ هنا ألا وهو التكرار وهو فن تميز به شعرائنا السريان خصوصاً مار أفرام نبي السريان وشمسهم وفي هذا دليل على تمكنه العالي من لغته حيث ألأستعارات والتشبيهات الكثيرة والصور الشعرية المتنوعة .
إنَّ قصيدته في محبة العلم طويلة وفي أحدِ أقسامها يلجأ إلى أسلوب المحاورة بين الأستاذ وتلميذه نختار منها بعض ألأبيات لنرى مآثره الكثيرة في مجال الحث على إقتناء العلم حيث يقول:
ܐ̱ܡܰܪ ܠܺܝ ܪܰܒܿܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܒܛܰܥܡܳܐ ܠܡܺܐܠܰܦܼ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ ؟
ܘܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܣܰܒܼ ܠܺܝ ܐܰܝܟܼ ܕܰܒܼܟܼܰܝܠܳܐ ܝܽܘܠܦܿܢܳܐ ؟
ܠܡܳܐ ܢܳܒܼܰܥ ܠܶܗ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܣܰܓܿܺܝܐܳܐ ؟
ܘܦܳܓܼܰܥ ܠܺܝ ܒܶܗ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܒܼܥܺܝܬܼ ܝܽܘܬܼܪܳܢܳܐ؟
ܠܡܳܐ ܡܶܬܼܝܰܠܕܳܐ ܠܳܗܿ ܒܨܳܬܼܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܼܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ ؟
ܘܡܶܬܼܡܰܛܶܐ ܠܶܗ ܝܳܠܽܘܦܼܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒܼ ܢܶܗܘܶܐ ܒܽܨܽܘܝܳܐ؟
ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬܼ ܠܶܗ ܠܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܕܽܘܟܿܬܼܳܐ ܕܫܶܠܝܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܶܗ؟
والترجمة:
قُلْ لي يا أستاذ هل يجب أن أتعلم بشغف؟
أو قليلاً قليلاً أخذه كما بمقياس العلم ؟
أو هل أن كثرة العلم تُنتج المماحكات ؟
أو هل أصادف به الخسارة حيث طلبتُ الربح؟
أمْ أن كثرة القراءة تَلِدُ المباحثات؟
وبذا يقربُ للتلميذ أنْ يصبحَ باحثاً؟
أو هل للعلم مكان أنَّ الصمت يُفيدَهُ؟
نرى في هذه ألأبيات أنه يبدأ البيت بأدأة ألأستفهام (ܠܡܳܐ) وهي أدأة إستفهام إستفسارية يريد من خلال الجواب عليها أن يعرف كيف عليه أن يكتسب العلم وما هي سلبيات ألأستزادة من العلم ونجد أيضاً علامة مميزة لديه هي التكرار ليشد السامع اليه وكلماته واضحة ولكنها في الوقت نفسه تحتاج الى التمعن فيها لأنها تحوي الكثير من المعاني الخفية أي أنها تحتاج الى القراءة بين السطور .
هذا ألأسلوب يُعرف بالسهل الممتنع ، ونلاحظ أيضاً أنه إستخدم أداة ألأستفهام تلك بين بيتٍ وآخر وفي بداية البيت .
له أيضاً قصيدة رقيقة ورائعة في الطلبات وضرورة أن تكون الطلبة مقرونة بالصدقات فهو يُشبِّه بالملح الذي يوضع على الذبيحة حيث كان الملح يُستعمل لحفظ الطعام ومن دونه كانت تتلف أما إذا لم يرافقها الملح فلن تبقى طويلاً كذلك الطلبة أو الصلاة إنْ لم تقترن بالصدقة والعطاء تكون بدون فاعلية فلنسمع ما يقول :
ܕܥܰܠ ܒܳܥܘ̈ܳܬܼܳܐ
ܣܶܪܝܰܬܼ ܡܶܠܚܳܐ ، ܘܰܦܼܟܼܰܗ ܠܶܗ ܐܳܦܼ ܗܽܘ ܕܶܒܼܚܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܼܰܢ
ܡܳܪܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܦܰܩܶܕܼ ܕܟܼܽܠܗܽܘܢ ܕܶܒܼܚ̈ܶܐ ܢܶܬܼܡܰܠܚܽܘܢ
ܨܠܽܘܿܬܼܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܼܡܰܠܚܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܼ ܚܽܘܒܳܐ ܒܰܨܠܽܘܿܬܿܰܢ
ܡܶܠܚܳܐ ܕܒܼܳܥܽܘܬܼܳܐ ܙܶܕܼܩܬܼܳܐ ܘܠܰܝܬ ܙܶܕܼ̈ܩܳܬܼܳܐ ܒܒܼܳܥܽܘܬܼܰܢ
ܕܶܒܼܚܳܐ ܡܶܠܚܳܐ ܬܳܒܼܰܥ ܗ̱ܘܼ ܐܳܦܼ ܒܳܥܽܘܬܼܳܐ ܙܶܕܼ̈ܩܳܬܼܳܐ
ܘܰܕܼܠܶܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܚܳܐ ܠܕܼܶܒܼܚܳܐ ܬܠܰܘܶܐ ܙܶܕܼܩܬܼܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܼܳܐ
ܠܳܐ ܥܳܐܿܠܳܐ ܚܕܼܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܼܶܝܗܿ ܠܪܰܘܡܳܐ ܨܠܽܘܬܼܳܐ ܕܠܳܐ ܙܶܕܼܩܬܼܳܐ
ܠܬܼܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܝܳܕܼܰܥ ܬܰܪܥܳܐ ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐ̱ܢܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒܼ ܐܰܬܼܪܳܐ
والترجمة:
فسد الملح ، وفقدت الطعم ذبيحة صلاتنا
أمر سيد القرابين أنْ تًملح كل الذبائح
الصلاة تُملح بالمحبة وصلاتنا من دون محبة
ملح الطلبة الصدقة ولا صدقات بطلبتنا
كما أن الذبيحة تحتاج الملح هكذا الطلبة الصدقات
وكما يرافق الملح الذبيحة تُرافق الصدقة الطلبة
لا تدخل واحدة لوحدها الى العلاء الصلاة من دون الصدقة
إذ أن الباب يعرف كلتيهما فيفسح لهما المجال
صور جميلة ومقارنة بديعة يبين من خلالها أهمية الترابط بين الصلاة والصدقة بأسلوب رمزي أخاذ إنه فنان يرسم بقلمه لوحة فنية رائعة تسبح بك في عالم الروح عالياً ، أما فنياً نلمح ما يُشبه القافية في ألأبيات الأربعة ألأولى حيث الروي هو النون ، أما ألأبيات الثلاثة التي تليها فهي تأء التأنيث ، وفي هذا دليل أنَّ شعراءنا كانوا قد عرفوا نوعا من القافية ولو بشكلٍ جزئي , وسيد هذا الفن هو مار بالاي إسقف بالش في طلباته .
وله عدة قصائد في التوبيخ نختار واحدة منها لأنها تمتاز عن غيرها بإسلوبها الفني المتميز حيث يبدأ صدرالبيت ألأول بكلمة ( ܐܺܝܬܼ ) وصدرالبيت الذي يليه بكلمة (ܦܰܩܳܚ) وأما عجز البيت فيعطفه على الصدر بأدآة العطف الواو ، وهكذا دواليك الى نهاية القصيدة والتي تبلغ 22 بيتاً أي على عدد حروف اللغة السريانية ألبالغة 22 حرفاً ، وفيها صور شعرية زاهية ألألوان يمزج فيها الطبيعة من حقول وحنطة وكروم وقطعان الغنم والخمر والزيت والخيل في لوحة نادرة فلنسمعه يقول:
ܕܥܰܠ ܡܰܟܿܣܳܢܽܘܬܼܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܙܳܪܰܥ ܚܰܩ̈ܠܳܬܼܳܐ ܘܗܳܐ ܙܳܪܰܥ ܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܼܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܙܪܽܘܥ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܠܳܐ ܕܗܳܐ ܙܳܪܰܥ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܢܨܺܝ̈ܒܼܶܐ ܘܗܳܐ ܥܳܩܰܪ ܓܽܘܦܼܢܰܝ̈ ܡܳܪܶܗ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܨܽܘܒܼ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܩܽܘܪ ܟܰܪܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܙܳܪ̈ܰܝ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܗܳܐ ܩܢܶܐ ܠܶܗ ܓܙܳܪ̈ܰܝ ܪܽܘܓܼܙܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܢ̈ܩܰܘܳܬܼܳܐ ܘܠܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܠܶܗ ܗܶܪ̈ܳܬܼܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܘܗܳܐ ܥܳܐܶܦܼ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܺܝܢܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܕܰܢܟܼܰܣܶܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܠܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܟܺܝ̈ܣܶܐ ܨܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܨܪܺܝܪ ܠܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܼܺܐܒܼܳܐ ܩܰܕܼܡܳܐ ܘܠܳܐ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦܼ ܕܽܘܘܳܢܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܒܚܶܨ̈ܒܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܣܳܡܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܚܰܡܽܘܨܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܥܨܺܪܳܐ ܘܪܽܘܓܼܙܳܐ ܥܳܨܰܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ
ܦܰܩܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܢܺܝܚܶܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܓܼܙܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܒܼܺܝܫܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܐܳܟܼܶܠ ܕܰܢܫܺܝܦܼܳܐ ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܟܶܠ ܓܰܕ̈ܕܶܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܢܶܐܟܼܽܘܠ ܘܠܳܐ ܢܰܛܥܶܡ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܠܐܰܚܽܘܗ̱ܝ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܠܳܒܼܶܫ ܪ̈ܰܟܺܝܟܼܶܐ ܘܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܫ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟܼ ܣܰܣܦܿܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܼܡܰܟܰܟܼ ܕܗܳܐ ܡܽܘܟܳܟܼܶܗ ܕܳܩܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘܼ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܪܳܟܼܶܒܼ ܥܰܠ ܪ̈ܰܟܼܫܳܐ ܘܗܳܐ ܪܟܼܺܝܒܼܳܐ ܠܶܗ ܪܳܡܽܘܬܼܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܘܳܬܼܳܐ ܘܠܳܐ ܕܗܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕܼ ܢܰܦܼܫ̈ܳܬܼܳܐ
ܐܺܝܬܼ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܰܒܼ̈ܕܶܐ ܟܒܼ̈ܺܝܫܶܐ ܘܗܳܐ ܦܿܳܠܰܚ ܗܽܘ ܠܰܚܛܺܝܬܼܳܐ
ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܼܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ
والترجمة :-
هنالك من لا يزرع حقولاً ولكنه يزرع كلَّ الرذائل
فكان ألأولى به أن يزرع حنطةً مِنْ أن يزرع زؤآناً
هنالك مَنْ لم يغرس كرماً ولكنه يقتلع جفنات سيده
فكان ألأحرى به أنْ يغرس غروما لا أن يقتلع كرم سيده
هنالك من لا يمتلك قطعان غنمٍ وقد إقتنى قطعان الغضب
فكان ألأليق به أنْ يقتني نعاجاً لا أن يتمرس بالخصومات
هنالك مَنْ لا ثيابَ مُبطنة له ولكنه يُبطن كلمات الدينونة
فكان ألأجدى له يرتدي ثياباً مِنْ أنْ يشتمَ ألآخرين
هنالك من ليس له أكياساً مصرورة ولكنه قد صَرَّ ألإثمَ في قلبه
فكان ألأنفع له أن يبقى في مرضه ألأول ولا يزداد شقاءً
هنالك مَنْ ليس له خمر في الدنان بيد أن فكره مُتَرعٌ حسداً
فكان ألأوفق أنْ يقتني خمراً حلواً وليس حسداً حامضاً
هنالك منْ لم يعصر زيتاً ويعتصرُ فكرهُ غضباً
فكان ألأفضل أن يملك زيتاً طيباً من أنْ يضمر غضباً مريراً
هنالك مَنْ لم يأكل خبزاً ناشفاً ويُطعمَ ألآخرين علقماً
فكان خليقاً به أن يأكل خبزاً ولا يُطعم أخاه حنظلاً
هنالك مَنْ لا يلبسُ ثياباً ناعمة لكنَّ كلماته كالسيف ماضية
فكان خيراً له ألا يتواضع مِنْ أنْ يكون تواضعه خنجراً
هنالك من لا يركب الخيل وقد ركبته الكبرياء
فكان ألأصلح له أن يركب البهائم من أنْ يستعبد النفوس
هنالك مَنْ ليس له عبيد أرقاء وهو يخدم الخطيئة
فكان ألأنسب أنْ يكون سيداً ولا يكون عبداً شريراً
نلاحظ في هذه القصيدة عدة أمور منها:
1) في البيت أستعمل الفعل زرع (ܙܳܪܰܥ) ثلاث مرات في البيت ألأول مرة في الصدر ومرة في العجز ومرة في عجز البيت الثاني وهي في حالة الحاضر والذي يقابله في العربية صيغة إسم الفاعل وعاد وإستعمله في صدر البيت الثاني في حالة المضارع.
2)الدعامة ألأولى في اصدر البيت الثاني والرابع والسادس والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر وهكذا بين بيت وآخر الى نهاية القصيدة هي الهاء أي ما تعرف بالقافية الداخلية وهي أيضاً ثلاثية وفي هذا دليل التمكن العالي من اللغة.
3) الدعامة ألأولى في صدر البيت الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر تنتهي يحرف الهاء أو ما يعرف بالقافية الداخلية وهي ثلاثية.
4) ألأبيات التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون تنتهي ثلاثتها بتاء التأنيث .
هذا بعضاً من فنه الشعري.
ولنأخُذَنَّ من قصيدته في النصح ألأبيات الستة ألأولى فماذا نلقى:
نجد أن البيت ألأول والثالث يبدآن بلا الناهية يليها الفعل المضارع ذاته وعجزا البيتين ألأول والثاني لهما نفس الروي وهما ضمير المخاطب المذكر المجرور بحرف الجر والبيتان الثالث والرابع لهما نفس الروي وهو حرف التاء وأما البيتان الخامس والسادس فيبدآن بحرف الجر الباء وينتهي عجزاهما بروي واحد وهو ضمير الغائب المجرور وفي هذا دليل على قدرة شاعرنا التلاعب بألألفاظ وسيطرته على اللغة.
ܥܰܠ ܡܰܪܬܿܝܳܢܽܘܬܼܳܐ
ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܕܶܐ ܬܝܳܒܼܽܘܬܼܳܐ :::::::::: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܳܟܼ
ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܥܰܠ ܪܺܫܳܟܼ :::::::::: ܕܝܰܘܡܳܢ ܬܶܫܦܿܰܪ ܡܰܪܗܶܒܼ ܠܳܟܼ
ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ :::::::::: ܕܒܼܳܬܼܰܪ ܙܰܒܼܢܳܐ ܬܳܐܶܒܼ ܐܰܢ̱ܬ
ܕܣܰܓܿܺܝ ܒܗܳܕܼܶܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ :::::::::: ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܣܰܒܼܪܳܐ ܬܳܠܶܝܬ
ܒܣܰܒܼܪܶܗ ܗ̱ܘ ܬܠܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ :::::::::: ܘܰܒܼܣܰܒܼܪܳܐ ܬܳܠܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ
ܒܫܽܘܽܘܕܳܝܶܗ ܠܒܼܺܝܟܼܺܝܢ ܟܺܐ̈ܢܶܐ :::::::::: ܘܐܰܢ̱ܬ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢܬ ܠܶܗ
الترجمة:
لا تَعِدُ الله بالتوبة فلنْ يقبلكَ
فألأمر المنتصب على رأسك ، أن تُحَسِّن اليوم سيرتك
لا تَعِدْ الله أنك ستتوب بعد زمنٍ
لأنك بهذا تكون قد أوغلت في الوقاحة
إذ أنك تُعَلِّق اللهَ بألأمل
إنَّ الله كل أملٍ مُعلق به
أفأنت تُعَلِّقه بألأمل
مَنْ بوعده إرتبط ألأبرار
أفأنت تُوجب له الوعدَ
نصيحة عملية وذات عمقٍ كبير دليل خبرة فلا يُمكن للإنسان العاقل أن يؤجل التوبة من يوم لِآخر وذلك لأنه سيشبه ذلك الغني الذي أغلت حنطة فقال ماذا أفعل أهدم أهرائي وأبني أكبر منها وأقول يانفسي كلي وإشربي لأنَّ لك خيرات كثيرة لسنين طويلة فكان جواب الله ياغبي اليوم تُطلب نفسك منك فهذا الذي جمعته لمن يكون.نعم هذه أساس النصحية التي يُقدمها شاعرنا بأسلوبه الشعري الجميل وبلغته الرشيقة والخالية من التكلف.
هذا غيض من فيض مما قدم شاعرنا مار إسحق ألأنطاكي ومن يريد أن يطلع على المزيد من روائعه مع ترجمتها البديعة عليه بكتاب المثلث الرحمة مارإغناطيوس يعقوب الثالث ( اللأليء المثورة في ألأقوال ألمأثورة) بجزئيه فقد نشر قداسته الكثير له ولمار أفرام السرياني ومار يعقوب السروجي وأبدع فيما نشر وترجم نفعنا الرب بصلاته.
وفي قيصدة له في توبيخ الذين يتنكرون للفضائل نراه بإسلوبه السهل الممتنع يبدأ قصيدته بالبيتين ألأولين بحرف الباء في حين يبدأ عجزا البيتين بحرف الدال يبدأ بقية أبيات القصيدة بأدأة ألأستفهام مجزومة وعجز ألأبيات بحرف الدال يليه لا النافية في ثمانية ألأبيات وبقية ألأبيات بحرف الدال وذلك في أربعة عشر بيتاً مِنْ مجموع أبياتها والبالغة ستة عشر بيتاً في هذا دليل على تمكنه العالي من اللغة وتفننه في رسم صورته للقصيدة رسماً ينِمُ عن ملكة شعرية لاهبة وأصيلة فلنسمنعه يقول:
ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܼܳܐ ܠܰܕܼܡܰܗܡܺܝܢ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܼܳܐ
ܒܰܚܨܳܕܼܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܙܳܪܰܥ :::::::::::::: ܕܠܰܝܬ ܡܶܛܪܳܐ ܐܰܝܟܼ ܕܰܢܪܰܒܶܐ
ܒܶܝܬܼ ܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܳܥܶܐ :::::::::::::: ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܒܼܩܳܢܳܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܼ ܠܰܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ؟ :::::::::::::: ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܐܶܡܰܪ
ܐܰܝܟܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ؟ :::::::::::::: ܕܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝܢܰܢ ܣܰܟܼܠܽܘܬܼܰܢ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܒܼܥܶܐ ܥܽܘܕܼܪܳܢܳܐ ؟ :::::::::::::: ܕܠܳܐ ܣܡܰܟܼܢܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܬܼܒܼܺܝܪ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܫܽܒܼܚܳܐ ؟ ::::::::::::: ܕܠܳܐ ܟܰܣܶܝܢ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܰܓܼܢܶܝܢ ܒܰܣܡܳܟܼܶܗ ؟::::::::::::: ܕܠܳܐ ܚܰܕܶܝܢܰܢ ܠܐܰܪܡܰܠܬܳܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܰܥܠܰܢ ܠܰܓܼܢܽܘܢܶܗ ؟:::::::::::: ܕܠܳܐ ܐܰܥܶܠܢ ܝܰܬܼ̈ܡܶܐ ܠܥܽܘܡܪܰܢ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܫܒܼܽܘܿܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܼܰܢ ؟:::::::::::: ܕܗܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܼܰܢ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܩܪܶܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܼܶܐ ؟ ::::::::::: ܕܠܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܼܳܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܩܪܶܝܢ ܚܰܒܺܝܒܼܰܘ̈ܗ̱ܝ؟::::::::::::: ܕܗܳܐ ܥܒܼܺܝܕܼܺܝܢܰܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܟܼܰܢܶܝܢ ܣܳܓܼܽܘܕܼܰܘ̈ܗ̱ܝ؟ ::::::::::::: ܕܗܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܠܶܗ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܚܰܕܶܬܼ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ ؟ :::::::::::: ܕܠܳܐ ܛܥܶܢܰܢ ܚܰܫܰܝ̈ ܨܰܥܪܶܗ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܦܼܪܰܚ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ؟:::::::::::: ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܙܶܕܼ̈ܩܳܬܼܳܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܛܽܘܣ ܐܰܝܟܼ ܢܶܫܪ̈ܶܐ؟::::::::::: ܕܗܳܐ ܐܰܘܩܪܳܬܼܰܢ ܝܰܥܢܽܘܬܼܳܐ
ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܰܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ؟ ::::::::::: ܕܒܼܶܝܬܼ ܟܳܦܼܽܘܪ̈ܶܐ ܦܬܼܺܝܟܼܺܝܢܰܢ
والترجمة:
لا أحد يزرع في الحصاد ::::::::::::: لأن ليس مطر ليربي الزرع
ولا أحد يطلب العفو في المحكمة ::::::::::: لأن ليس عفوٌ ولا غفران
كيف لنا أنْ نتكلم ؟ ::::::::::: ولم نسمع ما قاله الله
كيف نطلب الرحمة؟ ::::::::::: ولم نتخلَ عن عثرتنا
كيف نطلب العون؟ :::::::::::: ولم نسند القلب الكسير
كيف نُعطى المجد؟ :::::::::: ولم نكسِ العراة
كيف نتكيء في وليمته؟ :::::::::: ولم نُفرح ألأرملة
كيف يُدخلنا خدره؟ ::::::::: ولم نُدخل ألأيتامَ دورنا
كيف يغفر ذنوبنا؟ ::::::::: وها قد كثرت آثامنا
كيف يسمينا ورثةً؟ ::::::::: ولم نصر أبناء الملكوت
كيف يدعونا أحباءه؟ ::::::::: وها نحن أدرنا ظهرنا له
كيف يكنينا عبيده؟ ::::::::: وها نحن أصبحنا ظالمين له
كيف يُجدد أعضاءنا؟ :::::::::: ولم نحمل ألام عاره
كيف نطير في السحب؟ :::::::::: وليس لنا أجنحة الصدقات
كيف نُحلق كالنسور ؟ ::::::::::: وقد أثقلتنا الشراهة
كيف يفرح بنا الملائكة ؟ :::::::::: ونحن بين الكافرين متلونون
إنَ مار إسحق في هذه القصيدة قد وضع النقاط على الحروف بالنسبة للسلوك المسيحي كيف يجب أن يكون وبطريقة شعرية جميلة وهي السوآل والجواب حيث يطرح السوآل على شكل طلب ويجاوب على السوآل في عجز البيت مبينا السبب في عدم ألأستجابة للطلب فهو في عمله هذا يُشبه الطبيب الذي بمجموعة من ألأسئلة يطرحها على المريض وإعتماداً على ألأجوبة يُشخص الداء ويصف الدواء الناجع والداء هنا هو عدم ألألتزام بالوصايا ألألهية وخصوصاً أعمال الرحمة الناجمة عن ألأيمان العامل بالمحبة والدواء هو العودة الى ألألتزام بها مهما كان الثمن وتحت أيةٍ ظروف. .34
ܡܳܬ݂ܳܐ ܪܚܺܝܡܬ݁ܳܐ

ܐܰܪܥܳܐ ܪܚܺܝܡܬ݁ܳܐ ܕ݂ܐܰܒ݂̈ܳܗܳܬ݂ܳܐ === ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܫܳܦ݂̈ܥܳܢ ܟ݁ܽܘܠ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ

ܐܰܪܥܳܐ ܚܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܐܰܒ݂̈ܳܗܳܬ݂ܳܐ === ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܢܳܒ݂̈ܨܳܢ ܟ݁ܽܘܠ ܟ݁ܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ

ܐܰܪܥܳܐ ܒ݂ܪܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܐܰܒ݂̈ܳܗܳܬ݂ܳܐ === ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܢܳܒ݂̈ܥܳܢ ܟ݁ܽܘܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ

ܐܰܪܥܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܐܰܒ݂̈ܳܗܳܬ݂ܳܐ === ܢܶܒ݂ܥܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕ،ܟ݂ܽܘܠ ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ

ܐܰܪܥܳܐ ܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܽܘܠ ܦ݁ܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ === ܐܶܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܝ ܕ݁ܰܚܬ.ܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ

ܐܰܪܥܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܕ݂ܐܰܬ݂ܠܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ === ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܪܶܚܡܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ

ܐܰܪܥܳܐ ܓ݂ܰܢܬ݂ܳܐ ܫܦ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܦ݂ܐܺܝܬ݂ܳܐ === ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܢܳܒ݂̈ܗܳܢ ܙܢܰܝ̈ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ

ܬ݁ܰܦ݁ܰܝ̈ܟ݁ܝ ܢܰܗܪ̈ܰܝܟ݁ܝ ܛܽܘܪ̈ܰܝܟ݁ܝ ܫܰܠ̈ܒ݁ܰܝܟ݁ܝ === ܡܠܶܝܢ ܟ݁ܽܘܠ ܫܶܕ݂݂ܪ̈ܺܝܢ ܠܚ̈ܰܙܳܝܳܬ݂ܳܐ

ܡܰܫ̈ܒ݁ܰܝܟ݁ܝ ܡܶܛܪ̈ܰܝܟ݁ܝ ܡܰܝܰܝ̈ܟ݁ܝ ܦ݁ܺܐܪ̈ܰܝܟܝ === ܡܠܶܝܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ

35
نتاجات بالسريانية / ܚܽܘܝܳܕ݂ܳܐ
« في: 05:56 13/03/2016  »   

ܚܽܘܝܳܕ݂ܳܐ ألوحدة

ܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܕ݁ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܥܰܡ ܚ̈ܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

ما أحلى أنْ يجتمع ألإخوة معاً

ܡܳܐ ܒ݂ܰܣܺܝܡ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ

ما طيب أن يصيروا كلهم رائياً واحداً

ܡܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ؟

ماذا حصلنا من شقاقاتنا ومماحكاتنا ؟

ܗܘܰܝܢܰܢ ܒ݁ܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܒ݂ܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

أصبحنا هُزءاً وسُخريةً بين ألشعوب

ܠܐܰܝܟ݁ܳܐ ܫܪܰܟ݂ܢܰܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܨ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܦ݂ܽܘ̈ܠܳܓ݂ܶܐ ؟

أين أصبح مصيرنا بسبب ألمخاصمات وألإنقسامات ؟

ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܰܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝ̈ܢ ؟

أين هو ألمجد ألذي بناهُ آباؤنا ؟
ܚܢܰܢ ܣܚܰܦ݂ܢܳܝܗ̱ܝ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬ݂ܰܢ ܘܒ݂ܶܛܠܳܢܰܢ

