المحرر موضوع: ܟܘܿܪ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܙܲܝܥܵܐ ܒܘܼܒܘܼ الخور اسقف زيا بوبو  (زيارة 203 مرات)

0 الأعضاء و 2 ضيوف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خاميس كيوركيس

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 71
  • خاميس كيوركيس
    • مشاهدة الملف الشخصي
ܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ
ܙܝܥܐ ܒܘܒܘ

ܟܵܗܢܵܐ ܝܠܹܗ ܣܵܒ̣ܵܐ ܘܕܸܩܢܹܗ ܚܘܵܪܵܐ
ܙܲܗܝܵܐ ܝܠܹܗ ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ ܒܕܘܼܒܵܪܵܐ
ܩܵܠܹܗ ܚܲܠܝܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܩܵܠܵܐ ܕܩܝܼܬ̣ܵܪܵܐ
ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ
ܐܵܫܘܿܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܙܪܝܼܙܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ
ܠܸܒܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܦܲܪܙܠܵܐ ܘܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܣܵܪܵܐ
ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܡܠܝܼܬ̣ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܸܫܪܵܪܵܐ
ܒܟܠ ܕܘܼܟܬ̣ܵܐ ܫܒ̣ܝܼܩ ܠܹܗ ܕܟ̣ܵܪܵܐ
ܟܵܗܢܵܐ ܝܠܹܗ ܘܩܪܲܒ̣ܬ̣ܵܢܵܐ ܘܐܲܟܵܪܵܐ
ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܪܵܐ
ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܓܵܘ ܐܲܪܥܵܐ ܒܕܼܵܪܵܐ
ܓܵܘ ܩܲܢܟܹܐ ܠܒ̣ܝܼܫ ܠܹܗ ܐܘܼܪܵܪܵܐ
ܡܚܹܐ ܠܹܗ ܙܲܓܵܐ ܕܩܸܢܛܵܐ ܘܙܘܼܗܵܪܵܐ
ܣܦܝܼܢܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܒܓܲܠܠܹ̈ܐ ܒܸܬܒ̣ܵܪܵܐ
ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܠܡܲܪܥܝܼܬ̣ܹܗ ܒܸܢܛܵܪܵܐ
ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܒܡܸܫܛܵܚܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ
ܣܵܟ̣ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܕܥܝܼܪܵܐ ܠܲܒܵܬ̣̄ܪܵܐ
ܩܵܐ ܕܡܲܡܛܹܐ ܐܘܼܡܬܹܗ ܠܚܘܼܪܵܪܵܐ
ܛܥܝܼܡ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܘܐܵܦ ܡܪܵܪܵܐ
ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܠܚܸܩܪܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ
ܕܟ̣ܵܪܹܗ ܒܸܕ ܦܵܝܸܫ ܡ̣ܢ ܕܵܪܵܐ ܠܕܵܪܵܐ

ܟ̣ܵܡܝܼܣ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ
 ܬܸܫܪܝܼܢ ܐ 2020