المحرر موضوع: ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܕܠܺܝܼܚܬܳܐ  (زيارة 81 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل يوسف بيكتاس

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 22
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܕܠܺܝܼܚܬܳܐ
« في: 09:07 14/07/2021 »
ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܕܠܺܝܼܚܬܳܐ
ܐܰܡܝܼܪܐ: «ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܛܠܝܼܡܳܐ ܙܰܝܢܐ ܗ̱ܝ ܪܒܐ ܒܐܝܕܐ ܕܛܳܠܘܿܡܐ.»
ܟܠܢܳܫ ܚܳܐܪ ܘܚܳܙܐ ܘܬܳܩܶܠ ܠܦܘܼܬ ܬܰܪܥܝܼܬܗ ܗܿܝ ܕܐܶܢ ܕܠܝܼܚܳܐ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܒܩܶܐ ܡܰܚܙܝܳܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܛܒ ܐܠܨܳܝܐ ܗ̱ܘ ܚܰܘܪܳܐ ܪܘܺܝܼܚܐ ܘܰܦܬܺܝܼܚܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܨܠܝܼܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܶܒܩܶܐ ܡܰܚܙܝܳܐ ܘܢܰܩܝܼܦܘ̈ܳܬܗ. ܘܬܰܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܬܳܩܢܳܐ ܟܪ ܕܰܫܟܝܼܚܝܼܢ ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ: ܡܰܒܘܼܥܳܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ. ܡܛܠܗܕܐ: «ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܚܳܙܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܚܳܙܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܳܥܐ ܕܢܶܚܙܝܘܗܝ.» ܘܡܶܟܳܐ ܢܳܒܥܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܕܒܳܪܝܢ ܦܘܼܠܳܓܳܐ ܘܒܘܼܕܳܪܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܚܘܼܒܐ ܫܰܪܝܼܪܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ܆ ܠܐ ܡܬܚܰܪܪ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܕܰܘ̈ܩܐ ܘܩܰܘ̈ܕܐ ܥܝܼ̈ܩܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܠܝܼܚܬܐ...
ܐܝܢ: ܐܳܦܢ ܚܕ ܗ̱ܘ ܠܰܝܫܐ ܕܰܓܒܝܼܠܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܒܪܡ ܦܪܝܼܫ ܗ̱ܘ ܚܡܝܼܪܳܐ ܘܥܰܪܒܳܐ  ܘܐܳܨܘܼܬܳܐ ܘܦܘܼܪܢܳܐ ܘܬܰܢܘܼܪܐ ܘܢܰܚܬܘܼܡܳܐ  ܘܐܰܦܳܝܳܐ ܘܡܐܶܦܝܼܬܐ. ܡܶܟܐ ܫܰܘܝܘܼܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܣܰܟܿܘܼܠܬܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܛܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܦܰܪܫܐ ܡܼܢ ܕܐ̱ܚܪܢܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܢܳܨܰܚ ܘܟܳܫܰܪ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬܚܰܦܰܛ ܠܡܶܗܘܐ ܐܰܪܓܘܼܒܠܐ ܘܡܰܠܳܚܳܐ ܘܗܶܢܝܘܿܟܐ ܕܢܰܦܫܗ ܒܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܫܘܼܠܛܳܢܐ ܝܳܬܢܳܝܳܐ ܒܡܰܪܕܘܼܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܓܒܝܼܠܐ ܘܰܨܢܝܼܥܐ ܘܙܺܐܦܳܢܐ. ܒܕ ܠܐ ܡܶܨܛܰܠܠܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܦܝܳܐ ܬܰܪܥܝܼܬܳܐ ܕܠܝܼܚܬܳܐ ܐܠܐ ܕܢܶܥܠܘܿܒ ܘܢܶܙܟܶܐ «ܟܐܡܰܬ ܕܰܢܣܰܡܣܶܡ» ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܢܰܦܫ̈ܳܢܳܝܐ ܕܰܙܥܘܿܪܘܼܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܶܫܬܰܡܗܺܝܼܢ ܙܝܙ̈ܢܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܫܒ̈ܠܐ. ܘܡܶܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ:
-   ܬܰܘܬܰܪ̈ܝ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܐܠܡܐ ܘܚܶܡܬܐ ܘܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܒܳܪ̈ܝܳܢ ܥܰܘܠܐ ܘܪܘܼܫܥܳܐ ܘܫܘܼܒܙܳܙܐ .