لقد هدمناهُ بتوانينا وكسلنا

ܠܡܽܘܢ ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ܳܐ ܘܐܰܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ؟

لماذا ألإنقسام وأبونا واحدٌ هو ألله ؟

ܠܡܽܘܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܐܶܡܰܢ ܚܕܹܳܐܗ̱ܝ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ؟

لماذا ألمماحكة وأمنا واحدة ألمعمودية ؟

ܠܶܫܳܢܰܢ ܚܰܕ݂ܗ̱ܽܘ ܝܽܘܒܳܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ܗ̱ܽܘ

لغتنا واحدةٌ تراثنا واحدٌ

ܡܰܪܕ݁ܽܘܬ݂ܰܢ ܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܺܝ ܣܶܦ݂ܪܳܝܽܘܬ݂ܰܢ ܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܺܝ

أدبنا واحدٌ ثقافتنا واحدةٌ

ܢܺܝܫܰܢ ܚܰܕ݂ܗ̱ܽܘ ܦ݁ܪܺܝܣܽܘܬ݂ ܡܶܠܰܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ

هدفنا واحدُ نشرَ كلمة ربنا يسوع

ܣܰܒ݂ܪܰܢ ܚܰܕ݂ܗ̱ܽܘ ܢܽܘܚܳܡ ܐܽܘܡܬ݂ܰܢ ܘܚܽܘܕ݂ܳܬ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܰܢ

رجاؤنا واحدٌ بَعثُ أمتنا وتجديد مجدنا

ܚܽܘܝܳܕ݂ ܥܺܕ݁ܬ݁ܰܢ ܘܰܢܛܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕ݂ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܰܢ

وحدة كنيستنا وحفظ تُراثنا

ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܠܰܢ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܟ݂ܰܕ݁ܽܘ ܠܰܢ

كفانا شقاقات ومماحكات كفانا

ܕ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܒ݁ܰܪ ܡܰܬ݁ܰܝ ܛܽܘܪܳܝܳܐ

36
ܐܽܘܢ ܡܳܬ݂ܰܢ ܐܽܘܢ

أواهُ وطننا أواهُ

ܡܳܬ݂ܰܢ ܪܚܺܝܡܬ݁ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓ݂ܰܕ݂ܫܶܟ݂ܝ

وطننا ألحبيب ماذا دهاك؟

ܚܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ܝ ܒ݁ܺܝ̈ܫܶܐ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܣܳܛܳܢܳܐ

أحاطك ألأشرار أبناء ألشيطان

ܘܛܰܡܰܐܘ ܥܰܦ݂ܪܶܟ݂ܝ ܘܰܛܡܰܠܘ ܐܰܪܥܶܟ݂ܝ

ودنسوا ترابك ولَوَثوا أرضك

ܥܛܰܘ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܠܚܰܘ ܬ݁ܰܫܥܺܝܬ݂ܶܟ݂ܝ

محوا تراثك وأزالوا تأريخك

ܒ݁ܢܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ ܥܰܡܛܳܢܳܐ

أبناء ألصحراء أبناء ألظلام

ܥܰܒ݂̈ܕܰܝ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܳܦ݂ܽܘܪ̈ܶܐ

عبيد ألشرير وألكفرة

ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܢ̈ܐܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ

هؤلاء هم كارهو ألحياة

ܕ݁ܰܡܠܶܝܢ ܣܶܢܐܬ݂ܳܐ ܘܐܶܠܡܳܐ ܘܐܰܟ݁ܬ݂ܳܐ

ألمملؤون بغضة وكرهاَ وحقداً

ܣܳܢ̈ܐܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ

مُبغضو ألنور أبناء ألظلمة

ܙܳܪܥܺܝܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒ݂ܟ݂ܽܘܠ ܕ݁ܽܘܟ݁̈ܝܳܬ݂ܳܐ

يزرعون ألموت في كل مكان

ܒ݁ܫܶܡ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܦ݂ܳܪܣܺܝܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ

بسم ألدين ينشرون ألشر

ܒ݁ܫܶܡ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݂ܳܢܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܳܬ݂̈ܶܐ

بسم الدين ينهبون ألبيوت

ܒ݁ܫܶܡ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܫܳܒ݂ܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ

بسم ألدين يسبون ألنساء

ܒ݁ܫܶܡ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܦ݁ܳܪܣܺܝܢ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ

بسم ألدين ينشرون ألجوع

ܦ݁ܳܪܣܺܝܢ ܚܶܫܟ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ

ينشرون ألعتمة وألجهل أيضاً

ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ؟

متى سيفيق ضمير ألعالم ؟

ܘܢܶܚܙܶܐ ܓ݂ܽܘܢܚܰܢ ܗܳܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ !

وينظر مصيبتنا هذه ألمريرة !

ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܫܡܶܫ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ؟

متى ستشرق شمس ألحرية ؟

ܘܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܫܰܐ̈ܠܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ !

وتفتح عيون مسؤولي ألعالم !

ܒ݁ܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

بشير ألطورلي

ܣܬ݁ܪܠܶܢܓ ܗܐܝܬܣ

سترلنك هايتس

ܝܐ ܬ݁ܫܪܝܢ ܩܕ݂ܝܡ ܫܢܬ݂ ܒܝܗ

11 تشرينܑألأول 2015


37
ܫܰܢܬ݁ܳܐ ܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܰܢ
سنةٌ مضت على إضطهادنا

ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܢ ܛܽܘܪܳܦ݂ܳܐ ::: حتى متى هذا ألشقاء

ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܢܳܐ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ::: حتى متى هذا ألظُلم

ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܢܳܐ ܣܶܒ݂ܠܳܐ ::: حتى متى هذه ألمعاناة

ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܢܳܐ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ::: حتى متى هذا ألعذاب

ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܽܝܚ ܒ݁ܡܳܬ݂ܰܢ ܪܚܺܝܡܬ݁ܳܐ ::: متى نرتاح في وطننا

ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ::: متى سيفيق ضمير ألعالم

ܘܢܶܚܙܶܐ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕ݂ܥܰܡܰܢ ܪܕ݂ܺܝܦ݂ܳܐ ::: ويرى ألجريمة بحق شعبنا ألمضطهد

ܘܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܰܝܢ̈ ::: ويعمل شيئاً لإعادة حقوقِنا

ܣܒ݂ܰܠܢܰܢ ܚܽܘܡܳܐ ܣܒ݂ܰܠܢܰܢ ܩܽܘܪܳܐ ::: عانينا ألحرَّ وعانينا ألقُرَّ

ܣܒ݂ܰܠܢܰܢ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܣܒ݂ܰܠܢܰܢ ܨܰܗܘܳܐ ::: عانينا ألجوعَ وعانينا ألعطش َ

ܣܒ݂ܰܠܢܰܢ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܣܒ݂ܰܠܢܰܢ ܫܶܒ݂ܝܳܐ ::: عانينا ألحربَ وعانينا ألسبيَ

ܣܒ݂ܰܠܢܰܢ ܨܰܥܪܳܐ ܣܒ݂ܰܠܢܰܢ ܣܰܝܦ݁ܳܐ ::: عانينا ألذِّلَ وعانينا ألسيفَ

ܡܶܛܽܘܠ ܚܽܘܒ݁ܰܢ ܠܐܰܬ݂ܪܳܐ ܘܡܳܬ݂ܳܐ ::: بسببِ محَبَّتِنا لبلدنا ووطننا

ܕܠܳܐ ܓ݂ܳܢܒ݂ܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܡܕ݂ܰܓ݁ܠܺܝܢܰܢ ::: لأننا لا نسرق ولا نكذب

ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܢ ::: لذا لا يُحِبوننا

ܝܘ ܚܙܝܪܢ ܫܢܬ݂ ܒܝܗ-
16 حزيران 2015


38
ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܒ݂ܪܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ
ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܡܫܺܝܚܳܝܶܐ̈ ܡܝܰܬ݁ܪܶ̈ܐ ، ܡܩܰܪܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܗܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܶܒ݁ܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݂ܰܩܝܡܳܝܬ݁ܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ، ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܰܢܟ݂ܰܠܶܠ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܬ݂ܳܓ݂ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܟ݂ܽܘܫܳܪܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ، ܘܢܰܕ݂ܥܶܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܕ݂ܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܒܡܳܬ݂ܰܢ ܪܚܺܝܡܬ݁ܳܐ ، ܘܰܢܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܪ̈ܕ݂ܺܝܦ݂ܶܐ ܘܢܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܽܘ̈ܢ ܒ݁ܫܰܝܢܳܐ ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ ܘܒ݂ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܩܰܘܰܘ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ .

ܡܫܡ ܐܘܢܓ݁ܠܣܛܐ
ܒܫܝܪ ܡܬ݁ܝ ܛܘܪܝܐ

39
https://www.youtube.com/watch?v=Uw3aiKRNVZ4
Teaching Syriac Language-Dr.Bashir Al-Torle

ܥܰܡ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܦ݁ܶܪ̈ܥܰܘܗܝ
ܕ݁ ܒܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܝܳܐ

40
                      ܒ݁ܽܘܓ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܩܰܢܝܳܐ
ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܝܳܐ
ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ
ܣܶܕ݂ܪܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܝܨܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢ
ܪܶܫܡܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܚܳܪܬ݁ܽܘܢ
ܠܐܺܝܬ݂ ܘܠܳܐ ܝܰܩܰܪܬܽܘܢ
ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܥܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ
ܐܶܫܒ݁ܽܘܩ ܠܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܬ݁ܳܐ
ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܳܥܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܘܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܘܬ݂ܶܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ
ܣܬ݁ܪܠܢܓ݂ ܗܐܝܬܣ
 ܝܕ݂ ܟ݁ܢܘܢ ܩܕ݂ܝܡ ܫܢܰܬ݂ ܒ݁ܝܕ݂                                                                 

41
نتاجات بالسريانية / ܬ݁ܶܢܰܚܬ݂ܳܐ
« في: 18:07 15/12/2014  »
ܬ݁ܶܢܰܚܬ݂ܳܐ
  ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܟ݁ܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢܰܢ  ܘܠܳܐ ܩܳܪܶܝܬ݁ܽܘܢ
ܦ݁ܳܪܣܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܙܳܒ݂ܢܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܚܳܝܪܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܠܳܐܶܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܡܦ݂ܰܢܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܬ݁ܽܘܢ
ܬ݁ܳܒ݂ܪܺܝܢܰܢ ܩܢܰܝܳܐ̈ ܕ݂ܺܝܠܰܢ
ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܰܡ ܬ݁ܶܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ
ܣܬ݁ܪܠܢܓ ܗܐܝܬܣ
ܝܗ ܟ݁ܢܘܢ ܩܕ݂ܝܡ ܫܢܬ݂ ܒ݁ܝܕ݂ 

42
بعض ألخواطر وألتأملات والقصائد التي كتبتها في ساعاتِ مختلفة

http://www.ankawa.com/sabah/bashir.pdf


43
ܫܽܘܚܢܳܐ ܕ݂ܠܶܒ݁ܝ̱
ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܡܰܬ݁ܰܝ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܟ݁ܡܳܐ ܫܽܘ̈ܚܢܶܐ ܒ݂ܠܶܒ݁ܝ̱ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ
ܕ݁ܠܳܐ ܦ݂ܳܪܶܫ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ
ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂
ܘܗܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܪ ܥܰܡ ܩܶܛܠܳܐ
ܗܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ ܕ݂ܠܶܒ݁ܝ̱ ܡܠܶܐ ܪܶܗܠܳܐ
ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݂ܓ݂ܳܕ݂ܶܫ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܡܳܬ݂ܳܐ
ܘܥܳܠܡܳܐ ܛܰܒ݁ܺܝܥ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ ܚܽܘܠܕ݁ܳܐ
ܘܰܡܫܰܐ̈ܠܶܐ ܫܓ݂ܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܶܣܦ݁ܳܐ
ܘܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܰܦ݂ܣܳܩ ܣܰܒ݂ܪܳܐ
ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݂ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟ݂ܽܠܝܽܘܡ !!!
ܣܬܪܠܢܓ݁ ܗܐܝܬܣ
ܟܛ- ܬ݁ܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܢܬ݂ ܒ݁ܝܕ݂46
نتاجات بالسريانية / ܠܗܳܩܳܐ
« في: 17:32 14/11/2014  »ܠܗܳܩܳܐ
ܣܕ݂ܺܝܪܽܘܬ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܡܳܬ݂ܳܐ ܪܚܺܝܡܬ݁ܳܐ ܣܘܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܫܶܡܫܶܟ݂ܝ̱
ܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܢܰܗܪܰ̈ܝܟ݁ܝ̱  ܫܢܺܝܓ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܕ݂ܶܩܠܰܝܟ݁ܝ̱̈
ܠܗܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܛܶܒ݁ܰܝܟ݁ܝ̱̈ ܠܢܶܫܡܰܝ̈ ܛܽܘܪܰ̈ܝܟ݁ܝ̱
ܕ݁ܒ݂ܰܝܢܳܬ݂ ܐܶܠܥܰܝ̈ ܫܓ݂ܺܝܪܽܗ̱ܘ ܚܽܘܒ݁ܶܟ݂ܝ̱
ܣܰܓ݁ܺܝ ܣܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܠܶܥܙܰܝ̈ ܥܶܢܕ݁ܰܝܟ݁ܝ̱̈
ܘܡܶܬ݂ܝܰܐܰܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱̈ ܘܢܰܚܠܰܝܟ݁ܝ̱̈
ܣܘܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܣܰܩ ܗܶܪܽܘܡ ܘܰܪ̈ܕ݁ܰܝܟ݁ܝ̱
ܠܗܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܽܘܒ݁ܳܐ ܒ݂ܰܝܢܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܰܝܟ݁ܝ̱̈
ܣܬ݁ܰܠܶܢܓ݁ ܗܐܝܶܬ݁ܣ
ܝܕ݂ ܬ݁ܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܢܰܬ݂ ܒ݁ܝܕ݂
                   


47
نتاجات بالسريانية / ܡܳܬ݂ܳܐ
« في: 09:28 06/11/2014  »
ܡܳܬ݂ܳܐ

ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ 

ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܽܘܢ ܡܳܬ݂ܰܢ !
ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܘܳܝ ܐܰܬ݂ܪܰܢ    !
ܣܳܒ݂ܶܐ̈ ܘܣܳܒ݂ܳܬ݂ܳ̈ܐ   !
ܐ̱ܒ݂ܳܗܶ̈ܐ ܘܐܶܡܗܳ̈ܬ݂ܳܐ  !
ܐܰܚܶܐ̈ ܘܐܰܚܘܳ̈ܬ݂ܳܐ      !
ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܿܢ  ؟
ܐܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܠܰܡ ܣܒ݂ܰܠܬ݁ܽܘܿܢ !
ܚܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܩܽܘܪܳܐ !
ܐܺܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ   !
ܒ݁ܰܬ݁ܰܝܟ݁ܽܘ̈ܢ ܚܣܰܪܬ݁ܽܘܢ !
ܘܥܰܦ݂ܪܳܐ ܬ݂ܰܫܘܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܿܢ !
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ؟
ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܚܰܫܳܐ    !
ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܛܠܽܘܡܝܳܐ !
ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܫܽܘܩܝܳܐ  !
ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܨܰܥܪܳܐ  !
ܡܶܢ ܫܒ݂ܳܒ݂ܰܝܢ̈ ܘܐ̱ܢܳܫܰܝܢ̈ !
ܘܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܪܳܓ݂ܶܫ !
ܡܫܰܐܠܐ̈ ܠܳܐ ܝܳܨܦ݂ܺܝܢ    !
ܥܳܠܡܳܐ ܣܡܶܐ ܘܫܰܬ݁ܺܝܩ !
ܘܰܡܫܰܐܠܐ̈ ܫܓ݂ܺܝܡܺܝܢ !
ܒ݁ܟ݂ܽܘܢܳܫ ܡܳܡܽܘܢܳܐ !
ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ !!!
ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܛܽܘܪܳܦ݂ܟ݂ܽܘܢ !
ܗܽܘܝܽܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܰܢ !
ܗܽܘܝܽܘ ܐܺܝܳܠܰܢ  !
ܗܽܘܝܽܘ ܢܶܦ݂ܪܽܘܩ ܠܟ݂ܽܘܢ !
ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܒ݁ܺܝܫܳܐ̈ !
ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܕ݂ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ !
ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܕ݂ܣܳܛܳܢܳܐ !
ܣܬ݁ܪܠܶܢܓ݁ ܗܐܝܬ݁ܣ
ܕ ܬ݁ܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܢܬ݂ ܒ݁ܝܕ                   


48
ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬ݂ ܥܳܠܡܳܐ
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ؟
ܗܳܐ ܛܰܒ݁ܺܝܥ ܒ݁ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬ݁ܳܐ !
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܫܡܰܥ ܒ݁ܽܘܓ݁ܳܢ ܥܰܡܡܰܢ ؟
ܪܺܝܺܚܳܐ ܕ݂ܢܶܦ݂ܛܳܐ ܐܰܕ݁ܶܓ݂ ܠܗܳܠܶܝܢ !
ܡܳܪܰ̈ܝ ܩܫܳܥܳܐ ܕ݂ܚܺܐܪܽܘܬ݂ ܥܰܡܡܶܐ̈ !
ܕ݁ܰܡܠܰܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܙܡܳܡܳܐ ܦ݂ܩܳܩܳܐ !
ܗܳܠܶܝܢ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܠܙܶܕ݂ܩܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ !
ܥܰܒ݂ܕ݁ܶ̈ܐ ܡܫܰܦ݂ܠܶܐ̈ ܕ݂ܡܳܪܰ̈ܝ ܢܶܦ݂ܛܳܐ !
ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܿܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܣܳܟ݂ ܕ݁ܢܶܫܡܥܽܘܢܰܢ !
ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܕ݂ܢܶܚܙܽܘܢ ܥܫܽܘܩܝܰܢ ܘܣܶܒ݂ܠܰܢ !
ܐܰܘ ܢܶܪܓ݁ܫܽܘܢ ܒ݁ܚܰܫܰܝܢ̈ ܘܛܽܘܪܳ̈ܦ݂ܰܝܢ
ܣܬ݁ܪܠܢܓ݁ ܗܐܝܬܣ
ܒ ܬ݁ܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܢܬ݂ ܒ݁ܝܕ                                             


49
نتاجات بالسريانية / ܥܫܽܘܩܝܳܐ
« في: 18:48 28/10/2014  »
ܥܫܽܘܩܝܳܐ
ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬ݂ܝ̱ ܗܳܢܳܐ ܣܶܒ݂ܠܳܐ ؟
ܘܥܳܠܡܳܐ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܩܳܠܳܐ !
ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܒ݂ܶܐ̈
ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܫܶܐ̈ ܘܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶ̈ܐ
ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܒ݂ܢܳܬ݂ܳ̈ܐ ܛܠܳܝܶܐ̈ ܙܥܽܘܪܶ̈ܐ
ܣܳܒ݂ܠܺܝܢ ܚܽܘܡܳܐ ܣܳܒ݂ܠܺܝܢ ܩܽܘܪܳܐ
ܐܰܘܒ݁ܶܕ݂ܘ ܒ݁ܳܬ݁ܶ̈ܐ ܚܣܰܪܘ ܟ݁ܽܘܠ ܡܶܕ݁ܶܡ
ܠܰܝܬ݁ ܡܰܕ݂ܪܰܫܬ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܝܬ݂ܨܰܘܒ݁ܳܐ
ܠܰܝܬ݁ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݂ܗܳܢ ܛܽܘܪܳܦ݂ܳܐ
ܐܶܡܰܬ݂ܝ̱ ܢܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢ ܡܫܰܐ̈ܠܶܐ ؟
ܐܰܪܰܐ ܛܒ݂ܰܥ ܠܶܗ ܐܰܘ ܠܰܡ ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ !
ܩܰܢܝܳܐ ܬ݂ܳܗܰܪ ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܳܐܒ݁ܳܐ
ܡܶܢ ܗܳܢ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܥܰܡܡܰܢ
ܐܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ
ܐܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦ݂ܰܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ
ܐܰܢܬ݁ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܰܢ ܐܰܢܬ݁ ܦ݁ܳܪܽܘܩܰܢ
ܦ݁ܰܨܳܐ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܗܳܢ ܓ݁ܽܘܢܚܳܐ

ܣܬܪܠܢܓ݁ ܗܐܝܬ݁ܣ
ܟ݁ܙ ܬ݁ܫܪܝܢ ܩܕ݂ܝܡ ܫܢܬ݂ ܒ݁ܝܕ

50
ܛܠܺܝܡܽܘܬ݂ ܥܰܡܡܰܢ
ܒ݁ܝܕ݂ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܥܳܠܡܳܐ ؟
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܚܙܶܐ ܛܠܽܘܡܝܰܢ ؟
ܐܰܝܟ݁ܰܐܗ̱ܘ ܡܰܘܬ݁ܰܒ݂ ܫܰܝܢܳܐ ؟
ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܙܶܕ݂̈ܩܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ؟
ܥܰܡܳܐ ܐܶܬ݂ܪܕ݂ܶܦ݂ ܒ݁ܛܰܗܪܳܐ
ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ
ܠܢܶܫܶܐ̈ ܫܳܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈
ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܗܶܝܢ
ܫܬ݂ܶܩ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ
ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟ݂ܽܘܿܠܶܗ
ܐܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܟ݁ܰܝ ܠܶܫܳܢܗܽܘܿܢ
ܡܳܪ̈ܰܝ ܩܫܳܥܶܐ̈ ܕ݂ܙܶܕ݂̈ܩܶܐ
ܐܰܚܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܦ݂ܛܳܐ !
ܐܰܕ݁ܶܓ݂ ܐܶܢܽܘܿܢ ܢܶܦ݂ܛܳܐ !
ܐܰܣܡܺܝ ܐܶܢܽܘܿܢ ܢܶܦ݂ܛܳܐ !
ܦ݁ܺܐܩܶܐ̈ ܕ݁ܽܘ̈ܓ݁ܶܐ ܣܡܰܝܳܐ̈
ܥܰܕ݂ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܢ ܣܶܒ݂ܠܳܐ
ܣܶܒ݂ܠܳܐ ܕ݂ܚܽܘܡܳܐ ܘܩܽܘܪܳܐ
ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬ݂ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܢܶܐܬ݂ܶܐ ܦ݂ܪܳܩܳܐ؟؟؟!!!
ܣܬܪܠܢܓ݁ ܗܐܝܬܣ
ܟܗ ܬ݁ܫܪܝܢ ܩܕ݂ܝܡ ܫܢܬ. ܒ݁ܝܕ݂
51
ܒ݁ܶܢܝܳܢ ܡܳܬ݂ܳܐ
ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܒ݂ܳܢܶܐ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ
ܒ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܬ݂ܪܺܝܨܳܐ
ܕ݁ܢܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ
ܒ݁ܝܰܕ݂ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܢܳܨܚܳܐ ܡܳܬ݂ܳܐ
ܢܺܚܶܐ ܘܰܢܣܰܒ݁ܰܪ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ
ܘܢܺܚܶܐ ܟ݁ܽܘܠܰܢ ܒ݁ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ
ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܘܦ݂ܽܘ̈ܠܳܓ݂ܶܐ
ܘܒ݂ܰܕ݂ܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ
ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܦ݂ܨܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ
ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳ̈ܐ
ܣܬ݁ܠܶܢܓ݁ ܗܐܝܶܬܣ
ܟܗ ܬ݁ܫܪܝܢ ܩܕ݂ܝܡ ܫܢܬ݂ ܒ݁ܝܕ݁


52
ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ
ܢܽܘܕ݂ܺܝܢ ܘܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕ݂ܪܰܥܡܳܐ
ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܘܰܛܒ݂ܳܥܳܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܚܽܘܠܕ݁ܳܐ
ܐܳܘ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐܽܘܡܬ݂ܰܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܘܐܳܦ݂ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ
ܘܚܽܘܪܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܡܛܰܘ ܠܰܡ ܐ̱ܚܪܳ̈ܢܶܐ ܒ݂ܝܰܕ݂ ܝܽܘ̈ܠܦ݁ܳܢܶܐ
ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݂ܐܰܒ݂ܳܗܳ̈ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܐܶܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܢܰܢ
ܒ݁ܝܰܕ݂ ܦ݁ܽܘ̈ܠܳܓ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܡܰܨ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ ܥܶܠܬ݂ܳܐ
ܟ݁ܽܘܠܰܢ ܚܰܕ݂ܗ̱ܽܘ ܚܰܕ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ
ܢܶܬ݂ܚܰܝܰܕ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ
ܕ݁ܠܳܐ ܚܽܘܝܳܕ݂ܳܐ ܢܰܫܪܶܟ݂ ܥܰܡܰܢ ܠܠܰܝܬ݁ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ
ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܣܬܰܪܠܶܢܓ݁ ܗܐܝܶܬܣ
ܟܕ ܬ݁ܫܪܺܝܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܫܢܰܬ ܒ݁ܝܕ

53
نتاجات بالسريانية / ܬ݁ܘܳܗܳܐ
« في: 16:49 23/10/2014  »
ܬ݁ܘܳܗܳܐ
ܒ݁ܝܕ݂ ܒ݁ܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
ܟ݁ܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܩܳܪܶܝܬ݁ܽܘܿܢ
ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܬ݁ܽܘܿܢ
ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܿܢ
ܡܳܢܳܐ ܟ݂ܰܝ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܰܡ ܠܟ݂ܽܘܿܢ ؟
ܠܳܐ ܕ݂ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܪܶܩܕ݂ܳܐ
ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܝܺܠܶܦ݁ܢܰܢ ܙܡܳܪܳܐ
ܐܺܡܰܪ ܠܰܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ !!!
ܘܐܰܝܟ݁ܰܢ ܢܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܿܢ ؟؟؟

ܣܬ݁ܠܢܓ ܗܐܝܬܣ
ܟܒ ܬ݁ܫܪܝܢ ܩܕ݂ܝܡ ܒ݁ܝܕ݁


54
ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܐܽܘܪܰܚ ܚܰܝܶܐ̈
ܒ݁ܝܰܕ݂ ܒ݁ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ
ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܣܰܟ݁ܪܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܣܶܢܐܬ݂ܳܐ
ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ
ܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܗܰܘܢܳܐ
ܡܳܪܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪ ܡܰܕ݂ܥܳܐ
ܢܰܗܺܝܪ ܡܰܕ݂ܥܳܐ ܕ݂ܦ݂ܳܪܶܫ ܙܺܐܦ݂ܳܐ
ܦ݁ܳܪܶܫ ܙܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݂ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܡܰܛܥܶܐ
ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܡܰܛܥܶܐ ܒ݂ܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ
ܒ݁ܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܚܬ݁ܳܢ̈ ܠܰܫܝܽܘܠ
ܫܝܽܘܠ ܒ݁ܳܠܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܽܘܿܠ ܛܳܥܰܝܳܐ̈
ܛܳܥܰܝܳܐ̈ ܠܰܡ ܕ݁ܰܛܥܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ
ܐܽܘܪܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܩܰܦ݂ܘ̱ ܠܫܺܐܕ݂ܳܐ
ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܢܺܚܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒ݁ܽܚܘܼܒ݁ܳܐ
ܢܣܰܒ݁ܰܪ ܕ݁ܚܽܘܼܒ݁ܳܐ ܘܢܺܚܶܐ ܒ݂ܫܰܝܢܳܐ
ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܕ݂ܣܰܒ݁ܰܪ ܡܳܪܝܳܐ
ܣܬ݁ܪܠܶܢܓ݁ ܗܐܝܬܣ
ܟ݁ ܬ݁ܫܪܝܢ ܩܕ݂ܝܡ ܫܢܬ݂ ܒ݁ܝܕ݂


55

ܠܡܽܘܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܣܛܰܝܬ݁ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ؟
ܚܙܺܝ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܡܛܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ؟
ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܫܰܦ݂ܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܫܺܝܛܳܐ
ܠܣܳܛܳܢ ܝܳܬ݂ܳܟ݂ ܗܘܰܝܬ݁ ܐܰܣܺܝܪܳܐ
ܛܒ݂ܰܥܬ݁ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܪܶܚܡܰܬ݂ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ
ܦ݁ܰܟ݂ܪܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܒ݁ܣܽܘܛܡܳܗ̇ ܘܩܰܘܕ݁ܳܗ̇
ܘܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܦ݂ܠܰܛ ܡܶܢܗܽܘܢ
ܗܘܰܝܬ݁ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܚܳܛܽܘܿܦ݂ܳܐ
ܗܘܰܝܬ݁ ܩܳܛܽܘܿܠܳܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܕ݁ܺܐܒ݂ܳܐ
ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܗܰܘܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܪܶܢܝܳܟ݂ ؟
ܛܒ݂ܰܥ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܗ ܚܽܘܠܕ݁ܳܐ
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܬ݁ܶܬ݁ܥܺܝܪ ܘܬ݂ܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܠܪܶܢܝܳܟ݂ ؟
ܬ݁ܩܰܕ݁ܶܕ݂ ܣܽܘܛܡܳܗ̇ ܘܬ݂ܶܦ݂ܣܽܘܿܩ ܩܰܘܕ݁ܳܗ̇
ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܗܰܘܢܳܐ
ܣܬܪܠܢܓ ܗܐܝܬܣ
20 ܬ݁ܫܪܝܢ ܩܕ݂ܝܡ ܫܢܰܬ݂ ܒ݁ܝܕ݂


56
2 of 585
 
Why this ad?
Quill.com - $100 off $200 Coupon. - New customers: get $100 savings on millions of business products—with fast & free shipping.
ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܒ݂ܰܠܚܽܘܕ݂‎
Bashir Al-Torle <bashir.toma49@gmail.com>
   
9:57 PM (11 hours ago)
      
to bcc: info
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ ܚܽܘܒ݁ܳܐ
ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܘܝܳܐ
ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܚܶܘܝܳܐ ܩܳܛܽܘܿܠܳܐ
ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܣܳܪܽܘܿܚܳܐ
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ ܪܶܚܡܬ݂ܳܐ
ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝܳܐ
ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܣܰܪܝܳܐ
ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܢܣܰܒ݁ܰܪ ܠܰܢ ܕ݁ܚܽܘܼܒ݁ܳܐ
ܘܢܺܚܶܐ ܒ݂ܫܰܝܢܳܐ ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ
ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ
ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܚܰܫܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦ݂ܳܐ
ܒ݁ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ
ܚܰܝܶܐ̈ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳ̈ܐ

ܬ݁ܪܘܝ ܟ݁ܓ݂ ܢܝܣܢ ܫܢܬ݂ ܒ݁ܝܕ݂

57
݁ܒ݁ܐܰܝܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ؟
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ ܗܰܘܢܳܐ
ܘܪܳܕ݂ܶܐ ܒ݂ܬ݂ܰܘܫܳܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܣܰܡܝܳܐ
ܛܒ݂ܰܥ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܐܳܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ
ܟ݁ܰܦ݁ܺܝܢ ܠܩܶܛܠܳܐ ܘܰܨܗܶܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܟ݁ܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݂ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܫܢܳܐ ܫܢܳܐ ܒ݂ܥܰܡܠܶܗ
ܥܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܠܕ݂ܺܐܒ݂ܳܐ ܒ݂ܣܳܪܽܘܚܽܘܬ݂ܶܗ
ܗܦ݂ܰܟ݂ ܠܶܗ ܠܝܰܘ̈ܡܰܝ ܫܩܺܝܦ݂ܶܐ̈ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ
ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ̈ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ
ܒ݁ܰܕ݂ ܩܳܛܶܠ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ
ܐܰܪܰܐ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܽܘܢܚܰܢ ؟
ܕ݁ܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܠܰܢ ܘܩܳܛܠܺܝܢ
ܡܳܢܳܐ ܣܰܪܚܢܰܢ ؟ ܡܳܢܳܐ ܦ݂ܰܕ݂ܢܰܢ ؟
ܥܰܠ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢܰܢ ܐܰܪܥܰܢ ܘܡܳܬ݂ܰܢ !
ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܳܐ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ
ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܕ݂̈ܩܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ؟
ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܬ݁ܰܒ݂ ܫܰܝܢܳܐ ؟
ܩܫܳܥܳܐ ܣܦ݂ܺܝܩܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܗܳܠܶܝܢ
ܐܰܪܰܐ ܗܦ݂ܰܟ݂ܢܰܢ ܠܢܶܡܽܘܣ ܥܳܒ݂ܳܐ ؟
ܣܳܒ݂ܶܐ̈ ܥܠܰܝܡܶܐ̈ ܢܶܫܶܐ̈ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪ̈ܶܐ
ܫܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܒ݁ܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܝܰܘ̈ܢܶܐ
ܩܳܛܠܺܝܢ ܢܳܣܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ
ܢܽܘܕ݂ܽܘܢ ܡܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܐܰܕ،ܥܶܟ݂ ܠܢܽܘܪܳܐ
ܘܐܶܠܳܐ ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܫܶܬ݂ܩܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܘ̈ܬ݁ܦ݂ܶܐ
ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܫܺܐ̈ܕ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ

ܐܳܡܽܘܪ ܣܽܘܪ̈ܝܝܶܐ
ܕ݁ ܒ݁ܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ


58
ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܫܰܠܺܝܛܶܐ̈
ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܦ݂ܰܪܣܺܝܢ ܐܰܚܺܝܕ݂̈ܶܐ
ܘܰܒ݂ܫܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ
ܘܥܰܡܡܶܐ̈ ܚܰܣܟ݂ܺܝܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ
ܪ̈ܶܒ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܳܙܺܝܢ ܟ݁ܽܘܠ ܝܽܘܡ
ܘܒ݂ܰܨܠܽܘܿܬ݂ܳܐ ܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ
ܒ݁ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܐܰܦ݁ܶܐ̈ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ
ܘܗܳܐ ܒ݂ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘ̈ܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܙܚܺܝܢ
ܘܚܳܫܒ݂ܺܝܢ ܕ݁ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܿܢ ܟ݁ܺܐܢܶܐ̈
ܘܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܙܺܐܦ݂ܗܽܘܢ
ܒ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܽܘܿܠܗܽܘܿܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝ̈ ܫܺܐܕ݂ܳܐ
ܗܰܘ ܩܳܛܽܘܿܠܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ
ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܰܫ
ܕ݁ܒ݂ܰܐܡܺܝܢܽܘ ܡܶܙܪܰܥ ܙܳܪܰܥ
ܠܣܶܢܐܬ݂ܳܐ ܘܐܰܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܐܶܠܡܳܐ
ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܡܡܶܐ̈
ܘܰܡܠܰܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܣܰܢܝܳܬ݂ܳܐ̈
ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ
ܬ݁ܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܿܢ ܡܠܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ
ܘܦ݂ܰܘܕ݁ܰܝܗܽܘ̈ܢ ܡܠܰܘ ܠܰܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ
ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ
ܘܒ݂ܙܚܳܐ ܗܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ
ܕ݁ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܒ݂ܬ݁ܽܘܿܢ
ܥܶܪ̈ܒ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܡܽܘܢ ܫܶܒ݂ܩܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܣܺܝܡ
ܚܠܳܦ݂ ܥܶܪ̈ܒ݁ܰܘܗ̱ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚܽܘܒ݁ܶܗ
ܘܐܰܢܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܿܠ ܫܶܥ ܚܳܣܪܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܠܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܥܶܪ̈ܒ݁ܶܐ ܒ݂ܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܿܢ
ܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦ݂ܽܘܢܳܝܟ݂ܽܘܿܢ
ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݂ܦ݂ܳܣܺܝܩܳܬ݂ܳܐ̈ ؟

ܐܳܡܽܘܪ ܣܘܪ̈ܝܝܐ
ܕ݂ ܒ݁ܫܝܪ ܡܬ݁ܝ ܛܘܪܝܐ

59
ܬ݁ܰܗܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܶܒ݁ܳܢܳܝܬ݁ܳܐ
ܬ݁ܰܗܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܩܰܕ݁ܝܫܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܶܓ݂ܢܐܛܝܽܘܣ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ ܬ݁ܪܰܝܳܢܳܐ 

ܬ݁ܺܚܶܐ ܬ݂ܺܚܶܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ ܟ݁ܽܘܡܪܰܢ ܪܚܺܝܡܳܐ
ܬ݁ܺܚܶܐ ܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܣܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ
ܡܳܪܝܳܐ ܢܥܰܕ݂ܪܳܟ݂ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܙܥܺܝܦ݂ܳܐ
ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܡܶܪܥܳܐ ܥܳܢܶܗ̈ ܒ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܫܦ݂ܺܝܬ݂ܳܐ
ܒ݁ܬ݂ܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܪܡܺܝܣܽܘܬ݂ܳܐ
ܗܰܠܶܟ݂ ܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܰܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܙܗܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ
ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕ݂ܡܰܢܗܰܪ ܐܽܘܪܚܳܟ݂
̈ܘܢܦ݂ܰܨܶܝܟ݂ ܡܳܪܝ ܐܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟ݂ܝܳܢܶܐ̈
ܘܡܶܢ ܚܳܣܽܘ̈ܡܶܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܽܘ̈ܩܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܡ ܥܰܣܩܳܬ݂̈ܳܐ
ܘܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܥܺܕ݁ܬ݁ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܽܘܡܣܳܢܳܐ ܘܐܰܬ݂ܠܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ
ܘܬ݂ܰܟ݂ܫܰܪ ܒ݁ܥܰܡܠܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܣܽܘܥܪܳܢܳܟ݂
ܩܰܒ݁ܶܠ ܬ݁ܰܗܢܺܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ

ܒ݁ܪܳܟ݂ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ
ܡܫܡ ܐܘܢܓ݁ܠܣܛܐ
ܕ ܒܫܝܪ ܡܬ݁ܝ ܛܘܪܝܐ


60
ܛܶܒ݁ܳܐ ܚܰܫܳܢܳܐ

 
ܙܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܒ݂ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܙܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ
ܙܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܟ݂ܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܫܰܠܶܡܬ ܕ݁ܰܪܳܟ݂
ܙܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܙܰܟ݁ܰܝ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ
ܡܳܪܝܳܐ ܢܕ݂ܰܝܪܳܟ݂ ܥܰܡ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܒ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ
ܘܪܽܘܚܳܐ ܓ݂ܳܕ݂ܶܠ ܟ݁ܠܺܝܠ ܠܶܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܒ݂ܪܺܝܫܳܟ݂
ܛܶܒ݁ܳܐ ܡܕ݂ܰܘܕ݁ܳܐ ܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ
ܫܽܘܢܳܝܳܟ݂ ܠܰܡ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܶܒ݂ܠܳܢܳܝܳܐ
ܘܰܠܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܰܘܳܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܢܝܳܚܳܐ
ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܺܝܣ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܕ݁ܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܐܳܦ݂ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒ݁ܥܺܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܺܝܠܶܗ
ܗܳܐ ܒ݂ܢܰܝܟ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܠܳܒ݂ܫܺܝܢ ܣܰܩܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚܽܘܒ݁ܳܟ݂

ܒ݁ܪܳܟ݂ ܐܰܒ݁ܺܝܠܳܐ
ܡܫܡ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ61
݁ܓܽܘܢܚܰܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ

ܒ݁ܐܰܝܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ؟
ܒ݁ܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܗܰܘܢܳܐ
ܘܪܳܕ݂ܶܐ ܒ݂ܬ݂ܰܘܫܳܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܣܰܡܝܳܐ
ܛܒ݂ܰܥ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݂ܐܳܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ
ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܠܩܶܛܠܳܐ ܨܰܗܝܳܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܟ݁ܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݂ܐܰܚܽܘܗܝ
ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܫܢܳܐ ܫܢܳܐ ܒ݂ܥܰܡܠܶܗ
ܥܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܒ݂ܣܳܪܽܘܚܽܘܬ݂ܶܗ
ܗܦ݂ܰܟ݂ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܝ̈ ܫܩܺܝ̈ܦ݂ܶܐ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ
ܝܰܬ݁ܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܺܐܒ݂̈ܶܐ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ
ܒ݁ܰܕ݂ ܩܳܛܶܠ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ
ܐܰܪܰܐ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܽܘܢܚܰܢ ؟
ܕ݁ܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܢ ܪܳܕ݂ܦ݂ܺܝܢ ܘܩܳܛܠܺܝܢ
ܡܳܢܳܐ ܣܪܰܚܢܰܢ ؟ ܡܳܢܳܐ ܦ݂ܰܕ݂ܢܰܢ ؟
ܥܰܠ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢܰܢ ܐܰܪܥܰܢ ܘܡܳܬ݂ܰܢ !
ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܳܐ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ !
ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܕ݂ܩܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ؟
ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝ ܫܰܝܢܳܐ ؟
ܩܫܳܥܳܐ ܣܦ݂ܺܝܩܳܐ ܐܰܪܺܝܡܘ̱ ܗܳܠܶܝܢ
ܐܰܪܰܐ ܗܦ݂ܰܟ݂ܢܰܢ ܠܢܳܡܽܘܣ ܥܳܒ݂ܳܐ ؟
ܣܳܒ݂̈ܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪ̈ܶܐ
ܫܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܒ݂ܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܝܰܘ̈ܢܶܐ
ܩܳܛܠܺܝܢ ܢܳܟ݂ܣܺܝܢ ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ !!!
ܢܽܘܕ݂ܽܘܢ ܡܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܐܰܕ݂ܥܶܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ
ܘܐܶܠܳܐ ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܫܶܬ݂ܩܳܐ ܡܫܰܘ̈ܬ݁ܦ݂ܶܐ
ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܽܘܪ̈ܶܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܳܦ݂ܽܘܪ̈ܶܐ

ܒ݁ܝܕ݂ ܒ݁ܰܫܝܼܪ ܛܘܪܝܐ
9 ܬܫܪܝܢ ܚܪܝܢ ܒ̱ܝܓ݂

62
تصريف ألفعل ألأمر ألمعتل الوسط أي ألأجوف


يُصاغ فعل ألأمر بحذف حرف ألمضارعة من صيغ ألمخاطب مذكراً ومؤنثاً مُفرداً وجمعاً
1) صيغة ألمخاطب ألمذكر ألمفرد ܕ݁ܽܘܼܢ

ܕ݁ܽܘܢܰܝܢܝ̱    دِنِّي   ܕ݁ܽܘܼܢܰܝܢ   دِنَّا
ܕ݁ܽܘܼܢܳܝܗ̱ܝ   دِنْهُ     ܕ݁ܽܘܼܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  دِنْهُم
ܕ݁ܘܼܽܢܶܝܗ̇    دِنْها   ܕ݁ܽܘܼܢ ܐܶܢܶܝܢ   دِنْهُنَّ

2) صيغة المخاطبين جميع المذكر ܕ݁ܽܘܼܢܽܘܼܢ

ܕ݁ܽܘܼܢܽܘܢܳܢܝ̱    دِينوني              ܕ݁ܽܘܼܢܽܘܼܢܳܢ              دِينونا
ܕ݁ܽܘܢܽܘܼܢܳܝܗ̱ܝ    دِينوهُ               ܕ݁ܽܘܼܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܿܢ     دِينوهُم
ܕ݁ܽܘܼܢܽܘܼܢܳܗ̇    دِينوها                ܕ݁ܽܘܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܿܢ    دِينوهُنَّ

3)  صيغة ألمخاطبة ألأولى ܕ݁ܽܘܼܢܝ̱ متحرك ألآخر أصله ܕ݁ܽܘܼܢܺܝ
 
ܕ݁ܽܘܢܺܝܢܝ̱    دينيني           ܕ݁ܽܘܢܺܝܢ    دينينا
 ܕ݁ܽܘܼܢܺܝܘܗܝ   دينيهِ    ܕ݁ܽܘܢܝ̱ ܐܶܢܽܘܿܢ   دينِهِم
ܕ݁ܽܘܼܢܺܝܗ̇    دينيها     ܕ݁ܽܘܼܢܝ̱ ܐܶܢܶܝܢ    دينيهُنَّ

4) صيغة ألمخاطبة ألثانية ܕ݁ܽܘܼܢܺܝܢ متحرك ألآخر أصله  ܕ݁ܽܘܼܢܺܝܢܳܐ

ܕ݁ܽܘܼܢܺܝܢܳܢܝ̱     دينيني    ܕ݁ܽܘܼܢܺܝܢܳܢ          دينينا
ܕ݁ܽܘܢܺܝܢܳܝܗ̱ܝ    دينيهِ     ܕ݁ܽܘܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   دينيهِم
ّܕ݁ܽܘܼܢܺܝܢܳܗ̇     دينيها     ܕ݁ܽܘܢܺܝܢ ܐܶܢܶܝܢ    دينيهُنَ

5) صيغة ألمخاطبات ألأولى ܕܽܘܼܢܝ̱̈ متحرك ألآخر أصله ܕ݁ܽܘܼ̈ܢܳܐ

ܕ݁ܽܘܼܢܳܢܝ̱̈       دينَّني        ܕ݁ܽܘ̈ܢܳܢ                دينَّنا
ܕ݁ܽܘܼ̈ܢܳܢܳܝܗ̱ܝ     دينَّنَهُ        ܕ݁ܽܘ̈ܢܝ̱ ܐܶܢܽܘܿܢ     دينَّنَهم
 ܕ݁ܽܘ̈ܢܳܢܳܗ̇        دينَّنها        ܕ݁ܽܘܢܝ̱̈ ܐܶܢܶܝܢ   دينَّنهُنَّ

6) صيغة ألمخاطبات الثانية ܕ݁ܽܘܢܶܝ̈ܢ متحرك ألآخر أصله ܕ݁ܽܘܢܶܝ̈ܢܳܐ
ܕ݁ܽܘܼܢܶܝ̈ܢܳܢܝ̱    دينَّنَي      ܕ݁ܽܘܼܢܶܝ̈ܢܳܢ            دينَّنا
ܕ݁ܽܘ̈ܢܶܝܢܳܝܗ̱ܝ    دينَّنَهُ      ܕ݁ܽܘ̈ܢܶܝܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   دينَّنَهُم
ܕ݁ܽܘ̈ܢܶܝܢܳܗ̇    دينَّنَها       ܕ݁ܽܘ̈ܢܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ    دينَّنَهُنَّ 

ملاحظة : حركة ألواو هي الضم الطويل أي ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟ݂ܳܐ ܐܰܘ ܪܒܼܵܨܵܐ بالشرقية
 
   63

تصريف مضارع ܕ݁ܳܢ مع ضمائر المفعولية :
يوجد صيغة واحدة للمضارع وهي أن تتحرك بالعصاص الطويل ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܪܺܝܟ݂ܳܐ أو الرباص ܪܒ݂ܵܨܵܐ لدى الشرقيين ويكون حرف المضارعة ساكناً ما عدا في حالة المتكلم المفرد فيتحرك بالرباص الطويل لدى الغربيين وبالزلام القاسي ( الطويل ) لدى الشرقيين ، ويوجد فعل واحد شذَّ عن هذه القاعدة وهو ܣܳܡ حيث يكون مضارعه بالحباص ܢܣܺܝܡ
1) ܐܶܕ݁ܽܘܢ المتكلم المفرد مذكراً ومؤنثاً

ܐܶܕ݁ܽܘܢܳܟ݂                   اًدينكَ    ܐܶܕ݁ܽܘܢܟ݂ܽܘܿܢ         أُدينكُم
ܐܶܕ݁ܽܘܢܶܟ݂ܝ̱                  اُدينَكِ    ܐܶܕ݁ܽܘܢܟ݂ܶܝܢ         اُدينَكُنَّ
ܐܶܕ݁ܽܘܢܺܝܘܗ̱ܝ ، ܐܶܕ݁ܽܘܢܶܗ  اُدينَهُ    ܐܶܕ݁ܽܘܼܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   أُدينَهُم
ܐܶܕ݁ܽܘܢܺܝܗ̇                  أُدينُها   ܐܶܕ݁ܽܘܼܢ ܐܶܢܶܝܢ    أُدينُهُنَّ

ملاحظة : الدولث مقشاة في جميع التصاريف

2) ܢܕ݂ܽܘܼܢ  المتكلمون مُذكراً ومؤنثاً

ܢܕ݂ܽܘܢܳܟ݂       ندينُكَ    ܢܕ݂ܽܘܼܢܟ݂ܽܘܿܢ    ندينَكُم
ܢܕ݂ܽܘܼܢܶܟ݂ܝ̱     ندينَكِ    ܢܕ݂ܽܘܼܢܟ݂ܶܝܢ     ندينَكُنَّ
ܢܕ݂ܽܘܼܢܺܝܘܗ̱ܝ  ندينَهُ    ܢܕ݂ܽܘܼܢ ܐܶܢܽܘܿܢ ندينَهُم
ܢܕ݂ܽܘܼܢܺܝܗ̇     ندينها   ܢܕ݂ܽܘܼܢ ܐܶܢܶܝܢ  ندينَهُنَّ

ملاحظة : الدولث مركخة في جميع التصاريف3) ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢ للمخاطب  ساكن ألآخر

ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܳܢܝ̱   تُدينَني    ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܳܢ         تُدينَنا
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܳܝܗ̱ܝ  تُدينَهُ     ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢ ܐܶܢܽܘܢ  تُدينَهُم
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܳܗ̇    تُدينَها    ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢ ܐܶܢܶܝܢ   تُدينَهُنَّ

ملاحظة :  الدولث مركخة في جميع التصاريف
ويجوز تصريفه مع ضمير المتكلم مفرداً وجمعاً كألآتي أيضاً:

ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܰܝܢܝ̱   تُدينني   ܬ݁ܽܕ݂ܽܘܼܢܰܝܢ   تُديننا
ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܺܝܘܗ̱ܝ تُدينَه     ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܶܗ   تُدينَه
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܺܝܗ̇   تُدينَها

4) ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢ للمخاطبين أصله ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢܳܐ متحرك ألآخر

ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢܳܢܝ̱  تَدينوني     ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢܳܢ         تَدينونا
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢܳܝܗ̱ܝ تَدينوه       ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  تَدينوهُ
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢܳܗ̇   تَدينوها      ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ   تَدينوهُنَّ
وهناك صيغة أخرى معضمير الغائب وهي كألآتي:
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢܶܗ  تَدينوهُ

3) ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢ للمخاطب  ساكن ألآخر

ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܳܢܝ̱   تُدينَني    ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܳܢ         تُدينَنا
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܳܝܗ̱ܝ  تُدينَهُ     ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢ ܐܶܢܽܘܢ  تُدينَهُم
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܳܗ̇    تُدينَها    ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢ ܐܶܢܶܝܢ   تُدينَهُنَّ

ملاحظة :  الدولث مركخة في جميع التصاريف
ويجوز تصريفه مع ضمير المتكلم مفرداً وجمعاً كألآتي أيضاً:

ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܰܝܢܝ̱   تُدينني   ܬ݁ܽܕ݂ܽܘܼܢܰܝܢ   تُديننا


4) ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢ للمخاطبين أصله ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢܳܐ متحرك ألآخر

ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢܳܢܝ̱  تَدينوني     ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢܳܢ         تَدينونا
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢܳܝܗ̱ܝ تَدينوه       ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  تَدينوهُ
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢܳܗ̇   تَدينوها      ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ   تَدينوهُنَّܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܺܝܢ   ألمخاطبة متحرك ألأخر أصله   ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܺܝܢܳܐ ( 5

ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܺܝܢܳܢܝ     تََدينِني      ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܺܝܢܳܢ           تَدينِنا
ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܺܝܢܳܝܗ̱ܝ   تَدينِهِ         ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  تَدينيهِم
ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܺܝܢܳܗ̇     تَدينيها      ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܺܝܢ ܐܶܢܶܝܢ    تَدينيهُنَّ  

6)  ܬ݁ܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢ    ألمخاطبات متحرك ألآخر أصله  ܬ݁ܕ݂ܽܘ̈ܢܳܢܳܐ

ܬ݁ܕܽܘ̈ܢܳܢܳܢܝ̱        تَدينَّني    ܬ݁ܕ݂ܽܘ̈ܢܳܢܳܢ           تَدينَّنا
ܬ݁ܕ݂ܽܘ̈ܢܳܢܳܝܗ̱ܝ       تَدينَنهُ    ܬ݁ܕ݂ܽܘ̈ܢܳܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   تَدينَنَهُم
ܬ݁ܕ݂ܽܘ̈ܢܳܢܳܗ̇         تَدينَنَّها   ܬ݁ܕ݂ܽܘ̈ܢܳܢ ܐܶܢܶܝܢ    تَدينَنَّهُنَّ


كان ألأولى بي أنْ أبدأ بتصريف الفعل المضارع مع ضمائر الفاعلية لغرض تسهيل الموضوع لذا سأصرف الفعل ܕ݁ܳܢ والذي أصله ܕ݁ܝܰܢ ومضارعه ܢܕ݂ܽܘܼܢ والذي أصله ܢܶܕ݂ܝܽܘܘܢ ثم نُقِلتْ حركة أليوذ إلى ألحرف ألذي قبله للخفة فسكنتْ بعد ضم فقُلِبَت واواً وحذِفتْ الواو الثانية علامة الضم لتصبح ܢܶܕ݁ܽܘܼܢ ثُم أسكنَ حرف المضارعة ليصبح ܢܕ݂ܽܘܼܢ