-   ܚܘܼܒܳܐ ܩܨܺܝܼܨܳܐ ܘܕܘܼܒܳܪܐ ܬܰܢܘܳܝܳܐ ܕܪܳܡܶܐ ܚܘܼ̈ܒܠܐ ܕܢܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܫܘܼܒܗܳܪܳܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܳܐ ...
-   ܕܝܢ̈ܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ ܘܩܰܕܡ̈ܐ ܕܰܡܫܰܕܠܝܼܢ ܘܰܡܫܰܘܫܝܼܢ ܫܒܺܝܼܠܐ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ..
-   ܚܰܘܪܐ ܩܰܪܣܳܢܐ  ܕܡܰܘܠܶܕ ܥܫܘܼܡܝܳܐ ܘܰܛܠܘܼܡܝܳܐ ܘܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ  ܘܡܶܬܒܰܝܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܕܳܠܐ . 
-   ܙܰܘ̈ܥܐ ܒܠܝ̈ܠܐ ܕܡܰܐܚܪܢܘܼܬܐ  ܘܰܡܢܰܟܪܝܳܢܘܬܐ  ܘܡܰܕܚܩܳܢܘܼܬܐ  ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܰܘܨܪܳܐ ܕܰܚܣܳܡܐ ܘܡܰܣܠܝܳܢܘܼܬܐ ܘܫܝܼܛܘܼܬܐ ܘܚܒܰܢܢܘܼܬܐ ܘܩܰܠܘܼܛܘܼܬܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ ܘܨܰܚܢܘܼܬܐ  ܘܒܘܼܣܒܳܣܐ... ܗܿܢܘܢ ܕܒܳܪܝܢ ܫܘܪ̈ܐ ܫܐܝ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܬܚܰܙܝ̈ܢܐ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܕܓܰܘܳܐ.
ܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ: ܡܛܠ ܓܘܼܡܳܪܐ ܕܬܰܩܢܘܼܬܐ ܘܛܘܼܒܬܳܢܘܼܬܐ ܙܕܩ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܰܢܨܰܠܶܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܶܒܗ ܘܰܢܚܰܠܠ ܟܘܼܬܡ̈ܬܗ ܘܰܢܫܝܼܓ ܟܘܿܬܝܢ ܢܦܫܗ ܘܰܢܕܘܼܫ ܥܘܼܩ̈ܣܐ ܕܟܘܼ̈ܒܶܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ ܕܳܒܘ̈ܨܐ ܘܢܝܰܩܰܪ ܫܰܝܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ «ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ». ܘܟܕ ܝܳܕܰܥ ܘܚܳܟܡ ܗܘܼ ܠܗ ܗܳܝܕܝܢ ܡܳܛܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܕܢܶܚܫܘܿܒ ܘܰܢܩܰܒܠ ܐܦ ܠܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܢܰܦܫܗ. ܡܟܐ ܡܬܓܰܠܓܳܐ ܘܺܝܼܠܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܣܘܼܟ̈ܠܳܝܐ ܘܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܒܗ «ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ» ܗܿܝ ܕܒܳܩܪܳܐ ܘܒܳܨܝܳܐ ܘܣܳܥܪܳܐ ܟܠ ܠܛܳܒܬܳܐ ܘܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ.
ܠܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܼܢܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܦܳܫܪܝܼܢܢ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܝܳܕܥܝܼܢܢ.


ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ
ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