ܐܶܕ݁ܽܘܼܢ          أَدينُ              ܢܕ݂ܽܘܼܢ         نَدينُ
َ ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢ       تَدينُ أنت          ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܼܢ  تدينون
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܺܝܢ       تَدينينَ              ܬ݁ܕ݂ܽܘ̈ܢܳܢ         تَدينَنَّ
ܢܕ݂ܽܘ݂ܢ          يَدينُ              ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢ     يَدينونَ
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼ ܢ       تَدينُ هي         ܢܕܼܘܼ̈ܢܳܢ             يَدِنَّ

ملاحظة :  مضارع جمع المتكلمين نفس مضارع الغائب المفرد إملائياً وكذلك مضارع المخاطب المذكر المفرد هو نفس مضارع الغائبة المفردة
الدولث مركخة في جميع التصاريف ما عدا مع ضمير المتكلم المفرد
كما توضع نقطتا الجمع  على الفعل في حالة المخاطبات والغائبات


7) ܢܕ݂ܽܘܼܢ الغائب

ܢܕ݂ܽܘܼܢܰܢܝ̱   يَدينَني   ܢܕ݂ܽܘܼܢܰܢ        يَدينَنا
ܢܕ݂ܽܘܼܢܰܟ݂    يَدينَكَ    ܢܕ݂ܽܘܼܢܟ݂ܽܘܿܢ     يَدينَكُم
ܢܕ݂ܽܘܼܢܶܟ݂ܝ̱   يَدينَكِ    ܢܕ݂ܽܘܼܢܟ݂ܶܝܢ      يَدينَكُنَّ
ܢܕ݂ܽܘܼܢܺܝܘܗ̱ܝ يَدينَهُ    ܢܕ݂ܽܘܼܢ ܐܶܢܽܘܿܢ يَدينَهُم
ܢܕ݂ܽܘܼܢܺܝܗ̇   يَدينَها    ܢܕ݂ܽܘܼܢ ܐܶܢܶܝܢ  يَدينَهُنَّ

ملاحظة : الدولث مُركخة في جميع التصاريف

8) ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢ صيغة الغائبين والفعل متحرك ألآخر أصلهُ ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢܳܐ

ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢܳܢܝ̱   يَدينوني   ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢܳܢ        يَدينونا
ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢܳܟ݂    يَدينوكَ    ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢܟ݂ܽܘܿܢ     يَدينوكُم
ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢܶܟ݂ܝ̱   يَدينوكِ    ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢܟ݂ܶܝܢ      يَدينوكُنَّ
ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢܳܝܗ̱ܝ  يَدينوهُ     ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢ ܐܶܢܽܘܿܢ يَدينوهُم
ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢܳܗ̇    يَدينوها    ܢܕ݂ܽܘܼܢܽܘܼܢ ܐܶܢܶܝܢ  يَدينوهُنَّ

ملاحظة : الدولث مركخة في جميع التصاريف 
9)ܬ݁ܕ݂ܽܘܢ الغائبة وهو ساكن ألآخر

ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܰܢܝ̱    تَدينَني     ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܰܢ            تَدينَنا
ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܳܟ݂    تَدينَكَ       ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܟ݂ܽܘܿܢ       تَدينَكُم
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܶܟ݂ܝ̱    تَدينَكِ     ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܟ݂ܶܝܢ        تَدينَكُنَّ
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܺܝܘܗ̱ܝ  تَدينَهُ     ܬ݁ܕ݂ܺܘܼܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   تَدينَهُم
ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢܺܝܗ̇    تَدينَها   ܬ݁ܕ݂ܽܘܼܢ ܐܶܢܶܝܢ      تَدينَهُنَّ

ملاحظة: ألدولث مُركخة في جميع التصاريف

10) ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢ  الغائبات متحرك ألآخر أصله ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢܳܐ

ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢܳܢܝ̱    يَدينَّني    ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢܳܢ          يَدينَّنا
ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢܳܟ݂   يَدينَّنكَ    ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢܳܟ݂ܽܘܿܢ     يَدينَّنَكُم
ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢܶܟ݂ܝ̱   يَدينَّنَكِ     ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢܳܟ݂ܶܝܢ    يَدينَّنَكُنَّ
ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢܳܝܗ̱ܝ  يَدينَّنَهُ    ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  يَدينَّنَهُم
ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢܳܗ̇   يَدينَّنَها    ܢܕ݂ܽܘܼ̈ܢܳܢ ܐܶܢܶܝܢ   يَدينَّنَهُنَّ

ملاحظة: الدولث مركخة في جميع التصاريف

إنتهى تصريف الفعل ألمضارع المعتل الوسط وسيليه فعل ألآمر


64
تصريف الفعل ألأجوف مع ضمائر المفعولية

الفعل ألأجوف أو المعتل الوسط وهو على نوعين بالنسبة لحرف العلة الوسطي حيث يكون إما الواو أوألياء ولا يمكن أنْ يكون ألألف لأنه سيصبح مهموز الوسط كما أنَّ هنالك أفعال واويه قليلة ولكنها غير معتلة وسنأخذ في تصريفنا فعل ܕ݁ܳܢ حيث هو فعل مُتعدٍ ووجه إعلاله هو كألآتي ܕ݁ܳܢ أصله ܕ݁ܝܰܢ نُقِلتْ فتحة الياء إلىالدال فسكنت الياء بعد  الفتحة وقُلبتْ ألفاً  لمطابقتها للفتح وعُوِضّ عن الفتحة بالزقاف الذي يُعرف بالنصب فأصبحت ܕ݁ܳܢ ويلفظها الشرقيون دانْ كما كانت تُلفظ بألأصل وتلفلظ لدينا نحن الغربيون دُن
1) ܕ݁ܳܢܶܬ݂ صيغة المتكلم
وهي ساكنة ألآخر وتتصل بالمخاطب مفرداً وجمعاً والمخاطبة مفرداً وجمعاً والغائب مفرداً وجمعاً والغائبةمفرداً وجمعاً ولا تتصل بضمير المتكلم ومفرداً وجمعاً

ܕ݁ܳܢܬ݁ܳܟ݂       دًنْتًكَ    ܕ݁ܳܢܬ݁ܟ݂ܽܘܿܢ   دُنتُكُم
ܕ݁ܳܢܬ݁ܶܟ݂ܝ̱     دُنْتًكِ   ܕ݁ܳܢܬ݁ܟ݂ܶܝܢ      دُنتُكُنَّ
 ܕ݁ܳܢܬ݁ܶܗ     دُنْتُهُ    ܕ݁ܳܢܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܿܢ  دُنْتُكُم
ܕ݁ܳܢܬ݁ܳܗ̇    دُنْتُها     ܕ݁ܳܢܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ    دُنْتُهُنَّ

ملاحظة: التاء مقشاة مع ضمائر المخاطب مفرداً وجمعاً والمخاطبة مُفرداً وجمعاً والغائب والغائبة ولكنها مركخة مع الغائبين والغائبات2)  ܕ݁ܳܢܢ للمتكلمين أصله ܕ݁ܳܢܢܳܐ وهو متحرك ألآخر.
ܕܳܢܢܳܟ݂   دُنَّاكَ    ܕ݁ܳܢܢܳܟ݂ܽܘܿܢ    دُنَّاكُم
ܕ݁ܳܢܢܶܟ݂ܝ̱  دُنَّاكِ    ܕ݁ܳܢܢܳܟ݂ܶܝܢ     دُنَّاكُنَّ
ܕ݁ܳܢܢܳܝܗ̱ܝ دُنَّاهُ     ܕ݁ܳܢܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  دُنَّاهُم
ܕ݁ܳܢܢܳܗ̇   دُنَّاها    ܕ݁ܳܢܢ ܐܶܢܶܝܢ   دُنَّاهُنَّ
ملاحظة :لا تتصل به ضمائر المتكلم مُفرداً وجمعاً

3) ܕ݁ܳܢܬ݁  ألمخاطب وأصله ܕ݁ܳܢܬ݁ܳܐ وهو متحرك ألآخر
ܕ݁ܳܢܬ݁ܳܢܝ̱    دُنتَني    ܕ݁ܳܢܬ݁ܳܢ   دُنتَنا هذه الصيغة هي للمذكر والمؤنث
ܕ݁ܳܢܬ݁ܳܝܗ̱ܝ   دُنْتَهُ      ܕ݁ܳܢܬ݁ ܐܶܢܽܘܿܢ دُنْتَهُم
ܕ݁ܶܢܬ݁ܳܗ̇     دُنْتَها     ܕ݁ܳܢܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ  دُنْتَهُنَّ
ملاحظة : التاء مقشاة في جميع التصاريف.  

4) ܕ݁ܳܢܬ݁ܽܘܢ المخاطبون أصله ܕ݁ܳܢܬ݁ܽܘܢܳܐ

ܕ݁ܳܢܬ݁ܽܘܢܳܢܝ̱       دُنتموني    ܕ݁ܳܢܬ݁ܽܘܢܳܢ         دُنتُمونا
ܕ݁ܳܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ      دُنتُموهُ      ܕ݁ܳܢܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  دُنتُمُوهُم
ܕ݁ܳܢܬ݁ܽܘܢܳܗ̇        دُنتُموها     ܕ݁ܳܢܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ   دُنتُموهُنَّ

ملاحظة : التاء مقشاة في جميع التصاريف

5) ܕ݁ܳܢܬ݁ܝ̱  المخاطبة أصله ܕ݁ܳܢܬ݁ܺܝ

ܕ݁ܳܢܬ݁ܺܝܢܝ̱     دِنْتِني     ܕ݁ܳܢܬ݁ܺܝܢ         دِنتِنا
ܕ݁ܳܢܬ݁ܺܝܘܗ̱ܝ   دِنْتِهِ       ܕ݁ܳܢܬ݁ܝ̱ ܐܶܢܽܘܿܢ  دِنْتِهِم
ܕ݁ܳܢܬ݁ܺܝܗ̇     دِنْتِها       ܕ݁ܳܢܬ݁ܝ̱ ܐܶܢܶܝܢ   دِنْتِهُنَّ

ملاحظة : التاء مقشاة في جميع التصاريف


6) ܕ݁ܳܢ̈ܬ݁ܶܝܢ  ألمخاطبات أصله ܕ݁ܳܢ̈ܬ݁ܶܝܢܳܐ

ܕ݁ܳܢ̈ܬ݁ܶܝܢܳܢ         دُنْتُمْنَني         ܕ݁ܳܢ̈ܬ݁ܶܝܢܳܢ   دُمْتُنَنا

ܕ݁ܳܢ̈ܬ݁ܶܝܢܳܝܗ̱ܝ   دُنْتُمْنَهُ    ܕ݁ܳܢ̈ܬܶܝܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   دُنْتُمنَهُم

ܕ݁ܳܢ̈ܬ݁ܶܝܢܳܗ̇      دُنْتُمْنَها   ܕ݁ܳܢ̈ܬ݁ܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ   دُنْتُمْنَهُنَّ  

ملاحظة : التاء مقشاة في جميع التصاريف
7) ܕ݁ܳܢ للغائب

 ܕ݁ܳܢܰܢܝ̱       دانَني    ܕ݁ܳܢܰܢ   دانَنا
ܕ݁ܳܢܳܟ݂       دانَكَ   ܕ݁ܳܢܟ݂ܽܘܿܢ  دانكم
ܕ݁ܳܢܶܟ݂ܝ̱     دانَكِ    ܕ݁ܳܢܟ݂ܶܝܢ   دانَكُنَّ
ܕ݁ܳܢܶܗ   دانَهُ    ܕ݁ܳܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  دانَهُم
ܕ݁ܳܢܳܗ̇   دانَها   ܕ݁ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ   دانَهُنَّ

ملاحظة : تتصل به جميع ضمائر المفعولية علماً بأنَّ ضمير الغائب المفعول به ليس لذات الفاعل

8) ܕ݁ܳܢܘ  للغائبين وأصله ܕ݁ܳܢܽܘ

ܕ݁ܳܢܽܘܢܝ̱         دانوني    ܕ݁ܳܢܽܘܢ    دانونا
ܕ݁ܳܢܽܘܟ݂       دانوكَ    ܕ݁ܳܢܽܘܟ݂ܽܘܿܢ    دانوكم
ܕ݁ܳܢܽܘܼܟ݂ܝ̱     دانوكِ     ܕ݁ܳܢܽܘܼܟ݂ܶܝܢ     دانوكُنَّ
ܕ݁ܳܢܽܘܗ̱ܝ     دانوهُ    ܕ݁ܳܢܘ̱ ܐܶܢܽܘܿܢ   دانوهُم
ܕ݁ܳܢܽܘܗ̇      دانوها    ܕ݁ܳܢܘ̱ ܐܶܢܶܝܢ   دانوهُنَّ

ملاحظة: تتصل به جميع ضمائر المفعولية علماً بأنَّ ضمير الغائبين المفعول به ليس لذات الفاعل


9) ܕ݁ܳܢܰܬ݂  الغائبة وهي ساكنة ألأخر

ܕ݁ܳܢܬ݂ܰܢܝ̱   دانتْني         ܕ݁ܰܢܬ݂ܰܢ    دانَتْنا
ܕ݁ܰܢܬ݂ܳܟ݂     دانَتْكَ       ܕ݁ܳܢܰܬ݂ܟ݂ܽܘܿܢ  دانَتْكُم
ܕ݁ܳܢܬ݂ܶܟ݂ܝ̱   دانَتْكِ       ܕ݁ܳܢܰܬ݂ܟ݂ܶܝܢ    دانَتْكُنَّ
ܕ݁ܳܢܬ݂ܶܗ      دانَتْهُ     ܕ݁ܳܢܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܿܢ  دانَتْهُم
ܕ݁ܳܢܬ݂ܳܗ̇    دانَتْها      ܕ݁ܳܢܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ   دانَتْهُنَّ

ملاحظة : التاء مُركخة في جميع التصاريف وهذا ما يُفرقها عن المتكلم المفرد مُذكراً ومُؤنَثاً

10)  ܕ݁ܳܢܝ̈  الغائبات  وأصله  ܕ݁ܳܢ̈ܳܐ أي مُتحرك ألآخر

ܕ݁ܳܢܳܢܝ̱̈    دانَنَّني    ܕ݁ܳܢܳܢ̈ܢ   دانَنَّنا
ܕ݁ܳܢ̈ܳܟ݂     دانَنَّكَ  ܕ݁ܳܢ̈ܟ݂ܽܘܿܢ    دانَنَّكُم
ܕ݁ܳܢ̈ܶܟ݂ܝ̱     دانَنَّكِ     ܕ݁ܳܢ̈ܟ݂ܶܝܢ    دانَنَّكُنَّ
ܕ݁ܳܢܳܝ̈ܗ̱ܝ     دانَنَّهُ     ܕ݁ܳܢܝ̱̈ ܐܶܢܽܘܿܢ  دانَنَهُم
ܕ݁ܳܢ̈ܳܗ̇   دانَنَّها   ܕ݁ܳܢ̈ܝ̱ ܐܶܢܶܝܢ    دانَنَّهُنَّ


65

1)       من المخاطب ܒ݁ܽܘܿܙ
 ܒ݁ܽܘܿܙܰܝܢܝ̱         بُزَّني  ܒ݁ܽܘܿܙܰܝܢ  بُزُّنُا
ܒ݁ܽܘܿܙܳܝܗ̱ܝ   بُزُّهُ   ܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܽܘܿܢ   بُزُّهُم
ܒ݁ܽܘܿܙܳܗ̇    بُزٌّها    ܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܶܝܢ  بُزُّهُنَّ
ملاحظة: الزين تكون مفتوحة مع ضمير المتكلم مفرداً وجمعاً ومزقوفة مع ضميري الغائب والغائبة

2) مِنْ المخاطبين ܒ݁ܽܘܙܘ وهي ساكنة ألآخر
ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܢܝ̱         بُزُّوني   ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܢ   بُزُّونا
ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܗ̱ܝ     بُزُّوهُ   ܒ݁ܽܘܿܙܘ ܐܶܢܽܘܿܢ   بُزُّوهُم
ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܗ̇     بُزُّوها   ܒ݁ܽܘܿܙܘ ܐܶܢܶܝܢ   بُزُّوهُنَّ

مِنْ المخاطبين ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܢ متحركة ألآخر أصلها ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܢܳܐ
ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܢܳܢܝ̱         بُزُّوني   ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܢܳܢ   بُزُّونا
ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܢܳܝܗ̱ܝ  بُزُّوهُ   ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  بُزُّوهُم
ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܼܢܳܗ̇   بُزُّوها   ܒ݁ܽܘܿܙܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ   بُزُّوهُنَّ

4) من المخاطبة الصيغة ألأولى ܒ݁ܽܘܿܙܝ أصله ܒ݁ܽܘܿܙܺܝ

ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢܝ̱    بُزِّيني   ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢ        بُزِّينا
ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܘܗ̱ܝ  بُزِّيهُ    ܒ݁ܽܘܿܙܝ ܐܶܢܽܘܿܢ  بُزِّيهُم
ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܗܿ     بُزِّيها   ܒ݁ܽܘܿܙܝ ܐܶܢܶܝܢ   بُزِّيهُنَّ

5) من المخاطبة الصيغة الثانية ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢ أصلها ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢܳܐ
ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢܳܢܝ̱   بُزِّيني   ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢܳܢ        بُزِّينا
ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢܳܝܗ̱ܝ  بُزِّيهِ    ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢ ܐܶܢܽܘܿܢ  بُزِّيهُم
ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢܳܗ̇    بُزِّيها   ܒ݁ܽܘܿܙܺܝܢ ܐܺܢܽܘܿܢ  بُزِّيهُنَّ 

ملاحظة : الزين مُشددة في جميع التصاريف
6) صيغة المخاطبات ألأولى ܒ݁ܽܘܿܙ̈ܝ أصله ܒ݁ܽܘܿܙ̈ܳܐ
ܒ݁ܽܘܙܳܢܝ̈   بُزَّني   ܒ݁ܽܘܿܙ̈ܳܢ   بُزَّنَّا
ܒ݁ܽܘܿܙܳܝܗ̱ܝ̈    بُزَّنَهُ    ܒ݁ܽܘܿܙܝ̈ ܐܶܢܽܘܿܢ  بُزَّنَهُم
ܒ݁ܽܘܿܙ̈ܳܗ̇    بُزَّنَها     ܒ݁ܽܘܿܙܝ̈ ܐܶܢܶܝܢ  بُزَّنَهُنَّ

7) صيغة المخاطبات الثانية ܒ݁ܽܘܙܶܝ̈ܢ أصله ܒ݁ܽܘܙܶܝ̈ܢܳܐ

ܒ݁ܽܘܿܙܶܝ̈ܢܳܢܝ̱   بُزَّنَني    ܒ݁ܽܘܙܶܝ̈ܢܳܢ   بُزَّنَنا
ܒ݁ܽܘܿܙܶܝ̈ܢܳܝܗ̱ܝ   بُزَّنَهُ   ܒ݁ܽܘܿܙܶܝ̈ܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   بُزَّنَهُم
ܒ݁ܽܘܿܙܶܝ̈ܢܳܗ̇   بُزَّنَها   ܒ݁ܽܘܿܙܶܝ̈ܢ ܐܶܢܶܝܢ   بُزَّنَهُنَّ

وبهذا كمل تصريف الفعل المضعف وسيليه الفعل معتل الوسط أي ألأجوف
66

1) مع ضمير المتكلم ܐܶܒ݁ܽܘܙ والباء تكون مُشَدَّدة
مقشاة مع المخاطبين والمخاطبات والغائبين والغائبات
وغير مشددة ومركخة مع المخاطب والمخاطبة والغائب والغائبة
ܐܶܒ݂ܙܳܟ݂   سأبُزُكَ    ܐܶܒ݁ܽܘܙܟ݂ܽܘܿܢ    سأبُزُكُم
ܐܶܒ݂ܙܶܟ݂ܝ̱   سأبُزُّكِ      ܐܶܒ݁ܘܽܙܟ݂ܶܝܢ    سأبُزُّكُنَّ
ܐܶܒ݂ܙܺܝܘܗ̱ܝ    سأبُزُّه        ܐܶܒ݁ܘܙ ܐܶܢܽܘܿܢ    سأبُزُّهُم
ܐܶܒ݂ܙܺܝܗ̇       سأبُزُّها      ܐܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܶܝܢ    سأبُزُهُنَّ  
ملاحظة: لا تتصل مع ضمير المتكلم والمتكلمين لكون المتكلم لا يجوز أنْ فاعلاً ومفعولا به لنفس الشخص'

2) مع ضمير المتكلمين ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ
الباء مُركخة مع الضمائرالمفردة للمخاطب والمخاطبة والغائب والغائبة ومقشاة مُشَدَدة مع الضمائر المجموعة للمخاطبين والمخاطبات والغائبين والغائبات

ܢܶܒ݂ܙܳܟ݂     نَبُزُّكُم    ܢܶܒ݁ܽܘܿܙܟ݂ܽܘܿܢ   نَبُزُّكُم
ܢܶܒ݂ܙܶܟ݂ܝ̱    نَبُزُّكِ     ܢܶܒ݁ܽܘܿܙܟ݂ܶܝܢ     نَبُزُّكُنَّ
ܢܶܒ݂ܙܺܝܘܗ̱ܝ    نَبُزُّهُه     ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܽܘܿܢ   نَبُزُّهُم
 ܢܶܒ݂ܙܺܝܗ̇    نَبُزُّها    ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܶܝܢ    نَبُزُّهُنَّ
3) تصريف مضارع المخاطب ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙ مع ضمائر المفعولية للمتكلم مفرداً وجمعاً والغائب مفرداًوجمعاً والغائبة مفرداً وجمعاً

ܬ݁ܶܒ݂ܙܰܢܝ̱   ستَبُزَّني    ܬ݁ܶܒ݂ܙܰܢ    ستَبُزَّنا


ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܘܗ̱ܝ   ستَبُزَّهُه   ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܽܘܿܢ  ستَبُزَّهُم

ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܗ̇    ستَبُزَّها     ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܶܝܢ    ستَبُزَّها

ملاحظة: الباء مع ضمائر المتكلم مفرداً وجمعاً والغائب والغائبة مُركخة

4) تصريف مضارع المخاطبين ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢ أصله ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܐ مع ضمائر المفعولية للمتكلم والمتكلمين والغائب والغائبين والغائبة والغائبات

ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܢܝ̱    ستَبَزُوني    ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܢ    ستَبَزُّوننا

ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܝܗ̱ܝ    ستَبَزُّونَهُ     ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢ ܐܶܢܽܘܿܢ    ستَيَزُّونَهُم

ܬܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܗ̇   ستَبَزُّونَها    ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢ ܐܶܢܶܝܢ    ستَبَزُّونَهُنَّم

ملاحظة:الباء مُركخة في جميع التصاريف  

 5)فعل المضارع للمخاطبة ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܢ أصله ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܢܳܐأي أنَّه متحرك ألآخر
 ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܢܳܢܝ̱            تَبِزِّينني       ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܢܳܢ    تَبِزِّينَنا


ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܢܳܝܗ̱ܝ    تَبِزِّينَهُ    ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܢ ܐܶܢܽܘܿܢ تَبِزِّينَهُم

 ܬ݁ܒ݂ܙܺܝܢܳܗ̇    تَبِزِّينَها   ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܢ ܐܶܢܶܝܢ   تَبِزِّينَهُنَّ

مُلاحظة: الباء مُركَخة في جميع التصاريف

6)فعل ألمضارع للمخاطبات ܬ݁ܶܒ݂̈ܙܳܢ أصله ܬ݁ܶܒ݂̈ܙܳܢܳܐ وهو متحرك ألآخر

ܬ݁ܶܒ݂̈ܙܳܢܳܢܝ̱    تَبُزَزْنَني    ܬ݁ܶܒ݂̈ܙܳܢܳܢ   تَبُزَزْنَنا

ܬ݁ܶܒ݂̈ܙܳܢܳܝܗ̱ܝ    تَبُزَزْ نَهُ    ܬ݁ܶܒ݂̈ܙܳܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   تَبُزَزْنَهُم

ܬ݁ܶܒ݂̈ܙܳܢܳܗ̇    تَبُزَزْنَها    ܬ݁ܶܒ݂̈ܙܳܢ ܐܶܢܶܝܢ   تَبُزَزْنَهُنَّ

ملاحظة: الباء المركخة في جميع التصاريف


7) تصريف مضارع الغائب ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ

ܢܶܒ݂ܙܰܢܝ̱        يَبَزُّني    ܢܶܒ݂ܙܰܢܝ̱    يَبَزُّنا
ܢܶܒ݂ܙܳܟ݂       يَبَزُّكَ    ܢܶܒ݁ܽܘܿܙܟ݂ܽܘܿܢ   يَبَزُّكُم
ܢܶܒ݂ܙܶܟ݂ܝ̱       يَبَزُّكِ   ܢܶܒ݁ܽܘܿܙܟ݂ܶܝܢ   يَبَزُّكُنَّ
ܢܶܒ݂ܙܺܝܘܗ̱ܝ  يَبَزُّهُ    ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܽܘܿܢ   يَبَزُّهُم
ܢܶܒ݂ܙܺܝܗ̇    يَبَزُّها    ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܶܝܢ   يَبَزُّهُنَّ  
ملاحظة: يتشابه إتصال الضمائر في هذه الصيغة مع إتصالها في صيغة جمع المتكلمين وألأختلاف أنها هنا تتصل بالمتكلم والمتكلمين  في حين أنَّ فيصيغة جمع المتكلمين لا تتصل بضمائر المفعولية للمتكلم والمتكلمين

8) تصريف فعل الغائبين المضارع  ܢܶܒ݁ܙܽܘܿܢ وأصله ܢܶܒ݁ܙܽܘܿܢܳܐ وهو مُتَحَّرِك ألآخر

ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܢܝ̱           يَبَزُّوني    ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܢ    يَبَزُّونا
ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܟ݂          يَبَزُّوكَ   ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܟ݂ܽܘܿܢ  يَبَزُّوكُم
ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢܶܟܼܝ̱          يَبَزُّوكِ    ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܟ݂ܶܝܢ   يَبَزُّكُنَّ
ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܝܗ̱ܝ    يَبَزُّوهُ    ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   يَبَزُّوهُم
ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܗ̇    يَبَزُّوها    ܢܶܒ݂ܙܽܘܿܢ ܐܶܢܶܝܢ    يَبَزُّوهُنَّ
 
ملاحظة: الباء في جميع التصاريف مُرَكَخَة

2) مع ضمير المتكلمين ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ
الباء مُركخة مع الضمائرالمفردة للمخاطب والمخاطبة والغائب والغائبة ومقشاة مُشَدَدة مع الضمائر المجموعة للمخاطبين والمخاطبات والغائبين والغائبات

ܢܶܒ݂ܙܳܟ݂     نَبُزُّكُم    ܢܶܒ݁ܽܘܿܙܟ݂ܽܘܿܢ   نَبُزُّكُم
ܢܶܒ݂ܙܶܟ݂ܝ̱    نَبُزُّكِ     ܢܶܒ݁ܽܘܿܙܟ݂ܶܝܢ     نَبُزُّكُنَّ
ܢܶܒ݂ܙܺܝܘܗ̱ܝ    نَبُزُّهُه     ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܽܘܿܢ   نَبُزُّهُم
 ܢܶܒ݂ܙܺܝܗ̇    نَبُزُّها    ܢܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܶܝܢ    نَبُزُّهُنَّ
3) تصريف مضارع المخاطب ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙ مع ضمائر المفعولية للمتكلم مفرداً وجمعاً والغائب مفرداًوجمعاً والغائبة مفرداً وجمعاً

ܬ݁ܶܒ݂ܙܰܢܝ̱   ستَبُزَّني    ܬ݁ܶܒ݂ܙܰܢ    ستَبُزَّنا


ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܘܗ̱ܝ   ستَبُزَّهُه   ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܽܘܿܢ  ستَبُزَّهُم

ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܗ̇    ستَبُزَّها     ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܶܝܢ    ستَبُزَّها

ملاحظة: الباء مع ضمائر المتكلم مفرداً وجمعاً والغائب والغائبة مُركخة

4) تصريف مضارع المخاطبين ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢ أصله ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܐ مع ضمائر المفعولية للمتكلم والمتكلمين والغائب والغائبين والغائبة والغائبات

ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܢܝ̱    ستَبَزُوني    ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܢ    ستَبَزُّوننا

ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܝܗ̱ܝ    ستَبَزُّونَهُ     ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢ ܐܶܢܽܘܿܢ    ستَيَزُّونَهُم

ܬܶܒ݂ܙܽܘܿܢܳܗ̇   ستَبَزُّونَها    ܬ݁ܶܒ݂ܙܽܘܿܢ ܐܶܢܶܝܢ    ستَبَزُّونَهُنَّم

ملاحظة:الباء مُركخة في جميع التصاريف  


9) مضارع الغائبة ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙ وتكون الباء مقشاة ومشددة مع ضمائر المخاطبين والمخاطبات والغائبين والغائبات ومركخة مع الضمائر الباقية
 ܬܶܒ݂ܙܰܢܝ̱  ستَبَزُني   ܬ݁ܶܒ݂ܙܰܢ          سَتَبَزُنا
    ܬ݁ܶܒ݂ܙܳܟ݂   سَتَبَزُكَ    ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙܟ݂ܽܘܿܢ   سَتَبَزُّكُم
    ܬ݁ܶܒ݂ܙܶܟ݂ܝ̱  سَتَبَزُكِ    ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙܟ݂ܶܝܢ    سَتَبَزُّكُنَّ
    ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܘܗ̱ܝ سَتَبَزُّهُ   ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܽܘܿܢ سَتَبَزُّهُم
    ܬ݁ܶܒ݂ܙܺܝܗ̇    سَتَبَزُّها ܬ݁ܶܒ݁ܽܘܿܙ ܐܶܢܶܝܢ  سَتَبَزُّهُنَّ

 10) مضارع الغائبات ܢܶܒ݂̈ܙܳܢ أصله ܢܶܒ݂̈ܙܳܢܳܐ والباء تكون مُركخة في جميع التصاريف
ܢܶܒ݂̈ܙܳܢܳܢܝ̱  سَيَبَزُّنَني   ܢܶܒ݂̈ܙܳܢܳܢ        سَيَبَزُّننا
ܢܶܒ̈ܙܳܢܳܟ݂   سَيَبَزُّنَكَ    ܢܶܒ݂̈ܙܳܢܳܟ݂ܘܿܢ    سَيَبَزُّنَكُم
ܢܶܒ݂̈ܙܳܢܶܟ݂ܝ̱  سَيَبَزُّنَكِ    ܢܶܒ݂̈ܙܳܢܳܟ݂ܶܝܢ     سَيَبَزُّنَكُنَّ
ܢܶܒ݂̈ܙܳܢܳܝܗ̱ܝ سَيَبَزُّنَهُ    ܢܶܒ݂̈ܙܳܢ ܐܶܢܽܘܿܢ سَيَبَزُّنَهُم
ܢܶܒ݂̈ܙܳܢܳܗ̇   سَيبَزُّنَها   ܢܶܒ݂̈ܙܳܢ ܐܶܢܶܝܢ   سَيَبَزُّهُنَّ
ملاحظة : الخطيط على الباء هو بالحقيقة علامة الجمع (السيامي) إذ لم تظهر كنقطتين كما هو متعارف .
إنتهى تصريف المضارع وسنتبعه بألأمر.


67
أَيها الربيع العربي لثورة الجنس.. العارُ لكَ...الأب يوسف مونس

زمن الوهم العربي
نعم، إنه ليل الظلامية العربية الجديدة وليس ربيع جمال ثورة الحرية والكرامة والمساواة. طبعاً في المستقبل سيكون الخجل طابع هذه الأيام السوداء التي لم توّلد إلاّ الدمار والموت وعبودية العقل والقلب وامتهان كرامة المرأة والإنسان. والكلام فقط عن "جهاد النكاح" وليس جهاد الحرية والمساواة. إذا كانت بعض الكلمات هي المفاتيح الأساسية للفكر فالكلمة الأساسية التي اخصبها العقل الثوري العربي اليوم هي "النكاح". مرعب هذا الواقع أن ترى انساناً ينهش قلب انسان/ انها عودة إلى زمن الأنتروبوفاجي يُضاف إليها تهديم دير مار الياس.
إنه الوهم. زمن الوهم كما يقول هيغل تمر الأيام لكن سيأتي ربيع جديد تقف عنده ثرثرة هذيان العقل الديني الغارق في اللامعقول العبثي واضعاً على رأسه طرحة الملائكة منقباً جمال الأوجه التي خلقها الله لتمجده.
 
زمن الوهم العربي
نعم، إنه ليل الظلامية العربية الجديدة وليس ربيع جمال ثورة الحرية والكرامة والمساواة. طبعاً في المستقبل سيكون الخجل طابع هذه الأيام السوداء التي لم توّلد إلاّ الدمار والموت وعبودية العقل والقلب وامتهان كرامة المرأة والإنسان. والكلام فقط عن "جهاد النكاح" وليس جهاد الحرية والمساواة. إذا كانت بعض الكلمات هي المفاتيح الأساسية للفكر فالكلمة الأساسية التي اخصبها العقل الثوري العربي اليوم هي "النكاح". مرعب هذا الواقع أن ترى انساناً ينهش قلب انسان/ انها عودة إلى زمن الأنتروبوفاجي يُضاف إليها تهديم دير مار الياس.
إنه الوهم. زمن الوهم كما يقول هيغل تمر الأيام لكن سيأتي ربيع جديد تقف عنده ثرثرة هذيان العقل الديني الغارق في اللامعقول العبثي واضعاً على رأسه طرحة الملائكة منقباً جمال الأوجه التي خلقها الله لتمجده.
إعتذار
تحضرني هذه الأيام قصيدة مظفر النواب: عربٌ أَنتم يا أولاد.... (النهار الأحد 27 تشرين الأول 2003) والتي كتب تعليقاً عليها الدكتور ياسين سويد.... اعتذر من أصدقائي النبلاء المسلمين وأنا اكتب هذه الكلمات بعد ما هزتني فتوى الشيخ محمد خالـد agencies 7 أيار 2013 يطلب فيها من المعاقين عن القتال أن يقدموا دابرهم وليتلذذ بها الأبطال المقاتلون كأن الذاهبين الى الشهادة والموت لا فكر عندهم ولا رسالة إلاّ شهوة الجسد والنكاح التي يتكلم عنها فرويد وكأن من عجز عن القتال يمكنه بعد فتوى مخيفة أن يتمجد بممارسة الجنس مع أمه أو أخته أو ابنته. وهزتني صورة فتاة مربوطة على السرير والدم يغمرها والصليب مغروس بفمها وهي تُغتصب. حقاً العار لمجد جهاد النكاح الذي أفتى به بعض دعاة الإسلام.
وأنا أخجل من كتابة هذه الكلمة التي يستعملها هؤلاء الدعاة أو العلماء والتي يسمونها «النكاح» وإذا لم يتوفر لهم ذلك فلا بأس من مضاجعة الأموات... أيها العار المجد لك... كأن الغار والمجد والإنتصار العربي لا يولد من رماد الذي أحرق ذاته في تونس بل من الجنس. والمضحك المبكي في هذا العقل الذي شرفّه ابن رشد وابن خلدون وسواهم الكثيرون من الفلاسفة والمفكرين والمتصوفين انه إذا فقد سلاح الذخائر ومضدات الطائرات والرشاشات ومدافع الهاون فاستعمل الكوسى والبذنجان والخضار وكل ما هو منتصب (لا أريد هنا أن أتوقف عند ما يسميه فرويد الرموز الفاليةsymboles phalliques ) وأطلب من الدعاة المزيد من الفتاوى قبل أن يستيقظ العقل والحياء ويعود علماء النفس يحللون هذه النفوس والعقول المريضة، المعقدة، المهووسة التي تدنّس المقدس وتبعده عن خصوبة قراءة جديدة ومدلولات جديدة.

مرافقة الحب الإلهي
الأزمة جديدة واختبارات بشرية جديدة إنها مرافقة الله في ثبات حبه وعنايته بالإنسان مع التحولات الزمنية والتاريخية. فلا جمود في كلمة الله وحبه بل خصوبة دائمة لعيش الإنسان سعادة تاريخه في أزمنة جديدة آتية من المستقبل خارجاً من جمود الماضي وموته حدثاً آثراَ وحجراً وفكراً كموت القلب والعقل وليس اختباراً صوفياً ملتهباً كما تجلّى في الأم تريزا والأب بيار والأخت إمانويل وشربل ورفقا والحرديني والأب يعقوب الكبوشي والأب مراد المخلصي، في الزهد والإبتعاد عن ملاذ الدنيا والعالم وشهواته أو في الغرق في الفحش الجنسي المدمّر لجمال الشخص البشري في اختبار الحب والعلاقة الجنسية الحقة والمقدسة المباركة في سر الزواج والعائلة بسر اللقاء الرائع بين رجل وامرأة يقوم على الأمانة والديمومة.

أيةُ صورة للإسلام؟
هذه الصورة البشعة التي تقدم اليوم عن الإسلام والتي تمسخ صورته الحقيقية خاصة عندنا نحن وقد أثرت فينا كلمات وثيقة المجمع الفاتيكاني الثاني وأفكار العديد من الأصدقاء المنورّين. نحمد الله ان هناك بقية منورّة من الأصدقاء المسلمين والعقلاء، يسمحون لنا أن لا نبكي كالنساء، اختباراً إنسانياً حضارياً رائعاً للعقل والحرية والكرامة والعيش المشترك وخاصة حرية وكرامة المرأة، لم يُحافظ عليه الرجال، كما قالت ام زين العابدين وهو هارب من الأندلس باكياً "لا تبكِ كالنساء مُلكاً لم تحافظ عليه كالرجال".
بالله عليكم أيها العلماء والعقلاء والفضلاء، أوقفوا هؤلاء المرضى دينياً الذين يشوهوّن صورة الإسلام، أزيحوا عنا هذه «السيدا» النكاحية الجهادية الدينية الضاربة بمجتمعنا لتدنس قدسية رسالة الله لنا بالحب والنقاء والطهارة والسمو الجنسي وكرامة الطهارة ونقاء وقدسية الجسد والشخص البشري ( الرسالة إلى النساء، ومفهوم الجنس بنظر البابا يوحنا بولس الثاني).
لن نربح الثورة بالجنس والدمار والموت وقتل الأبرياء أو خطف الأساقفة وتحليل دم الأقباط في مصر والمسيحيين في العراق.. وقتل المسيحيين بل بالإبداع الجمالي والثقافي والحضاري والفني والفكري واحترام كرامة الشخص البشرية في عيش الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة بين جميع الناس خاصة بين الرجل والمرأة فالمرأة ليست موطىء قدم الرجل ..وموضوع لهوه ولذته. انها شريكة الحياة ورسولة النقاء والحب والبذل والعطاء وليست موضوع هذا الإحتقار والمهانة التي يبررها دعاة ينقصهم العلم الحقيقي والنقد التاريخي وقد أصابتهم الأمراض التي تكلم عنها فرويد وعلماء الجنس. كفوا عن استعمال هذه الكلمة المهينة التي لا قدسية فيها ولو أتت من فم الله ذاته مباشرة وليس من أوضاع اجتماعية وثقافية وتاريخية معيّنة. بعض الكلمات لها ولادة في ظروف تاريخية وزمنية وبعض الكلمات لها حقاً مصدر القدسية الإلهية تتكيف مع الأيام والإختبارات والتغييرات وتبقى هي في قدسيتها ومعانيها السامية ولا تجرح شعور وكرامة الإنسان. هذه الكلمة لا قدسية فيها بل هي بحرٌ من المهانة والإحتقار لكرامة المرأة ولجسدها وأكيدٌ أن الله القدوس لا يتلفظ بهذه الكلمات. بل عقول الدعاة الممروضة.

* البروفسور الأب يوسف موّنس أمين سر اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، ورئيس دائرة الإعلام في مجلس كنائس الشرق الأوسط
 


68
تصريف الفعل المضعَّف مع ضمائر المفعوللية

الفعل المُضّعَّف هو الفعل الذي يتكون من إدغام الحرفين الثاني والثالث لكونهما مكرران مثل الفعل ܒ݁ܰܙ بَزَّ ،سرق
أصله ܒ݁ܙܰܙ وقد نقلت حركته إلى الحرف ألأول فأصبح ܒ݁ܰܙ
ܒܰܙ بَزَّ للشخص الغائب

ܒ݁ܰܙܰܢܝ̱  بَزَّني
ܒ݁ܰܙܰܢ   بَزَّنا
ܒ݁ܰܙܳܟ݂   بَزَّكَ
ܒ݁ܰܙܟ݂ܽܘܿܢ بَزَّكُم
ܒ݁ܰܙܶܟ݂ܝ   بَزَّكِ
ܒ݁ܰܙܟ݂ܶܝܢ   بَزَّكُنَّ
ܒ݁ܰܙܶܗ    بَزَّهُ
ܒ݁ܰܙܗܽܘܿܢ بَزَّهُم
ܒ݁ܰܙ ܐܶܢܽܘܢ بَزَّهم ولكن بصيغة ثانية
ܒ݁ܰܙܳܗܿ    بَزَّها
ܒ݁ܰܙܗܶܝܢ  بَزَّهُنَّ
ܒ݁ܰܙ ܐܶܢܶܝܢ بَزَهُنَّ ولكن بصيغةٍ ثانية
ملاحظة : جميع ضمائر المفعولية للمتكلم مفرداً وجمعاً والمخاطب مفرداً وجمعاً والمخاطبة مفرداً وجمعاً والغائب مفرداً وجمعاً والغائبة مفرداً وجمعاً يمكن أن تتصل بالفعل للشخص الغائب بخلاف المتكلم حيث لا تتصل به ضمائر المفعولية للمتكلم وكذلك المخاطب لا تتصل به ضمائر المفعولية للمخاطب وهذا بالنسبة للمؤنث أيضاً.

تصريف فعل ܒ݁ܙܬ݁ܝ̱ المخاطبة في الماضي مع ضمائر المفعولية مع المتكلم مذكراً  ومؤنثاً مفرداً وجمعاً والغائب مذكراً ومؤنثاً مفرداً وجمعاً

ܒ݁ܰܙܬ݁ܽܝܢܝ̱   بَزَزتِني   ܒ݁ܙܬ݁ܺܝܢ   بَزَزْتِنا
ܒ݁ܰܙܬ݁ܺܝܘܗ̱ܝ   بَزَزْتِهِ    ܒ݁ܰܙܬ݁ܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ    بَزَزْتِهِم
ܒ݁ܰܙܬ݁ܺܝܗܿ      بَزَزْتِها     ܒ݁ܰܙܬ݁ܝ̱ ܐܶܢܶܝܢ    بَزَزْتِهِنَّ

ملاحظة: لا تتصل ضمائر المخاطب والمخاطبة والمخاطبين والمخاطبات مع فعل  المخاطبة في حالة المفعولية حيث لا يجوز أنْ تكون المخاطبة فاعلاً ومفعولاً به 
69
تصريف فعل المضعف مع ضمائر المفعولية مع فعل
ܒ݁ܶܙܶܬ݂ في حالة المتكلم المفرد
ܒ݁ܰܙܬ݁ܳܟ݂     بززتُكَ   ܒ݁ܙܬ݁ܟ݂ܽܘܿܢ   بززتُكُم
ܒ݁ܰܙܬ݁ܟ݂ܝ̱     بززتُكِ    ܒ݁ܙܬ݁ܟ݂ܶܝܢ      بززتُكُنَّ
ܒ݁ܰܙܬ݁ܶܗ       بززتُه      ܒ݁ܶܙܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܿܢ   بززتُهُم
ܒ݁ܰܙܬ݁ܳܗܿ      بززتُها      ܒ݁ܶܙܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ     بززتُهُنَّ

مُلاحظة :في حالة المتكلم لا يجوز أن يكون ضمير المتكلم مفعولاً به لنفسه لذا فقد   صُرف الفعل مع المخاطب والمخاطبين والمخاطبة والمخاطبات والغائب والغائبين والغائبة والغائبات فقط


ܒ݁ܰܙܬ݁ܽܘܿܢ المخاطبون أصله ܒ݁ܰܙܬ݁ܽܘܢܳܐ فستكون النون بالزقاف قبل ضمائر المفعولية لكلٍمِن المتكلم مفرداً وجمعاً مذكراًومؤنثاً وقبل الائب والغائبة أما قبل الغائبين والغائبات  

ܒ݁ܰܙܬ݁ܽܘܿܢܳܢܝ̱    بَزَزْتُموني   ܒ݁ܰܙܬ݁ܽܘܿܢܳܢ   بَزَزْتُمونا
ܒ݁ܰܙܬ݁ܽܘܿܢܳܝܗ̱ܝ   بَزَزْتُموهُ   ܒ݁ܰܙܬ݁ܽܘܿܢ ܐܶܢܽܘܿܢ   بَزَزْتموهُم
ܒ݁ܰܙܬ݁ܽܘܿܢܳܗ̇   بَزَزْتُموها   ܒ݁ܰܙܬ݁ܽܘܿܢ ܐܶܢܽܘܢ   بَزَزْتُموهُنَّ

ܒ݁ܰܙܘ للغائبين أصله ܒ݁ܰܙܽܘ فتصريفه كألآتي
وتتصل به جميع الضمائر المفعولية حيث يمكن أن يكون الغائبون مفعولاً به لغير الغائبين الفاعلون

ܒ݁ܰܙܽܘܿܢܝ̱   بَزُّوني    ܒ݁ܰܙܽܘܿܢ    بَزُّونا
ܒ݁ܰܙܽܘܿܟ݂     بَزُّوكَ   ܒ݁ܰܙܽܘܿܟ݂ܽܘܿܢ   بَزُّوكُم
ܒ݁ܰܙܽܘܿܟ݂ܝ̱    بَزُّوكِ   ܒ݁ܰܙܽܘܿܟ݂ܶܝܢ   بَزُّوكُنَّ
ܒ݁ܰܙܽܘܿܗ̱ܝ    بَزُّوهُ   ܒ݁ܰܙܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ   بَزُّوهُم
ܒ݁ܰܙܽܘܿܗ̇    بَزُّوها   ܒ݁ܰܙܘ̱ ܐܶܢܶܝܢ    بَزُّوهُنَّ

ملاحظة: حرف الزين مُشََدَّد حسب ألأصل وهكذا يلفظه ألأخوة المشارقة بكُلِّ صواب وحبذا لونعودفي لفظه إلى ألأصلܒ݁ܰܙܝ̈ للغائبات أصله ܒ݁ܰܙ̈ܳܐ
وتتصل به جميع ضمائر المفعولية أي للمتكلم مُفرداً وجمعاً مذكراً ومؤنثاً والمخاطب والمخاطبين والمخاطبةوالمخاطبات والغائب والغائبين والغائبة
والغائبات

ܒ݁ܰܙܳܢ̈ܝ̱    بَزَّني    ܒ݁ܰܙܳܢ̈    بَزَّنا
ܒ݁ܰܙ̈ܳܟ݂     بَزَّنْكَ    ܒ݁ܰܙ̈ܟ݂ܽܘܿܢ     بَزَّنْكُم
ܒ݁ܰܙܶܟ݂ܝ̱̈     بَزَّنْكِ    ܒ݁ܰܙ̈ܟ݂ܶܝܢ     بَزَّنْكُنَّ
ܒ݁ܰܙܳܝ̈ܗ̱ܝ      بَزَّنَّهُ    ܒ݁ܰܙ̈ܝ̱ ܐܶܢܽܘܿܢ بَزَّنَهُم    وكذلك  ܒ݁ܰܙ̈ܗܽܘܢ
ܒ݁ܰܙ̈ܳܗ̇     بَزَّنَها     ܒ݁ܰܙ̈ܝ ܐܶܢܶܝܢ    بَزَّنَهُنَّ    وكذلك    ܒ݁ܰܙ̈ܗܶܝܢ

ملاحظة: الزين مشددة إذا كانت  متحركة وتلفظ مُشددة
لدى الشرقيين
إنتهى تصريف الفعل المضعف الماضي  ونبدأ بعنون الرب بالمضارع.


 70
ܡܩܰܪܶܒ݂ ܬ݁ܗܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܶܒ݁ܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܘ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܚܽܘܪܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܥܰܠܡܟ݂ܽܘܢ ܘܰܬ݂ܰܟ݂ܫܪܽܘܢ ܒ݁ܬ݂ܰܪܡܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ

ܕ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ


71
نتاجات بالسريانية / ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ
« في: 23:16 19/03/2013  »
ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ
ܐܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓܰܕܼܫܳܟܼ ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܒܰܥܒܼܳܕܼ ܒܺܝܫܬܿܳܐ ܫܓܼܺܝܡܳܐ ܢܰܦܼܫܳܟܼ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܰܟܼܰܢܳܐ ܒܣܶܢܐܬܼܳܐ ܘܐܶܠܡܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܠܶܒܳܟܼ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬܼ ܟܶܣܦܿܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܪܽܘܚܳܟܼ ؟
ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܚܺܐܪܳܐ ܐܺܝܬܼܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܒܼܠܳܟܼ
ܒܪܶܓܰܬܼ ܥܰܝܢܳܐ ܘܰܒܼܪܳܡܽܘܬܼܳܐ ܫܰܦܶܠܬ ܝܳܬܼܳܟܼ
ܩܰܕܶܕܼ ܣܽܘܛ̈ܡܶܐ ܘܩܰܘ̈ܕܰܝ ܚܶܣܕܳܐ ܚܰܪܰܪ ܝ
ܳܬܼܳܟܼ
ܘܰܩܢܺܝ ܚܽܘܒܳܐ ܕܒܼܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܢܶܦܼܪܩܳܟܼ

ܡܶܢ ܫܰܦܼܠܽܘܬܼܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܒܼܕܽܘܬܼܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܒܳܠܳܟܼ


ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
 
 
 

74
ܫܶܓܼܡܳܐ ܕܿܰܒܼܠܶܫܳܢܳܐ


ܚܽܘܒ ܠܶܫܳܢܳܐ ܫܓܼܺܝܪܽܗ̱ܘ ܒܿܠܶܒܿܝ̱
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢ ܡܶܬܼܥܰܕܰܠ ܐ̱ܢܳܐ
ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ
ܕܿܠܰܝܬܿ ܠܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܒܼܰܪ ܡܶܢܶܗ
ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܿܩܰܕܿܫܶܗ ܡܳܪܝܳܐ
ܟܿܰܕܼ ܐܶܬܼܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ
ܐܰܝܟܿܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܫܬܿܓܶܡ ܒܿܶܗ
ܕܿܫܶܓܼܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܒܼܗܳܪܳܐ
ܢܰܦܼܫܳܐ ܐܶܢ ܐܶܣܺܝܡ ܚܠܳܦܼܰܘ̈ܗܝ
ܚܰܕܼܽܘܬܼܳܐ ܪܰܒܿܬܼܳܐ ܐܶܩܢܶܐ
ܟܿܰܕܿܘ ܣܶܕܼܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ
ܘܢܶܬܿܬܥܺܝܪ ܟܿܽܠܰܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܼܳܐ
ܘܰܢܚܰܕܿܶܬܼ ܫܽܘܒܼܚܶܗ ܕܿܐܶܒܼܰܕܼ
ܕܿܐܶܬܼܳܐ ܦܿܽܘܪܣܳܐ ܪܺܫܳܝܳܐ
ܩܢܺܝ ܠܳܟܼ ܪܶܚܡܰܬܼ ܠܶܫܳܢܳܐ
ܕܿܬܼܶܩܢܶܐ ܟܿܽܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ
ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܼܶܐ
ܘܡܶܢ ܡܰܠܦܼܳܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܫܳܢܶܐ
ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܡܰܚ ܠܶܗ
ܘܚܶܫܽܘܟܼܳܐ ܕܿܐܶܬܼܡܳܠܝ ܥܒܼܰܪ ܠܶܗ
ܥܽܘܠ ܠܳܟܼ ܒܿܝܰܡܶܗ ܥܰܡܺܝܩܳܐ
ܕܿܒܼܶܪ̈ܽܘܠܰܘܗܝ ܠܰܡ ܝܰܩܺܝܪ̈ܺܝܢ
ܬܿܘ ܢܪܺܝܡ ܩܰܪܢܶܗ ܕܿܠܶܫܳܢܰܢ
ܕܿܢܶܦܼܪܽܘܥ ܚܽܘܒܼܠ̈ܶܐ ܕܿܐܰܒܼܳܗܰܝ̈ܢ
ܗܳܠܶܝܢ ܕܿܰܥܡܰܠܘ ܘܐܶܬܼܢܰܨܰܚܘ
ܘܗܰܕܿܺܝܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܿܝܽܘܠܦܿܳܢܗܽܘܢ
ܣܒܼܰܠܘ ܣܰܓܿܺܝ ܡܶܛܽܠܳܬܼܶܗ
ܘܐܳܬܼܳܐ ܗܘܰܘ ܒܿܥܳܠܡܳܐ ܟܿܽܠܶܗܐܡܘܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ
ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ
75
نتاجات بالسريانية / ܓܿܽܘܪܳܓܼܳܐ
« في: 18:23 23/11/2012  »
ܓܿܽܘܪܳܓܼܳܐ


ܳܢܽܘܕܼܺܝܢ ܘܐܶܬܿܬܿܥܺܝܪܝ ܒܿܰܪ̱ܬܼ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕܿܪܰܥܡܳܐ
ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܿܰܕܿܽܘ ܟܿܽܠܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܶܢܬܼܳܐ
ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬܼܝ ܛܰܒܿܺܝܥܳܐ ܬܿܗܶܝܢ ܒܿܰܕܼܡܽܘܬܼ ܚܽܘܠܕܿܳܐ
ܘܣܰܡܝ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟܿܝ ܒܿܚܶܫܟܿܳܐ ܪܰܒܿܳܐ ܒܿܶܠܥܳܕܼ ܢܽܘܗܪܳܐ
ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܗܰܠܟܼܺܝܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬܼ ܘܝܰܬܿܺܝܒܼܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ
ܒܿܓܰܘ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܡܐܽܢܳܐܺܝܬܼ ܕܿܠܳܐ ܦܿܽܘܠܚܳܢܳܐ
ܐܰܪܺܝܡܝ ܪܺܫܶܟܼܝ ܘܰܦܼܬܼܚܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܿܝ ܕܿܬܼܶܚܙܶܝܢ ܬܿܶܗܪܳܐ
ܟܿܽܠ ܐܶܡ̈ܘܳܬܼܳܐ ܥܦܼܰܩܝ̈ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܘܰܡܛܰܝ̈ ܠܪܰܘܡܳܐ
ܘܰܡܓܼܰܪܣܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܥܰܦܼܪܳܐ ܕܿܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܣܳܟܼ ܪܳܓܼܫܰܬܿܝ
ܗܳܫܳܐ ܩܽܘܡܝ ܠܶܟܼܝ ܘܐܶܬܿܕܿܰܡܳܝ ܒܗܶܝܢ ܕܿܠܳܐ ܬܿܰܘܚܰܪܬܿܳܐ
ܐܶܬܿܕܿܟܼܰܪܝ ܝܰܘܡܰܝ̈ܟܿܝ ܕܿܰܡܠܶܝܢ ܫܽܘܒܼܚܳܐ ܕܿܠܰܝܬܿ ܐܰܟܼܘܳܬܼܗܽܘܢ
ܒܿܶܝܬܼ ܐܶܡ̈ܘܳܬܼܳܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܗܘܰܝܬܿ ܠܶܟܼܝ ܣܳܗܕܿܺܝܢ ܣܶܦܼܪ̈ܰܝܟܿܝ
ܐܰܩܶܠܝ ܪܶܗܛܳܐ ܒܿܰܕܼܡܽܘܬܼ ܪܰܝܡܳܐ ܫܘܰܪܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ
ܦܿܽܘܪܣܳܐ ܐܶܬܼܳܐ ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܕܿܪܺܝܫܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܼܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܿܝ

ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܕܿܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ
ܕܿܘܟܿܬܿ݀ܘܪ ܒܿܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ


76
نتاجات بالسريانية / ܒܰܪܐܢܳܫܳܐ
« في: 20:15 24/10/2012  »

ܐܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓܰܕܼܫܳܟܼ ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܒܰܥܒܼܳܕܼ ܒܺܝܫܬܿܳܐ ܫܓܼܺܝܡܳܐ ܢܰܦܼܫܳܟܼ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܰܟܼܰܢܳܐ ܒܣܶܢܐܬܼܳܐ ܘܐܶܠܡܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܠܶܒܳܟܼ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬܼ ܟܶܣܦܿܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܪܽܘܚܳܟܼ ؟
ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܚܺܐܪܳܐ ܐܺܝܬܼܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܒܼܠܳܟܼ
ܒܪܶܓܰܬܼ ܥܰܝܢܳܐ ܘܰܒܼܪܳܡܽܘܬܼܳܐ ܫܰܦܶܠܬ ܝܳܬܼܳܟܼ
ܩܰܕܶܕܼ ܣܽܘܛ̈ܡܶܐ ܘܩܰܘ̈ܕܰܝ ܚܶܣܕܳܐ ܚܰܪܰܪ ܝܳܬܼܳܟܼ
ܘܰܩܢܺܝ ܚܽܘܒܳܐ ܕܒܼܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܢܶܦܼܪܩܳܟܼ
ܡܶܢ ܫܰܦܼܠܽܘܬܼܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܒܼܕܽܘܬܼܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܒܳܠܳܟܼ


ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
77
تهنئة بمناسبة تكريم الأديبين زهير بردى وشاكر سيفو

أتقدم للأخوين زهير بردى وشاكر سيفو بأرق ألتهاني وأجمل ألأماني بمناسبة تكريمها من رئاسة ألوزراء متنميا لهما دوام العطاء وإستمرار ألتقدم


أخوكم
شاعر ألسريان
الدكتور بشير الطورلي


78
نتاجات بالسريانية / إنه ألجنون
« في: 13:49 28/09/2012  »
ܫܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܼܰܘܗܝ

ܟܰܘ̈ܟܒܼܶܐ ܢܳܦܼܠܺܝܢ
ܘܣܰܗܪܳܐ ܚܰܦܼܝܳܐ ܥܳܒܼܶܡ ܠܥܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ
ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܒܼܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܥܽܘܢܺܝܬܼܳܐ
ܘܚܰܡܪ̈ܶܐ ܡܰܫܩܺܝܢ ܪܺܝܪܳܐ ܚܳܕܼܶܝܢ
ܬܶܛܥܢܳܢܝ ܒܰܝܢܳܬܼ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟ

ܠܬܼܰܘ̈ܫܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ
ܘܬܶܫܒܩܰܢܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ
ܘܡܰܐܺܝܢܽܘܬܼܳܐ
ܘܬܶܗܕܽܘܣ
ܡܰܚܶܒܼ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܼܝ
ܐܳܢ̱ܬܿܝ ܘܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܼܳܐ

ܬܘܪܓܡ
ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
79


للاطلاع على الكتاب كاملا انقر على الرابط التالي:


http://www.ankawa.com/upload/1/ankawa1/taqdes.pdf


80
نتاجات بالسريانية / ܓܽܘܪܳܓܼܳܐ
« في: 13:19 13/09/2012  »
ܓܽܘܪܳܓܼܳܐ


ܢܽܘܕܼܺܝܢ ܘܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܒܰܪ̱ܬܼ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕܪܰܥܡܳܐ
ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܟܠܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܶܢܬܼܳܐ
ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬܼܝ ܛܒܼܺܝܥܳܐ ܬܶܗܘܶܝܢ ܒܰܕܼܡܽܘܬܼ ܚܽܘܠܕܳܐ
ܘܣܰܡܝ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܒܚܶܫܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܶܠܥܳܕܼ ܢܽܘܗܪܳܐ
ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܗܰܠܟܼܺܝܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬܼ ܘܝܰܬܺܝܒܼܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ
ܒܓܼܰܘ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܡܰܐܺܝܢܳܐܺܝܬܼ ܕܠܳܐ ܦܿܽܘܠܚܳܢܳܐ
ܐܰܪܺܝܡܝ ܪܺܝܫܶܟܼܝ ܘܰܦܼܬܼܰܚ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܿܝ ܕܬܼܶܚܙܶܝܢ ܬܿܶܗܪܳܐ
ܟܽܠ ܐܶܡ̈ܘܳܬܼܳܐ ܥܦܰܩܝ̈ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ ܘܰܡܛܰܝ̈ ܠܪܰܘܡܳܐ
ܘܰܡܓܼܰܪܣܳܐ ܐܰܢ̱ܬܿܝ ܠܥܰܦܼܪܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܣܳܟܼ ܪܳܓܼܫܰܬܝ
ܗܳܫܳܐ ܩܽܘܡܝ ܠܶܟܼܝ ܘܐܶܬܿܕܰܡܳܝ ܒܿܗܶܝܢ ܕܠܳܐ ܬܿܰܘܚܰܪܬܿܳܐ
ܐܶܬܿܕܟܼܰܪܝ ܝܰܘܡܰܝ̈ܟܿܝ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܽܘܒܼܚܳܐ ܕܠܰܝܬܿ ܐܰܟܼܘܳܬܼܶܗ
ܒܶܝܬܼ ܐܶܡ̈ܘܳܬܼܳܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܗܘܰܝܬܿ ܠܶܟܼܝ ܣܳܗܕܺܝܢ ܣܶܦܼܪ̈ܰܝܟܿܝ
ܐܰܩܶܠܝ ܪܶܗܛܳܐ ܒܰܕܼܡܽܘܬܼ ܪܰܝܡܳܐ ܫܘܰܪܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ
ܦܿܽܘܪܣܳܐ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܕܪܺܝܫܶܐ ܐܶܢ ܨܳܒܼܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܿܝ

ܕܘܟܿܬܿܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ81
ܠܡܘܢ ܗܢܐ ܕܓܼܕܼܫ ܠܰܢ

ܠܡܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܕܓܼܳܕܼܶܫ ܠܰܢ؟؟؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܗܳܢ ܛܽܘܪܳܦܼܳܐ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܗܳܢܳܠ ܣܳܒܼܠܳܐ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܠܽܘܡܝܳܐ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܗܳܢ ܒܽܘܕܳܪܳܐ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܽܘܢܚܳܐ؟
ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܼܰܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܫܽܘܩܝܳܐ؟
ܠܡܽܘܢܗܳܟܼܰܢܳܐ ܗܳܢ ܙܽܘܪܳܩܳܐ؟
ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܘܕܰܢ ܠܡܽܘܢ ܗܳܢ ܐܶܠܡܳܐ؟
ܒܡܽܘܢ ܐܰܣܟܶܠܢܰܢ ܠܡܽܘܢ ܗܳܕܼ ܐܰܟܬܼܳܐ؟
ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܙܶܕܼܩܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ؟
ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܼܶܝܗܿ ܚܺܐܪܽܘܬܼ ܚܰܝ̈ܶܐ؟
ܥܰܡܰܢ ܛܠܺܝܡܳܐ ܥܰܡܰܢ ܙܪܺܝܩܳܐ
ܠܰܝܬ ܐܺܝܳܠܳܐ ܠܰܝܬ ܥܽܘܕܼܪܳܢܳܐ
ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܐܶܡܳܬܼܝ ܗܳܢܳܐ ܣܶܒܼܠܳܐ
ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬܼܝ ܗܳܢܳܐ ܛܠܽܘܡܝܳܐ
ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬܼܷܝ ܥܕܼܰܡܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬܼܝ

ܕܘܟܬܘܪ ܒܰܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

82
ܨܠܽܘܬܼܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܼܽܘܢ ܕܒܼܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬܼܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟܼ ܬܺܐܬܼܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܼܳܟܼ
ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܼܝܳܢܳܟܼ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܼܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦܼ ܒܰܐܪܥܳܐ
ܗܰܒܼ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܫܒܼܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ
ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦܼ ܚܢܰܢ ܫܒܼܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒܼܰܝ̈ܢ ܘܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ
ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܼܺܝܠܳܟܼ ܗ̱ܺܝ
 ܡܰܠܟܽܘܬܼܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬܼܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ83
كتاب السريان للأستاذ موفق نيسكو


قرأت المقدمة وقد لمست فيها ألأمانة والدقة العلمية
لقد ذكرت أنا في المؤتمر القومي الذي عقد في بغداد في عام 2003 م أن أسم السريان يوحد جميع أبناء شعبنا وذلك إستنادا الى المصادر الكنسية الشرقية أي من كتبة الكنيسة ألآشورية الشرقية وكذلك من كتبة الكنيسة الكلدانية وهو منشور في كتابي (عقد الجمان في أدب السريان ) وباللغة السريانية حيث كان البحث الذي القيته في حينه باللغة السريانية وصدور كتاب سيادة المطران لويس ساكو ( أباونا السريان) في طبعته الثانية خير دليل على إستمرار ألأسم نتمنى لجميع ألأخوة من أبناء شعبنا األكلداني     الآشوري السرياني أن يوحدوا كلمتهم
لما فيه خير هذه ألأمة العريقة التي خدمت التراث ألأنساني لمدة تربو على أربعة ألآف سنة وحافظت على تراث الشرق القديم
     أسأل الرب أن يوفق ألأستاذ موفق وجميع العاملين

الدكتور بشير متي الطورلي
عضو دائرة اللغة السريانية
المجمع العلمي


84
دروس تعليم اللغة السريانية الكتاب الثاني

للاطلاع على الكتاب كاملا انقر على الرابط التالي :

http://www.ankawa.com/upload/1826/ankawa/Syriac-Lessons-Book-2.pdf

85
أجمل قلب (قصة)
القلب التائب .


في قصر الملك مناقشات و مداولات ؛ الكل يريد الحصول على المكافأة الكبيرة
إذ قد سأل الملك : كيف تكون التوبة ؟؟

و ظل يسأل و يبحث عنها في كل مكان حتى جاء إليه وزيره مسرعا ...

يا سيدي جاء هذا الرسام و يريد مقابلتك .
الملك ضاحكا : و ماذا يعرف هذا الرسام عن التوبة ؟
الوزير : سوف ترى يا سيدي .

و بدأ الرسام يضع ثلاث لوحات بيضاء أمام الملك و رسم فيها ثلاث قلوب فتعجب
الملك في سره و انتظر الرسام حتى تحدث قائلا يا سيدي الملك

القلب الأول : هو قلب الخاطئ المظلم و هو بعيد عن الله و الحيوانات هي
خطايا فالأسد يمثل الغضب ؛ و الثعبان و الثعلب يمثل المكر والخداع و الطاووس
يمثل الكبرياء و الغرور ؛ و الخنزير الشهوات الجسدية و الأرضية .

القلب الثاني : هو كيفية التوبة و الروح القدس يشرق على هذا القلب فتهرب
هذه الحيوانات " الخطايا " و يصبح قلب تائب .. لذلك دون عون الله لا نستطيع
التوبة .

القلب الثالث : هو القلب المسيحي الذي يسكن فيه المسيح له المجد .
إذا كان القلب أسود مليء بالخطايا فبالتوبة تهرب الخطية و بالايمان و الثبات
يستقر المسيح بداخله .


إتكأ الملك على كرسيه في صمت مذهل و قال اتركوني وحدي الآن و ظل يحاسب
نفسه و يبكي بكاءا مرا على خطاياه و قدم توبة حقيقية و قدم ماله للفقراء و
المساكين و بنى كنائس كثيرة حتى أسلم روحه .......و الآن هيا بنا نطرد كل خطايانا التي في قلوبنا
هيا بنا نقــــدم الـــتــــوبة ... و نطلب عون الله .
   
 
 
الدكتور بشير الطورلي
86
ܗܐ ܟܘܟܒܼܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢ ܫܡܝ̈ ܣܘܪܝܝܘܬܼܐ ܢܦܠ ܠܗ
ܗܐ ܥܢܕܐ ܡܢܨܪܢܐ ܡܢ ܥܢܕܝ̈ ܐܪܡܝܘܬܼܐ ܫܬܼܩ ܠܗ
ܗܐ ܩܢܝܐ ܓܠܝܦܐ ܡܢ ܩܢܝܐ̈ ܕܫܪܝܪܘܬܼܐ ܐܬܬܒܪ ܠܗ
ܗܐ ܦܘܡܐ ܡܠܝܠܐ ܡܢ ܡܪ̈ܝ ܡܠܬܼܐ ܕܗܝܡܢܘܬܼܐ ܐܬܒܠܡ ܠܗ

ܛܒ ܥܘܢܕܢܟܼ ܐܒܘܢ ܝܘܣܦ ܣܓܝ ܐܚܫܢܝ
ܘܦܳܫܶܬܼ ܬܘܝܗ ܡܢ ܩܫܝܘܬܼܗ ܝܘܡܐ ܟܠܗ
ܠܡܘܢ ܗܟܼܢܐ ܪ̈ܚܡܝ ܡܠܬܼܐ ܒܠܥܕܼ ܡܠܠܬܼܐ ܫܒܼܩܝܢ ܠܥܠܡܐ
ܒܪܡ ܣܒܼܪܐ ܐܝܬܼ ܕܬܬܒܣܡ ܠܟܼ ܒܡܠܟܘܬܼ ܪܘܡܐ ܥܡ ܩܕܝܫܐ̈

ܐܡܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
88
نتاجات بالسريانية / ܒܳܥܽܘܼܬܼܳܐ
« في: 22:41 04/01/2012  »
ܒܳܥܽܘܼܬܼܳܐ
 
ܗܰܒܼ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܐܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟܼ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬܼ
ܘܐܶܪܕܿܶܐ ܒܐܽܘܪܚܳܟܼ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܛܳܒܼ ܥܺܝܪܳܐܺܝܬܼ
ܘܐܺܚܶܐ ܒܚܽܘܒܳܟܼ ܘܰܒܼܚܽܘܒ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬܼ
ܘܐܶܦܼܪܽܘܿܣ ܡܶܠܬܼܳܟܼ ܒܰܝܢܳܬܼ ܥܰܡܡܶܐ̈ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬܼ
ܗܰܒܼ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܐܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟܼ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬܼ
ܘܐܰܢܗܰܪ ܡܰܕܰܥܝ ܒܰܢܗܽܘܪ ܡܶܠܰܝܟ̈ ܨܰܡܽܘܚܳܐܺܝܬܼ
ܘܢܶܗܘܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ ܡܰܚܙܺܝܬܼ ܐܰܦܰܝܟ̈ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬܼ
ܘܐܶܬܼܗܰܓܶܐ ܒܳܟܼ ܠܰܝܠܰܝ̈ ܐܺܝܡܳܡ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬܼ
ܘܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܼܚܳܐ ܐܶܩܰܪܶܒܼ ܠܳܟܼ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬܼ
ܒܬܼܺܐܪܬܿܳܐ ܫܦܼܺܝܬܼܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܟܼܝܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬܼ
 
 
ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ  89
كتاب الأدب والنصوص للمرحلة الثالثة

للاطلاع على الكتاب كاملا انقر على الربط التالي :

http://www.ankawa.com/upload/19/ankawa3/syriac3.pdf

90
ܚܽܘܒܳܐ ܐܳܬܼܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܼܐܚܽܘܒܿܳܐ ܐܺܝܬܼܰܘܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝܶܐ̈
ܚܽܘܒܿܳܐ ܐܺܝܬܼܰܘܗܝ ܢܗܽܘܪ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܼܳܐ
ܒܿܶܠܥܳܕܼ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܰܝܬܿ ܠܰܢ ܢܝܳܚܳܐ
ܒܿܶܠܥܳܕܼ ܚܽܘܒܿܳܐ ܠܰܝܬܿ ܥܬܼܺܝܕܼܽܘܬܼܳܐ
ܐܶܢ ܒܿܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܿܢܺܝܚܶܐ ܒܿܫܰܝܢܳܐ
ܢܰܚܶܒܼ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܚܽܘܒܿܳܐ ܫܰܦܼܝܳܐ
ܢܰܚܶܒܼ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܚܽܘܒܿܳܐ ܕܿܰܟܼܝܳܐ
ܢܰܚܶܒܼ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܚܽܘܒܿܳܐ ܚܰܝܳܐ
ܢܫܰܡܶܫ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܟܿܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬܼ
ܢܫܰܡܶܫ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܬܿܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬܼ
ܢܫܰܡܶܫ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬܼ
ܘܢܶܩܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܛܳܒܼ ܣܳܦܼܩܳܐܺܝܬܼ
ܘܡܶܬܼܝܰܩܰܪ ܬܿܽܘܒܼ ܠܶܒܿܳܢܳܐܺܝܬܼ
ܘܬܼܰܠܡܺܝܕܼ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬܼ
ܠܡܳܪܶܗ ܕܿܚܽܘܒܿܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܐܺܝܬܼ
ܘܗܳܟܼܰܢ ܢܺܝܚܶܐ ܛܳܒܼ ܚܰܕܼܘܳܐܺܝܬܼ

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ92
المنبر الحر / المسيحية والمرأة
« في: 11:30 18/09/2011  »
المسيحية والمرأة
 
إن للمرأة مكانة خاصة ومميزة في المسيحية
فقد خلقها الله من ضلع آدم لحكمة منه تعالى
إذ لم يخلقها من عظام الرأس لئلا تتكبر عليه
ولم يخلقها من عظام القدم لئلا يحط من كرامتها
وعندما خلقها (قال ليس حسنا أن يكون آدم وحده) بل
خلقها لتكون معينا له وتشاركه متاعب الحياة
فتعينه على حمل همومها ويفرحان سوية في مسيرتهما الحياتية
إن الكتاب يقول عن المرأة : المرأة الفاضلة تاج لبعلها
وما أثمن التاج أليس هو علامة الملوكية
فالمرأة إذن هي ملكة على قلب الرجل
لأنها تمده بالعون وتجعله مكرما بين أقرانه
بل هي لا تقدر بثمن: إمرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللأليء
ولكن يجب أن يحذر الأنسان من المرأة الأجنبية غير المؤمنة
لأن شفتيها تقطران عسلا ونهايتها مرة كالأفسنتين
بل إنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء كقول سفر الأمثال
نعم يجب أن يكون الإنسان حذرا جداً في تعامله مع النساء
خصوصا غير المؤمنات لأن منهن من يتملقن ليوقعنه في حبائلهن
وعلى الشخص الذي يريد أن  يختار إمرأة أن يطلب الى الله ليساعده في هذا الأختيار المهم والمصيري في الحياة
لأن المال ميراث من الأباء أما المرأة فهي هبة من الرب
فالمرأة المتقية الرب فهي تمدح وبها يثق قلب زوجها
والرسول بولس يقول:ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل فهما إذن متساويان في الكرامة والمكانة وخدمة المجتمع
وبركة الرب تشمل عوائلنا جميعا آمين
 
الشماس الأنجيلي
الدكتور بشير الطورلي
بغداد الأمل والرجاء والأيمان
93

الحرية الحقة

 
فتعرفون الحق والحق يحرركم. يوحنا 8:32
ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا. يوحنا 8:36
ايها المحرر الحقيقي حررنا من عبوديتنا لذواتنا
ايها المخلص المسيح حررنا من سلطة شهواتنا
ايها الفادي اعتقنا من سوء رغباتنا
ايها الملك المسيح حطم قيود خطيئتنا
ايها الابن السماوي حررنا من أكبال انانيتنا
   ايها المحب الباذل انقذنا من محبتنا لنفوسنا
بأضرام محبتك في قلوبنا
حررنا يارب من كبريائنا
قوَي يارب للآخرين حبنا
ثبت يارب روح الغفران فينا
أفض روحك القدوس علينا
ليقتلع زؤآن الآثام من قلوبنا
حررنا يارب من ضعفنا
حررنا يارب من سلبيتنا
حررنا يارب من رغبة انتقامنا
قدًس يارب بروحك نفوسنا
نقًي يارب بمحبتك اجسادنا
ارفع يارب الى العلاء ارواحنا
جمًلنا يارب بروح الفهم والمعرفة
زيًنا يارب بروح الحكمة والعلم
إنزع يارب كل حقد وغضب من نفوسنا
ثبًتنا يارب في حريتك والتي دفعت ثمنها
دمك الغالي على الصليب حبنا بنا
 
 
الشماس الانجيلي الدكتور
بشير متي توما الطورلي   


94
ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܿܒܼ ܕܿܰܣܪܽܘܓܼ(1 
ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܿܳܢܳܐ
ܪ ܚܺܝܡ ܝܽܘܼܠܦܿܳܢܳܐ ܘܰܠܪܰ̈ܒܿܳܢܶܐ ܘܬܼܰܠܡܺܝܕܼܰܝܗܽ̈ܘܿܢ
ܘܰܚܠܶܐ ܣܰܓܿܺܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܿܐܺܝܬܼ ܒܿܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܼܬܼܳܐ
ܟܿܰܟܿܳܪܺܝܬܼܰܐܗ̱ܘ ܠܢܰܦܼܫܳܐ ܕܿܥܺܝܪܳܐ ܘܒܼܶܗ ܡܶܬܼܦܿܰܛܡܳܐ
ܘܒܼܰܣܺܝܡ ܢܺܝܪܶܗ ܐܳܦܼ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܫܽܘܼܦܼܪܳܐ ܡܰܩܢܶܐ
 
2) ܝܽܘܿܚܰܢܳܢ ܒܿܰܪ ܟܼܰܠܕܿܽܘܢ
ܥܰܠ ܝܽܘܬܼܪܳܢ ܫܶܬܼܩܳܐ
ܚܽܘܣܪܳܢ ܡܰܡܠ̄ܠܳܐ ܪܰܒܿ ܗܽܘ ܣܰܓܿܺܝ ܡܶܢ ܕܿܝܽܘܬܼܪܳܢܳܐ
ܘܝܽܘܬܼܪܳܢ ܫܶܬܼܩܳܐ ܠܳܐ ܫܟܼܺܝܚ ܥܰܡܶܗ ܣܳܟܼ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ
ܐܰܝܢܳܐ ܕܿܨܳܒܼܶܐ ܕܿܢܶܗܘܶܐ ܠܶܒܿܶܗ ܡܶܫܬܿܰܝܢܳܢܳܐ
ܢܶܫܠܶܐ ܘܢܶܫܬܿܽܘܿܩ ܫܶܬܼܩܳܐ ܕܿܡܰܕܼܥܳܐ ܠܳܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ
 
3) ܕܿܰܘܺܝܕܼ ܒܿܰܪ ܦܿܰܘܠܽܘܿܣ
ܥܰܠ ܚܶܟܼܡܬܼܳܐ
ܚܶܟܼܡܬܼܳܐ ܒܿܥܺܝ ܠܳܟܼ ܘܰܥܪܺܝܡܽܘܼܬܼܳܐ ܥܰܡ ܣܽܘܟܿܳܠܳܐ
ܘܨܽܘܼܬܼ ܡܽܘܠܟܿܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܿܒܼܶܛܠܳܢܳܐ ܬܿܰܦܿܶܩ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟܿ
ܚܳܠܳܐ ܘܦܼܰܪܙܠܳܐ ܐܳܦܼ ܐܶܒܼܳܪܳܐ ܕܿܛܳܒܼ ܝܰܩܺܝܪܺ̈ܝܢ
ܦܿܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܡܶܛܥܰܢ ܐܰܘ ܕܿܰܠܡܶܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܣܰܟܼܠܳܐ
95
ألأخ أستاذ نزار الموقر
تحية طيبة
سلمت على هذه المقالة الرائعة فقد طرقت باباً لم يُطرق مِن قبل وأبنتَ أن اللغة السريانية ستبقى المنهل الذي منه تستقي بقية اللغات لتروي غليلها وأود أن أضيف شيئاً بالنسبة للعروض السرياني إن السرياني كما ذكرت لا يعتمد على التفاعيل ولكن على تآلف النغم لذا فهو أسهل
ولذلك فالنظم فيه أسهل بكثير شيء آخر بخصوص القافية أنا أرى أن السريان كانوا يعرفون القافية ولكن لم يكن هناك التزام بها فمن يقرأ شعر مار بالاي ذلك واضحاً حيث نجد قافيته النون في ميمره الخاص بالترحم على الأموات ولمار أفرام بعض ألأبيات التي يستعمل فيها المفعول المطلق كقافية ونفس الشيء بالنسبة لمار يعقوب السروجي
سلمت يدك وباركك الرب والى المزيد من هكذا مواضيع مفيدة
 
أخوكم
الدكتور بشير الطورلي96
ألأخ السيد كمال الموقر

أؤيدك تماما ليس هناك أصالة في ألأغاني الحديثة لا لحنا ولا كلمات فهذا ليس شعرا بل مجرد كلمات لأن معظم الذين يكتبون ليس لهم سوى إلمام بسيط بالعروض السرياني ثم لماذا لا يلجؤن الى الغناء من القصائد الفصيحة لتطوير اللغة السريانية عن طريق الغناء وهي طريقة  أعتقد ستعطي أُكُلها في التعليم حيث نعرف أن ألأغنية تُحفظ أسهل من الدرس ألتقليدي نأمل أن نسمع يوماً أغاني من نظم الشعراء مثل ألأستاذ عبدالمسيح قره باشي أو فولوس غبريال أو غطس مقدسي الياس أو حنا سلمان خصوصا في موضوع ألأغاني الوطنية والقومية بارككم الرب
 
 
شاعر السريان
الدكتور بشير الطورلي


97

أبارك الرب في كل حين. دائماً تسبيحه في فمي (مز 34: 1 )
اشكروا في كل شيء
(1تس 5: 18 )
إذا كنت حزينأً ومكتئباً، جرِّب الشكر. وإذا كنت صغير النفس خائر القوى، جرِّب التسبيح. قد تقول: لأجل أي شيء أشكر وأسبح؟ دعنا نواجه الحقائق. هل تركك الله بلا أية بركة منه أو أي ينبوع فيه يستحق أن تسبحه لأجله؟ ارجع إلى مراثي3، هناك تجد المتكلم كئيباً جداً يعدد كل مصائبه وكل الأحمال التي ثقلت على كاهله "أسكنني في ظلمات ... سيَّج عليَّ فلا أستطيع الخروج. ثقَّل سلسلتي ..." وهكذا يستمر مُعدداً نحو ثلاثين شكوى من ظروفه المُرّة إلى أن ينتهي إلى القول "قلت بادت ثقتي ورجائي من الرب" شاعراً أنه قد غاص تحت تلك الأثقال بلا أمل في النهوض. ولكن من المُدهش أنه يتحول إلى الله بغتة بأفكاره فتتغير لهجته بالتمام ويقول "أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو. إنه من إحسانات الرب أننا لم نفن، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه" (ع21-24). وهكذا هو الحال دائماً. عندما نتجه إلى الله في ضيقاتنا فإننا نجد كثيراً لنشكره لأجله.

والآن نكرر القول. إذا كنت حزيناً أو مكتئباً جرِّب الشكر. وإذا كنت فاشلاً صغير النفس جرِّب التسبيح. خُذ كل أحزانك إلى الله واخبره بكل ما يُتعبك ويفشّلك. تحدَّث معه عن كل شيء واعطه الفرصة ليُريك السبب في كل شيء. ولا تمضِ دون أن تشكره على كل البركات التي لك منه، وعلى بركة كونه أباك الذي يهتم بك شخصياً والذي تستطيع أن تأتي إليه بكل متاعبك. عدّد أمامه كل البركات التي تتمتع بها واحدة واحدة واشكره لأجلها. جرِّب هذا فإنه يستطيع أن يصنع العجائب ويحوّل تذمراتك إلى تسبيح وأحزانك إلى ابتهاج. إن الله لم يخطئ حين طلب منك أن تشكر في كل شيء. لقد عرف أن هذا هو العلاج اللازم للنهوض بنفسك. إن غير المؤمن ليس له ما يستند عليه في أوقات الشدة إلا ذراع البشر، أما أولاد الله فإنهم يجدون ما يرفع نفوسهم في معرفة البركات الكثيرة التي لهم، وفي التسبيح والشكر لله لأجلها، ويمضون في طريقهم فرحين إذ أن لهم في الله القدير أباً مُحباً لا يخيِّب رجاء أولاده

 


98
ألأخوة في موقع عينكاوا المحترون

تعقيباً على موضوع قسم اللغة السريانية والذي ورد فيه عن أهميته في تهيئة مختصين لتدريس اللغة السريانية في مدارس الأقليم السريانية أقول لماذا لا يُستَفاد من خريجي قسم اللغة السريانية / كلية اللغات/ جامعة بغداد والذي تخرجت منه أربع دورات ثم ما المانع من ألأستفدة من المناهج التي وضعت للقسم والتي أثبت القسم كفائته حيث كان الأول على الكلية لسنتين متتاليتين وأنا شخصيا مستعد للتعاون في وضع كتب حديثة حيث كنت قد وضعت مع ألاستاذ الدكتور يوسف قوزي ثلاثة كتب للمحادثة بإسلوب حديث على طريقة الحوار ووضعت كتابين للأدب والنصوص للصف الثالث والرابع ولا مانع لدي من التعاون مع أية كلية أو جامعة تريد الأستفادة من خبرتي ولا أعتقد أن ألأستاذ الدكتور يوسف سيبخل بخبرته عن الموضوع ذاته آمل أن أسمع منكم والرب يبارك كل جهد في خدمة لغتنا وتراثنا وينشر أمنه وسلامه ومحبته في عراقنا الغالي ويبعد عنه الشرور وألأذى آمين
 
 الدكتور بشير متي الطورلي100
أتقدم بإسمي ونيابة عن عائلة المرحومين جورج وميلاد
 بخالص شكري وتقديري لكل من شاركنا في تعزيتنا بذكرى الأربعين على إنتقال المرحومين الى الخدور العلوية سواء بالحضور أو الرسائل ألألكترونية أو المهاتفة سائلا الرب يسوع أن يحفظهم جميعا من كل شر ومكروه ويسبغ عليهم وافر بركاته ونعمه آمين
 
 
الشماس ألأنجيلي
بشير متي الطورلي
101
ܢܗܘܪ ܥܝܢܝܢ̈
ܒܝܕ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
 
ܐܘ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܓܘܪܓ  ܘܡܝܠܐܕ ܢܘܗܪܐ ܕܥܝܢܝܢ̈
ܛܶܒ ܥܘܢܕܢܟܼܘܢ ܢܩܫܐ ܕܠܒܝܢ̈ ܒܚܫܐ ܐܦܠܢ
ܡܘܬܐ ܝܥܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܗܳܕܼ ܝܥܢܘܬܼܐ
ܡܘܬܐ ܒܝܫܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܗܳܕܼ ܒܝܫܘܬܼܐ
ܡܘܬܐ ܩܫܝܐ ܥܕܼܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܗܳܕܼ ܩܫܝܘܬܼܐ
ܡܘܬܐ ܙܥܝܦܐ ܥܕܼܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܗܳܕܼ ܙܥܝܦܘܬܼܐ
ܡܘܬܐ ܠܝܛܐ ܥܕܼܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܗܳܕܼ ܠܝܛܘܬܼܐ
ܡܘܬܐ ܣܪܝܐ ܥܕܼܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܗܳܕܼ ܣܪܝܘܬܼܐ
ܡܘܬܐ ܛܪܘܢܐ ܥܕܼܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܗܰܕܼ ܛܪܘܢܘܬܼܐ
ܡܘܬܐ ܢܕܼܝܕܼܐ ܥܕܼܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܗܳܕܼ ܢܕܼܝܕܼܘܬܼܐ
ܡܘܬܐ ܙܠܝܡܐ ܥܕܼܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܗܳܕܼ ܙܠܝܡܘܬܼܐ
ܠܡܘܢ ܗܟܼܢܐ ܚܛܦܬ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܒܠܥܕܼ ܪܚܡܶܐ̈
ܠܡܘܢ ܗܟܼܢܐ ܝܬܡܬ ܡܪܩܘܣ ܘܓܼܰܙܝܬ ܣܪܐ
ܠܡܘܢ ܗܟܼܢܐ ܓܙܝܬ ܐܠܗܐܡ ܘܫܢܝܬ ܠܒܪܗܿ
ܠܡܘܢ ܗܟܼܢܐ ܣܡܬ ܬܟܼܪܝܬܼܐ ܘܥܩܬܼܐ ܒܠܒܝܢ̈
ܓܘܪܓܝ ܥܡ ܡܝܠܐܕ ܐܚܘܗܝ ܐܘܩܕܼ ܐܢܘܢ
ܒܟܼܠ ܛܪܘܢܘܬܼܐ ܒܟܼܠ ܩܫܝܘܬܼܐ ܒܟܼܠ ܢܟܼܝܠܘܬܼܐ
ܐܡܬܼܝ ܬܟܼܠܐ ܐܝܕܼܟܼ ܩܫܝܬܼܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈
ܐܪܐ ܠܐ ܣܒܥܬ ܡܶܢ ܕܠܡܚܛܦ ܠܘܪܕ̈ܐ ܗܠܝܢ
ܕܰܡܥܰܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚܝܶܐ̈ ܕܝܠܢ ܒܗܪܘܡ ܚܘܒܗܘܢ
ܠܐ ܙܟܼܝܬ ܐܢܘܢ ܠܐ ܥܠܒܼܬ ܐܢܘܢ ܚܝܶܐ̈ ܐܢܘܢ
ܒܓܼܢܘܢ ܢܘܗܪܐ ܘܗܐ ܡܬܼܒܣܡܝܢ ܥܡ ܩܕܝܫܶܐ̈
ܡܫܒܚܝܢ ܘܙܡܪܝܢ ܥܡ ܡܠܐܟܼܶܐ̈ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ
ܙܡܝܪܬܼ ܥܘܫܢܐ ܠܐܡܪܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܙܟܼܳܐ ܚܝܠܟܼ
ܒܨܠܝܒܼ ܚܘܒܶܗܥܠ ܓܳܓܼܘܠܬܐ ܕܫܟܼ ܘܒܨܪܟܼ
ܗܢ ܒܘܝܐܐ ܒܐܰܘܳܢ ܢܘܗܪܐ ܗܐ ܡܕܼܰܝܪܝܬܘܢ
ܐܘ ܚܒܝܒܼܐ̈ ܒܠܒܢ ܐܢܬܘ ܥܕܼ ܫܘܠܡܐ
 
ܟܙ ܐܕܼܪ ܒ݁̄ܝܒ
 

102
صلاة الأربعين للمرحومين جورج وشماس ميلاد

تقام في كتدرائية الرسولين مار بطرس ومار بولس للسريان الأرثوذكس صباح يوم الخامس عشر من شهر نيسان الجاري والمصادف جمعة الأربعين من الصوم الأربعيني المقدس صلاة الأربعين على روح المرحومين جورج لازار إبراهيم والشماس الرسائلي ميلاد إبراهيم يعقوب والتعزية في قاعة البطريرك أفرام برصوم من بعد القداس الألهي ولغاية الواحدة بعد الظهر, الرب يرحمهما بواسع رحمته ويسكنهما ملكوته السماوي صحبة الأبرار والشهداء والقديسين ويسمعهما ذلك الصوت العذب تعاليا يا مباركيً أبي رثا الملك المعد لكما منذ إنشاء العالم ويسكب نعمة عزاء روحه القدوس علي جميعنا ويلهمنا الصبر والسلوان آمين
 
 
 
الشماس الأنجيلي
الدكتور بشير متي الطورلي
صهر المرحوم جورج
وخال المرحوم ميلاد


103
هذا هو معنى الصوم الحقيقي ، و هكذا يجب أن يكون ،فهو ليس بالانقطاع عن الطعام فقط
 
الصوم
إن كلمة صوم ليست مجرد ثلاثة أحرف نرددها بشكل عفوي, بل هي تحوي الكثير من المعاني والعبر, ولكل حرف في هذه الكلمة دلالته و قيمته الهامة جداً في حياتنا اليومية, ولكي نستطيع أن نعيش الصوم الحقيقي ونفهم فحواه و نقدر أن نصل إلى الغاية المرجوة منه.. علينا أن نفكر في هذه المعاني والقيم   ونحاول جهدنا لتطبيقها ولتكون نوراً لنا في مسيرتنا الروحية نحو الرب
ص
- صبر  نمتحنه  في حياتنا المليئة بالكثير من المطبات ..
- صلاة تنقي الروح و تهذبها وتكون جواز سفر لنا للوصول إلى الله..
- صداقة مع الذات و مع الآخر ومع الله..
- صمود في وجه كل تحدي في حياتنا..
- صمت داخلي للوصول إلى أعماقنا وسبرها, وصمت عن  أفعال و أقوال تحاول جذبناا..
- صراع مع الرغبات و الشهوات , ومع الذات ,ومع كثير من متطلبات الحياة..
- صراحة في أحاديثنا و أفعالنا وجميع تصرفاتنا  ..
- صادق مع نفسي ومع الله و في جميع علاقاتي  ..
و
- وداعة أعيشها في علاقاتي..
- وئام  ومودة في مختلف ارتباطاتي بالآخر..
-ولادة جديدة روحية تتحقق عندما أعرف كيف أعيش الصوم الحقيقي في حياتي..
-وقت:1- وقت الرجوع إلى الله 2- وقت الرجوع إلى الذات على ضوء كلمة الله 3- وقت الرجوع إلى الآخر
-ورع أحتاج إليه في كثير من علاقاتي في هذا الزمن..
م
- محبة لله و للآخر..
- مصالحة مع الله ومع أخي الإنسان و مع ذاتي.
- مخافة الله في أعمالي و أفكاري..- مشاركة الآخر بما لدي..
- مساعدة المحتاج بحسب استطاعتي و قدراتي دون تمنين..
- مسيرة نحو الله توصلني إلى النهاية السعيدة..
- مسؤولية تجاه نفسي و تجاه غيري..
- مجهود أبذله لكي أستمر في خطواتي بشكل صحيح..
- محنة أعيشها لكي أختبر معنى الصبر الحقيقي ..
- مشيئة أسعى إلى تحقيقها..
- موت يوصلني إلى القيامة مع يسوع المسيح.. فالصوم إذاً هو إمكانية عيش حياة مسيحية حقيقية بما تشمله من طاعة و تجرد (فقر) و عفة,لمجابهة تيار هذا العالم الحالي بما فيه من سلطة و مال

104
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أرسل رسالة عزاء بفقد حيبيبينا المروحين جورج لازار والشماس ميلاد إبراهيم نيابة عن عائلة الراحلين راجيا لهم الصحة والسلامة والعمر المديد بنعمة الرب يسوع المسيح وأن يحفظهم من كل مكروه
 
 
الدكتور بشير متي الطورلي
حمو المرحوم جورج
وخال المرحوم ميلاد
105
ܓܘܪܓܝ ܘܡܝܠܐܕ ܬܪܝܢ ܗܒܒܶܐ̈ ܗܪܘܡܬ̈ܢܝܶܐ
ܒܝܕ ܓܢܝܚܐ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
 
ܐܘ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܕ ܩܫܝܘܬܐ
ܐܘ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܕ ܝܰܥܢܘܬܐ
ܐܘ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܕ ܙܥܝܦܘܬܐ
ܐܘ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܕ ܛܪܢܘܬܐ
ܐܡܬܝ ܬܣܒܥ ܡܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
ܐܡܬܝ ܬܣܒܥ ܡܢ ܫܘܢܩܐ ܕܚܒܝܒܐ̈
ܠܡܘܢ ܗܟܢܐ  ܨܦܚܬ ܥܠ ܓܘܪܓܝ ܘܡܝܠܐܕ؟
ܚܙܝܬ ܐܢܘܢ ܠܚܘܕܝܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܚܛܦܬ ܐܢܘܢ
ܠܐ ܝܕܥܬ ܕܐܝܬ ܠܓܘܪܓܝ ܫܒܪܐ ܙܥܘܪܐ؟
 
ܠܐ ܝܕܥܬ ܕܐܝܬ ܠܓܘܪܓܝ ܐܢܬܬܐ ܟܠܬܐ؟
ܘܗܟܢܐ ܫܒܩܬ ܐܡܗ ܕܡܝܠܐܕ ܡܓܙܝܬܐ
ܟܕܘ ܠܟ ܡܘܬܐ ܝܥܢܐ ܗܳܢ ܫܘܢܩܐ
ܟܕܘ ܠܟ ܡܘܬܐ ܠܝܛܐ ܗܳܢ ܛܘܪܦܐ
ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܦ ܦܘܪܫܢܐ ܕܚܒܝܒܶܐ̈
ܐܘܢ ܓܘܪܓܝ ܐܘܢ ܡܝܠܐܕ ܕܟܡܐ ܣܒܠܬܘܢ
ܠܐ ܡܨܶܐ ܩܢܝܐ ܢܨܝܪ ܚܫܟܘܢ ܟܡܐ ܡܪܝܪ
ܛܶܒ ܥܘܢܕܘܢܟܘܢ ܕܘܕܢܝ ܘܣܓܝ ܐܚܫܢܝ
ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܘܐܝܟܢ ܐܪܕܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ؟
ܥܡܛ ܠܗܿ ܐܘܪܚܐ ܘܦܗܝܬ ܒܬܘܫܐ ܕܠܐ ܗܘܕܝܐ
ܐܠܐ ܣܒܪܐ ܕܡܪܝܐ ܫܩܠܟܘܢ ܠܕܘܟܬܐ ܦܪܝܫܬܐ
 ܘܡܬܒܣܡܝܬܘܢ ܒܓܢܘܢ ܢܘܗܪܐ ܥܡ ܩܕܝܫܐ̈
ܗܢܐ ܒܘܝܐܝ ܕܡܪܝܐ ܓܒܟܘܢ  ܘܒܨܒܝܢܗ
ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܘܒܥܩܬ̈ܐ 


106
المنبر الحر / أين أنت يا ميلاد
« في: 18:15 13/03/2011  »
كلمة ألأب الخوري نعمت الخوري في تأبين المرحوم الشماس ميلاد إبراهيم يعقوب


أين أنت يا ميلاد

كثيرون يتسألون عن الموت لماذا يكون أحيانا قاسيا في حياة ألأبرار؟ ولماذا يسمح الله بذلك وبما أنه قادر على كل شيء فأين كان في تلك اللحظات؟ لماذا يكون عمر ألنسان قصيرا؟
المثلث الرحمة المطران مار غريغوريوس بولس بهنام يقول: " إن الحياة الحقيقية ليست بطولها وقصرها ’ يقول المتشائمون إن هذه الحياة هي ألم وشقاء وتعاسة وبعد ذلك زوال وفناء، ويقول المتفائلون إن هذه الحياة إنما وجدت لكي تبقى وتتجدد ولا تنتهي . فالقولين صحيحين. فالحياة القصيرة التي يملأها الأيمان والتي فيها قوة الرجاء هي كالحياة الطويلة التي يعيشها الأنسان" الحياة متى تقدر بثمن, أليست عندما تكون مليئة بالعمل الصالح والمحبة وخدمة الآخرين والسعي الى إسعادهم. فالإنسان الذي يحيا ويسلك مع الرب حياة الأيمان وحياة التقوى فإن حياته تسعد الآخرين حتى وإن كانت قصيرة. وإلا ما فائدة الحياة الطويلة وألإنسان يقضيها بعيداً عن ربه، بل ما أشقاها عندما يكون ذلك الإنسان عبئاً ثقيلا بخطاياه على الآخرين
إننا لا ندرك أسرار الله بعقولنا المحدودة في موضوع كهذا، لكن ألأكيد أن الرب سيعطينا السبب المقنع عن هذا الحدث في الوقت المناسب. قد يمكن أن ندركه بعد ساعة أو سنة أو سنوات وإن لم ندركه هنا على هذه الأرض سندركه حتما هناك في السماء
إن الرب يقول لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن بالأحرى خافوا من الذي يستطيع أن يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم. صحيح أن جسدك يا ميلد تلاشى وإحترق وكان هذا صعب علينا كثيراً’ ولكن أين هي روحك ياترى؟ هل هي تلاشت؟ كلا وألف كلا بل هي في أحضان الرب مع الصديقين والشهداء, هي مع أرواح شهداء كنيسة الحميريين في اليمن عندما أحرقهم مسروق داخل الكنيسة, هي مع روح الشهيد ثاودوروس عندما رماه الملك في آتون النار فجاءت الملائكة وحملت روحه الى العلاء. هكذا حملت الملائكة روحك وروح رفيق دربك جورج الى السماء. لقد جاءت اللحظة التي تودع الأرض وما فيها, جاءت اللحظة لتنتقل الى السماءوتزَف من الملائكة لتحملك الى أحضان الفادي الذي تألم ولطم وجُلد وتناثر جسده تحت السياط من أجلنا
إن روحك يا حبيبنا ميلاد هي معنا أيضا, إنني كلما دخلت الكنيسة أشعر بوجودك فيها, كيف تدخل الكنسة كعادتك بكل خشوع ووقار حيث خوف الله يملأك
بالأمس كنت تنشد وترتل أحلى ألأنغام واليوم لا زلت ترددها مع ألأجواق السماوية للعزة ألألهية. كنت كالنحلة تخدم الكل, فهل يعقل أن ننساك مع أخيك بهنام وألآخرين في كنيسة سيدة النجاة كيف كنت معهم تحملون الجرحى من مكان الى مكان رغم خطورة الموقف والى ساعة متأخرة من الليل فكيف يظهر معدن الرجال الغيورين أليس في هكذا مواقف؟ بل من الذي دفعك لتخرج من مكانك الآمن الى ذلك الموقع؟ أليس الإيمان والغيرة الوقادة التي فيك منذ الطفولية كقول الرسول بولس؟
لقد عرفتك ذلك الإنسان الوديع الهاديء كسيدك تدخل مذبح الله بكل وقار وإحترام لا يُسمع إلا صوت التسبيح والتمجيد لربك
إنك الشماس الذي أحبَ كنيسته من كل القلب لا تفارقها رغم الظروف وحتى في منع التجوال , في الجمعة الماضية سألني سيدنا المطران عن إقامة قداس جمعة الموتى المؤمنين كيف ستتدبرون الأمر وهناك منع للتجوال؟ قلتُ له إن ميلاد سيأتي مع خاله بشير ونقيم القداس كالجمعة التي سبقتها
إن رقادك كان لنا غصة ولكن نحن نتعزى لأننا متيقنون أن إيمانك وأخلاقك وسيرتك مع الرب ستجعلك أيضا معه في السماء
فأنظر يا ميلاد كم أحبك إخوتك؟ كم أحبك أحباؤك الشمامسة والشباب؟ لقد أبكيتهم كثيرا على رقادك بل ماذا نقول عن أمك الهام وأبيك إبراهيم؟
أمك إلهام تقول لو لم تكن في هذه الحالة لضممتك الى صدري قبل أن يواروك الثرى.
فمهلا أيتها الأم الباكية ومهلا أيها ألأب الباكي على حبيبكما ميلاد لا بد أن تتصبروا وتتعزوا بالرب يسوع لأنكم أعطيتم له زهرة فواحة بعطرها مليئة بالفضيلة والتسبيح والوداعة وخدمة الآخرين . تمهلي عليه فإنه كالزهرة اليانعة قُطفت من كنيستنا لتُزرع في كنيسة السماء. ليرحمكما الرب وإيانا في ملكوته السماوي
 
 ألأب الخوري نعمت الخوري بنيامين
 

107
ܬܘܕܝܬܐ ܚܘܒܐ ܗܝ

ܬܐ ܒܪܢܫܐ ܢܰܪܡܶܐ ܚܝܪܐ ܥܠ ܬܘܕܝܬܐ ܘܢܚܙܐܐܝܟܢ ܫܚܠܦܘܗܿ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܗܿ ܬܪܝܨܬܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ ܠܐܘܪܰܚ ܣܢܐܬܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܒܘܝܐܐ ܠܐܘܪܰܚ ܚܫܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܣܒܪܐ ܠܐܘܪܰܚ ܩܢܛܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܙܢܝܐ̈ ܫܦܝܪ̈ܐ ܠܐܘܪܰܚ ܣܢܝܬ̈ܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐܕܡܥܕܪܢܘܬܐ ܠܐܘܪܰܚ ܫܘܢܩܐ ܡܢ ܥܒܕ̈ܐ ܛܒܐ̈ ܠܘܥܪ̈ܢܐ ܒܝܫܐ̈ ܘܗܟܢܐܗܘܘ ܥܒܕ̈ܐ ܫܝܛܐ ̈ܠܪܓܝܓܬ̈ܐ ܣܢܝܬ̈ܐ ܕܚܘܒ ܡܡܘܢܐ ܐܝܢ ܗܟܝܠ ܣܛܘ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܦܐܝܐ̈ ܠܡܘܢ ܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬ̈ܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܫܡ ܬܘܕܝܬܐ؟ ܡܢܐ ܓܕܫ؟ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ؟ܡܢܐ ܗܘ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ؟ ܐܪܐ ܐܝܬ ܦܘܕ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܒܝܬܗܿ؟ ܐܘ ܡܫܐܠܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܣܥܪܝܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕ̈ܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܗܘܢ ܕܢܡܠܘܢ ܪܓܝܓܬ̈ܗܘܢ ܘܢܰܣܒܥܘܢ ܝܨܪܗܘܢ ܣܝܡܝܢ ܩܛܪ̈ܐ ܘܩܘܕ̈ܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܕܣܳܒܠܝܢ ܛܝܡܝ̈ ܟܐܦܢܝܘܬ ܠܒܝܗܘ̈ܢ ܘܥܡܛܢܘܬ ܪܢܝܝܗܘ̈ܢ ܠܡܘܢ ܠܐ ܡܠܦܝܢ ܕܣܟܐ ܕܬܘܝܬܐ ܚܘܒܐ ܗܘ؟ ܟܕܘ ܠܟܘܢ ܡܫܐܠܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܘܬܪ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܒܳܢܶܐ ܐܶܠܐ ܣܳܬܰܪ ܝܘܠܦܢܐܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ( ܐܠܗܐ ܚܘܒܐ ܗܘ ܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܚܒ ܠܐܚܘܗܝ ܕܚܳܙܶܐ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܢܚܒ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܗ) ؟ܡܕܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܒܗܬ̈ܐ ܘܪܫܢܐ̈ ܘܡܫܐ̈ܠܐ ܕܬܘܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܘܐܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܘܬܪܘܢܰܠܦܘܢ ܘܢܣܒܪܘܢ ܕܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܘܒܐ ܘܚܘܒܐ ܒܠܚܘܕ ܘܟܕܘ ܠܢ ܣܒܠܐ ܘܛܘܪܦܐ ܘܫܘܢܩܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܘܣܝܦܐ ܘܚܪܒܐ ܘܡܘܬܐ ܒܫܡ ܬܘܕܝܬܐ ܘܕܥܘ ܟܠܟܘܢ ܕܚܘܫܒܢܐ ܩܫܝܐܢܳܛܪܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܐܘܟܡܬܘܢ ܨܘܪܬܗ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܐܢܫܐ̈ ܘܩܕܡ ܒܪܝܬܗ ܘܒܥܝܢܝܗ̈ܘܢ ܚܒܠܬܘܢܗܿ ܫܒܘܩܘ ܣܕܩܐ̈ ܘܚܪܝܢܐ̈ܘܐܢܢܝܘܬܐ ܘܝܬܢܝܘܬܐ ܘܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܕܠܐ ܡܩܘܝܢ ܘܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܘܬܪܨܘ ܦܘܕܝܟܘ̈ܢܘܢ  ܘܕܙܒܢܐ ܒܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܘܚܢܢܐ ܕܢܝܚܐ ܚܝܐ̈ ܕܣܒܪܐ ܘܒܘܝܐܐ ܘܒܢܝܢܐ ܘܟܘܫܪܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܘܚܕܘܬܐ
 
 
ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

108
ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܪܝܐ
 
ܒܝܕ ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܬܐܘܡܐ ܛܘܪܝܐ
 
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܛܘܪܳܦܳܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܫܘܢܳܩܳܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܦܘܠܳܓܳܐ
 ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܣܶܒܠܐ ܗܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܨܥܪܐ ܗܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܪܐ ܗܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܪܘܓܙܐ ܗܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܥܫܘܩܝܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܛܠܘܡܝܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܫܐ ܗܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܪܒܐ ܗܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܠܐ ܗܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܘܬܐ ܗܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܫܬܩܐ ܗܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܐܺܝܳܠܳܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܥܘܕܪܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܩܢܐ
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܨܝܐ
ܕܡܶܢ ܛܠܘܡܐ̈ ܘܡܢܶ ܪܕܘܦܐ̈ ܘܡܶܢ ܩܛܘܠܐ̈
ܦܢܐ ܒܪܚܡܝܟ̈ ܠܨܠܘܬ̈ܢ ܘܰܠܒܥܬ̈ܢ
ܕܗܢܐ ܥܡܐ ܣܓܝ ܣܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܗܳܢ ܛܠܘܡܝܐ
ܦܪܘܩܝܗܝ ܡܪܢ ܡܡܢ ܗܢ ܚܫܐ ܘܡܢ ܟܪܝܘܬܐ
ܕܫܘܒܚܐ ܡܩܪܒ ܒܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܪܝܐ
 
 

109
نتاجات بالسريانية / ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ
« في: 21:38 24/01/2011  »

ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ
 
ܒܝܕ ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ
 
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܛܘܪܳܦܳܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܙܘܥܳܪܳܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܒܘܨܳܪܳܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܫܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܪܕܘܦܝܳܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܛܠܘܡܝܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܕ ܟܪܝܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܒܘܕܳܪܳܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܒܐܪܒܥ ܦܢܝܳܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܘܟܪܝܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܣܒܠܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܕ ܠܘܟܳܝܬܳܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܥܰܠ ܩܕܳܠܰܢ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܣܝܦܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܰܨܠܰܘܳܬ̈ܐ ܠܝܬ ܦܘܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܓܘܢܚܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܠܥܡܐ ܕܝܠܟ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܙܘܪܳܩܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܐܶܠܡܳܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܣܢܐܰܬ ܥܢܟ̈ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܫܘܕܳܝܶܐ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܳܩܳܐ ܕܝܠܟ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܟ ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܟ ܘܦܪܘܩ ܠܥܡܟ
110
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ
ܒܝܕ ܕܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ
 
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ̣̣̣̣̣̣̣ ܟܠܝܘܡ ܡܬܚܣܕܝܢܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܙܕܥܪܝܢܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܨܪܝܢܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܪܕܦܝܢܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܨܛܥܪܝܢܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܒܙܚܝܢ ܒܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܕܪܝܢܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܙܕܪܩܝܢܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܕܒܚܝܢܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܩܛܠܝܢ
ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܛܪܦܝܢܢ
ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢ ܫܘܢܩܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
 
 
ܒܓܕܐܕ
ܟܐ ܟܢܘܢ ܚܪܝ ܫܢܬ ܒܝܐ

111
ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܗܘܢ
 
ܚܘܒ ܐܠܗܐ ܟܕ ܫܓܪ ܗܘܐ ܒܠܒ ܒܪܢܫܐ
ܡܫܚܠܦ ܠܚܝܘܗ̈ܝ ܡܢ ܟܡܝܪܘܬܐ ܠܚܕܘܐ ܪܒܐ
ܒܪܡ ܐܝܢܐܗܘ ܕܠܒܗ ܪܵܬܚ ܒܣܢܐܬܐ ܘܐܠܡܐ
ܬܥܝܫܐ ܚܵܝܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܘܠܢܝܚܘܬܐ
ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܣܛܢ ܐܟܬܐ ܒܨܝܪܐ ܘܫܦܠܐ
ܘܨܒܝܢ ܡܪܗ ܒܝܫܐ ܫܐܕܐ ܦܵܠܲܚ ܟܠܫܥ
ܕܘܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܫܵܡܲܥ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܩܠܐ
ܕܒܥܠܙܒܘܒ ܗܲܘ ܩܛܘܠܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ
ܠܐ ܪܵܢܶܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢ ܡܒܐܫ ܠܐܚܘܗܝ
ܐܶܢ ܗܘ ܕܡܪܝܐ ܚܳܕܶܐ ܒܩܛܠܐ ܘܒܛܘܪܦܐ
ܐܝܟ ܗܢ ܡܪܝܐ ܒܗܵܡܵܢ ܢܗܘܐ ܘܒܓܘ ܢܘܪܐ
ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܡܓܫܡܐ ܘܦܳܪܶܣ ܠܚܘܒܗ
ܒܝܢܬ ܐܢܫܐ̈ ܘܡܠܦ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܟܠܝܘܡ
ܠܐ ܐܝܟ ܡܪܗܘܢ ܫܦܠܐ ܒܨܝܪܐ ܘܡܠܐ ܐܟܬܐ
ܡܪܗܘܢ ܛܥܝܐ ܘܡܛܥܐ ܐܢܘܢ ܒܥܒܕ ܒܝܫܬܐ
ܡܪܢ ܡܗܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ
ܚܘܒܐ ܚܝܠܐ ܘܐܟܬܐ ܫܦܠܐ ܐܦ ܒܘܨܪܐ
ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܝܚܐ ܒܚܘܒܐ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܠܐ
 
ܡܫܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ
ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

112


للاطلاع على المقال كاملا انقر على الرابط التالي

http://www.ankawa.com/upload/634/Syriac1.pdf

113
نتاجات بالسريانية / نوخرايوثا
« في: 11:10 07/08/2010  »

114
نتاجات بالسريانية / كمروت حوبا
« في: 09:50 25/07/2010  »

115
نتاجات بالسريانية / ܚܘܒ ܡܡܘܢܐ
« في: 13:28 23/07/2010  »

116
خاطرة بمناسبة إسبوع الألام

الحب العظيم
 
إن الله جلت قدرته خلق الإنسان حبا به
وأعطاه السلطان على جميع مخلوقاته دليل حبه هذا
ومنحه الحرية والعقل والضمير أي أنه مخير في سلوكه
ولكنه وضع له إختبار بسيط كدليل على طاعته وأمانته له
ألا وهو أنَه نهاه عن تناول ثمرة شجرة معرفة الخير والشر
وفي هذا منتهى العدل من لدنه تعالى حيث يجب أن تكون للحرية حدود
وإلا إنقلبت تلك الحرية الى تسيًب وفوضى
 وهذا مخالف لطبيعة الله سبحانه وتعالى
حيث هو إله نظام إله عدل إله محبة كاملة
خالف الإنسان هذا الشرط بمحض إرادته
فسقط في وهدة الخطيئة وأسر إرادته بالشر
الذي دفعه اليه إبليس ذلك الملاك الساقط نتيجة طموحه وكبريائه إذ رغب أن يجلس على عرش الله ,فما كان منه إلا أن يوقع بالإنسان حسدا منه ليس إلا
لكن الله لم يترك الإنسان بعد إختبائه بل ناداه أدم أدم أين أنت؟
أي رغم مخالفته الوصية ظًل الله أمينا في حبه له
كيف لا وهو المحبة المطلقة فكان أن قدم ذبيحة عنه
وغطى بجلدها عري الإنسان بعد فقده النعمة نتيجة تلك المخالفة
ووعده  بأنه سيخلصه في الوقت المناسب أي في مليء الزمان
أرسل له ألأنبياء والرسل وأبلغوه رسائل كثيرة عن محبة الله دون جدوى
فما كان منه تعالى إلا أن أرسل إبنه الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس
متجسدا من العذراء مريم حسب وعده الألهي حسب نبوة إشعياء
إنه الحب المتجسد الذي دفع ثمن جريرة ألإنسان
شفى أمراض الإنسان طهر برصه أعاد له البصر أقام له موتاه
ولكن الأنسان جحد كل ذلك وصرخ أمام الحاكم بيلاطس أصلبه أصلبه
وذلك إكمالا لمشيئة إبليس بظنه أن موته على الصليب سينهي رسالته
ولكن الرب يسوع الكلمة المتجسد بل الحب العظيم المتجسد
كان قال (ليس حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه عن أحبائه) نعم
نعم وضع نفسه عن أحبائه ليفتديهم بل لينقذهم من أعدائهم
الثلاثة إبليس والخطيئة والموت
 والأن أيها الإنسان إفتكر دوما بهذا الحب
وأثبت فيه لتنال ثمرته الغالية والتي لا تقدر بثمن
الحياة الأبدية والخلود في ملكوت الله
إثبت في هذه المحبة لتعطي ثمارا تليق بالتوبة
محبة الرب معنا لنحيا حياة المحبة الباذلة مع الله والإنسان
لنعيش بسلام وطمأنينة ووئام وأمن
من دون خوف ولا قلق ولا هم على المستقبل
إذ محبته تعالى ستحول حياتنا الى فرح دائم
له المجد والشكر والعرفان الأن والى منتهى الدهور
 
 
الشماس الأنجيلي
بشير متي الطورلي
بغداد المعاناة والعذاب بل الأمل

117
لماذ لا تستجاب صلاتنا

نحن نصلي بشفاهنا وليس بقلوبنا
نحن ندعو بألسنتنا وليس بنفوسنا
نحن نسأل من الرب الرحمة ولا نرحم قريبنا
نحن نطلب من الرب العون ولا نتصدق على محتاجينا
نحن نصلي ولا يستجاب لنا لأن صلاتنا بدون رحمة
نحن نطلب ولا يسمع لنا لأن طلبتنا بدون محبة
نحن نقرع ولا يفتح لنا لأن قرعنا بدون إيمان وثقة
إذن علينا أن نقرن صلاة الشفاه بصلاة القلب
إذن علينا أن تتناغم دعوة لسننا بدعوة نفسنا
إذن علينا أن نسأل الرحمة مصحوبة برحمة القريب
إذن علينا أن نطلب العون شرط أن تحركه الصدقة
إذا ما كانت صلاتنا قلبية وليست شفاهية فإذ ذاك ستستجاب سريعا
إذا ما صارت دعوتنا نابعة من نفسنا وليست لسانية فسيردعليها في الحال
إذا ما تأيد طلبنا الرحمة برحمتنا لقربنا أي إنسان كان فلا شك أن الله سيرحمنا
وقبل كل شيء يجب أن تكون صلاتنا وطلبتنا بمحبة وإيمان صادقين
لأن المحبةهي أساس الأيمان لأن الأيمان بدون أعمال الرحمة والمحبة هو إيمان ميت
يا رب باركنا ولتكن صلاتنا وفق إرادتك بمسوع صلاة السيدة المباركة العذراء مريم
لك المجد الدائم والشكر الى أبد الأبدين أمين
 
 
الشماس الأنجيلي
بشير متي توما الطورلي
بغداد الألم والصبر والمعناة والأيمان

118
ܐܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܛܠܝܼܡܵܐ

ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܐܵܘ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܵܪܵܐ ܫܡܲܥܬܘܿܢ ܒܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ
ܕܥܲܡܲܢ ܡܸܬ݂ܩܛܸܠ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܩܘܼܪܵܐ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܖ̈ܚܡܹܐ

ܘܲܡܕܲܒ݂ܖ̈ܢܹܐ ܕܥܹܕܬܲ݁ܢ ܘܥܲܡܲܢ ܫܓ݂ܝܼܡܝܼܢ ܒܕ݂ܝܼܠܗܘܿܢ
ܐܲܝܟ݁ܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܘܗܝ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܟܲܕ݁ܘܼ ܫܸܬ݁ܩܵܐ

ܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܟ݂ܘܿܢ ܘܒ݂ܲܕܸܩܘ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ݁ܠܹܗ
ܕܗܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܲܢ ܚܲܒ݂ܠܘܼܗܝ ܒ݁ܝܼ̈ܫܹܐ ܒܣܸܢܐܬ݂ܲܐ

ܒܫܸܡ ܚܹܐܪܘܼܬ݂ܵܐ ܨܘܼܪܲܐ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܐ ܡܸܨܛܲܥܪܵܐ
ܘܐܲܡܪܝܼܟܲܐ ܕܹܝܢ ܡܸܛܿܠ ܝܵܬ݂ܵܗܿ ܡܲܘܒ݁ܕ݂ܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܘܥܵܠܡܵܐ ܛܲܒܝܼܥ ܒܲܖ̈ܓ݂ܝܼܓ݂ܵܬ݂ܹܗ ܒܫܸܢܬ݂ܵܐ ܣܪܝܼܬ݂ܵܐ
ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܦܩܵܩܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬ݂ܪܵܢܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܥܸܒܕܲܬ݂ ܡܸܛܿܠ ܫܲܝܢܵܐ ܐܵܦ ܘܲܫܠܵܡܵܐ
ܡܠܵܬ݂ ܠܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܙܡܵܡܵܐ ܘܨܲܘܬܵ݁ܐ ܒܸܠܥܵܕ݂ ܥܲܡܠܵܐ

ܘܖ̈ܵܥܲܘܵܬ݂ܲܢ ܟܿܠܚܲܕ݂ ܒܕ݂ܝܼܠܹܗ ܦ݁ܨܝܼܚܵܐ ܢܲܦ݂ܫܹܗ
ܘܥܵܢܵ̈ܐ ܣܵܒ݂ܠܵܐ ܪܕ݂ܘܼܦ݂ܝܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܘܚܲܪܒ݁ܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ

ܢܘܼܕܘܿܢ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪܘ ܘܲܚܠܵܦ݂ ܥܵܢ̈ܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܝܼܡܘ ܚܘܼܛܪܵܐ
ܕܪܵܥܝܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܕܹ݁ܐܒ݂ܵܐ

ܘܐܸܠܵܐ ܟܿܠܝܘܿܡ ܡܲܘܒܸ݁ܕ݂ ܥܸܪܒܵܐ ܘܢܸܩܝܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ
ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܸܬ݂ܬ݂ܢܝܼܚ ܗܵܢܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܡܵܐ ܕܠܲܡ ܚܵܙܹܐ

ܕ݁ܕ݂ܹܐܒ݂ܵܐ ܪܵܗܹܐ ܠܓ݂ܸܙܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܦܘܼܪܣܵܐ
ܠܡܸܚܛܲܦ ܠܡܸܬ݂ܒܲܪ ܥܸܪܒܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ ܒܥܵܗܸܢ ܦܸ݁ܠܥܵܐ

ܥܕ݂ܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ݂ܝ ܗܵܢܵܐ ܣܸܒ݂ܠܵܐ ܘܗܵܢ ܛܘܼܪܵܦܵܐ
ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܓܲܒܹ̈݁ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ

ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܹ̈ܐ ܘܐܵܦ݂ ܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܹܕܵ̈ܬ݂ܲܢ
ܗܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܒܸܙܚܵܐ ܘܐܵܦ݂ ܡܘܼܚܵܫܵܐ ܐܵܦ݂ ܘܲܙܥܘܼܖܹ̈ܐ

ܒܲܝܢܵܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܒܹܝܬ݂ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܗܦ݁ܘܼܟ݂ܝܵܐ
ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܬ݁ܘܿܢ ܕܚܲܪܬ݂ܵܐ ܐܵܬ݂ܝܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܕܥܲܡܵܐ

ܡܸܬ݂ܒܥܹܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܒܝܘܿܡ ܦܘܿܪܥܵܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܬܦܲܢܘܿܢ
ܩܘܿܡܘܿܢ ܩܘܿܡܘܿܢ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܒܝܼܫܬ݂ܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܩܲܘܡܬ݂ܵܐ

ܕܚܘܼܝܵܕ݂ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܥܲܡܠܵܐ ܕܚܘܼܒ݁ܵܐ ܡܲܘܠܸܕ݂ ܚܲܝܠܵܐ
ܠܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܝܟ݁ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܣܵܗ̈ܕܹܐ

ܠܡܵܐ ܕܵܚܠܝܼܬ݁ܘܿܢ ܐܹܡܲܪܘ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ
ܘܩܘܿܡܘܿܢ ܢܚܲܕܸܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܲܢ ܕܐܹܒܲܕ݂ ܒܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ܘܼܬ݂ܵܐ

ܘܐܵܦ ܘܲܨܠܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ ܠܸܒ݁ܵܐ ܠܵܐ ܡܵܫܬܲܡܥܵܐ


ܕܘܟܬܘܪ
ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ ܒܓܕܐܕ ܟܕ ܫܒܛ ܒ̄ܝ

119
ܥܡ ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܠܟܘܢ ܡܩܪܒ ܐܢܐ
 
ܒܝܬ ܚܘܒܐ ܠܣܢܐܬܐ
 
ܚܘܒܐ ܒܵܢܹܐ ܠܒܪܢܫܐ̣̣   ̣ܣܢܐܬܐ ܣܵܚܦܵܐ ܠܹܗ
ܚܘܒܐ ܡܲܢܗܲܪ ܠܡܕܥܐ   ܣܢܐܬܐ ܡܲܚܫܟܵܐ ܠܹܗ
ܚܘܒܐ ܡܲܥܬܲܪ ܠܢܦܫܐ    ܣܢܐܬܐ ܡܲܚܣܪܐ ܠܗܿ
ܚܘܒܐ ܡܲܚܠܸܡ ܠܪܘܚܐ    ܣܢܐܬܐ ܡܲܡܪܥܐ ܠܗܿ
ܚܘܒܐ ܡܪܝܡ ܠܒܪܢܫܐ   ܣܢܐܬܐ ܡܲܚܬܐ ܠܹܗ
ܚܘܒܐ ܡܚܲܦܸܛ ܠܥܡܠܐ   ܣܢܐܬܐ ܡܒܲܛܠܐ ܠܹܗ
ܚܘܒܐ ܐܵܬ ܚܘܠܡܢܐ    ܣܢܐܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐ
ܚܘܒܐ ܐܬܐ ܕܚܲܝܹܐ   ܣܢܐܬܐ ܗܵܝ ܕܡܘܬܐ
ܚܘܒܐ ܡܲܦܨܲܚ ܠܠܒܐ    ܣܢܐܬܐ ܡܲܟܡܪܵܐ ܠܹܗ
ܚܘܒܐ ܐܬ ܬܘܕܝܬܐ     ܣܢܐܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ
ܚܘܒܐ ܡܲܘܠܸܕ ܫܠܡܐ    ܣܢܐܬܐ ܕܹܝܢ ܚܪܒܐ
ܚܘܒܐ ܡܒܲܣܸܡ ܙܢܲܝܵܐ    ܣܢܐܬܐ ܡܦܟܗܐ ܠܗܘܢ
ܡܵܕܹܝܢ ܢܲܐܠܸܦ ܚܘܒܐ     ܘܢܪܚܩ ܡܢ ܣܢܐܬܐ
 
 
ܕ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ
 

120

ܕܡܲܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ
ܠܡܘܢ ܗܟܢܐ ܡܬܗܦܟܝܬܘܢ ܥܡ ܡܫܝܚܝܹܐ
ܥܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܗܢܐ ܐܬܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ
ܐܪܐ ܗܢܐ ܦܘܪܥܢ ܚܘܒܐ ܠܕܝܠܢ ܡܬܐ
ܡܢܐ ܦܕܢܢ ܡܢܐ ܣܪܚܢܢ ܡܢܐ ܚܛܝܢܢ
ܠܐ ܡܠܦܢܝܢ ܫܪܝܪ ܥܡܠܗܘܢ  ܒܡܠܦܢܘܬܐ
ܘܠܐ ܡܚܪܝܢ ܬܪܝܨ ܗܘ ܥܒܕܗܘܢ ܘܒܢܝܢܐ
ܘܠܐ ܐܣܝܝܢ ܫܗܪܝܢ ܠܠܝܐ ܡܫܡܫܝܢ ܡܪܥܐܹ
ܘܠܐ ܐܚܝܕܝܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܣܓܝ ܒܫܘܡܠܝ ܥܡܠܗܘܢ
ܐܝܢܐ ܡܢܢ ܓܢܒ ܥܕܢ ܥܡܠܹܗ ܘܒܘܵܠܝܬܗ
ܘܗܐ ܣܒܠܝܢܢ ܕܡܝ ܗܢ ܚܘܒܐ ܡܪܝܪܐܝܬ
ܡܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܩܛܠܐ ܐܦ ܘܟܦܘܪܝܐ
ܒܫܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܐ ܙܠܚܝܬܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ
ܠܐ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܠܡ ܐܢܘܢ ܐܬܐ ܕܚܘܒܗ
ܘܐܢܬܘܢ ܒܐܟܬܐ ܗܐ ܡܚܒܠܝܬܘܢ ܨܘܪܬܗ ܦܐܝܬܐ
ܒܫܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܓܠܐܝܬ ܠܟܠ ܩܛܠܝܬܘܢ
ܘܥܡܐ ܕܡܣܟܝܢ ܘܕܠܐ ܚܲܘܒܐ ܗܐ ܢܟܣܝܬܘܢ
ܐܪܐ ܗܘܝܬܘܢ ܕܐܒܹܐ ܣܪܝܚܐ ܐܟܠܝ ܒܣܪܐ
ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܣܒܥܝܬܘܢ ܡܢ ܗܢ ܝܨܪܐ
ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܙܕܩܝ ܐܢܫܢܐ ܒܗܘܢ ܡܣܒܪܝܬܘܢ
ܩܫܥܐ ܣܦܝܩܐ ܦܩܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܟܘܢ
ܒܫܡ ܚܐܪܘܬܐ ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܗܐ ܕܒܚܝܬܘܢ
ܒܫܡ ܚܐܪܘܬܐ ܒܢܝܐ ܕܐܘܡܬܢ ܗܐ ܡܒܕܪܝܬܘܢ
ܩܛܹܠܘ ܕܒܲܚܘ  ܒܕܪܘ ܙܪܹܩܘ ܢܟܹܣܘ ܢܟܝܘ
ܚܘܒܢ ܫܪܝܪ ܚܘܒܢ ܥܡܝܩ ܠܗܕܹܐ ܐܪܥܐ
 
ܕ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

121
الأدب والنصوص-4


للاطلاع على الكتاب انقر على الرابط التالي :

http://www.ankawa.com/upload/634/syriac%20literature%20and%20texts%204.pdf

123
كتاب امواج الشفق قصائد واشعار بشار متي
للاطلاع على الكتاب انقر على الرابط التالي :http://www.ankawa.com/upload/634/Galai%20Shafro.pdf

124
عبق الخزامى والريحان في أدب السريانللاطلاع على الكتاب انقر على الرابط التالي :http://www.ankawa.com/upload/634/mqadema.pdf


http://www.ankawa.com/upload/634/maten.pdf

125
كتاب مناخس الالم Syriani


للاطلاع على الكتاب انقر على الرابط التالي :


http://www.ankawa.com/upload/634/Syriani.pdf

126
كتاب محادثات سريانية للصف الأول


للاطلاع على الكتاب انقر على الرابط التالي :


http://www.ankawa.com/upload/634/Title1.pdf


http://www.ankawa.com/upload/634/Qathmoyo.pdf


127
صدر عن وزارة الثقا فة في اقليم كوردستان ديوان شعر سرياني للدكتور بشير متي الطورلي بعنوان (مناخس الألم) ويضم 17 قصيدة في حب الوطن والأمة واللغة والتراث وهذا هو الاصدار الثاني له حيث كان اصدر سابقا ديوان اخر بالسريانية بعنوان(أمواج السحر) ايضا من 17 قصيدة في مواضيع مختلفة وجدانية وعاطفية وتراثية.

د بشير متي توما الطورلي
عضو دائرة اللغة السريانية
المجمع العلمي
محاضر في قسم اللغة السريانية/كلية اللغات/جامعة بغداد

bashir_toma @yahoo.com

128
صدر في بغداد عن ديوان الوقف المسيحي كتاب عبق الخزامى والريحان في أدب السريان للدكتور بشير متي الطورلي وهو مجموعة بحوث في فن نظم الشعر لدى مار أفرام السرياني بعنوان مار أفرام شاعرا القاه الباحث في مؤتمر مار أفرام في حلب بسوريا عام 2006 والفن الشعري لدى مار عبديشوع الصوباوي والشاعر الساحر خاميس برقرداحي أضافة الى مكانة العلم في القصيدة السريانية كان القاه في ندوة سابقة للمجمع العلمي ومواضيع أخرى.


د بشير الطورلي
عضو دائرة اللغة السريانية /المجمع العلمي

E mail: bashir_toma@yahoo.com

129
ܦܪܣ ܐܘܢܐ ܕܡܫܝܫܝܹܐ ܟܬܒܐ ܕܗܪܘܡ ܡܢܥܫܟܹܐ ܘܪܥܚܢܹܐ ܣܥܡ ܒܫܥܪ ܡܬܥ ܛܘܪܥܐ ܡܠܦܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܘܠܢܝܬܠ ܕܠܫܢܹܐ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܒܓܕܐܕ ܬܘܒ ܐܬܦܪܣ ܟܬܒܐ ܕܥܩܐ ܕܒܪܘܠܚܹܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܣܝܡܗ ܕܡܠܦܢܐ ܒܫܝܪ ܬܘܒ ܐܬܦܪܣ ܠܗ ܡܘܫܚܬܵܐ ܒܝܕ ܫܪܝܪܘܬ ܡܪܕܘܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܐܢ ܒܫܡ ܥܘܩܣܝ ܚܫܐ.

صفحات: [1]